Nógrád, 1986. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

«LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGfíÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XUI. ÉVF., 180. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1986. AUGUSZTUS 1„ PÉNTEK Növekedett a termelés üteme a NÁÉV-nál Az első fél évet értékelő végleges számadatok még vá­ratnak magukra, de a rendel­kezésre álló, a végzett mun­kát összegező előzetes tények­ből megállapítható, hogy a Nógrád Megyei Állami Építő­ipari Vállalat kedvezően zár­ta az első fél évet. Az építőipari termelés 43 millióval lesz több mint egy evvel korában. Jó dolog, hogy a növekedés lényegében azo­nos létszám felhasználása mellett következett be. Ez az előnyös változás egyúttal alapja volt a termelékenység kedvező emelkedésének is. Azért gyorsult a termelés üteme, mert körültekintőbben szervezték a munkát, követ­kezetesebben tevékenykedtek a kitűzött program végrehaj­tásáért, a korábbinál jobban oldották meg a munkaerő­átcsoportosítással kapcsola­tos feladataikat, ugyanakkor több tekintetben és bizonyos területekén kedvező változá­sok következtek be a munka­fegyelemben. A kollektíva tiszteletremél­tó sikerének előnyei jelent­keznek az ez évi bérfejlesz­tésben. A keresetszint alap­ján gazdálkodó vállalat dol­gozói az első fél évben 7,9 százalékos bérfejlesztésben részesültek. Az eredmények közé so­rolhatjuk a készletállomány csökkentését, amely a befe­jezetlen állománynál jelent­kezik erőteljesen. Beleszá­mítva a takarékosságban elért eredményeket is. az előzetes számítások szerint 10 millió forint nyereséget vallhat ma­gáénak. Olyan jelentősebb létesít­ményeket adott át, mint a nagybátonyi szénmosó, a balassagyarmati 24-es jelű lakóépület, a budapesti MA­LÉV nyomdaépülete. öreg­bítette a vállalat hírnevét to­vábbá az is, hogy az átadott munkák minősége javult, a befejezett létesítmények 30 százalékát hiánymentesen ad­ta át. Magyar-lengyel gazdasági megbeszélések Marjai József miniszterel­nök-helyettes meghívására csütörtökön Budapesten meg­beszéléseket folytatott Wla- dyslaw Gwiazda, a Lengyel Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, Lengyelország állandó KGST képviselője. Marjai József és Wladyslaw Gwiazda tájékoztatták egy­mást az országaikban folyó gazdasági építőmunka soron levő feladatairól, áttekintet­ték a magyar—lengyel gaz­dasági együttműködés idő­szerű kérdéseit. Vélemény- cserét folytattak a KGST tu­dományos-műszaki komplex programja megvalósításának helyzetéről, a KGST-együtt- működés tökéletesítésére irá­nyuló teendőkről, nemzetkö­zi gazdasági és pénzügyi kér­désekről. A lengyel miniszterelnök­helyettest fogadta Lázár György, a Minisztertanács el­nöke. Wladyslaw Gwiazda ta­lálkozott Veress Péter külke­reskedelmi miniszterrel is. (MTI) NÓGRAD-fórum a vasútról Korszerűsítések az anyagi lehetőségek függvényében Az utazási kultúra sem kielégítő Élénk érdeklődés nyilvánult meg olvasóink részéről a va ut helyzete iránt a szerkesztőségben tegnap megtartott NÓGRÁD-főruinon, amelyen a MÁV miskolci igazgatóságá­nak tevékenységét Hernádi István igazgató mutatta be, majd válaszolt az írásban és szóban feltett kérdésekre. Je­len volt az eszmecserén Baki főnöke is. A vasúttal mindannyian kap­csolatban állunk, így naponta igénybe vesszük szolgáltatá­sait. A MÁV helyzete nem vonatkoztatható el a népgaz­daságétól — hangsúlyozta elöljáróban Hernádi István. A pénzügyi lehetőségek kor­látozzák a jelentősebb beru­házásokat, így a jogos igények megvalósulására is várni kell hosszú ideig, hiszen fejlesz­tésekre csak igen indokolt esetben lesz mód. A meglevő berendezések, eszközök kí­mélése, óvása ezért első­rendű kötelessége az utasok­nak is, nemcsak a vasutasok nagy társadalmának. Baj van azonban az utazási kultúrával is, mert mi utasok is sokat tehetünk azért, hogy a váró­termek kornyékén és a vasúti kocsikban milyen állapotok a jellemzőek. Sajnos nincs minden rendben e téren sem. Azt azonban senki sem vitathatja, hogy az elmúlt időszakban a hatvan—salgó­tarjáni vonal pályaállapota rendkívül nagy mértékben romlott. Ennek oka az, hogy az 1950-es évek elején, illet­ve a SO-as évek közepén tör­tént egyes pályaszakasz-kor­szerűsítések a mai előíráso­kat már nem képesek teljesí­teni. £ térségben másrészt igen szűkössé vált a pálya- fenntartási létszámhelyzet. Főleg pályamunkásokból van nagyon kevés. Mindennek a folyamatnak László, Salgótarján állomás az eredményeként a VII. öt­éves tervben megindult a vo­nal vágányhálózatának kor­szerűsítése, amelyet a MÁV miskolci igazgatósága az állo­mások fejlesztésével kíván összekapcsolni. Folyamatosan valósul meg Salgótarján- külső pályaudvar kereskedel­mi telepének korszerűsítése, várhatóan még idei befejezés­sel. A VII. ötéves terv felada­tát képezi a hatvan—salgótar­jáni vonal automatizálása, biztosítóberendezések telepí­tése és ezekkel összefüggő épületek létesítése, illetve állomásépületek korszerűsíté­se. Az anyagi lehetőségek függvényében szerepel a VII. ötéves tervben Pásztó állo­más korszerűsítése is. Somos­kőújfalu átépítése a beruhá­zás-fenntartás terhére je­lenleg is folyik. Megvalósítá­sának tervezett ideje három esztendő- Szerepel a tervek között Vizslás és Szurdokpüs­pöki felvételi épületeinek főjavítása is, de erre egyelőre még nincs pénzügyi fedezet. A vonal villamosításáról sem mondtak le, de ennek idő­pontjáról egyelőre még fele­lőtlenség lenne bármilyen konkrétumot is közölni. Hatvan átépítése miatt az 1986 87. évi menetrendi idő­szakra a Budapest—Hatvan— Somoskőújfalu vonal menet­rendi szerkezete lényegesen megváltozott. A gyorsvonatok és a távolsági személyvonatok dízelmozdonnyal közleked­nek, így csökkent a gyorsvo­natok menettartama. Az uta­zási sebessége óránként 13— 17 kilométerrel növekedett. Megvalósult a nógrádiak ré­gi kérése: gyorsvonataik ön­álló vonatként járnak. Az új menetrend kielégíti az utasok többségének igé­nyeit. A Rákospalo­ta—Pécel közötti vá­gányzár miatt azonban gya­kori a tíz-húsz perces késés. A vágányzári munkák őszi be­fejezésével remélhetőleg ja­vul a helyzet- A vonatok a hét elején és a végén kihasznál- tabbak. Hét közben kényel­mesebben lehet utazni. Szomorú, hogy a felújított létesítmények rövid idő alatt a korábbi állapotra jutnak. Elég itt csak a Salgótarján- külső pályaudvar várótermét megemlíteni, amely a vandál rongálás nyomait viseli. A kulturált utazás megteremtése sem képzelhető el megfelelő utazási kultúra nélkül. Jóval kedvezőbb a kép a MÁV árufuvarozását illetően Nógrád megyében. A MÁV miskolci igazgatósága Nóg­rád megye területét érintő ál­lomásai idei áruszállítási ter­ve első féléves szállítási elő­írása 600 ezer tonna. Ezt a feladatot 702,5 ezer tonnára teljesítették, amely 117 száza­léknak felel meg. A tájékoz­tató után Hernádi István igaz­gató részletesen válaszolt a személy- és áruszállítással kapcsolatos kérdésekre- A fó­rumon felvetett észrevételek­re, amelyre a közeljövőben visszatérünk és tájékoztatjuk erről olvasóinkat. Liszt Ferenc-emlékünnepség Bayreuthban Csütörtök délelőtt Bayreuth város temetőjében Liszt Fe­renc halálának 100. évfordu­lója alkalmából három nem­zet képviselői megkoszorúzták a nagy magyar zeneköltő sír­ját. Az Erlanger St-rasse-i te­metőben, a Liszt Ferenc nyug­vóhelye fölé emelt sírkápol­nában a Magyar Népköztár­saság képviseletében Csehák Judit, a Minisztertanács el­nökhelyettese helyezett el ko­szorút, Horváth István ma­gyar nagykövet kíséretében. Ugyancsak megkoszorúzta a sírt Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja és külügyminisztere, valamint Theodor Kery, Ausztria bur­genlandi tartományfőnö'ke. E tartományban van az egykori Doborján, a mai Raiding, ahol Liszt Ferenc 1811. október 22- én született. Koszorúzott még Hans Maier bajor oktatása és kulturális miniszter és Hans Walter Wild, bayreuthi főpol­gármester. A II. világháború végén rombadőlt sírkápolna helyre­állítása 1976-ban fejeződött be. Akkor állították fel a sírtábla mellett a magyar Liszt Ferenc Társaság emlék­tábláját is, Vörösmarty Mihály Liszthez írott ódájának szava­ival: „Hírhedett zenésze a vi­lágnak, bárhová juss, mindig mind rokon”.- A sír mellé Ra­iding városa is állított em­léktáblát. A csütörtöki ko­szorúzáson részt vett Kiss Kálmán, a Liszt Ferenc Tár­saság elnöke, Forrni Miklós professzor, a társaság főtitká­ra és Űjfalussy József, a Ma­gyar Tudományos Akadémia alelnöke, a budapesti Liszt Csehák Judit: Ferenc Zeneművészeti Főis­kola rektora is. Küldöttségük előtte szintén koszorút helyezett el a győri születésű Richter János kar­mesternek, Liszt Ferenc és Richard Wagner közeli ba­rátjának ugyanebben a teme­tőben lévő sírján. Richter Já­nos vezényelte a többi között a bayreuthi ünnepi játékok 1876-os megnyitásán Nibelung gyűrűje előadásait, s később Bartók Béla Kossuth-szimfó­niájának angliai előadását is. A bayreuthi Stadthalle nagy színháztermében délelőtt em­lékünnepséget tartottak Liszt Ferenc halálának 100. évfor­dulója alkalmából. Ezen Hans Walter Wild főpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Csehák Judit mondott beszédet. Ma is hatással van századunk alkotóira — A világ elismerő szava­ihoz csatlakozva a magyar nép és a Magyar Népköztár­saság kormányának nevében hoztuk el ide az emlékezés és a hála koszorúját, a zene-- művészet egyik európai köz­pontjába, ahol nagyságát, rangját megillető módon ápolják emlékét — mondotta Csehák Judit. Az emberi szellem nagyjai között keveset ismerünk, aki­nek színesebb, gazdagabb élet­mű, több dokumentum, élőbb emlék őrizné nevét. Kevés szebb példáját találjuk az ön­magát, életét, művészetét szüntelenül megújító, mindig többre törekvő életpályának, mint az övé. Jelentőségét igazában csak most fedezi fel a zenetudo­mány. Űj műfajokban kereste és találta meg nemcsak ko­rának, hanem a jövendő nem­zedékeiknek zenei nyelvét, ki­fejezésmódját. Kortársai közül Richard Wagner vagy Camille Saint- Saens, a Rubinstein fivérek, (Folytatás a 2. oldalon.) "-Fórjait Gyógynövényt tőkésexpirlra A kamilla szezonja után le­járt már a hársfavirág begyűj­tésének ideje is. A mohorai Drogunion Gyógynövénybe­gyűjtő és Forgalmazó Szö­vetkezeti Közös Vállalat 17 tonna száraz hársfavirágot vásárolt fel, amelyből aprítás, rostálás, tisztítás után lesz teakészítésre alkalmas ter­mék. Ezekben a napokban a ve­gyes szabadon termő gyógy­növények begyűjtése és fel­vásárlása folyik. A több mint százféle növény, mint pél­dául az orbáncfű, az apróboj­torján, a kecskerutafű, a fe­hér árvacsalánvirág, a gyer­mekláncfűgyökér, a bodzabo­gyó, az ország egész területén dolgozó 250 felvásárló köz­reműködésével jut el Mohóié­ra. Ezen kívül termeltetnek is gyógynövényeket. Ilyen a mór mályvavirág, héi nélküli tök­mag, lestyángyökér és -levél, citromfű és még sok más. Az idén az első hat hónap­ban az évi .55,7 millió forin­tos értékesítési tervet idő­arányosan 140 százalékra tel­jesítették. Termékeik 70—80 százaléka tőkésexportra ke­rül. Legnagyobb felvevő pia­cuk az NSZK, de szívesen vásárolnak tőlük Svédország­ban, Franciaországban, Olasz­országban és még számos he­lyen. Postai Ferenc a laboratóriumban a gyógynövények minősé­gét ellenőrzi Űjabb alapanyag érkezett a mohorai telepre — képek: kulcsár — A kormány tárgyalta II munkaidőalap védelme 11 magasépítés helyzete A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén — figyelemmel az Országggyűlés ügyrendjére — határozatot hozott arról, hogy az államigazgatási szervek­nek milyen módon kell segít­séget nyújtaniuk a képviselői feladatok ellátásához. Ennek keretében részletesen szabá­lyozta az államigazgatási szer­vek tájékoztatási, adatszol­gáltatási kötelezettségét, a képviselők által tett javasla­tok, bejelentések elintézésé­nek rendjét. A Minisztertanács jelentést hallgatott meg a munkaidő- alap védelmére és a munka- fegyelem javítására az utób­bi években tett intézkedések végrehajtásáról. Megállapí­totta, hogy a helyzet vala­melyest javult, de az előreha­ladás nem kielégítő. Ezért további, a munkaidőalap vé­delmét szolgáló központi és helyi intézkedések kidolgo­zására és életbe léptetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredményesebb mű­ködése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozó ha­tározatát. Ennek értelmében rendezni kell a veszteséges és alaphiányos vállalatok hely­zetét, az alacsony hatékony­sággal működő vállalatoknak pedig programot kell kidol- gozniok gazdálkodásuk meg­javítására. (MTI) (Kommentárunk a 2. oldalon) Mai számunkból: Bányászkodni, de gazdaságosan! A forint negyvenedik születésnapján Új arcok fekete-fehérben

Next

/
Oldalképek
Tartalom