Nógrád, 1986. április (42. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

I mÄG raOffiTÄWÄ! E6YKUUFFOC1 » NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLII. ÉVF., 76. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1986. ÁPRILIS 1., KEDD Elnyerték a KISZ KB Vörös Vándorzászlajáf Ünnepség Bátonylerenyén és Balassagyarmaton Nemzeti ünnepére készül az ország A felszabadító hősökre em­lékező koszorúzásokat, intéz­ményi ünnepségeket, baráti találkozókat rendeznek a következő napokban ország­szerte nemzeti ünnepünk, áp­rilis 4-e tiszteletére. Április 3-én, ünnepi külső­ségek között, katonai tiszte­letadással felvonják az állami zászlót az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, a Ma­gyar Népköztársaság nemzeti lobogóját, és a munkásmoz­galom vörös zászlaját pe­dig a Gellérthegyen. Az álla­mi zászlónál 4-én délben ze­nés őrségváltás lesz a Parla­ment előtt. A felszabadulás évfordu­lója alkalmából az Ország­házban átadják a művészet területén elért kimagasló ered­ményekért, a kiváló és ér­demes művész címeket, vala­mint az Elnöki Tanács kitün­tetéseit eredményes munkás­ságuk és közéleti tevékenysé­gük elismeréséül az állami és gazdasági élet különféle te­rületein dolgozóknak. Április 3-án, az MSZMP Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács, a Miniszterta­nács, a fegyveres erők, vala­mint a tömegszervezetek és -mozgalmak képviselői meg­koszorúzzák a Szabadság téri szovjet hősök emlékművét és a Magyar Hősök Emlékmű­vét a Hősök terén. Elviszik a kegyelet koszorúit a harkányi bolgár hősi emlékműhöz, Be- remenden a jugoszláv katonák temetőjébe, a hajdúböszörmé­nyi román katonai sírkertbe, a solymári angol katonai te­metőbe és a Budaörsi útra, a fasizmus elleni harcokban hő­si halált halt amerikai kato­nák emlékművéhez. Az évforduló alkalmából számos intézményt avatnak fel: a fővárosban átadják a Margit Kórház-Rendelőinté­zet új épületét; Várpalotán megnyitják az Országos Ve­gyészeti Múzeumot, Visontán pedig üzembe helyezik a Mátra Gázbetongvárat: Pé­csett oi szagos délszláv szín­játszó találkozóra invitálják a művészetkedvelőket. A He­ves megyei fiatalok az ünnep­napon rendezik meg Kékes­tetőn a hagyományos felsza­badulási emlékprogramot, Az ország legmagasabb pontján emelkedő emlékműnél hála- tüzet gyújtanak, s ünnepi műsorral köszöntik április 4- ‘ét. Pénteken Gvönigyösön egész napos kulturális diák­rendezvénysorozaton méltat­ják a sorfordító történelmi évfordulót. Szombaton délelőtt Bá- íonyterenyén, a Bányász Mű­velődési Ház színháztermé­ben került sor a Nógrádi Szénbányák Kányás-bánya- üzeme KISZ-bizottságának küldöttértekezletére. A közel száz szavazati jogú küldöttet és a meghívott vendégeket — köztük Hágentur Józsefet, a KISZ KB intézőbizottsá­gának tagját és Juhász And­rást, a Nógrád Megyei KISZ- bizottság első titkárát — Kertész Gyula, az üzemi KISZ-bizatság titkára üd­vözölte, majd — a bátonyte- renyei Bartók Béla Általá­nos Iskola úttörőinek köszön­tése után — előterjesztette a KISZ-bizottság beszámolóját, az előző küldöttgyűlés óta végzett munkáról. Hangsúlyozta, hogy a bá­nyaüzem ifjúkommunistái és fiataljai — a KISZ-bizottság és az öt KISZ-alapszervezet vezetésével — az elmúlt évek­ben alapjaiban eredménye­sen dolgoztak az akcióprog­ramokban meghatározott fel­adatok végrehajtásában. A K.ISZ-tagok és a fiata­lok döntő többsége jelentős részt vállaltak a szénterme­lési feladatokból, az öt ifjú­sági szocialista brigád — ezen belül a Molnár Ferenc által vezetett váeathajtó kol­lektíva — a vállalat terüle­tén is kimagasló teljesít­ményt^ nyújtott, miként a ta­vai v ősszel — hazánkban el­sőként — létrehozott ifjúsági frontbrigád, amely a Hern- scheidt-típusú, euróoai szín­vonalú, önjárós fejtésen dol­gozik. / A KISZ üzemi választott testületének beszámolóját követően — együtt a KISZ kongresszusi viitadokumen- tum értékelésével — nyílt, sokoldalú és hasznos eszme­cserére — amelynek során 13-an mondtak véleményt — került sor. A küldöttgyűlés befejező részében kilenctagú KISZ-bizottságot választot­tak. Tizenhat fiatalt fogad­tak el a ■ vállalati KISZ-kül- döttértekezletre, illetve két K.ISZ-tagot delegáltak a Nógrádi Szénbányák városi jogú KISZ-bizottságába. Az üzemi KISZ-bizottság titká­rának ismét Kertész Gyulát választották. Végezetül Há­gentur József átadta a KISZ Központi Bizottságának Vö­rös Vándorzászlaját. it A tavaszi szél lengette Ba­lassagyarmaton a Hősök terén a nemzetközi munkásosztály vörös, és a Magyar Népköz- társaság nemzeti színű zászla­ját szombaton. Az alig egy hónapja bevonult ifjú határ­őrök sorakoztak fel katonai eskütételre. A katonai tiszteletadás után Éli Zoltán őrnagy, a BM Ha­tárőrség balassagyarmati ke­rületparancsnokságának po­litikai osztályvezetője köszön­tötte a megjelenteket, köztük, Sebők Sándor határőr ezre­dest, a BM Határőrség Orszá­gos Parancsnokságának első helyettesét, dr. Balogh György ezredest, a Vám- és Pénzügy- őrség Országos Parancsnoká­nak helyettesét, a csehszlo­vák határőrizeti szervek kép­viselőit, a megye, a város, párt- és állami vezetőit, a társfegyveres testületek kép­viselőit. Tágliber Ferenc őrnagy, a BM Határőrség Országos Pa­rancsnokának parancsát ol­vasta fel, amelynek értelmé­ben a határőrizet kiváló tel­jesítéséért immár egymás után másodszor nyerte el a balassagyarmati kerületpa­rancsnokság személyi állomá­nya a BM Határőrség maga­sabb egysége kitüntető zász­lót, és az ezzel járó okleve­let, amelyet Sebők Sándor adott át Vincze Zoltán ha­tárőr ezredesnek, kerületpa­rancsnoknak. Sebők Sándor ünnepi köszöntőjében a többi között kijelentette: — A balassagyarmati határ­őrkerület kiemelkedően telje­sítette feladatait az államha­tár őrizetében, a kiképzésben, a személyi állomány nevelé­sében. / Ezután került sor az ünne­pi pillanatra. A Szózat hang­jai mellett Domoszlai Márton nagybátonyi határőr édesany­ja társaságában emelte ma­gasra kezét, s mondta az es­kü szövegét az új határőrök­kel együtt. Az esküt tett határőrökhöz, a szülőkhöz, hozzátartozókhoz szólt Vincze Zoltán határőr ez­redes, kerületparancsnok. így fogalmazott: Az itt álló ka­tonafiatalok élete jelentős sors­fordulóhoz érkezett. Ne felejt­sék el: kerületünk folyama­tos, becsületes munkával ki­érdemelte, hogy immár két­szer nyerhettük el a határőr­ség magasabb egysége címet. A KISZ Központi Bizottsá­ga Vörös Vándorzászlaját a hatodik alkalommal vehetjük át. Ezek a címek köteleznek bennünket... Zúgott ezt követően a hajrá, majd Turóczi Ferenc ifjú ha­tárőr társai nevében meg­ígérte, hogy méltóak lesznek elődeikhez. Kanyó Tibor, a balassa­gyarmati városi KlSZ-bizott- ság titkára is köszöntötte az ifjú határőröket, majd az In- ternacionálé és az esküt tett határőrök díszmenetelével ért véget az ünnepség. Kazári húsvét Megfakult hagyományok ' Veröfényes tavaszi napsü­tésre ébredtek húsvét hétfő­jén a' kazári „virágszálak’’ és „kertészlegényekNem egy lányt, feleséget, anyát már az ágyban sikongatásra késztet­tek a család férfitagjai. Bő­ven mérték a friss csapvizet szeretteikre, nehogy idő előtt elhervadjanak. Már kora délelőtt nagy volt a jövés-menés faluszerte. A porták előtt ünneplőre fé­nyesített autók árulkodtak: locsolók jöttek a házhozt A főutcán apa és fia biciklin igyekezett a faluszéli me­nyecskékhez. Az árokparton agy csapat fiúcska mutogatta egymásnak mi került már a tarisznyába, bukszába. Nagy­apák, dédapák verődtek ösz- sze a falu központjában a sok hűsvétot látott öreg kútnál. Előkívánkoztak a helyhez fű­ződő szép emlékek. — Nem így volt ám régen, mint most •— élednek fel a lepénykor képei a nyolcvan­egy locsolkodást megért Sán­dor Gyuri bácsiban. — Ösz- szeálltunk csapatba tízen-ti- zenketten, aztán hermonika- sznva.l jártuk a falut. Nem ■mardöf ki egy ház sem. Meg­óv főttük a lányokat alapo­san. Aki meg húzódott, meg­fogtuk, kihoztuk ide a kút­hoz. Akkor még hosszú vá­lyú volt előtte. Vödörrel ka­pott ia lány g. nyaka közé. Némelyiküknek négyszer-öt- ször is át kellett öltözni. — Ök se voltak ám restek kap a szón a hatvannégy éves Handó Lajos. — Kedden visszakaptuk tőlük. Ott vártak bögrével az utcasarkon. Nem kíméltek, ha munkába men­tünk se. A vödör már nemigen ke­rül elő manapság. A tréfá- sabb kedvűek spriccelő mű­anyagflakonokkal, szódásszi- fonna.l felszerelkezve indul­tak útnak, de leginkább csak kölnisüvegek lapulnak a lo­csolók zsebében. Nagy Istvánná már kinőtt abból a korból, hogy izgalom­mal várja a betérőket. Most tizenkét éves unokája kukucs­kál az utcára a függöny mö­gül, lesve, ki közeleg az úton. — Az édesanyám sokat me­sélt régi húsvétokról — in­vitál a nagymama a házba. — Játszottak a lányok. El­bújtak, eldugták a vödröt, bögrét, persze a. legényeken nem lehetett kifogni. Bizony sokszor nem esett jól a hi­deg víz. De az igazi baj ak­kor lett volna, ha nem. jön­nek a. fiúk. Az én lánpko- rnmban vasárnap este min­dfa nagy bál volt. Sokszor csak reggel keveredtünk haza, Nem is aludtunk, mart mind­járt lőttek a locsolók. Mikor szóba hozom a. szép régi viseletét. sajnálkozva legyint Nagy Istvánná. Nem veszik azt már fel a mai fia­talok. Régi fénykének kerül­nek elő a krcdencből. vömé kalapos lepények, gyöngyös bokrétás lányok mosolyognak róluk. Ezen a húsvéton már Már csak a helyszín emlékez tett a hajdani szokásokra a „régebbi” locsolólegényeket — A népviselet sem a mai leányok divatja — S a piros festett tojás is átválto­zott csokoládéra. — Képek: Bencze — csak a misére ballagó idqp asszonyok derekán ring sok szoknya. Ök viselnek főkötőt. Ami még mindig él a régi szokásokból, az a locsolóvers. A négy-öt éves Rusz Ákos még csak kétszer mondta el, amikor összetalálkoztunk ve­le apja oldalán. Szatyorja mégis dugig tele csokinyuszi­val, -tojással, Persze az utóbbi is csokoládéból, mert hol vannak már a régi hímes to­jások! Változnak az idők, velük a szofeások. Hétköznap, ün­nepnap egyaránt. Megfakultak a régi hagyományok. Sok el­tűnt közülük. Az ünnep azonban egyre mindenképp alkalmat ad: hogy együtt le­gyünk szeretteinkkel. Leül­jünk kicsit rég látott roko­noknál, ismerősöknél. Szót váltsunk örömeinkről, gond­jainkról. Amire rohanó hét­köznapjainkban bizony egy­re kevesebb időt jut. , ' >——r Mihail Gorbacsov tévébeszéde (2. oldalon) Hazaérkezett Prágából az MSZNP küldöttsége A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége, amely Né­met Károiynak, az MSZMP főtitkárhelyettesének vezeté­sével részt vett Csehszlovákia Kommunista Pártjának XVII. kongresszusán szombaton hazaérkezett Prágából. A fogadtatásnál jelen voll Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete. (MTI) Nógrádion és dolgozlak a lista A húsvét vasárnapján is dolgoztak a mezőgazdasági nagyüzemekben és a kisker­tekben. A kedvező időjárást kihasználva előkészítették a talajt és vetették a tavaszi növények magját. Vas megyében, a homo* kos területeken a tavaszi ár­pa és a zöldborsó, néhány szövetkezetben pedig a zab, a napraforgó, és a kukorcia szaporítóanyaga került a földbe. A Bács-Kiskun me­gyei határban szintén a ta­vaszi árpát, a borsót vetették, s ültették az előcsíráztatott burgonyát. Kecskemét kör­nyékén lucernát telepítettek, Mélykút, Kiskunfélegyháza és Harta környékén repülő­gépekről szórták a műtrágyát. Csongrád megyében, a Déi- aföld híres burgonyatermő vidékén sok ezren munkál­kodtak a földeken, ültették a korai burgonya csíráztatott gumóit. Ahol a talajviszonyok megengedték, mintegy fél­száz géppel szórták az őszi kalászosokat serkentő mű­trágyát. A negye húsz ter­melőszövetkezetében a „bel­vízőrség” tegjai a levezető ár­kokat mélyítették, tisztítot­ták a csatornák ereszeit. Fő­leg az őszi vetéseket igye­keznek megszabadítani a bel­víztől. Hajdú-Bihar megye több nagyüzemében- a cu­korrépát vetették. Szabolcs- Szatmárban a MÉM nyíregy­házi repülőgépes növénvvé- delmi szolgálatának pilót ái is munkával töltötték a na* pót. A dohánjdermesztők a fóliasátrakban vetettek, ápol­ták az ágyásokat. A keleti országrészben a hét végére 22 ezer hektárnyi almaültetvény metszését fe­jezték be és hozzákezdtek a lemosó permetezéshez. A Nógrád megyei karancs- lapujtői gazdaságban iej- trágyázták és hengerezték az őszi kalászosokat, hel tkon* térről szórták a műtrágyát. Érsekvsdkerten négy műtrá­gyaszóró gép dolgozott, négy nagy teljesítményű erősép pedig a tavasziak alá készí­tette elő a talajt. Palotáshai- mon 10 gép vetette az árpát, a köményt, és a mákot. Elő­készítették az ősziek talaját a pásztói határban is. Tatabánya határában több mint 3 szer kispiarcellán ker­tészkedtek a bányászok, a cementgyár, az alumínium­kohó, és a bányagépgyártó­üzem munkásai. Metszették a fákat, fóliasátrakat építet­tek, s a fagytól felengedett földbe vetették a borsó, a zöldség, a répa, a retek magját. Tízmilliós haszon űjifásoSéá! a síliivcggv^rhan Gazdag hagyományai van­nak az újítómozgalomnak a salgótarjáni síküveggyárban. Ma már szinte valamennyi •munkaterületen megtalálha­tók az alkotó szándékú ötlet­mesterek, akik újításaikkal hozzájárulnak a gyártási technológiák korszerűsítésé­hez, a munka-feltételek javí­tásához, a termelési tervek teljesítéséhez. Az elmúlt évben 80 ötletet vetettek papírra a síküveg­gyáriak, jóval többet, mint tavalyelőtt. A 18 hasznosított újítás ugyan kevesebb a ko­rábbinál, melynek oka, hogy az év végén benyújtott újí­tások véleményezését nem tudták elvégezni az egysze­mélyi elbírálók. Az üzemek­ben összesen 111 -en vállalkoz­tak ötleteik kimunkálására és beadására, csaknem kétszer annyian, mint 1984-ben. Örömteli, hogy növekedett a nő- és a 30 éven aluli újí­tók száma. A gazdasági eredmény több mint 9,7 millió forint volt, amely jelentős mérték­ben növelte a nyereséget. Az előző évben csak közel 3.6 millió forint volt az újítások számszerűsíthető haszna. Ennek megfelelően, csaknem 452 ezer forintra növekedett a kifizetett újítási díj. Az ötletek megvalósításában ez­úttal is segítettek az úgyne­vezett közreműködők, akik munkálkodásukért több mint 42 ezer forintot kaptak kéz­hez. • t Nyugatnémet vendég Budapesten Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyette- I sének meghívására hétfőn hivatalos látogatásra Magyar- országra érkezett Bernhard Vögel, a Német Szövetségi Köztársaság Rajna-Pfalz tar­tományának miniszterelnöke. A vendéget és kíséreté­nek tagjait, a Ferihegyi re­pülőtéren Melega Tibor, kül­kereskedelmi miniszterhe- lvettes fogadta. Jelen volt Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagykövete is. n

Next

/
Oldalképek
Tartalom