Nógrád, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

Megszólal a csengő Vége ia nyárnak. Az állí­tás nagyobb rizikó nélkül megkockáztatható egyszerű­en az időjárás alapján, vagy a piacok szezonális kínálatára hivatkozva. De a lényeg mégsem ez. Vége a nyárnak, mert becsengettek: megkezdődött a tanév. A dolog nem ért bennün­ket váratlanul. Sejthető volt, hisz kivonultak a festők, kar­bantartók az iskolaépületek­ből. Ez persze csak néhá- nyaknak tűnt fel, de az áru­házak vásárai, az enged­ményes füzet- és köpeny­akciók félreérhetetlenül tud­tunkra adták az évszakváltás közeledtét. Erre már minden­kinek muszáj volt figyelni: idén vajon mi nincs, miről feledkezett meg a kereske­delem, mit nem gyártott le időre az ipar, miért felelős a háttéripar. Ebben az esz­tendőben azonban viharok nélkül megúsztuk a felkészü­lést, még méretre szabott könyvborítót is lehetett kapni műanyagból, így egészen nyugodt lehet gyermekköz­pontú társadalmunk. Az iskolakezdés bonyodal­mai ugyanis nálunk közér­zetet befolyásoló tényezők. Korra, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül érdekel­tek, még inkább érintettek vagyunk a dologban. Nem­csak azért, mert az ember vagy gyerek — és akkor is­kolás -, vagy szülő, vagy nagyszülő, hanem, mert akarjuk látni, hogy fel lehet készülni rendesen is a szep­temberre. Meg aztán, ha bonyodal­mak támadnak, nem tudunk nyugodtan elérzékenyülni. A tanévkezdés ugyanis óhatat­lanul az idő múlására figyel- mezet bennünket. Ezt meg­élhetjük úgy, hogy nicsak, nemrég még pályás volt a gyerek, most meg már el­sős, ötödikes, gimnáziumba megy, vagy hamarosan szak­munkás-bizonyítványt szerez. Ha nem vagyunk épp ilyen helyzetben, akkor a magunk iskoláskorán méltázhatunk. Amikor ott kuporogtunk a szőnyegen, s könyveinket csomagoltuk a szép kék cso­magolópapírba, nyaltuk a vignettát... Az emlékfoszlá­nyok tetszés szerint variál­hatók, de az bizonyos, hogy kellemesnek találjuk így az iskoláséveket. Erről persze az jut eszünkbe, hogy bez­zeg ezek a mai gyerekek, ezek még iskolába járni se szeretnek. Most mégis nekik szól a figyelmeztető csengő. Nóg- rádban harminchatezer-há- romszázhatvanan vannak/ akiknek ezen a hét végén ünneplőbe kellett öltözni a tanévnyitó miatt. Az igaz­gatók huszonnyolcezer-száz- hatvan általános iskolást, köztük hároinezer-százkilenc- venhat elsöosztályost kö­szöntöttek. A megye szak­munkásképzőiben háromezer- héíszáz fiatal kezdi az évet, körülbelül ezerháromszáz el­ső évfolyamossal. A szám hozzávetőleges, mert ebben az iskolatípusban a tanítás első napjaiban még iskoláz­nak be gyerekeket, főleg olyanokat, akiknek augusz­tusban sikerült a pótvizsga. A gimnáziumokban és szak- középiskolákban négyezer- ötszázán kezdik az évet, ezerszázhatvanan gólyaként. A csengő a kötelességükre figyelmezteti őket: mostantól tanulni kell, szorgalmasan készülni a felnőttéletre. De azért figyelmeztethet minket is a legendás csengő. Ez az idei meg különösen. Mert ez most hét végén szólalt meg, sugalva, félreérthetetlenül tudtunkra adva, hogy ünne­pelni szabad időben kell, még a munkát is. Ma már súlyos iskolatáskával indul­nak útra a gyerekek, az már a tanév első napja. Vége a nyárnak. Mert, ha még van Is ereje a nap­nak, gyerekzsivaly csak az iskolákban, a tízperces szü­netben hangzik. Most már mindenütt meg kell kezdőd­nie a komoly munkának. Nemcsak az iskolákban. Kötelessége ugyanis nemcsak a gyereknek van.- veszprémi — •1 A ftlÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NŐGRAD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLII. ÉVF„ 205. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1986. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ Van esély és alap a bizakodásra Véget ért a békehélvége rendezvénysorozata A sokszínű, változatos, megújulásra képes magyar békemozgalmat reprezentáló, az egész országra kiterjedő, számos hazai és nemzetközi béke- és szolidaritási akció­hoz is kapcsolódó nagyszabá­sú békefesztivál kezdődött szombaton, az Országos Bé­ketanács és a Magyar Televí­zió közös rendezésében. A fővárosban a Vörösmar­ty tér volt a rendezvények központja. A Váci utca felőli oldalán földigömb jelképezte, hogy a világ minden táján sok millió ember szeretne bé­kében élni. dolgozni, alkotni. A téren békefalat is felállí­tottak: kora reggel még üres felületén gyorsan szaporod­tak az aláírások, feliratok, hiszen bárki ráírhatta nevét, s üzenetét azoknak, akik ten­ni akarnak és tudnak a vi­lágbéke megőrzéséért. S hogy godolatuk, nevük való­ban eljut a címzettekhez, azért az Országos Béketanács vál­lalt garanciát: a békeév vé­gén elküldik az ENSZ-nek. A térnek csaknem ugyanezen két pontján a béke kék szí­nével, s a rendezvényre ha­zánkba érkezett külföldi bé­kedelegációk nemzeti zászlói­val ékesített ■ színpadok jelez­ték: az ide látogatók egész napos programokra, kultm-á- lis műsorokra számíthatnak. A térről indult Agárdra a kerékpárostúra — a közked­velt velencei-tavi üdülőhely ugyancsak egész napos prog­rammal várta a béketalálko­zó résztvevőit. Az Országos Béketanács kétnapos rendezvénysorozata kapcsolódott a szeptember el­sején' kezdődő, immár hagyo­mányos szolidaritási hónap­hoz is. Az őszi eseménv°k métió nvitánva a ..mentő­autóakció” megvalósítása: a békeszerető masvar nén ne­vében az Országos Béketa­nács mentőautót ajándékoz Nicaraguának. Aqrrárifíúsáqi találkozó Szemerkélő eső ide. borús idő oda — a békehétvéae eseményei vidéken s°m ma­radtak résztvevő nélkül. S bár a hűvös idő, sokhelyütt késztette rögtönzésre az amúevis talá’ékonv rendező­ket. s volt. pk0i egv-két prog­ramot • is törölni kellett, az érdeklődés hiányára sehol sem lehetett panasz. Példa erre Békéscsaba is, ahol a KISZ első országos agrárifjú- sági találkozójának harmadik napján, szombaton, a régen várt eső alaposan megváltoz­tatta a műsort. Elmaradt a békéscsabai találkozó csúcs­pontjának szánt városerdő­építési társadalmi munka, s a Körös-parti sportdélután. Ehelyett az ezer mezőgazda- sági és feldolgozóipari fiatal Gyulára kirándult, ahol a vérfürdőben fürdőbál és né­hány vízijáték szórakoztatta őket. A találkozó résztvevői között töltötte napját Hámo­ri Csaba, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára is. Békevonat Szombaton hajnalban ér­kezett meg Miskolcról Szom­bathelyre a szolgáltatásban dolgozó fiatalok országos ta­lálkozójának résztvevőit szál­lító békevonat. A közlekedés­ben, kereskedelemben és vendéglátásban, az egészség­ügyben, illetve a szolgáltatá­sok egyéb ágazataiban mun­kálkodó fiatalok mind je­lentősebb rétégének, idén először szervezett országos ta­lálkozót a KISZ KB ifjúmun­kástanácsa. A háromnapos program során a mintegy 400 résztvevő a fővárosból indult a vendéglátó városok, Mis­kolc. Szombathely, majd Szeged vendéglátó városok segítségével kapott átfogó ke­resztmetszetei az egyes ága­zatok helyzetéről, az itt dol­gozó fiatalok tapasztalatairól és az ebben az ifjúsági réteg­ben legfontosabb politikai, mozgalmi feladatokról. Békecentrum Fertőrákoson A békehétvége Győr-Sop- ron megyei helyszíne, a fertő­rákos! Barlangszínház kör­nyéke szombaton már a ko­ra délelőtti órákban benépe­sült. Az egykori kőfejtő kö­rüli szabadtér békecentrum­má alakult át: a megye bé* keklubjainak középiskolás, szakmunkástanuló, továbbá munkás- és értelmiségi fia­taljai adtak egymásnak ta­lálkozót, s mutatták be sok­színű tevékenységüket dal­ban, versben, prózában. A fertőrák ősi békecentrum lá­togatói találkoztak a béke­mozgalomban résztvevő köz­életi 'személyiségekkel, s vál­tottak szót időszerű, társadal­mi, politikai kérdésekről. Este békenagygyűlés volt. Az eseményen részt vett Jan Martenson, az ENSZ főtit­kárhelyettese. Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára beszé­dében rámutatott: a ma em­berének nem nehéz elutasíta­ni a fasizmust, nem nehéz el­utasítani a háborút, mert a fiatal nemzedék az idősebbek tapasztalatából, az idősebbek személyes élményeikből tud­ják, mi az. — A mostani békenagy­gyűléshez hasonló demonst­rációkra mégis szükség van. ha hiszünk abban, hogy ha­tást, befolyást tudunk gyako­rolni azokra, akikre hatalmi helyzetükből adódóan a dön­tés tartozik az emberiség sor­sáról. Kis ország vagyunk — folytatta —, amely társadal­mi berendezkedésénél, de'1 mokratikus. és emberi ..jogok­ra figyelő alkotmányánál fog­va kivívta a világ országai­nak megbecsülését. Magyar- ország igazi külpolitikája mégis a belpolitika — han­goztatta- — A világ békéiére akkor tudunk hatással len­ni, ha itthon emberszabásúak a viszonyok, ha nem válságok szabdalják keresztül a tár­sadalmat, hanem közmeg­egyezés teremti meg a közös nemzeti cselekvés feltételeit. A nemzetközi helyzetről szólva kiemelte, hogy a szov­jet kezdeményezések nyo­món reménysugár támadt az emberekben, hogy a népek akaratának megfelelő kap­csolatok jöhetnek létre a nagyhatalmak között, s elér­hető az a minimális cél, hogy a két világrendszer közötti erőegyensúly a fegyverek ala­csonyabb szintjén valósuljon meg. Van esély és bizakodásra alap — tette hozzá. Akiben bármiféle kétely támadna afelől, hogy mit tehet a bé­kéért, gondoljon arra, hogy mi dolga a világban. Ha felada­tát becsülettel ellátja és hi­vatása gyakorlása megelége­déssel tölti el, akkor hihet ab­ban, hogy hozzájárult a béke ügyének szolgálatához — mondotta végül Pozsgay Im­re. (Folytatás a 3. oldalon.) Mai számunkból: Könyvtáros Jobbágyiból Fülöp Imre már nyugdíjas, de így is - szívesen mun­kálkodik a könyvtárban. Tevékenységét Szocialista kul­túráért kitüntetéssel ismerték el.. • (4. oldal) Ismerőstől ismerősig Kell-e félni a népi ellenőrtől? Erről vall egy pásztói népi ellenőr dr. Tasi Borbála. (5. oldal) Kuvaiti diadal Balassagyarmaton A kuvaiti ökölvívók maguk mögé utasították a balas­sagyarmati gárdát, mégis nagy közönségsikert arattak... (7. oldal) Országos tanévnyitó ünnepség Lentiben :ínes volt a bckehétvcge programja a Nógrád megyei Bánkon is. (Képes riportunk : 5. oldalon) Vasárnap Lentiben tartot­ták az országos tanévnyitó ünnepséget, s ennek kereté­ben felavatták az ifjú' zalai város új általános iskoláját. Köpeczi Béla művelődési miniszter ebből az impozáns intézményből köszöntötte az 1986—87-es tanév küszöbén hazánk valamennyi oktatóját, tanulóját és mindazokat, akik szívükön viselik a magyar nevelés, oktatás ügyét. — A most kezdődő tanév — hangsúlyozta — a magyar oktatás történetének jelentős állomása: hatályba lép az új oktatási törvény, amely tör­ténelmünkben első alkalom­mal foglalja egységes jogi keretbe a nevelés és az okta­tás egészét az óvodától az egyetemig. A törvény egyik fő jellegzetessége, hogy nö­veli az intézmények önálló­ságát. A jövőben’ a nevelő- -testületek döntési- hatáskö­rébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek a pedagógiai programot, a működési sza­bályzatot, a házirendet ille­tik, A miniszter ezután arról szólt, hogy a Magva.- Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsáiga ifjúsági határoza­tának és a KISZ nemrég el­fogadott programjának szel-' leméiben a jogszabályok mó­dot adnak a diákönkormány­zat továbbfejlesztésére, a ta­nulói és hallgatói közösségek tevékenységének kibontakoz­tatására. Ebben a tekintet­ben is számítanak a pedagó­gusok cselekvő együttműkö­déséire, hiszen a régi és az újabb iskolai, kollégiumi ha­gyományok egyaránt arra fi­gyelmeztetnek. hogy tanító és tanuló közös erőfeszítése te­remthet csak értéket kiemelő, minőséget, tehetséget megbe­csülő Süellemet. Hansoztatta továbbá, hoav az iskola támaszkodik a szü­lői rr>unk«közö«sé"ekre. A családtól azt várják. hogy az értelmes együttélés nor­máinak . tiszteletére, a huma­nista-szocialista értékeknek a megbecsülésére, a haza sze- retetére neveljék a gyerme­keket. . A miniszter, beszámolt a hallgatóságnak arról, hogy az ismert gazdasági nehézségek ellenére a kormány a VII. öt­éves tervben a közoktatás je­lentős fejlesztését határozta el. A következő öt évben to­vább bővítik az óvodai háló­zatot, s mintegy 3500—4;00Ö általános iskolai, 2200 közép­iskolai tantermet, 3000 isko­lai tanműhelyi munkahelyet és 6000—7000 diákotthoni szál­láshelyet hoznak létre. Az egyetemeken ebben az idő­szakban jelentős rekonstruk­ció folyik, és bővül a felső- oktatási kollégiumi hálózat. Köpeczi Béla beszédét . így folytatta: . ..... — A nevelés és oktatás ha­tékonyságának megjavításá­ban a pedagógusok játsszák a fő szerepet, ezért súlyosan esik a latba, hogy helyenként hiány van szakemberekben. Ezt a hiányt igyekszünk pó­tolni ^ a pedagogushall gatók létszámának növelésével, en­nek eredményeire azonban1 csak három-négy év: múlva számíthatunk. Addig is arra törekszünk, hogy a nyugdíja­sok bevonásával és az aktív pedagógusok újabb tehervál­lalásával pótoljuk a hiányo­kat, és szakmailag felkészít­sük a képesítésnél külieket. A miniszter bejelentette, hogy általános iskola első két ■osztályában a jövőben nem lehet képesítésnélkülieket al­kalmazni. — Hassa át egész nevelé­sünket és oktatásunkat a. munka megbecsülése, a haza és a nép szeretete, a béke megőrzésének vágya — mon-‘ dotta a miniszter, majd újító szellemű, eredményes, örömet, hozó tanulást és tanítást kí­vánva, megnyitotta as. 1986/87-es tanévet. Megkezdődött a koraősziek vetése A nyár utolsó vasárnapján országszerte őszi jellegű mun­kákkal foglalatoskodtak már a termelőszövetkezetekben. A verőfényes, ám hűvös időben ezrek és ezrek dolgoztak a szántóföldeken, a kertekben, a gyümölcsösökben, a szőlőkben. Augusztus utolsó napjaiban végre megjött a várva várt eső a Kis-Alföldön. A csapa­dék jój jött a cukorrépának, a lucernának, s hatására meg tudták kezdeni a kora őszi növények, így a repce vetését. A Lajta-hansági Állami Gaz­daságban a repce vetőmagját, már 500 hektáron a földbe tették. Szolnok megyében, a Tiszazugban és a Nagykunság öntözhető részein is megkez­dődött a repce vetése; vasár­nap estig 4 ezer hektáron került földbe az olajos nö­vény magja. Hagy lendületet vettek az őszi árpa. a rozs és a búza vetésének talaj-előkészítő munkái a Kis-Alfö’döai is. Jó ütemben halad az oi szagnak ezen a részén. a sík kukorica vágása. Gyorsító tempóra van szükség, mert i idén csaknem 11 ezer he.kp ron termesztették a tömegű fcarmányt. Száznál több gépp aprították a szárazság mia meglehetősen alacsonyra nő silókukoricát Szolnok megys ben. A hét vége kedvező időjí rását kihasználva a zals nagyüzemeltben és a háztá gazdaságokban egyaránt-ho; záfogtak a burgonya szed: séhez, s megkezdődött a töb mint 8 ezer hektárnyi nai raforgó betakarítása is A h> ten Borsodban is megkezc te néhány szövetkezet a nat raforgó aratását.. Az aprc magvak betakarításához hozzáláttak, vöröshere és h cernamagból közepes terméz re van kilátás. Mozgalmas volt a hét vég Baranyában, a Dráva men síkságon, ahol a dinnyefölde termését gyűjtötték be. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom