Nógrád, 1986. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-06 / 235. szám

H i T E L 0 0 Elénk idegenforgalom a hét végén Őszi marketing- | börze Október 7-én, kedden nyí­lik és október 9-ig várja az érdeklődőket az őszi marke­tingbörze. A Közlekedési Marketing Gazdasági Társa­ság immár 19. alkalommal rendezi meg az elíekvő kész­letek börzéjét, minden eddi­ginél nagyobb kínálattal. Csaknem 150 vállalat több mint 70 ezer tételt ajánl meg­vételre. Különösen sok — 25 ezer — teherautó-alkatrész talál­ható a kínálatban, de igen gazdag a választék vaskohá­szati termékekből, villany­szerelési anyagokból, csap­ágyakból* különféle műszerek­ből, valamint új és használt gépekből. Sokféle cikket, köz­tük importból megmaradt szerszámokat, anyagokat, gé­peket kedvezményes áron ajánlanak az eladók. A már jól bevált gyakorlatot alkal­mazva, ezúttal is szakosítva kínálják a különféle termé­keket. A 18 cikkcsoport nagy részét számítógép tartja nyil­ván, ami jelentősen meg­könnyíti a vásárlók dolgát. Üj- donságként a kínálat egy ré­szét mikrofilmen mutatják be. A börzét a Metró-klubban (Budapest VII., Dohány ut­ca, Síp utca sarok) kereshetik Íeí az érdeklődők október 7, 8 és 9-én* naponta 9 órától 14 óráig. (MTI) A balassagvarmatfeké leit a vándorkupa A Pest—Nógrád Megyei Adatforgalmi és Húsipari Vállalat tűzoltóságai ren­deztek versenyt az elmúlt hét végén Balassagyarma­ton. A vetélkedő első része elméleti feladványokból állt, majd kismotorfecskendő­szerelésben mérték össze tudásukat. A versenyről a házigazda balassagyarma­tiak kerültek ki győztesen, a pilisiek szerezték meg a má­sodik helyet, a váciak pedig bronzérmesek lettek. A győz­tes csapat elnyerte a válla­lat által alapított vándorku­pát. A jól dolgozó tűzoltók pedig a versenyt követően, jutalmakat vehettek át. Súlyos baleset Salgótarjánban Szombaton, kora délután Salgótarjánban, a Vörös Had­sereg út 43-as számú épülete előtti gyalogátkelőhelyen Ko­csis Gabriella, 21 éves var­rónő, helyi illetőségű lakos az általa vezetett személy- gépkocsival elütötte az átha­ladni szándékozó Tajti Im- réné, 60 éves nyugdíjas, sal­gótarjáni lakost. Tajti Imré- né a baleset következtében nyolc napon túl • gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A baleset okainak vizsgálata folyamatban van. A kellemes őszi napsütés­ben sok ezren választották hét­végi kikapcsolódásként a ki­rándulást, a természetjárást. A Vértes már igazi őszi pom­pával fogadta a kirándulókat. A turistaegyesületek közül so­kan szerveztek ide erdei tú­rát vasárnapra. A Szép Ilon- ka-forráshoz, a Géza-pihenő- höz, a Vitány várához vezető erdei utakat kirándulók né­pesítették be, s sokan gyűj­tögették a vadon termő bo­gyókat, a vadrózsa és az er­dei szeder érett termését. Fe­jér megye másik kedvelt ki­rándulóhelye, a Velencei-tó szintén kellemes pihenési le­hetőséget kínált: a délelőtti­kora délutáni órákban napo­zók lepték el a mólókat, so­kan élvezték a csendet, a jó levegőt a vízparti sétányokon. Kevésbé nyugodt szórakozás­ra is volt alkalom a tónál: a velencei regatta evezősfu­tamai kínáltak izgalmas lát­ványosságot az érdeklődők­nek, köztük az Ausztriából, az NDK-ból és az NSZK-ból ide­látogató külföldi vendégek­nek. A ragyogó napsütésben so­kan vitorláztak, szörföztek a Balatonon, sőt, néhány kül­földi turista meg is mártózott a tó vizében, ám az itt üdü­lők és víkendezők többsége inkább a kirándulást válasz­totta hétvégi elfoglaltságként. Az északi és a déli part kö­zött ingázó komp óriási for­galmat bonyolított le. Az észa­ki partra igyekvők közül so­Nagybátonyban — amely most a városi jogú nagyköz­ség, Bátonvterenye része — jelentős zenei esemény zajlott le tíz esztendővel ezelőtt: lel­kes és tehetséges helybeli és salgótarjáni zenetanárokból megalakult a kamarazenekar, i A fiatal muzsikusok különö­sen az utóbbi években arat­nak egyre szélesebb körű si­kert. Ma már nemcsak a megyei koncerttermek állandó és rendszeres vendégei, hanem gyakran fellépnek Nógrád határain túl is. Áprilisban a veszprémi országos kamara- zenekari találkozón olyan sikerrel szerepeltek, hogy a gálaesten — ami ritkaság — teljes versenyprogramjukat be ke1 iett mutatni. kan a nagyvázsonyi nemzet­közi Military lovasbajnokság­ra voltak kíváncsiak. Sopronban is a közeli hegy­vidék kirándulóhelyeit ugyan­csak sokan keresték fel a hét végén. Különösen sok oszt­rák turista tekintette meg Győr-Sopron megye idegen- forgalmi nevezetességeit, de az ország különböző vidékei­ről is több tucat autóbusz hozta ide a kirándulókat. Pan­nonhalmára, Fertőrákosra. Nagycenkre is sokan látogat­tak el, Győrben pedig a nyá­ri főidényhez hasonló volt a turistaforgalom. Több ezer turista megfor­dult Szegeden és környékén, s különösen élénk volt a for­galom a homokvidéki tanyák körül, Ásotthalom. Rúzsa, Öpusztaszer és Kiskundorozs- ma környékén, ahol idegen- forgalmi látványosságként ren­dezték meg a szüretet, szed­ték a rizlingnek-, a kadanká- nakvalót, préselték a szőlő levét, miközben kínálták az óborokat. A színes őszi idegenforgal­mi ajánlatok sok külföldi tu­ristát vonzanak ezekben a napokban Magyarországra. Az UTASTOURS szervezésében például egy csoporttal félszáz angol vendég érkezett hazánk­ba. Az angol turisták megis­merkedtek a főváros neveze­tességeivel, a magyar konyha ízeivel, majd ellátogattak Egerbe, ahol szüreti mulatsá­gon vettek részt. (MTI) A bátonyterenyei Bányász Művelődési Ház által fenn­tartott együttes vasárnapi koncertjén — amely a mű­ködtető intézmény nagyter­mében volt — négy művet adtak elő. Elhangzott Dit­tersdorf Esther-nyitány, Haydn Esz-dúr trombitaver­seny, Huszár Lajos Concer­to rustico és Britten Simple Symphony című műve. A ju­bileumi hangversenyen az együttes művészeti vezetője, karmestere, Torják Vilmos vezényelt — Kovács György trombitaművész működött közre. A mintegy húsztagú nagy- bátonyi kamarazenekart Ko­vács Éva, a Nógrád Megyei Tanács művészeti főelőadó­ja köszöntötte az évforduló alkalmából. Naptár 1 1986. október 6. Hétfő. Brúnó napja. A Nap kel 5.49 — nyug­szik 17.16 órakor. A Hold kel 9.08 — nyugszik 13.19 órakor. I Százötven éve született Mme Adam, leánykori nevén Juli­ette Lamber (1836—1916) fran­cia írónő. Napos idő Válható időjárás az ország te­rületén ma estig: Túlnyomóan napos idő lesz. Eső továbbra sem várható. Az északnyugati szél néha kissé megélénkül. Legmagasabb nap­pali hőmérséklet 18—23 fok kö­zött alakul. 38 négyes A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 40. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lottónyeremények — a nyereményilleték levonása után — a következők: 4 találatos szelvénye 38 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 313 814 forint. 3 találata 3718 fogadónak volt, nyereményük egyenként 1604 forint. 2 találatos szelvények szá­ma 147 456 db, ezekre egyen­ként 40 forintot fizetnek. MkoEiolizmus- ellenes klubok megyei találkozója Szombaton Balassagyarma­ton első ízben rendezték meg Nógrád megye alkoholizmus­ellenes klubjainak találkozó­ját. A rendezvényt Fábián Já- nosné, a Balassagyarmati Vá­rosi Tanács elnökhelyettese, a városi alkoholizmus elleni bi­zottság elnöke nyitotta meg. Ezután a klubok titkárai ad­tak tájékoztatót tevékenysé­gükről, törekvéseikről, majd dr. Koczkás Ottó, az országos alkoholizmusellenes klub­bizottság operatív testületé­nek tagja tartott beszámolót a mozgalom országos helyze­téről. Délután szórakoztató programmal — vetélkedő, ze­ne. tánc, gyermekjátszóház — egybekötött, kötetlen ta­lálkozóra került sor a Nyír- jesben. — Csalóé védelem Biíonv- terenyén. Az elmúlt két év­ben közel 8000 családvédelmi ügyben intézkedett a bátony­terenyei tanács. Mintegy 1300 esetben tartottak helyszíni ellenőrzést, illetve végeztek környezettanulmányt. Egyre eredményesebbek a kiskorúak érdekében tett védő-, óvóin­tézkedések. Jelenleg 206 ve­szélyeztetett, gyermeket és 92 családot tartanak nyilván. Ünnepi megemlékezés Tízéves a nagybátonyi kamarazenekar A tárgyalóteremből Falon át ax italbo'tba Többször volt már büntetve Kovács János 45 éves, fog­lalkozásnélküli letkési lakos. Bűncselekményeiért eddig ki­szabott szabadságvesztés idő­tartama majdnem négy év. Legutóbbi büntetéséből az idén áprilisban szabadult, és alig telt el két hónap, ismét előzetes letartóztatásba ke­rült. A letartóztatása előtti időjé­ben munkahelye nem volt, keresettel nem rendelkezett, a személyi adatok további rub­rikáiban pedig az áll: va­gyontalan, elvált, eltartottja nincs. Azt már az orvosi szak- vélemény mondta ki, hogy Kovács János idült alkoholis­ta, és az alkohollal szembeni tűrőképessége magas, azaz sok italt el tud fogyasztani anélkül, hogy különösebben ártana neki. Szokványos részegségi ál­lapotban volt május 25-én, vasárnap éjjel egy óra körül is, amikor egyszercsak a szendehelyi áfész-italbolt ud­varán találta magát. Bizo­nyára úgy érezte, innia kell, s a legbiztosabb módszerhez * 4 folyamodott: kibontotta az italbolt raktárának téglából épült falát. A résen át jutott be a raktárba, és innen már könnyű dolga volt, a nyitott ajtón keresztül sétált be az italboltba. A pulton levő pénzeska­zettából különböző címletek­ben, fémpénzekben nyolcezer forintot vett magához. Le­emelt két üveg bort, zsebre tett két doboz Munkás ciga­rettát, és ahogy jött, a kibon­tott falon keresztül távozott. Semmi nem tartott sokáig: sem a bor, sem a cigaretta, sem a lopott pénz. És nem tartott sokáig Kovács János szabadsága sem: június 9- től előzetes letartóztatásban várta a bírósági tárgyalást. Az ügyben eljáró Rétsági Bí­róság lopás bűntettében mondta ki bűnösnek Kovács Jánost, és mint többszörös visszaesőt két év hat hónapi fegyházban letöltendő sza­badságvesztésre ítélte, s há­rom évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős. — zs — Mind többet hallani az Imitálok nevet viselő balassagyarmati együttesről. Népszerű vokális műfajban, az úgynevezett mai dal kategóriában adják elő műsorszámaikat politikai, társa­dalmi ünnepségeken, színvonalas produkcióikkal emelik az esemény művészi rangját. Koltányi Károly, Kamarás Sándor, Palánki László, Tóth Tibor és Végh Gyula — képünkön — a nyár végén Székesfehérváron megrendezett fiatal dalo­sok országos találkozóján a megjelent 140 együttes között méltó helyen szerepelt, a kiosztott három díj közül az egyi­ket ők kapták. — kulcsár — LAZÁN Helló, lányok, szevasztok, fiúk! Kéz’csók minden ked­ves hölgyolvasónak... jó reggelt! Gyerekek, segítse­tek már a papának kimász­ni az ágyból.., vagy vi­gyétek oda neki az újsá­got. .. Kössz. kössz, koszi! Hát, akkor csapjunk bele a lap közepébe, olvassunk-ol- vassmik kifulladásig... az­azhogy közben pillantsunk az órára, ugye-ugye van, aki máris elkésett! Na. egy kis nyelvlecke még rátok fér. gyerekek: whán, thú, szri... ágyin, dvá, csitiri... bocs, bocs: dvá, tri, csiti­ri. .. fog ez menni a táb­lánál, legyetek nyugodtak! És akkor nézzük a postát: Kisanya csókoltatja Ecét Kazáron... Zsolti írjál le­velet Bagóra annak a 142 centi magas, 97 mellszéles­ségű kislánynak, akivel a salgótarjáni főtéren futot­tál össze október 1-én... Perkó Pisti KISZ-titkár pe­dig kéri a tagságot, hogy aki még nem fizette be az idei tagdíjat, záros hátár- időn belül tegye meg ezt! Gyerekek, tényleg. .. ne hülyéskedjetek, fizessétek már be... Hát. akkor bú­csúzunk, sulizók. elindulás előtt ne felejtsetek el fogait mosni __szevasztok, pá, pá! M ég mielőtt a jobb érzé­sű olvasók sarokba vágnák az újságot, megnyugtatom őket. nem vesszük át ezt a ma divatos „diszkós” stí­lust. Bár ugyancsak terje­dőben van. hiszen a fenti sorok egy része is szó sze­rinti idézet a héten elhang­zott rádiós műsorból. Sze­retem a könnyed, a fiata­losan frappáns szövegeket, s tagadhatatlan, hogy az if­júsági nyelv gazdagíthatja, gyarapíthatja társalgási szókincsünket. Ám, fennáll a veszély, hogy a közvet­lenség átcsap közvetlenke­désbe, a könnyedség öncé­lú. tartalom nélküli lezser- ségbe. a jópofaság nagyké­pűségbe. Deháf nem kell nekünk a rádiót sem bekapcsolni ahhoz, hogy ilyenféle vad­hajtásokat találjunk. Itt van például a MIFENE... Mi is megírtuk, hogy men­jenek a fiatalok a MIFE- NÉ-re, ami nem más. mint a napokban megtartott munkás- és mezőgazdasági fiatalok megyei találkozó­ja. Elképzelem, amint a gyerek otthon kéreszkedett: Édesapám, engedjen el a MIFENÉ-re! — Mi a fené­re, fiam? — kérdé az atya. — Hát a MIFENÉ-re... Mi­re az apa csak annyit mond: — Na, eredj a fené­be! És a fiú elment. Arra a rendezvényre. amely egyébként tartalmas, jó programokat ígért. Dehát, nem lehetne egyértelműb­ben megválasztani a címet? Mint amilyen egyértelmű­en fogalmazott az a kiállí­tás. amely a Ne molesztálj! címet viseli, s a munkahe­lyi szex tablóit teszi közzé. Fehéren-feketén, aktfotók­kal bizonyítva, hogy, saj­nos még sok munkahelyi vezető szeretné „láncra fűzni” női beosztottjait, mi több visszaél pozíciójával. A szakszervezet által ren­dezett kiállítást nagy ér­deklődés kíséri. Ha esetleg valakit olvasóink közül is érdekelne a dolog, nyugod­tan megtekintheti. (Bár­mely utazási iroda rendel­kezésére áll. hogy elutaz­hasson az NSZK-ba, a ki­állítás helyszínére.) Ha már a munkahelyi ki­állításról esett szó, meg kell mondani, nálunk is terjedőben — no, nem a, szex —, hanem a különféle „dicsőségtáblák”. Ezek. na­gyon helyesen, azoknak a dolgozóknak a fotóit tartal­mazzák, akikre a gyári kol­lektíva valamilyen oknál fogva büszke. Nos. ennek mintájára célszerű lenne bevezetni az ellenkezőjét is. Mondok példát. A kukori­caföld szélén ott lenne X. Y. hatalmas fotója ezzel az aláírással: íme, az ő ha­nyagsága miatt nem sike­rült teljesíteni a tervet! Egy másik képen V. Z. idült alkoholista fizimiská­ja, alatta a szöveg: „Aki­nél mindig elszíneződik a szonda...” A harmadikon a szocialista brigádok ver­senyének utolsó helyezett­je lenne látható. Őszintén szólva, nem hi­szem, hogy lesznek ilyen képek. Hopyan is szól a mondás? Kicsit a dicséret, nagyot a bírálat neveli. Az a helyzet, hogy egyelőre jobban szeretünk — dicsér­ni. Tan ka László Együttműködési megállapodás Taron Együttműködési megálla­podást írt alá a tari tanács és a Hazafias Népfront köz­ségi bizottsága, a település- fejlesztési célkitűzések közös megoldása érdekében. Az ok­mány tartalmazza, hogy a népfrontkongresszus állásfog­lalására alapozva az ativis­ták segítséget adnak a tanács­nak olyan aktuális feladatok megoldásában, mint az isko­latanács létrehozása, az alko­holizmus visszaszorítása, éven­kénti cigányforum életre hívá­sa. A megállapodást öt évre kötötték, melynek gyakorlati megvalósulásáról évente szá­mot adnak. — Kedvező a munkaellá­tottság. Jelenleg 25 építmé­nyen dolgozik a Nógrád Me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat. Ezek 238 millió forintot képviselnek. A három legna­gyobb munkán — Salgótar­ján új városi tanácsház, me­gyei könyvtár, salgótarjáni 16 tantermes iskola — az év vegéig 175—180 millió árbe­vételre számítanak. — Az IKARUS 365 típusú — 42 utas szállítására alkal­mas — távolsági autóbusz folytatja az ide' sikersoroza­tát. Ősszel Lipcsében arany­érmet kapott, Poznanban pe­dig a legszebb terméknek já­ró díjjal tüntették ki. A 42. plcvdivi nemzetközi vásáron aranyérmet nyert. — Nemzetközi bélyegkiál­lítás nyílt meg szombaton Szentesen a Kossuth téri ga­lériában. Két évtizedes hagyo­mány alapján Zenta, Temes­vár, Hódmezővásárhely és Szentes filatelistái évente fel­váltva a négy város egyiké­ben mutatják be bélyegkü­lönlegességeiket. A mostani tárlat anyagát a béke évének jegyében állították össze. Egymilió férintő Jíirkár Érsekvadkerten Sajnos, az elmúlt hét vé­gén tovább folytatódott az a rossz sorozat, amely újabb tűzesetekhez vezetett. A tűz­oltóság megyei ügyeletének tájékoztatása szerint, számos helyen, s több alkalommal kellett kivonulniuk a tűzoltó- kocsiknak kisebb-nagyobb tűzesetekhez, avartüzekhez. Érsekvadkerten, szombaton igen jelentős tűzkár keletke­zett. A Nógrád Megyei Sü­tőipari Vállalat könnyűszer­kezetes üzeme égett le. csak­nem teljesen. A becsült kár­érték eléri az 1 millió 200 ezer forintot, s a tűzeset okainak vizsgálata még tart. Hívható 13—16 óra kozott. NOGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága és a Nógrád Megyei Tanács laria. Főszerkesztő: VTNCZE ISTVANNE. Szerkesztőség: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 10-973. Főszerkesztő: 11-504. Sportrovat: 14-596. Kiadja a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMAS_, a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján. Palócz Imre tér 4. Telefon: 12-542. Telex: 229 109. Irányítószám: 3101. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hírlap kézbesítő postahivatalnál, a hfrlapkézbesftőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lap- «Klátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. 1900 közvetlenül vagy postamalvánvon. valamint átutalással a HFLIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra: 43 forint, negvedévres 129 forint, egy évre: 919 forint. Előállítja: a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján, Palócz Imre tér 4. PL* 96. Fölélő« vezető: KELEMEN GÁBOR igazgató, HEI ISSN 0133-1558. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom