Nógrád, 1986. december (42. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÖGRÁD AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XLII. ÉVF., 282. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1986. DECEMBER 1., HÉTFŐ Felhívás a világ ifjúságához Együttműködés a békéért, a leszerelésért Befelezte munkáját a DÍVSZ közgyűlése Záró plenáris üléssel fejez­te be munkáját a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyűlése szombaton es­te, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ülé­sen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei, záró ta­nácskozásukon nyilatkoza­tot fogadtak el november 29-e, a palesztin néppel való nem­zetközi szolidaritás napja al­kalmából. A dokumentum a viláig haladó ifjúságának tá­mogatásáról biztosítja a pa­lesztin nép nemzeti jogaiért — az önrendelkezésért és a független állam alapításának jogáért — folytatott harcát. A felhívás hangoztatja: a palesztin kérdés átfogó rende­zésére nemzetközi konferen­ciát kell összenívni az ENSZ égisze alatt, minden érintett félnek, köztük a Palesztinái Felszabadítási Szerv űzetnek, mint a palesztin nép egyedü­li törvényes képviselőjének közreműködésével. Mai számunkból: Változások a Hunka törvénykönyvében November 1-től egyszerűsödtek és szigorodtak is á munkaviszonnyal járó egyes rendelkezések. Erről szól írásunk a 3. oldalon. Tanulók raizkiállitása Középiskolai tanulók munkáit állították ki november­ben a salgótarjáni Lovász József Általános Iskola ga­lériájában. A tárlatot Radics István gimnáziumban ta­nító festőművész kezdeményezte. E tárlatok esztétikai, nevelő értékéről szól írásunk a 4. oldalon. DVTK—SBTC 1-0 Hogyan szerepelt csapatunk a diósgyőriek „oroszlán­barlangjában”? Erről szól tudósításunk a 7. oldalon.----------------------------------------------------------------------------------------— H z egészségügyi ellátás továbbiavilásáért A MOTESZ jubileumi tanácskozása A Téli könyvvásár Ezekben a napokban, He­tekben, az ünnepek közeled- tevel, mindnyájunknak sok fejtörést, töprengést okoznak az ajándékozási előkészüle­tek: kinek mit vegyünk, ho­gyan osszuk be pénztárcánk tartalmát úgy, hogy minden­kit, akit szeretnénk, meg tud­junk lepni valamivel. Mi min­dent lehet ajándékozni? Az ötletnek és a szándékoknak az anyagi lehetőségek szab­nak határt. Vagyunk egynéhányon, akik- noha elismerjük a haszná­lati és dísztárgyak, ruhák és műszaki cikkek ajándékozásá­nak hasznos voltát - köny­vekkel szoktunk köszönteni, meglepetést szerezni. S hogy eme szokásunkkal nem keve­sen élünk, azt bizonyítja a könyvesboltok és ünneoi pavi­lonok karácsony előtti zsú­folt forgalma, megnőtt láto­gatottsága. A könyvkereske­delem is készül erre: hagyo­mányos ajándékozási akciója, a téli könyvvásár számos új­donságot, drágább és szebb könyvet is a polcokra vará­zsol. Nincs az a jól felszerelt és szorgalmas gyüjtőszenvedély- lyel összeválogatott könyvtár, amelyet ne lehetne egy-egy új darabbal bővíteni. Sokszor éap az ajándékba kapott kötet kelti föl az olvasás vá­gyát, egy házi könyvtár ki­alakításának igényét. Az elő­nyök között említendő még az is, hoqy a könyv minden­kinek aiándékozható: mese­gyűjtemény kicsiknek, ifjúsá­gi művek a gyerekeknek, széoirodalom és képzőművé­szeti album a felnőtteknek, szakmai munkák a kollégák­nak, ritkasáaok a gyűjtőknek- és folytathatnánk a sort. Csakhogy a felosztás ko­rántsem ilyen egyszerű. Mert honnan tudhatja a könyves­boltok kirakata előtt tanako­dó vásárló, hogy a kiszemelt kötet megvan-e már annak a könyvtárában, akit meg akar lepni vele. Családon belül ez sem gond, hiszen a családtagok ismerik az ott­honi könyveket, sőt könnyű a választásuk is, mert tisztában vannak egymás érdeklődési területével olvasási ízlésével. De törhetjük a fejünket ak­kor, ha családon kívüli ro­konnak, jó ismerősnek vagy barátnak szeretnénk kedves­kedni. Ha könyveit nem is is­merjük, illik tudnunk legalább azt, hogy mi a kedvtelése, mi iránt érdeklődik különö­sebben. S ezt általában tud­juk is, hiszen azok, akiket ajándékkönyvvel köszöntünk, közel állnak hozzánk. Gyak­ran kínálkozik tehát alkalom arra, hogy az olvasásra te­reljük a beszélgetés menetét. „A könyvre kidobott pénz — irta Gárdonyi Géza — csak látszólag eldobott pénz. Olyan, mint a vetőmag.. ’’ A könyv a legszebb aiánaék- hirdetik a reklámszöveqek. Arra vonatkozólag azonban nem adnak felvilágosítást, hogy milyen olvasmány sze­rezhet igazán örömet leendő tulajdonosának. Sokan — té­vesen - úgy vélik, minél drá­gább az ajándék, annál jobban megörvendeztethetik vele ünnepeltjüket. Nos, nem biztos, hogy így van. Bár a könyvek is eavre drágábbak, nem az ár dönti el a kér­dést. hanem az az érték, amit a könyv a megajándékozott­nak jelent. Tévhit az is, hoay használt könyvet nem illik aiándékozni, hiszen megbe­csülésünket. tiszteletünket fe­jezzük ki. ha valakinek olyan olvasnivalóval kedveskedünk, amely kuriózum. S végül — mivel nemcsak adunk, hanem magunk is kanunk ajándékot - illik tudnunk, hoay a köszönetén kívül mivel tartozunk mea- aiándékozóinknak: azzal, hoay a meglepetést szerző köteteket nem reitiük el pol­cunk mélyére, kitéve őket az időtlen feledés veszélyének, hanem használiuk, fomatjuk, mielőbb elolvassuk őket. Mert hiszen ez a faita oal- lérozódás a könvvaiándéko- zás végső célja, legszebb ér­telme. .. J. N. J. A kistelepülések krónikus gondjai közé tartozik a ke­reskedelmi ellátás helyzete. Nincs ez másként a Cserhát lankás vidékein megbúvó ap­rófalvakban sem, ahol a sze­met gyönyörködtető szépségű tájakért gyakran a közleke­dés, a szállítás, az ellátás ne­hézségeivel kell „megfizetni” az ott élőknek. Ezért is kap megkülönböztetett figyelmet a Cserhátsurányi Községi Közös Tanács munkájában a település kereskedelmi ellátá­sának helyzete és teendői. Legutóbb tanácsülésen adott számot, a Galgamenti Áfész arról, mit tettek a helyzet jobbításáért. így például: bő­vült a ruházati és iparcik­kek áruválasztéka, új búto­rok kerültek a cserhátsurá­nyi italboltba, a herencsényi egységbe pedig szennyvíz- gyűjtőt építettek. Ugyancsak elégedetten nyugtázhatták a tanácstagok, hogy az alap­Ezután a DÍVSZ szakosított szervezeteinek vezetői számol­tak be a SIVSAJ, a Nemzet­közi Önkéntes Szolgálat, az Ifjúsági Szolidaritásért és Ba­rátságért, a BITEJ, az Ifjú­sági Turizmus és Cserék Nemzetközi Irodája, valamint a CIMEA, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nem­zetközi Bizottsága tanácsko­zásáról. A közgyűlés meghallgatta a számvizsgáló és pénzügyi bi­zottság beszámolóját, majd tagfelvételekről döntött: 17, a világ különböző tájain élő fi­atalokat tömörítő, új ifjúsági szervezet kapcsolódott be a DÍVSZ munkájába. A XII. közgyűlés részeként megtartott regionális és tema­tikus tanácskozásokon megvi­tatták és kimunkáltak a DÍVSZ legfelső fórumának ha. úxfozatát, s a következő esz­tendőkre körvonalazott mun­kaprogramját rögzítő doku­mentumokat, amelyeket a zá­ró plenáris ülésen terjesztet­tek a küldöttek elé. vető élelmiszerekből folya­matos és kiegyensúlyozott az ellátás — bár esetenként ké­sőn érkezik a tej, s a ke- nyérminöség sem mindig ki­fogástalan. Az üzemeltető áfész igyekszik eleget tenni a fogyasztói érdekvédelemnek is: rendszeresen vizsgálja az áruk minőségét, szavatos­sági határidejét, tárolási fel­tételeit, a kiszolgálás körül­ményeit. Egy ízben a heren­csényi italboltban súlyosabb rendellenességet is találtak, árdrágításért ekkor három­ezer forintos szabálysértési bírságot szabtak ki. Jó hír, hogy a hároméves rekonstrukciós program ke­retében megújul a herencsé­nyi vegyesbolt, bővül eladó­tere. vízvezetékkel és köz­ponti fűtéssel látják el. Vár­hatóan ez év végén birtokuk­ba vehetik a vásárlók a meg­újult létesítményt. Maradtak azonban gondok Az eszmecserék tapaszta­latait összegző előterjesztések­ben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló leg­fontosabb feladat a nukleáris háború veszélyének elhárítá­sa. Ezzel összefüggésben a résztvevők egyhangúlag tá­mogatták a DÍVSZ kezdemé­nyezését az ifjúsági szerveze­tek széles körét tömörítő an- ti nukleáris koalíció létreho­zására. s szorgalmazták aiom- fegyvermentes békeövezetek létesítését a világ nagy térsé­geiben. A békeharc jegyében kiala­kított akcióprogram keretében a DÍVSZ tagszervezete; részt vesznek az Egyesült Államok­ban megrendezendő „Népek csúcstalálkozója” elnevezésű rendezvénysorozaton, amely a nukleáris leszerelés ügyét szolgálja. Ugyancsak ott lesz­nek képviselőik a dán ifjúsá­gi békemozgalom kezdemé­nyezésére létrehozni tervezett „nemzetközi békeőrség” tag­jai között is, akik az Egyesült (Folytatás a 2. oldalon.) is jócskán: nem sikerült előbbre lépni Herencsény köz­ség húsellátásában, s a cser­hátsurányi húsboltot és fel- vásárióhelyet sem korszerű­sítették a kívánt módon. Sze­retné a tanács, ha növeked­ne a villamossági, a ruháza­ti. a vegyi áruk kínálata, s pótolnák az elmaradt felújí­tásokat is. Amint tervében megfogalmazta a testület: ja­vítani kell a vásárlási kö­rülmények színvonalát, fo­lyamatosabb napiciklc-ellá- tásra van szükség, s meg kell oldani a terület bizton­ságos húsellátását. A ven­déglátó-hálózatban pedig az ételforgalom növelését kí­vánják elérni. Amennyiben ezek az el­képzelések megvalósulnak a cserhátsurányi kistelepülé­sek egyik nagy gondja oldó­dik meg ezáltal, segítve a népességmegtartást, a jobb megélhetési körülményeket. A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége szombaton, a Hil­ton Szállóban tartotta XX., jubileumi közgyűlését. A 62 orvostudományi társaság és egyesület mintegy 30 ezer tag­ját több mint 400 küldött képviselte a tanácskozáson. Dr. Farsang Csaba egyetemi docens, főtitkár a vezetőség beszámolójában elmondta: tagegyesületeik tavaly 338 tu­dományos, illetve szakmai to­vábbképző rendezvényt tar­tottak, csaknem még egyszer annyit, mint amennyit az elő­ző évben. Az ez évi rendez­vényeik száma is meghalad­ja a háromszázat. A továbbiakban rámuta­tott, hogy a MOTESZ, illetve tagszervezetei egyre tevéke­nyebben járulnak hozzá az egészségpolitikai feladatok kidolgozásához és megvalósí­tásához. Véleményt mond­tak többek között az Egész­ségügyi Minisztérium kö­zéptávú kutatási tervéről, az egészségügyi és a szociális ágazat fejlesztésének szakmai irányelveiről, az egészségügyi törvény módosításának ter­vezetéről, valamint az egész­ségmegőrzés társadalmi programjáról. A beszámolóban sző volt arról is, hogy a szövetség a továbbiakban is támogatja a nukleáris háború megelőzé­séért küzdő hazai és nemzet­közi mozgalmat. Programjába iktatta e mozgalom szakmai megalapozottságát szolgáló tu­dományos kutatások eredmé­nyeinek ismertetését. Nemzetközi kapcsolataikról szólva a főtitkár elmondta: társaságaik tevékenységének külföldi elismerését jelzi, “hogy csupán 1985-ben 19 nemzetközi, az idén 18 nem­zetközi részvételű orvostudo­mányi tanácskozást tartottak A szakszervezeti program elfogadásával vasárnap Var­sóban befejeződött a lengyel szakszervezeti kongresszus. A közel 7 millió szervezett lengyel dolgozó nevében 1480 küldött Alfred Miodowiczot, a szervezet eddigi elnökét vá­lasztotta meg újabb 4 évre az országos tanács elnökévé. A 4 napig tartó tanácskozá­son a tervezettnél jóval töb­ben, közel 480-an fejtették ki véleményüket és felszólalt az ország párt- és állami veze­tésének nevében Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, majd a vasárnapi zárónapon Zbigniew Mess­ner kormányfő is. A kormányfő beszédének nagy részét gazdasági kér­déseknek szentelte, de fog­lalkozott a kormány és a szakszervezetek viszonyával is. Leszögezte, hogy a je­lenlegi együttműködés továb­bi tökéletesítésre szorul. A kormány — mondotta — minden szakszervezeti kez­deményezést érdemben meg­vizsgál. országunkban. A résztvevők számát és a tudományos je­lentőséget tekintetbe véve ki­emelkedő ezek közül a nem­zetközi rákkongresszus, az Európai Dialyzis és Transz­plantációs Társaság kong­resszusa, a nemzetközi aller- gológiai és immunológiai kongresszus. Jövőre hazánk­ban tartják az Európai Nuk­leáris Orvosi Társaság, az Európai Gyermek Orthopae- diai és több más társaság kongresszusát. A szövetség számos tagját beválasztották a nemzetközi szervezetek vezető testületéibe, vagy bi­zottságaiba. A vitában felszólaló Med­ve László egészségügyi mi­niszter méltatta a MOTESZ két évtizedes tevékenységét. Hangsúlyozta: a magyar or­vostársadalom legjobbjait tö­mörítő szervezet egyre tevé- kenvebben mozdítja elő a magyar egészségügy fejlesz­tését. a fiatal szakemberek képzését, továbbképzését. Szükséges; hogy több egye­sület közösen segítse elő az egészségügyi ellátás prob lé­máinak megoldását. A mi­nisztérium a jövőben az eddi­gieknél több feladat teljesíté­séhez igényli a MOTESZ közreműködését. Lehetővé teszi többek között, hu,'.' a szövetség önállóan intézze tagjainak külföldi szakmai utazásait és így egyszerűsítse az ügyintézést. Több felszólaló javasolta a MOTESZ etikai bizottságának megalakítását. A közgyűléseit adták át első ízben a MOTESZ díját, amely- ivei a szervezet fejlesztéséért kifejtett kimagasló tevékenv- séget ismerik el. Elsőként dr. Zoltán Imre, a MOTESZ első főtitkára, majd elnöke kapta ezt a díjat. (MTI) A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Lengyelország mai gondjai az 1970-es évek hi­bás gazdaságpolitikájában és az 1980—81-es évek esemé­nyeiben gyökereznek. A megoldás egyedül a gazdaság hatékonyságának növelése lehet: ehhez elengedhetetlen a reform következetes to­vábbfej lesztése. A kongresszus vasárnap határozatokat fogadott el, amelyekben megfogalmazta a mozgalom indítványait a lakáshelyzet és a környezet- védelem megjavítására. Az 1986—90 közötti ötéves terv- javaslatról szóló kongresszu­si határozat megismétli a szakszervezetek által már korábban kifejtett kritikus álláspontot. A szakszerveze­tek elutasítják a bérek és az árak tervezett növekedé­sét, mert az végeredményben a reálbérek csökkenését ered­ményezi, s úgy vélekednek, hogy a beruházási politika nem szolgálja az iparszerke­zet modernizálását, ellentétes a reform szellemével. Hétszázezer forintos árukészletből válogatha tnak a cserhátsurányi lakók a kistelepülés egyetlen vegyesboltjában, amelyet a Galgamenti Áfész üzemeltet. R. T. Javuló színvonalú ellátás '% ü 'f.l* I 'X ' T 4 i'*-’ TBr‘ '•*'$. jt *v, íj­Cserhátsurányi tapasztalatok és teendők Véget ért a lengyel szakszervezeti kongresszus *

Next

/
Oldalképek
Tartalom