Nógrád, 1986. november (42. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-28 / 280. szám

Ji legjobbak között Tanácsülés Rétságon „0& faültetés m@g nem minden...” — Segítsék az iskolákat, menjenek el közös kirándulás­ra. Ez mind rendben van. De ha a brigádok tevékenysége csak arra terjed ki, hogy elültetnek fejenként 25 fát a városban, az­zal még nem elégedhetünk meg. A faültetés nem minden, a termelésben is segítsék a gyárat, céljaink megvalósítá­sát — magyarázza Czelleng Já­nos, a Magyar Kábelművek balassagyarmati gyárának mű­szaki igazgatóhelyettese. A kritika természetesen nem annak a brigádnak szól, amely­nek „szürke” hétköznapjairól e pár sorban szeretnénk be­számolni. Ellenkezőleg. Majo­ros János versenyfelelős éppen azért ajánlotta figyelmünkbe a November 7. nevet viselő kol­lektívát, mert alapvetően az üzemi munkát segítik, válla­lásaikban az ilyen feladatokat célozzák. Hárman lépnek ki a terem­ből. ahol sokadmagukkal ké­szülnek az országos szintű tar­goncavezetői vizsgára. Először elcsodálkozom: mi szüksége egy gépmunkásnak arra, hogy a targoncához is értsen? A csendes zug hamar „soap-box- szá” változik, hiszen egyszer­re kezdik az érvelést. — Vállaltuk, hogy részt ve­szünk valamilyen képzésben — magyarázza Simon Imre —, és a munkánkban is tudjuk hasznosítani. — Ez egy összeszokott csa­pat — veszi át a szót a bri­gádvezető. Baranyi Sándor. targoncavezető. — Ha én lebe­tegszem, másik gárdából hív­rak „fuvarost” és ez nem min­dig szerencsés dolog. — Így amikor megszorulunk, nem vagyunk másra utalva, ellátjuk a szállítást magunk között — folytatja Horváth László. — Szó mi szó, nem szívesen látunk a csapóiban „vendégmunkást”. A November 7. brigád szin­te valamennyi tagja a szabad­vezeték üzemben dolgozik. Ki­lenc mesterember, nagyrészt a húzó-sodró gép szakavatott ke­zelői, de a már említett tar­goncavezető mellett csapatuk tagja a művezető, Csesznák József is. Alakulásuktól nap­jainkig Baranyi Sándor ad rö­vid történeti áttekintést: — Ezen a néven már 1970- től dolgozott egy kollektíva. Időközben változtak a felada­tok. s a sorozatos átcsoporto­sítás miatt hamarosan felosz­lott ez a brigád. Az újraalakí­tás feltételei 1984-ben értek meg, azóta veszünk részt a gyári versenymozgalomban. Az egyes tagok természetesen már jóval korábban is itt dolgoztak és ez lehet a magyarázata ösz- szeszokottságunknak. A közös élmények, együtt elért sikerek miatt tartós a létszámunk, s mielőtt bárkit is felvennénk a brigádba, alaposan kipróbál­juk. Sok a rossz példa előt­tünk; pont a válogatás nélkül szerveződött brigádok miatt. Ez nem önzés! Azt szeretnénk, hogy aki belép hozzánk, ne fontolgassa egy év múltán az elmenetelt. Eredményesen dol­gozni másképp lehetetlen — lendül bele a tapasztalt veze­tő. Persze felmerül a kérdés, hogy vajon szerencsés dolog-e, ha a brigadéros nem azt a munkát végzi, mint a többiek? Horváth László már sorolja is az érveket: — Szerintem nem hátrány, már csak azért sem, hiszen Sa­nyi a targoncával mindenkit elérhet, ha van valami prob­léma. Ügy is mondhatnám, hogy több a „szabad ideje”, de ez kell is a szervezéshez. Tavalyi munkájuk értékelé­sekor átvehették az aranyko­szorús jelvényt, s idén megpá­lyázták a Vállalat kiváló bri­gádja címet. Simon Imre még büszkén jegyzi meg: — Október végén mi lettünk a legeredményesebben takaré­koskodó brigád, amiért az OTP-től egy 4000 forintra ki­állított betétkönyvet kaptunk. Na jó, takarékoskodnak — gondolkodom a dolgon —, de hát milyen céllal? Miért ér­deke egy brigádnak, hogy le­gyen spórolt pénze? — Szeretünk kirándulni — így a brigádvezető. — Van, hogy jutalomképpen nyerjük, de mi is összedobunk rá alka­lomadtán. Belemelegszünk a beszélge­tésbe, Simon Imréről a sapka is lekerül. Ilyenkor szabad, de szolgálatban — minthogy mun­kásőr — nem mindig engedé­lyezett. Közben jókedéllyel ele­venítik fel azokat az órákat, melyeket az Ifjúság úti óvodá­ban és iskolában töltöttek. Horváth László így emlékezik: — Rendszeresen patronáljuk a két intézményt. Javítottuk a tetőt, betonoztuk a sportpályát. No nem, nincs közöttünk ács, vagy tetőfedő; van aki ért hozzá, mei-t a saját házát is ő csinálta, a többiek meg elta­nulták! Szinte minden alka­lommal teljes létszámmal vet­tünk részt a társadalmi mun­kákban. — Emellett teljesítettük a kommunista műszakokat, meg az MHSZ-műszakot is — te­szi hozzá Simon Imre. A novemberben indított in­diai exportban fontos szerep jut a brigád két tagiának. Si­mon Imrének és Kállai István­nak. akik a legnagyobb terme­lékenységű gépeken dolgoznak. Többnapi munkájuk mehet ve­szendőbe. ha nem ellenőrzik az alapanyag minőségét, nem jelzik időben a gép meghibá­sodását. A vállalások között per­sze szerepelt az anyagtakarékos­ság, ami nagyrészt abból adó­dik. hogy a félig felhasznált tekercset a szabványosnál rö- videbb. de elfogadható sorirat­tá tekercselik. Társadalmi munkában... T. N. L. A nógrádi kollektívák közepesen szerepelnek Szénbányászok országos versenye Csaknem egy évtizede ren­dezik meg a szénbányászati ágazati m unkaverseny t. Az elmúlt időszakban nemes ve­télkedés alakult ki a szénbá­nyává! Lalátok kisebb és na­gyobb kollektívái között, saz eredmények alakulását min­denkor megkülönböztetett fi­gyelem kísérte. A nógrádi szénbányászok váltakozó si­kerrel szerepelnek ebben az országos szintű megmérette­tésben, igaz, megyénk aknái­ban meglehetősen ingadozó- ak a termelési feltételek. A közelmúltban fejezték be a három negyedévi verseny szá­mítógépes értékelését, s ezút­tal megyénk szénbányászai a középmezőnyben végeztek. A kis aknák kategóriájá­ban huszonöt bánya mutató­it tették mérlegre. Közülük Kányás a nyolcadik, Szorospa­tak a tizenkettedik, Ménkes a tizennegyedik helyezést érte el. A komplex gépesítésű fron­tok kategóriájában harminc, hét csapat versengett. A köz­tük kialakított rangsorban a kányási aknában dolgozó Drexler Károly csapata a huszonkettedik lett. Az úgy­szintén kányási Nagy Béla brigádja huszonhatodik. a ménkesi Nagy Pál máté közös­sége a harmincadik helyen áll. Az egyedi biztosítású, gépi jövesztésű frontok brigádjai­nak kategóriájában mindösz- sze három brigád versenyzett. A tiribesi aknában termelő Kiss Antal csapata végzett az élen. megelőzve a ménkesi Fekete László gödör kollektí­váját. Meglehetősen erős a me­zőny c jövesztő-rakodó géppel dolgozó brigádok kategóriájá­ban. Az ötvenkét gárda kö­zött a kányási László Sándo- rék a huszonkilencedik leg­jobb eredményt vallhatják magukénak. Az ugyancsak ká­nyási Vályi László és társai a negyvenhetedik helyre „fu­tottak be”. Az egyaránt mén­kesi Nagy Tibor János és Puporka György csapata az ötvenegyedik és az ötvenket­tedik helyen zárta az elmúlt kilenc hónapot A kézi vágathajtók verse­nyében rekordlétszámú bri­gád vett részt, hiszen hetven­két kollektíva termelési ada­tait táplálták be a számító­gépbe. A ménkesi aknához tartozó Bakos András topa brigádja az előkelő tizenegye­dik a rangsorban. Jónak mondható a két szorospataki csapat. Medve István és No- váki József közösségének ti­zennegyedik, illetve tizenötö­dik helyezése. A szénbányászati ágazati munkaverseny természetesen a negyedik negyedévben is ffoly­tatódik. Remélhetően a kö­vetkező értékelés során már sikeresebben szerepelnek majd a Nógrádban dolgozó kollek­tívák. Ehhez azonban az kell, hogy a munkahelyi vezetők az eddigieknél jobban biztosítsák a termelési feltételeket, s a brigádok a korábbinál hatéko­nyabban végezzék feladataik teljesítését. Köztisztaság, környezetvédelem Tanácsülést tartottak csü­törtök délután Rétságon. A testület elsőként az ügy­rendi bizottság jelentését hallgatta meg a 24-es szá­mú tanácstagi választóké­rt:1 et választási eredményé­ről. Ezt követően a rendőr- kapitányság \^pzetője szá­molt be a közrend és a közbiztonság helyzetéről, majd Várszegi István, az ál­talános iskola igazgatója tájékoztatta a testületet az oktatási törvény helyi al­kalmazásáról. Dr. Zombori Erzsébet, a hatósági osztály vezetője a tanács rendeletét terjesztet­te elő a köztisztasági és környezetvédelmi feladatok ellátásáról. A rendelet tar­talmazza a szeméttárolás és szemétszállítás rendjét, a szemétgyűjtésből adódó fel­adatokat, kimondja többek között, hogy a háztartási és más szemét lerakása, vagy megsemmisítése csak a kije­lölt szeméttelepen történ­het, vagy, hqgy a szemétte­lep üzemeltetéséről, fenn­tartásáról, a keletkezett sze­mét kezeléséről és ártalmat­lanításáról a költségvetési üzem gondoskodik. Foglal­kozik a rendelet az ingat­lanok és közterületek tisz­tán tartásával, a vizek és az élővilág védelmével. Hangsúlyozza többek között, hogy az olyan szennyező forrást, amely az ivóvizet közvetlenül, vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, a vízügyi és az építésügyi hatósági eljárásokban meghatározott távolságon belül nem szabad létesíteni és fenntartani. Az élővilág védelméről szó­ló rendelet értelmében fát indokolatlanul kivágni, vé­dett állatot kipusztítani nem szabad. Az állattartással kapcsolatban kiemeli a ren­delet, hogy állatot tartani a község építési övezeti elő­írásainak megfelelően csak úgy lehet, ha az állattartá­si épületeknél előirt védőtá­volságokat betartják. A tanácsrendelet után a testület tanácsrendelet-ter­vezetet hallgatott meg az állattartásról, majd utolsó napirendi pontként dr. Tranger Károly előterjeszté­sét hallgattájk meg a költ­ségvetésben keletkezett pénzügyi hiányok rendezési módjáról. Ganz-MÁVAG— Ikarus sínbuszok Malaysiába Sikeres próbák után sínbu­szokat rendeltek a Ganz- MÁVAG-tól a malaysiai vasutak. A több mint 5 mil­lió dollár értékű szerződés alapján jövőre 5 háromrészű és 5 ötrészű járművet szállít a magyar vállalat a távol­keleti országba. A malaysiai megrendelő a Ganz-MÁVAG —Ikarus sínbusszal egyidejű­leg tesztelte az angol Leyland cég hasonló járművét is — jelenleg a világon csak a ma­gyar és az angol vállalat ké­szít ilyen járműveket — s végül a magyar ajánlatot tartották kedvezőbbnek. Ez- Uzel Malaysia az első piaca a magyar sínbuszoknak. Az új járművekét a Malaysia—Szin­gapúr vasútvonalon állítják majd forgalomba. A sínbuszok karosszériáját az Ikarus gyár a 200-as busz­család elemeiből szereli ösz- sze, a dízelmotorokat és a vasúti szerelvényeket a Ganz- MÁVAG-ban állítják elő. A háromrészű járművek 123 ülő és 108 álló utast szállíthat­nak. óránként 100 kilométe­res sebességgel. Az ötrészűek 198 ülő- és 180 állóhelyesek. A hagyományos vonatokénál jóval könnyebb és rugalma­sabb buszkarosszéria köny- nyed haladást és jobb gyor­sulást biztosít. A sínbuszok szállításával hazánk először exportál eb­be a távol-keleti országba gépipari terméket. Az új jár­művek iránt nagy az érdek­lődés a Malaysiával szomszé­dos országok körében, min­denekelőtt Thaiföldön ás Szingapúrban, de jelezték vá­sárlási szándékukat a Ganz- MÁVAG egyik régebbi nagy piacán, Űj-Zélandban is. Megkezdték az 1987-es évi határidőnaplók gyártását a Nóg- rád Megyei Nyomdaipari Vállalat balassagyarmati üzemé­ben. \ Piért Vállalat részére ebben az évben több mint 1 millió forint értékben 130 ezer darabot készítenek el. Ké- püaKön Litavczfci Tibornc és munkatársa köti be a napló­kat. Sok bába között... Egyik nagyvállalatunknál munkacsoport alakult a kész­letgazdálkodás javítására A szakemberekből álló munka- közösség a napokban fejezte be az anyaggazdálkodás kül­ső es belső tényezőire kiterjedő vizsgálat első szakaszát. Megállapították hogy a növekvő készletek elsősorban a ma­gyar gazdaság fogyp(okosságaira vezethetők vissza, ugyan­is az alapanyag- és alkatrészgyártók továbbra is monopol­helyzetben vannak. Ennek következtében nem működik szabályosan a piac, a megrendelők kiszolgáltatottak. Nem anyagbeszerzés, hanem hiánygazdálkodás folyik többek kö­zött a kohászati termékek, az építőanyag- és a gépipari áruk elosztásában. Ebből azon! an nem az következik, hogy a vállalat nem tehet semmit a készletgazdálkodás javítására. Igaz ugyan, az anyagbeszerzéskor túl hosszúak a , szállítási határidők, s menet közben szinte képtelenség a változó igényekhez ala­ki» ani. a megrendeléseket, de a vállalati tervszerűség és szervezettség fokozásával számottevően csökkenthetik az anyagbeszerzés, a készletezés gondjait, egyszerűsíthetik az ügymenetét. A duzzadó vállalati készleteknek ugyanis csak egyik oka FöSdforgafók Éjjal és nappal folyamato* san dolgoznak a földeken a Magyarnándori Állami Gaz­daság erő- és munkagépei, hogy mielőbb végezzenek az őszi mélyszántással. A bor- sosberényi kerületben két Rába Steiger és egy Fiat típusú traktor birkózik a he­gyekkel, korábban a csont­száraz talaj, a csapadék jöt­tével a csúszós felszín nehe­zíti az időszerű munkát. A napi kétszer tizenkét órás műszak mindegyikében me­zőgazdasági gépszerelő is ügyeletet tart a táblák szé­lén lévő szervizkocsiban, hogy az esetleges meghibáso­dást azonnal elhárítsák. Ké­pünkön Kotkodák Ferenc és Rotter János traktorosok va­lamint Tóth István szerelő, a Kerekdomb dűlőben indul­nak szántani a borsosberényi kfttárban. — kulcsár — a bizonytalanság, a túlbiztosítás. A másik oka az, hogy a vállalat nem tudja pontosan felmérni még, milyen munkái lesznek és «okhoz mennyi anyagra lesz szüksége. így az­tán a legkényelmesebb megoldást választják, azaz másfél­szer, kétszer többet rendelnek, mint amennyit majd felhasz­nálnak. Pontosabb tervezéssel és számolással elkerülhetnék mind a találomra történő megrendelést, mind a raktárkész­let növekedését. El bői a helyzetből vonta le a munkacsoport a második következtetését miszerint a kelleténél több szerv, és sze­mély foglalkozik p vállalatnál anyagmegrendeléssel, táro­lással. Ám a részlegeit féléves, éves anyagigényét alig, vagy egyáltalán nem vizsgálja felül a központi anyaggazdálkodási osztály. Éspedig azért nem. mert ahogy az egyes részlegek­nél, úgy a központi anyagosztályon sincs kellő érdekeltség az ésszerűbb, a takarékos anyaggazdálkodásra. A vizsgáló: sopert azt i« kiderítette, hogy az egyes rész­legek. önálló üzemek saját anyag- és alkatrészraktárakkal is rendelkeznek, amelyekben a pontos nyilvántartás csak jámbor óhaj Gyakran olyan árukat rendelnek meg, amely­ből a saját, ragv a vállalati raktárban bőséges készlet áll rendelkezésre, vag'.is a vállalati anyaggazdálkodásban sem az oda- sem a visszajelzés nem működik megbízhatóan. Te­hát, ha a vállalatnál túl sokan és szétforgácsolva foglalkoz­nak anyagmegrendeléssel, raktározással, az csak a terület áttekinthetőségét zavarja. Az ismert közmondás módosításával: sok bába között megnő a készlet. 7*. Cs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom