Nógrád, 1987. április (43. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-08 / 83. szám

MDI JUAMiTBIX KOSSUTH RÁDIÓ: 4.30: Jó reggelt! 8.05: Műsorismertetés 8.15: Mai programok 8.28: Eco-mix 8.50: Kis magyar néprajz 8.55: Népdalcsokor 9*49: Tavaszi körtánc 10.05: Íróvá avatnak 11.03: Mi ez a gyönyörű? 11.25: A Jeunesses fúvósötös felvételeiből 11.54: Reklám 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Reklám 12.45: Törvénykönyv 13.00: Klasszikusok délidőben 14.05: Műsorismertetés 14.10: A magyar széppróza századai 14.25: Operavj^grprek 15.00. A Népzenei Hangos Üjság melléklete 18.05: MR 10—14 17.00: Kossuth-díj korhű keretben 17.25: Műsorajánlat 17.30: Zenekari muzsika 18.02: A költő életei 18.12: Reklám 18.15: Hol volt. hol nem volt. .. 18.25: Könyvúidonságok 18.28: Műsorismertetés 18.30: Esti magazin 19.15: A Rádiószínház bemutatója 20.18: Karmesterek zeneszerző ..álarcban” 20.58: örökzöld dallamok 21.3ft: Háttérbeszélgetés 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Kórusművek fúvósok előadásában tás.) Felelős szerkesztő: Pau- lovits Ágoston. 18.00—18.15 í Észak-magyarországi króni­ka. 18.20: Ablak az országra. Fodor László jegyzete. 18.25— 18.30: Lap- és műsorelőzetes. MAGYAR TELEVÍZIÓ: 9.00: Tévétorna nyugdíjasoknak 9.05: Szünidei matiné 9.3^: így volt. hogy volt? 10.10: A ..Fekete Macska” bandája. V/l. rész 11.15: Képújság 17.10: Hírek 17.15: A Közönségszolgálat tájékoztatója 17.20: Sorstársak 17.40: Reklám 17.45: Ecv szó. mint száz 18.2:: Kénúlság .18.30: Reklám 18.35: A Lánchíd históriája 19.10: Esti m$se 19.20: Reklám 19.30: Híradó 1. 20,00: Reklám 20.05: Máriás^V Félix-sorozat. Csemnészek 21.25: ..Az élet él és élni akar. . VITI/7. rész 22.15: Olvasólámpa 22.55: Híradó, 3. . 2. MŰSOR: 16.45: Képújság 16.50: Felvéte le ajánljuk! 17.20: Csapó Margit-portré 17*50: Berlioz élete. VI/1. rész 18.45: Sakk-matt 19.05: Nas ekran 19.25: Tévétorna 19.30: Hétköznapok a . nepáli serpáknál 20.05: Máriássy Félix-sorozat: Csempészek (1958) 32.44: A talmudtól a világi tudományokig *2.59: Operaest 0.10: Himnusz 0.15: Éjfél után PETŐFI RÁDIÓ: 4.30: Reggeli zenés műsor 8.05: Idősebbek hullámhosszán 8J50: Tíz perc külpolitika 9.05: Napközben 12.00: Hírek németül, oroszul és angolul ia.10: Magyar táncdalok, külföldi előadók 12.25: Útikalauz üdülőknek 12.30: Oláh Kálmán népi zenekara játszik 12.58: Műsorismertetés 13.05: A tegnap slágereiből 14.00: Tényleg szeretsz? 15.05: Diákfoci 15.15: Zenerulett 17.30: Ötödik sebesség 18.30: Színészek sanzonfelvételeiből 19.05: Operettparádé 19.50: Mit olvashatunk a Pártélet áprilisi számában? 19.55: Albumajánlat 20.50: Intelligens műszerek 21.05: Neveletlenek 22.05: Böngészde a zenei antikváriumban 83.20: A mai dzsessz 24.00: Virágénekek 0.15: Éjfél után MISKOLCI STÜDIÓ: 6.20—6.30 és 7.20—7.30: Reg­geli körkép. Hírek, tudósítá­sok, információk, szolgáltatá­sok Borsod, Heves - és Nóg- rád .megyéből. 17.30: Műsor- ismertetés. Híf’ek. időjárás. 17.35: Gazdaságról zene köz­ben. (Olcsóbban, jobb laká­sokat. — Állattenyésztésről Mezőkeresztesen — Bányanyi­19.55: Csodálatos szamovár 20.05: Budapesti körzeti stúdió műsora 21.05: Híradó 2. 21.20: Betűreklám 21.25: Alomhá£. NSZK-fílm £3.15: Képújság BESZTERCEBÁNYA: 19.30: Tv-híradó 20.00: Az 1986-os Aranykrokodil díj átadása 21*10: Megfagyott világ. Angol természetfilm 23.05: Hírek 2. MŰSOR: 19.30: Tv-i>íradó 20.00: Rudolfio. Tv-játék 20.45: Együttműködés. Dokumentumfilm 21.10: Tibet hegycsúcsain. Dokumentumfilm 21.30: Időszerű események 21.56: Időjárás-jelentés 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Aranyhalak. . Szovjet film MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Csók, anvu! (14). Színes ma­gyar film. — Kamara: .Apró­szentek (14). Színes spanyol film. — IMH Zagyvapálfalva» viüeomozi: A betörés nagy­mestere (14). Francia film. — Balassagyarmati Madách: Szállodai szoba (14). Színes, szinkronizált olasz filmvígjá­ték. — Pásztói Mátra: Gya­nús árnyak. Színes kínai tör­ténelmi kalandfilm. — Bá- tonyterenyei Petőfi: Suttogá­sok és sikolyok (18). Szí­nes, svéd filmdráma. — Bá" nyász: Frankenstein meny­asszonya (14). Színes, szink­ronizált angol fantasztikus film. MII? HOL? MIKOR? SALGÓTARJÁN PÁSZTÓ — József Attila Művelődési Központ: Délután három óra­kor kezdődik a bolhapiac. A gyerekek a ruhatári szinten csereberélhetnek mindenfé­lét egymás között. — Gerelyes Endre Ifjúsági Művelődési Ház: Az ifjúsági klubban délelőtt 9 órától ját­szóház várja a gyerekeket. — Kohász Művelődési Köz­pont: 10 órakor kezdődik a Sportoljunk efvütt! című ve­télkedő, a vakációzó gyere­keknek. BÁTONYTERENYE — Kisterenye, kastélykerti művelődési ház: Táncházba mehetnek a gyerekek dél­előtt tíz órától, délután ket­tőtől pedig filmeket láthat­nak. — Városi könyvtár: A Le­gyen szerencsénk című tele­víziós játék mintájára, vetél­kedőt rendeznek a gyerekek­nek az intézményben, délelőtt tíz órától. BALASSAGYARMAT — Horváth Endre Galéria: Parádi Tamás grafikusművész kiállítása április 23-ig tekint­hető meg. — Rózsavölgyi Márk Zene­iskola: A galériában Radics István festőművész alkotásait láthatják az érdeklődők má­jus 9-ig. — Mikszáth Kálmán műve­lődési Központ.: A játszóház délután kettőkor kezdődő fog­lalkozásán papírhajtogatás­sal ismerkedhetnek a gyere­kek. 4 NÖGRAD - ,1937, április 8M szerda NÓGRÁDI TÁJAKON... TELEXEN ÉRKEZETT Költészet napja — huszonnegyedszer József Attila születésének napja április 11.. immár 24. alkalommal ünnepe a magyar költészetnek- Ebből az alka­lomba országszerte író-olvasó találkozókat tartanak, s a hagyományokhoz híven a könyvkiadók ezúttal is több új kötetet jelentetnek meg. A Magvető Könyvkiadó a magyar líra ünnepe alkal­mából közreadja népzerű an­tológiáját, a Szép versek, 1986. kötetét. A könyv április 11-én, majd az ünnepi könyvhét idején féláron lesz kapható. Az antológiában több mint kilencven költő versét közük, Ilia Mihály irodalomtörté­nész összeállításában. Megje­lent már a Költői jelenlét cí­mű könyv is, amely tavaly a kiadónál közreadott versek­ből nyújt válogatást. Az ün­nepi alkalomra adták ki Pa- lasovszky Ödön Csillagsebek, Varga Dániel kötet, Cukor György Egy kartoték hátlap- jára és a Franciaországban élő Szélpál Árpád Csipkebo­kor című könyvét­A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó négy első kötetes szerzőt avatott. Holló András­nak- Préselt lepke, Marnó Já­nosnak Együttjárás, Kelényi Bélának Helyén, Tönköl Jó­zsefnek pedig Bódog anya cím­mel jelent meg verseskötete. A Szépirodalmi Könyvki­adó Marsall László Egy világ mintája és Rába György A Valóság vendége című köny­vét jelentette meg az ünnep­re. A költészet napja alkal­mából várhatóan a közeli na­pokban a könyvesboltokba ke­rül llyés Gyuláné József At­tila utolsó hónapjairól írt tanulmánya. Sárándi József Felelet a kérdezőnek, Szent- mihályi Szabó Péter Minden eladó és Juhász Gyula Anna örök című kötete. A Művelt Nép Könyvter­jesztő Vállalat közreműködé­sével április 7-én Veszprém­ben a Marica kávéháziban ren­deznek író-olvasó találkozót. Április 10-én Iszkózon Nagy László szülőházánál lese ko­szorúzás. A költésaet napján Pécsett a Doktor Sándor Zsolnai Művelődési Házban Jordán Tamás mond verseket, Lilla­füreden megkoszorúzzák Jó­zsef Attila emléktábláját, a Palota Szállóban pedig a Napjaink című irodalmi fo­lyóirattal közösen tartanak ünnepi megemlékezést. Április 13-án Győrött a Kis­faludy Károly megyei könyv­tárban a tavaly megjelent, legszebbnek ítélt magyar könyvekből nyílik kiállítás. Hangszóró mellett Egy magányos sztár Életritmusom úgy • diktálja, hogy rádiót csak a kora reg­geli és a késő esti órákban hallgatok. A hajnali rádiózás csak háttérként szolgál a munkába készüléshez, a va­csora utáni műsorokban vi­szont már. válogatok. Az ér­téket, a kuriózumokat keres­ve gyakran zárásig figyelem az adást. Hétfő a legalkalmasabb er­re. Ilyenkor nem zavar a té­vé, és a szerkesztők is min­denki számára kínálnak vala­milyen csemegét. A hét első napján a Petőfi adón ragadtam. Az Egy órá­ban egy élet című sorozat ugyanis régi nagy kedvencem pályáját elevenítette fel. Ha azt mondom, hogy Nor­ma Jean Baker — az nem jelent az olvasónak semmit. De ha Marilyn Monroe nevét kiejtjük, eltűnik a tanácsta­lanság az arcokról. Alig akad korunkban olyan ember — a legfiatalabbakat ‘leszámítva —, aki filmen, fotókon, újságok­ban ne találkozott volna ne­vével, kénével. Egv közel­múltban kiadott album pe­dig a halhatatlanok sorába emelte őt. No nem a francia akadémia választotta előtte tagjai sorába. Norman Mailer írt kezdetben csak képmagya- rázatnak szánt, majd egy sza­bálytalan életrajzzá duzzadt méretű szöveget a nem ke­vésbé híres fotókhoz. Csengery Judit egyórányi terjedelmű forgatókönyve csak rövid keresztmetszetét adhat­ta e hömpölygő életútnak. A nemzeti szexszimbólum zabi­gyerekként jött a világra, és ez rányomta a bélyegét egész életére. A családi háttér hiánya mi­att örökös bizonytalanságban érezte magát, mindig félt. Ta­lán ezért volt annyi ' férfi­partnere. Már éberen is li­dércnyomásai gyötörték. A véletlenek sorozata eme­li álmai, a film világába. Előbb fotómodell, majd sokat kesergő statiszta, s a „sze­reposztó díványok” korszaka után végre felfedezik. De csak a testet, . az ellenállhatatlan snőke vampot látják első filmjeiben. így vall erről: Hollywood a lelkedért csak ötven centet ad. Évek telnek el. amíg az elit is befogadja, elismeri színészi kvalitásait. Egy esitély hoz fordulópon­tot karrierje történetében. Er­re az időre már ott van a nedves cementbe mártott láb­nyoma a hírességek sétányán Hollywoodban, s a viaszszob­ra Mademe Tussaud panopti­kumában. De ekkorra már mögötte van néhány zűrös, válással végződött házasság, idegszanatóriumok, abortu­szok, öngyilkossági kísérletek sora. Mindezeket olyan embe­rek társaságában éli me?, mint Jonny Hyde, a jó nevű ügy­nök, Joe Di Maggio. a base- ballsztár, Arthur Milter, a drámaíró és a Kennedyek. Az összeállításban a levelek, az önvallomások, az orvosi és a hírügynökségi jelentések között megszólaló .gyenge, re­kedtes énekhang féiszeg, gát­lásokkal teli embert sejtet. Bánsági Ildikó kitűnően érzé­kelteti, hogyan válik a leg­nőiesebb nő szeszélyes. ki­bírhatatlan, kétségbeesetten könyörgő idegronccsá. Há­zasságai téveszméje miatt ju­tottak kátyúba. Azt hitte: a szex személyiségének része, ezért minden férfire hatnia kell. Marilyn Monroe pedig alap­jában mindig szép és jó kis­lány szeretett volna lenni. Fe­gyelem hiányában ezért .erő­sítette magát hol doppingsze­rekkel, hol nyugtátokkal. A» utolsó hónapok önpusztító vi­selkedése már nélkülöz min­den önkontrollt. Belátható a vég. Régi barátaival fokoza­tosan megszakít minden kap­csolatot. s esy késő nyári es­tén altató-túladagolás követ­keztében meghal. Ennyi a legenda. 1982-ben azonban újból vizsgálatot in­dítottak el halála ügyében. Kütonleges beielentések ér­keztek elhunyta kögülménvei­ről. Érv Summers nevű úiság- író h*+«záz embert kérdezett meg a Kennedyek, a maffia és a művésznő kapcsolatát ku­tatva, gyilkosságot seitve • a tragikus esemény mögött, mert túl sok emberrel került ' in­Urrj yíc-rrvn pcoflorr jában állhatott valakiknek. A bá.lvány júniusban lenne 61 éves. Emlékezetünkben pa­radox módon mégsem kal'ódó emberként él. Aranyszőkén, vidáman mosolyog, Izgalma­san, és elfelejtjük mindazt a rémséget, amely körülvette őt. Buzafalvi Győzd Középiskolai felvételik — változásokkal Az új oktatási törvény le­szűkítette azoknak a közép­iskoláknak a körét, ahol fel­vételi vizsgát (írásbeli és szó­beli) írtak elő korábban. Csak a speciális gimnáziumi tago­zatokon — nyelvi, ének-ze­ne, testnevelés. — továbbta­nulásra jelentkezőknek tar­tanak ilyet. Nőtt az iskolák önállósága — a jelentkezők száma 'és ta­nulmányi színvonala alapján eldönthetik, behívják-e fel­vételi elbeszélgetésre a vég­zős nyolcadikosokat, vagy sem. A napokban javában foly­tak ezek a találkozások, és a jövő héten is folytatódnak. A balassagyarmati Szántó Ko­vács János Gimnázium és Szakközépiskola ének-zene, a Bolyai János Gimnázium (Sal­gótarján) és a Balassi Bá­lint Gimnázium (Balassa­gyarmat) orosz—angol nyelvi szakon érdekelt. A szakközépiskolák közül a salgótarjáni Táncsics Mi­hály Közgazdasági és Keres­kedelmi. Szakközépiskola pén­teken kezdte el a felvételi beszélgetéseket. Lezajlottak viszont a beszélgetések a Salgótarjáni. Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola le­endő tanulóival. Egv-egy osz­tály indul, túljelentkezés is volt. Itt főként azért kell ta­lálkozni a jelentkező fiata­lokkal, hogy a szakmai al­kalmasság, az egészségügyi adottságok kizárói okai ki­derüljenek. Egyes divatos szakmákban a tanulmányi eredményt szá­mi tógépen feldolgozzák — ezért csak azokat hívják be felvételi beszélgetésre, akik ennek alapján felvehetők lennének, a beiskolázható létszámon felül vannak. Mi­vel mindenütt van egy mi­nimális fgllebbezési, illet­ve másodsorban jelentke­zők számára fenntartott ke­ret, pontos adatokat csak ké­sőbb tudunk meg a beiskolá­zásról. Alvaróról tudják már, ki­csoda, ideje azonban, hogy barátjával, doktor Geraldóval i® megismerkedjünk. Harmincas éveiben járt, jo­got végzett, s ez idő tájt a kamara tekintélyes ügyvédje volt Recifáben. Álvaro őt sze­rette a legmélyebben összes barátja közül. Kiváló koponya, határozott fellépésű, felvilá­gosodott, egyenes jellem, nyi­tott szív és nemesség; nos, mindez megmagyarázza Ál­varo választását. Gyakorlatias és tárgyila­gos szelleme — hisz erről is­merik meg az igazi jogászt — a legmélyebben tisztelte az intézményeket, de még a tár­sasági szeszélyeket, előítélete­ket is. Mindezekben szöges ellentéte volt barátjának s különc reformgondolkodásá­nak. De ez a kibékíthetetlen. nek látszó ellentét nemhogy zavarta vagy lahűtötte volna kettejük kölcsönös tiszteletét és szeretetét, éppen ellenke­zőleg: táplálta és erősítette azt. Mennyivel jobb ez, mint két lélek kapcsolatában az egyhangúság, az örök egyet­értés mindenben! Hiszen néz­zük csak, ha az egyik azt látja, hogy a másik így gon­dolkozik, hát ő is úgy kezd gondolkozni. Vagy az egyik tudja, mit akar a másik, s a másik szintúgy, mit akar­BERNARDO GUIMARAES cJsauia, a rabszolganő (44.) hat emez. Nos, végül beszél­niük sem lesz miről. Vagy megutálják egymást a. nagy egyetértésben — ámen —, s végül a csend mellett dönte­nek, vagy elszundikálnak egy­más jelenlétében. Hát szép kis kényelmes, álmos barát­ság az ilyen! No meg irány­zatok, s vélemények mássága két barát között igen hasz­nos, kölcsönösen alakíthatják egymást, egyik mérsékli a másikat. így volt ee esetük­ben is, sokszor Geraldo dok­tor szikár tárgyilagossága, b gyakorlatias józan esze terel­te helyes mederbe Álvaro csa- pongását s utópiáit is, és meg­fordítva. Nos, magától Álvarótól hal­lottuk hiteles történetét an­nak, hogyan ismerte meg El­virát, s miképpen győzte meg, hogy eljöjjön az estélyre, De még tart a bál,.. — Apám — mondta az ifjú hölgy a tiszteletre méltó fér­fiúnak, akivel karon fogva lépett az előcsarnokba az imént —, kérlek, maradjunk •gy kicsit itt, ebben a terem­ben, addig, amíg üres. Ö, Is­tenem, — folytatta ugyanazon az elfúló hangon, miután le­ültek egymás mellé —, mit keresek én itt,, én, a szegény rabszolga, a gazdagok és ne­mes emberek bálján... Mi­csoda pompa, micsoda fény­ár. .. A tisztelet, amivel kö­rülvesznek, teljesen összeza­var, beleszédülök. Bűnt köve­tek el, hogy hagyom magam bevezetni ily magas körökbe, ennyi csillogásba. Ez már szinte árulás, apám. Tudom, érzem és szenvedek ettől. Ha e nemes hölgyek csak gyaní­tanák is. hogy mellettük egy urától megszökött, szerencsét­len rabszolgalány szórakozik, táncol! Rabszolga! — s érez­hetően megemelte a hangját —, rabszolga! Olyan, mintha homlokomra sütve viselném e baljós szó bélyegét, s ezt most mindenki leolvasná onnan! Menjünk innen, apám, mene­küljünk, itt gúnyt űznek be­lőlem. megfojt ez a levegő... Meneküljünk. A szegény leány míg sápad­tan és zihálva beszélt, nyug­talanul fürkészett szemével körül a teremben, és apja kar­ját szorongatva, türelmetle­nül hajtogatta: — Menjünk, apám! Mene­küljünk innen! — Nyugodj meg leányom — válaszolta az öreg. hogy el- csitítsa. — Itt senki sem sej­ti, hogy ki vagy. Hogyan is gondolhatnák, hogy rabszol­ga vagy, ha mind e szép és nemes dámák sem szépségben, sem bájban, sem a lélek gaz­dagságában nem érnek fel veled ? — Annál rosszabb, apám, így minden tekintet céltáblá­ja vagyok, érzem, figyelnek. A sok kíváncsi szempártól, mely minden irányból körül­vesz, minduntalan összerezze­nek. Bárcsak megnvbna alat­tam a föld. s én eltűnhetnék innen! (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom