Nógrád, 1986. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-29 / 75. szám

Óraigazítcis vasárnap r Március 30-án, húsvétva- sárnap kezdődik az idén a nyári időszámítás, amikor egy órával keli előbbre forgatni az óra mutatóit. Hivatalosan a tömegközlekedési eszközök nemzetközi és belföldi menet­rendjét legkevésbé érintő időpontban, vasárnap 2 óra­kor kell. átállítani a mutató­kat 3 órára. A főváros 170 köztéri és utcai, valamint há­romezer vállalati, áruházi és egyéb intézményi villanyórá­jának előreigazítását azon­ban már pénteken délben megkezdték a posta óraosz­tályának szakemberei. A több mint háromezer villanyórát összesen 320 au­tomatikus szerkezet, úgyneve­zett vezéróra szabályozza, te­hát csupán e központi szer­kezetek mutatóit kell átállí­tani ahhoz, hpgy a hozzájuk kapcsolt órák is ugyanazt az időt mutassák. A posta szak­emberei nyolc gépkocsival járják a fővárost, s úgy ter­vezik, hogy szombat estére befejezik a köztéri és intéz­ményi villanyórák átállítását, így még tüzetes ellenőrzésre 6s marad idejük, nehogy ki­maradjon valamelyik az iga­zításból. Utoljára, a nyári időszámí­tás hivatalos megkezdése előtt néhány másodperccel a posta pontosidő-telefonszol- gálatánafc magnetofonját ál­lítják át A vasúti pályaudva­rokon a MÁV gondoskodik az lórák előreállításáról. Ügyfélfogadás a rendőrségen A Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság vezetője min­den hónap első hétfői nap­ján 9—12 óráig, a rendőrka­pitányságok vezetői minden hónap első keddi napján tar­tanak fogadónapot. Az igazgatásrendészeti ügy- félfogadás — idetartozik az útlevél-, személyigazolvány-, határsáv-, fegyvertartási és egyéb engedélyügyek inté­zésé — rendje a következő: a megyei rendőr-főkapitány­ságon hétfőn 8—17 óráig, keddtől péntekig mindennap 8—12 óráig. A salgótarjáni, balassagyarmati, pásztói és rétsági kapitányságon hétfőn 8— 17-ig, kedden, csütörtökön, pénteken 8—12-ig, szerdán 7— 12-ig fogadják igazgatás- rendészeti ügyben az ügyfe­leket. A közlekedésrendészeti ügy- félfogadás — idetartozik a gépjármű-vezetői, -forgalmi, -tanulóvezetői, s az útvonal- engedélyek intézése — rendje a következő: a megyei rend­őr-főkapitányságon hétfőn 9— 18, szerdán 8—15, pénte­ken 8—14 óráig fogadnak ügyfeleket. A balassagyarmati kapitányságon hétfőn 7—17, szerdán és pénteken 8—14 óráig tart a fogadóidő. Pász- tón kedden 7—17-ig, csütörtö­kön 8—12 óráig. Rétságon hétfőn 7—17-ig, csütörtökön 8— 12-ig fogadják a köz­lekedés-rendészeti ügyben az ügyfeleket. , Kulturális műsort is szerveznek r Több mint kétszeresére tel­jesítette tavalyi tervét a ba­lassagyarmati családi inté­zet. Költségvetési tervük 70 ezer forint saját bevételt irányzott elő, az év végi mér­leg azonban 193 ezer forintot mutatott. Erre az évre 226 ezer forintot terveztek. Leg­többször házasságkötésen vettek részt az iroda dolgo­zói, 164 alkalommal a város­ban és vonzáskörzetében. A hagyományos családi ünnep­ségek mellett az egyéb kate­góriában kulturális műsoro­kat, a Kiváló vállalat címet elnyerteknek ünnepi köszön­tőt, bálokat is szervez a ba­lassagyarmati iroda. Bányászkollektívák kitüntetése A Nógrádi Szénbányák Vállalat szakszervezeti bi­zottsága tegnapi ülésén ér­tékelte a munkaverseny el­múlt évi eredményeit, s meg­jelölte a szakszervezetnek a mozgalom fejlesztésében be­töltendő feladatait. A kollektívák kitüntetésére vonatkozó javaslatot Kazin- czi András, vezérigazgató­helyettes terjesztette elő. A testület jóváhagyta az előter­jesztést. Eszerint Élüzem címet nyert a szorospataki bánya, üzem, amely tavaly 200 ezer tonna szenet termelt és vá­gathajtási tervét 120 száza­lékra teljesítette. Kedvezően alakult a minőség, ennek kö­vetkeztében az árbevétel, s a nyereség meghaladta a 27 millió forintot. Ugyanilyen elismerésben részesül a kül­elővájásd brigádja vesz részt nemzetközi munkaverseny­ben. A közelmúltban a cseh­szlovákiai Dolinabányán ér­tékelték a Molnár Ferenc ve­zette kányási és a dolinaibá- rnyad, Köböl Róbert által irá­ÁpriBs elsejétől á Nógrád Volán Salgótarján—Somoskő és Salgótarján—Salgóbánya útvonalon közlekedő autó­buszjáratai helyijáratként közlekednek. Ennek megfe­lelően változik az autóbuszok viteldíja: 2x4- forintos menet­jeggyel, illetve 130 forintos összvonalas autóbuszbérlet­tel lehet utazni az útvonalon. A tanulók és nyugdíjasok ezen az útvonalon is 30 fo­rintos bérlettel utazhatnak. Az autóbuszok menetrendje nem változik és kiindulási he­lye továbbra is a távolsági járatok állomásán lesz. fejtési bányaüzem. A kollek­tíva a széntermelési kötele­zettségének 135, árbevételi előirányzatának 138 száza­lékra tett eleget. Vezérigazgatói dicséretet érdemelt ki a széntermelést, -szállítást, a termelvény osz­tályozását körültekintő szer­vezéssel hatékonyan segítő nagybátonyi gépüzem. A munkásközösség az árbevé­teli tervét 135 százalékra teljesítette. A Kiváló műhely, illetve a Kiváló munkahely cím büsz­ke tulajdonosa lett a kiste- renyei vállalkozási üzem fa­ipari és II. számú villamos részlege, valamint földmérő- irodája, a nagybátonyi gép­üzem bányavillamos részlege és bányászati mechanikamű­helye, továbbá a kányási villamos műhely. nyitott' szocialista brigádok versenyét. A nyolctagú kül­döttség ellátogatott Nagykür­tösre is, ahol a brigád, tag­jainak nagy része lakik. A következő találkozóra — még ebben az esztendőben —, Sal­gótarjánban, illetve Kányá- son kerül sor. Ugyancsak április elsejé­től helyijárati bérletjegyek válthatók a Rétsáp—Bánk és Rétság—Tolmács útvona­lon közlekedő autóbuszokra. Ezen az útvonalon a me­netdíj ára egy útra 4 forint, az egyvonalas havi bérlet­jegy ára 60 forint, mig az összvonalas bérletjegyé 100 forint. A tanulók és nyugdí­jasok ezekre az útvonalakra 30 forintért válthatnak havi bérletjegyet. A helyijárati bérletjegyek érvényesek a helyi járattal azonos útvona­lon közlekedő helyközi és távolsági járatokra is. 1986. március 29. Szombat. Auguszta napja. A Nap kel 5.30 — nyug­szik 18.08 órakor. A Hold kel 22.57— nyugszik 6.56 órakor. 1986. március 30. Vasárnap. Húsvét. A Nap kel 6.28 — nyug­szik 19.10 órakor. A Hold kel — — nyugszik 8.28 órakor. 1986. március 31.k Hétfő. Húsvét. A Nap kel 6.26 — nyug­szik 19.11 órakor. A Hold kel 22.00 — nyugszik 9.10 órakor. Százhatvanöt évvel ezelőtt, 1821. március 29-én szüle­tett Kapuváron, és 71 éves korában, 1892-ben halt meg Budapesten Lumniczer Sán­dor sebész, egyetemi pro­fesszor, az 1848 —49-es sza­szadságharc katonaorvosa. Nyolcvan évvel ezelőtt, 1906. március 30-án született, és 39 éves korában, 1945 má­juséban pusztult el az ausztriai Günskirchenben ki­ütéses tífuszban Gelléri An­dor Endre író, a munkásélet egyik kiváló, egyéni hangú ábrázolója. Háromszlázkilencven évvel ezelőtt, 1596. március 31-én született, és 54 éves korában, 1650-ben halt meg René Des­cartes kiemelkedő francia fi­lozófus, matematikus és ter­mészettudós. Növekvő felhőzet Várható időjárás az ország terü­letén ma estig: Elsősorban a nyugati ország­részben, holnap már gyakran erő­sen megnövekszik a felhőzet és szórványosan eső, zápor is vár­ható. A délnyugati szél gyakran élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. A legmagasabb nappali hő­mérséklet nyugaton 10 és 14, másutt 15 és 19 fok között alakul. A lottó nyerőszámai: 15, 27, 64, 74, 77 A március havi tárgynyere- mény-sorsoláson a 13. heti szelvények vesznek részt. OLVASÓINK FIGYELMÉBE. Lapunk legközelebbi száma áp­rilis 1-én, kedden jelenik meg. Nemzetközi munkaverseny A Nógrádi Szénbányák több Új helyijératokat közlekedtet a Nógrád Yolán Űjra itt a húsvéti A lányok előkészítik a saját készítésű — vagy esetleg vásárolt — hímes tojásokat, a legények kölnivizet vásárolnak. A nagytakarítás mellett a jóízű fala­tokról sem lehet elfeledkezni — a hagyományos húsvéti sonkáért még az utolsó napok­ban is nagy az érdeklődés. — bp — Szabad-e A mikor Brunda úr. oz öreg " sertéshizlaló a hatvan hí­mes tojásért átadta az érte já­ró kékhosú húszast, őszintén szólva, én sem a húsvéti hagyó, mónyőrzés fontossága felett me­ditáltam, hanem igyekeztem a barátaimhoz. Ott vártak a cuki­ban, megittumk két-két kólát, aztán mentünk a moziba, este pedig odasettenkedtünk, ahol a nagyok hálóztak. Óhatatlanul is ez a húsz esztendővel ezelőt­ti történet jut az eszembe, ami­kor mai gyerekek mesélik locso­lás! élményeiket. Vajon változott azóta a világ? Divat még házról házra járva locsolni? Mit visznek és mit kap­nak a fiúk? Milyen versikéket mondanak? Milyen a kölni, a víz? — Kerek erdőben iártam kék ibolyát láttam, el akart hervad­ni, szaibad-e locsolni?” - da­rálja az ismerős szöveget a ti­zenkét esztendős tori legény, Sándor Gergő. Legutóbb pár tucatszor elmondta Csécsei Sa. nyi barátjával, akivel nyakukba vették a falut, s ahol csak nyit­va volt az ajtó, bekopogtattak. — Szívesen fogad ilyenkor mind­egyik lány — mondja a kerek­szemű, széles arcú fiúcska, s egy huncut mosoly kíséretében hoz­záteszi: — Meg is érte! — Na, na, te sem mertetek ülni! — teszi hozzá kacagva Ju­hász Petra, az osztálytárs. — Megálltak Gergelyek az ajtóban, elmondták a verset, megkóstol­ták a süteményt, átvették a to­jást s már menni is akartak. Ügy kellett utánuk szólni: a lo. csoikodás elmarad? jót derülünk a történeten, majd a fiúk — Bessenyei Tibi, Bazsó Zsolt, Balogh Norbi —ar­ról beszélnek, hogy Taron ma is eleven szokás: nem csak a leg­közelebbi rokonokat, hanem a távolabbi ismerősöket is fölke­resik húsvéthétfőn. Reggel hét­nyolc óra tájban indulnak, s kora délutánig róják az utcá­kat. A vizet fölváltotta a kölni, elegánsabb helyeken g parfüm, s persze a fecskendős, spray-s kivitelben. A versikék maradtak a régiek, majd mindenki a „ke­rek erdőt" fújja. Habár Bangó Marika mondott egy újabb vál­tozatot is, íme: Pasztáé a vándorserleg Már több mint tíz éve, hogy a Swazarm közép-szlová* kiai kerületi elnöksége ván- dorserleget adományozott az MHSZ Nógrád megyei veze­tőségének azzal a céllal, hogy azt a legkiemelkedőbb hon­védelmi, politikai nevelő munkát végző városi, terü­leti MHSZ-vezetőségnek ítél­je oda. 1985-ben a politikai nevelésben legkiválóbb mun­kát az MHSZ pásztói városi vezetősége végezte, s ezért egymás után harmadik alka­lommal is elnyerte a Swazarm-ser leget. — Tanfolyamok. A salgó­tarjáni síküveggyárban az idén 14 tanfolyamot indíta­nak, melyekre összesen 240 dolgozót kívánnak beisko­lázni. A tanfolyamok túlnyo­mó többsége a termeléssel kapcsolatos szakmai ismere­tek bővítését célozza, kettő angol és német középfokú nyelvvizsgára készíti fel a hallgatókat. Vetélkedő Nagyszabású munkavédel­mi, közlekedési és egészség- ügyi versenyt bonyolítottak a héten az ELZETT szécsényi zárgyáráfoan. A nemes küz­delemben a gyár 120 dolgozó­ja vett részt, harminc csa­patba verődve. A jelentős pénzjutalmakat két kategó­riában osztották szét, egy­részt az alkalmazottak és a biztonságtechnikai vizsgával rendelkezők, valamint a fi­zikai munkások között. Az eredményes csapatokat a rendőrség képviselője külön- díjjal jutalmazta. !ocso!n*? Kertészlegény vagyok én Locsolkodni járok én Megkérem a nagypapái Főleg a nagymamát Megszabad e locsolni Göndörhajú leányát? — Nálunk húsvéthétfőn negy- venen-ötvenen is megfordulnak! — említi nem kis büszkeséggel a vékony, éjfekete-sima haiú lányka. — Sőt, egy olyan szokás is van mifelénk, hogy aki nem jött el locsolkodni, ahhoz a lá­nyok mennek maid vasárnap. De akkor aztán van nemulass. .. Maradunk a kedvezőbb eset­nél, amikor is időben elmennek a fiúk. Ezt díjazni kell.- Van, aki csak megkínál, mások tojást vaay csokit ad­nak. .. esetleq pénzt — mondia Gergő, őszintén megjegyezve, hoay ő ez utóbbinak örül a leq- jobban. Tavalv nem kevesehb,' mint kétezer forintot számlálha­tott össze „záráskor”.- Fs hogyan várják a lánvok a fiúkat? - kérdem a „gyen­gébbik nem” képviselőit. — Naqyon! — vágják rá p vá­laszt egy ha+aimas kacai kísé­retében. — Finom süteményeket készítünk, tojásokat festünk, szé­pen kitakarítunk — mondja Jankó Anita, aki viszont azt kifooá- solia, miért csak a fiúk mehet­nek locsolkodni?! — Olyan iá lenne, ha a barátnőmmel mi is fölkerekedhetnénk... én csak vizet vinnék! Aztán egy kényes kérdésre te­relődik a beszélgetés, nevezete­sen: kínálqatják-e a fiúket hús- vétkor borral, pálinkával? Biztos sokszor elmondhatták már nekik iskolában, otthon, hogy tilos el­fogadni szeszes italt, íqy hát tudják, mit kell válaszolni. Tény azonban, hoqv akad olyan ház, ahol a hetedikes, nyolcadikos fiúkat már „felnőttszámba” ve­szik, biztatván, „úay sem árt mea eqy kupicával”. Higgyék el: megárt. V égezetül eqy gyors körkér­dés, ki kit locsol meq hét­főn elsőnek? Bessenyei Tibi a nagymamijánál kezdi, Zsolti édes­anyjának mondja el először a „Zöld erdőben jártam"-ot, Nor­bi egy távolabbi rokonhoz meay, Gergő pediq a szomszédot ke­resi föl. Hát, kérem, lehet ké­szül™ a fogadásra... • (tanka) I — FELOLDOTTAK a lá­togatási TILALMAT a salgótarjáni Maázsar József kórházban. Az ünnepek alatt már látogathatók a betegek: vasárnap és hétfőn délelőtt 10—11 óra között, a többi na­pokon pedig a szokásos rend szerint. — Szembeteg gyerekek ke­zeléséhez szükséges speciális műszerek beszerzésére or­szágos gyűjtési akció indult. Csatlakozott ehhez az ÉMÁSZ salgótarjáni üzemigazgató­ságának Technika Szocialis­ta Brigádja, s felhívásuk nyo­mán több brigád is összesen 18 ezer forintot utalt át a na­pokban a szegedi szemészeti klinika számlájára. — LÁTOGATÁS, a Nógrád Megyei Tanács ludányhalászi szociális otthonában a gondo­zottakat március 30~tól ismét lehet látogatni. Április 9-e után a gondozottakat szabad­ságra is haza lehet vinni. * Erdőtüzek, avartüzek Sajnos, pénteken is sóié munkájuk akadt a megye tűzoltóinak. Kora délután kapták az értesítést, hogy So­moskőújfaluban, az Ökörkő- dűlőn négy hektár, tízéves telepítésű fenyves égett. A salgótarjáni tűzoltók öt fecs­kendővel vonultak ki, az ol­tásban segítettek a bánya­gépgyár önkéntesei és a so- mosi határőrök. Szintén jelentős területen, öt hektáron égett Becske köz­ségben a Karancs hegyen az avar, valamint telepített cser- és fenyőerdő. Mindkét eset­ben komoly az anyagi kár. A délután folyamán még ötször hívták a tűzoltókat Salgótarján körzetében ki­sebb avar- és bozóttüzekhez. NOGRAD. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megye» Bizottsága ei a Nógrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: VINCZB ISTVANNB. Szerkesztőség: Salgótarján. Palóci Imre tér t. Telefon: 10-977. Főszerkesztő: u-504. Sportrovat: 14-596 Kiadja s Nógrád Megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMAS. » Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat Igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján, Palóca Imre tér *. Telefon: 12-543. Telex: 229 109. Irányt tószám: SIÓI. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely hírlap kézbesítő postahivatalnál a hfrlapkézbesftőknél. s Po sta hírlapüzleteiben és a Blrlapelőflzetésl é* Lap. ellátási Irodánál fHFLIR) Budapest V.. József nádor tér 1. 1900 közvetlenül, vagy postautalványon valamint átüt alással a HELIR 215—96162 péozfőrgalml lelzőszámra Elő fizetési díj egy hónapra: »3 forint, negyedéviéi 123 forint, egy évre: 516 forint. Előállítja: a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján, Palóca Imre tét «. Pfá) 96. Felelő* vezető: KELEMEN GAB OB igazgató. HU ISSN 0133-1551.

Next

/
Oldalképek
Tartalom