Nógrád, 1986. május (42. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK I NŐGRÁD AZ *SZMP-MÓOHÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYE» TANÁCS LAPJA XLII. ÉVF., 102. SZÁM ARA: 2,20 FORINT 1986. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK A munka, a béke ünnepén Baranyai Tibor rádió- és tv beszéde Az alábbiakban közöljük Baranyai Tibornak, a SZOT- főtitkárának május l-i ünnepi köszöntőjét, amely tegnap, április 30-án a rádióban 17 óra 20 perckor, a televízióban 19 óra 10 perckor hangzott el. A nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe, május el­seje alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Kormánya, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében szeretettel köszöntőm dolgozó népünket, országunk minden állampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ünnepén a világ dolgozóival együtt tisztelettel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akiknek éppen száz esztendővel ezelőtt oltotta ki életét a tőkéshatalom sortüze. Emberek haltak meg, mert megélhetésükért, emberibb munkakörülményekért, rövidebb munkanapért tüntettek. Ez a chicagói vérengzés indította útjára és emelte a nemzetközi munkásosztály harcának, szo­lidaritásának jelképévé május elsejét. A Szakszervezeti Világszövetség is felhívással fordult né­hány hete a világ dolgozóihoz, hogy ápolják május elseje eszméjét, fogjanak össze, védjék, gyarapítsák értékeiket. A magyar dolgozók magukénak vallják május elseje üzene­tét. A mostani május elsején értékeink létrehozóját, a dolgo­zó embert és magát a munkát ünnepeljük, ugyanakkor hi­tet teszünk eszméink igazsága, jövőnk biztonsága mellett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő emberek millióit ha­zánkban. köszöntjük a munkásokat, parasztokat, értelmisé­gieket és alkalmazottakat, akik nagy nemzeti céljaink meg­valósításán fáradoznak, akiknek tettei nyomán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. 41 esztendő munkájának eredményeit is ünnepeljük. Né­pünk szorgalma, tehetsége négy évtized alatt egy új orszá­got teremtett. A munkásosztály megalkotta, majd megvédte és megerősítette hatalmát, a korábbi május elsejék harci céljait nemzeti összefogással valósággá változtatta. Szocialista vívmányaink ma megmásíthatatlanul jelen van­nak és hatnak életünkben. A fiatalabb nemzedékek számára ezek már természetesek. A munka ünnepén a dolgozó nem­zedékeket értékeink gyarapításárá kérjük, és tisztelettel for­dulunk azokhoz, akik az új társadalom életének indításával, az elmúlt évtizedek munkájával a ma színvonalára fejlesz­tették országunkat. Követendő példaként tekintünk rájuk. Küzdelmeik biztatói, buzdítói az utánuk jövő nemzedékek­nek. A többre, a jobbra törekvésnek reális feltételei vannak. E feltételek sorában nagyszerű lendítő erőként szerepelnek a szocialista társadalomért és az egymásért érzett felelős­ségnek, a kölcsönös szolidaritásnak országos és munkahelyi értékei. A dolgozó, a szocializmust építő embert optimizmus, de­rűlátás jellemzi. Munkás évtizedek tapasztalatára, eredmé­nyeinkre épül jövőbe vetett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Magyar Szocialista Munkáspárt helyes politikáján és reális döntésein. A jelenlegi és az elkövetkező évekre is tel­jesíthető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresszus, mely­nek határozata ma már valóságos nemzeti programmá vált. Ma az igazi íorradalmiság és hazafiság mércéje: ennek a programnak megvalósításán becsülettel, elkötelezetten dol­gozni. A magyar szakszervezetek XXV. kongresszusa támogat­ja a pártkongresszuson elhatározottak megvalósítását, és a munka ünnepe alkalmából is ezeknek a céloknak teljesíté­sére hívunk, kérünk minden szervezett dolgozót, mert eb­ben van sorsunk, holnapunk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogulását szolgáló reális tervek végrehajtását. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonatko­zásban nem teljesültek. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem kesergés lett úrrá rajtunk, hanem a jobb munka le­hetőségeinek keresése. Nem csupán a párt, a kormány és a szakszervezetek ügye ez. Aki ma az országot, a munkahelyeket járja, azt tapasz­talja, hogy a jobb munka igenlése mindenütt központi gon­dolata az embereknek. Mindenütt érezhető a tettrekészség. Zöld utat kell adni a dolgozni, a teljesíteni akaró, a többre törekvő embereknek és kollektíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út önmagában nem elegendő. A feltételek biz­tosításával, jól szervezett munkával, nagyobb figyelemmel és ösztönző elismeréssel segíteni is kell a dolgozókat. A társadalomért felelősséget érzők ma sürgetik és megte­szik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmi­lyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók önként vállalt szorgalmát, elkötelezettségét. Üdvözöljük azokat a vállalatokat, munkahelyi kollektívá­kat. dolgozókat, akik az elmúlt napokban kaptak magas ki­tüntetést jó munkájukért. A nemzetközi munkásszolidaritás nagy napján együtt ün­nepelünk a világ munkásaival, haladó erőivel, a szocialista országok, a Szovjetunió dolgozóival. Társadalmi előrehala­dást, erősödő demokratizmust, elnyomástól mentes világot és békét kívánnak a munkások, a dolgozók a földön és ha­zánkban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küz­delemben élen járnak, példájuk követésre talál a világ né­pei előtt. Május elsején a munka és a béke ünnepének jegyében várunk mindenkit a felvonulásokra, a nagygyűlésekre, a ma­jálisokra. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kívánom mindannyiunknak, hogy a természet megújulá­sát hozó tavasz dolgos életünk, egyéni és családi boldogsá­gunk számára is új értékeket, új szépségeket és örömöket hozzon. jelentősen hozzájárultak eredményeinkhez Megyénk kitüntetett vállalatai, brigádjai A világ munkásosztályá­nak nagy nemzetközi ünne­pét, május elsejét megelőző napokban vették át megvénk azon termelő és gazdálkodó vállalatai, gyárai a külön­böző országos elismerése­ket, kisebb kollektívák a bri­gádkitüntetéseket, akik a kongresszusi és felszabadu­lási munkaversenyben az át­lagosnál jobb eredményeket értek el, tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a népgazdaság egyensúlyi hely­zetének javításához. Kiváló vállalat címmel tüntették ki megyénkben, mint önálló vállalatokat, a Nógrádi Szénbányákat, az Ipoly Bútorgyárat, és a Nóg- rád Megyei Moziüzemi Vál­lalatot. Ugyancsak ezt a ki­tüntetést vehette át a Senior Váci Kötöttárugyár, mely­nek két gyáregysége, a kazá- ri és a pásztói kollektíva jó munkájával járult hozzá a megtisztelő cím elnyeréséhez. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár is elnyerte a Kiváló vállalat címet. Egyik jelentős termelő-gazdálkodó egysége Salgótarjánban van. Az előb­bi megtisztelő cím birtokosa még a Gránit Csiszolóko­rong- és Kőedénygyár. A me­gyében lévő két gyáregysége, a romhányi Videnta és a tol­mács!, a nagyvállalat gyárai között folyó vetélkedésben elnyerték a Kiváló gyár cí­met. Kiváló mezőgazdasági ter­melőszövetkezet kitüntetést érdemelte ki a Drégelypalán- ki Szondi Termelőszövetkezet. Miniszteri dicsérő oklevél­ben részesültek: a Mátra­aljai Állami Gazdaság, a ka- rancslapujtői, a mátramind- szenti és a nógrádi terme­lőszövetkezet. Ugyancsak mi­niszteri dicsérő oklevélben részesült a Nógrád Volán Vállalat, a magyarnándori költségvetési üzem, a Cent­rum Áruházak salgótarjáni Centrum Áruháza. Kiváló gyár címmel tüntet­ték ki az Üvegipari Művek Salgótarjáni Síküveggyárát, és a Magyar Kábel Művek Balassagyarmati Gyárát. Élüzem cím kitüntetést vették át az ÉMÁSZ salgó­tarjáni üzemegységének, va­lamint az 1. sz. postahivatal dolgozói Salgótarjánban. Megyénk ipari szövetkeze­tei közül Kiváló szövetkezet címet vett át.a drégelypalán- ki Szondi Ipari Szövetkezet. A OKISZ vándorzászlaját a Balassa Ruházati Kisszö­vetkezet kapta meg. A KISZÖV vándorzászlaját a Salgótarjáni Tervező és Épí­tő Szövetkezet, a Salgó Cipő­ipari Szövetkezet, valamint a Salgótarjáni Faipari Kis­szövetkezet kollektívája kapta meg. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak kongresszusi oklevelét a Romhányi Építési és Kerá­miagyár XII. pártkongresz- szus és az ÉMÁSZ salgótar­jáni üzemigazgatóságának Energia Szocialista Brigádja vette át. A Magyar Népköztársa­ság Kiváló brigádja címmel tüntették ki a Nógrádi Szén­bányák Dózsa György, a Sal­gótarjáni Kohászati üze­mek Alkotmány, a Salgótar­jáni Ruhagyár Egyetértés és az Üvegipari Művek Sal­gótarjáni öblösüveggyárá­nak Szabadság nevű brigád­ját. Az Ágazat kiváló brigád­ja címmel tüntették ki az Üvegipari Művek Síküveg­gyárában, a Komarov, a ba­lassagyarmati áfésznél, a Mikszáth Kálmán, a Nógrád Megyei Vendéglátó Válla­latnál a Kővirág, a VEGYÉP- SZER salgótarjáni gyárában a Zalka Máté, a Váci Kötött­árugyár kazári gyáregységé­ben a Hámán Kató, a Nógrád Volánnál az Egyetértés, az Állami Biztosító salgótarjáni fiókjánál ugyancsak az Egyetértés brigádot. Az SZMT által alapí­tott Elismérő oklevélben ré­szesült a Nógrádi Szénbányák Pothornik József, a Nógrád Megyei Nyomdaipari Válla­lat Gutenberg János, a Sal­gótarjáni Vasöntöde és Tűz­helygyár Kakuk József, a Sal­gótarjáni Kohászati Üze­mek Pattanytús Szocialista. Brigádja. Lázár György logadta Martin Bangemannt Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke szerdán a Parlamentben fogadta Martin Bangemannt, a Német Szö­vetségi Köztársaság szövet­ségi gazdasági miniszterét. A megbeszélésen jelen volt Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszter és Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagykövete is. Kongresszusra készülnek Ülést tartott a TO T elnöksége A Termelőszövetkezetek OrJ. szagos Tanácsának elnöksége szerdán Szabó István elnök- létével ülést tartott. A testű*, let a mezőgazdasági szövet­kezetek V. kongresszusánál? előkészítésével kapcsolatos feladatokat vitatta meg. A kongresszus mérleget készít majd az elmúlt öt esztendő szövetkezeti tevékenységéről,- és meghatározza a tsz-moSi­ralom előtt álló feladatokat: A kongresszus • állásfoglalá­sának kialakításához szüksé­ges elemzéseket, smelvelr’ egyebek között a tsz-ek gaz­dasági és mozgalmi tevékenv-' séaét értékelik, a TÖT szer­vezetten foglalja majd (MTI) Tartalomból: Interjú Ozsvárt Józseffel ☆ A munka tisztessége ☆ Kellett már egy szupersztár „Jó kórházat akarok” ☆ Régi májusok ☆ • • Ünnepi magazin MÁJUS

Next

/
Oldalképek
Tartalom