Nógrád, 1986. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-27 / 73. szám

) Mikor követelhető vissza az ajándék? B. L.-né b.-i lakos néhány éve egy húszezer forintot tar­talmazó takarékbetétkönyvet ajándékozott unokájának. Az ajándékozásnál semmiféle kikötése nem volt, a betétköny­vet annak reményében adta, hogy idős korára unokája majd minél többször meglátogatja, s ha kell ebbén-abban segít- kezik is majd neki. Sajnos, ebből semmi nem lett, unoká­ja a látogatásokat elhanyagolta, s ha néha meg is jelenik a nagymamánál, nemtörődöm módra bánik vele. Olvasónk azt kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy az évekkel ez­előtt adott takarékbetétkönyve* visszakövetelje? A leírt esetből az állapítható meg hogy a nagymama és unokája között ajándékozási szerződés jött létre. Az aján­dékozás lényege pedig az. hogy az ajándékozó a megaján­dékozottat ingyen részesíti valamilyen vagyoni előnyben. Vontos eleme az ajándékozásnak az is — az ajándékozó szándékán kívül —, hogy a másik fél, a megajándékozott az ajándékot elfogadja. Itt említjük meg, amennyiben az ajándékozás ingatlanra vonatkozik, úgy érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Egyébként akár írás­ban, akár szóban megköthető az ajándékozási szerződés. A Polgári törvénykönyv bizonyos esetekben megengedi, hogy az ajándékozó az ajándékot vissszakövetelhesse. Erre az ajándékozó vagy a megajándékozott oldalán bekövetke­zett valamely körülmény adhat alapot. A még meglévő ajándékot az ajándékozó annyiban követelheti vissza, ameny- nyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van. De eb­ben az esetben is csak akkor van helye visszakövetelésnek, ha az ajándék visszaadása a megajándékozott saját létfenn­tartását nem veszélyezteti. Az ingyenes juttatásban részesített megajándékozottnak erkölcsi kötelezettsége is, hogy az ajándékozóval szemben ne vetemedjen durva hálátlanságra. Ha ugyanis a megaján­dékozott vagy vele együttélő hozzátartozója az ajándékozó ■vagy annak közeli hozztartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot vagy áz ajándék helyébe lépett érteket. A felek — ajándékozó és megajándékozott — közötti vlszor,.y megromlása vagy akár az ajándékozóval szemben tanúsítóit tiszteletlen, nem megfelelő magatartás azonban önmagában még nem ad ala­pot az ajándék visszakövetelésére. Általában súlyos jogsér­tésnek, a bűncselekménynek minősülő magatartás vagy egyébként valamely jogi kötelezettség megszegése tekint­hető. Visszakövetelheti az ajándékozó az ajándékot vagy az ajándék helyébe lépett értéket téves feltevés címén is. Ez azt jelenti, hogy ilyen igénnyel akkor léphet fel, ha az a — valamilyen lényeges körülményre vonatkozó — feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult és enéllkül az ajándékozásra nem került votaa •or. Nincs taeJye a vássaakövete4és»e&, ameonyifoen az aján- (Sék vagy a be+yefoe lépett érték már mtks meg. Ugyan­csak nincs helye akkor sem, ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Ezenkívül a jogszabály kizárja a visszakö­vetelést akkor is, ha szokásos mértékű ajándékozásról van szó. — Az elmondottak alapján van tehát mód az ajándék visszakövetelésére; véleményem szerint azonban — az álta­lam ismert tényállás szerint — olvasónk ajándék-visszakö- ▼etelési joga nemigen vezethet eredményre. Dr. Zs. A. Húsvéti siHewnéwn/ek A Nógrád Megyei Vendéglátóipari Vállalat bátonyterenyei eukrászüzeme termelését * megháromszorozza az ünnepek előtt, s így naponta 45—60 ezer darab sütemény kerül Salgótarján és Pásztó körzetének 120 üzletébe. — kP — Külhoni tájakon Ahol a Hiacfx/ar a világnyelv Megyénkben csaknem fél­tucatnyi utazási iroda kínál különböző programokat az utazást, kirándulást kedve­lőknek. Az elmúlt évek sta­tisztikája szerint minden harmadik nógrádi állampolgár rövidebb-hosszabb időre uta­zott határainkon túlra. Egy idősebb asszonyka, aki az elő­leget már korábban befizette egy külföldi útra, azon tana­kodik az utazási iroda szer­vezőjével, hogy reggel öt órá­ra hogyan fog feljutni a Fe­rihegy II. repülőtérre. — Ez a kedves-utas gondja — ér­vel a hivatal embere. Taxi­val bárhová el lehet jutni, fe­jezi be a vitát a pult túlsó oldaláról. — De több ezer forinttal drágítja az amúgy is drága utat — tiltakozik az idősebb hölgy utas. Reggel ötre a Ferihegy II.-n gyülekeznek a nógrádiak. Bi­zony, legtöbbjének igencsak gondot okozott ez a korai időpont. Az ultramodern re­pülőtér utasai vámvizsgálat után azon veszik észre ma­gukat, hogy a repülőgép bel­sejében vannak. Különböző napilapokat kínálnak térítés nélkül. Egy tréfás kedvű utas NCGEÁD-ot keres, meg is jegyezte, jó lett volna, ha a nógrádiakra is gondolnak. Egyórás repülés után lan­dol a gép Szófia repülőterén. A Balkán- és a Vitosa-negy- ség között elterülő, alig egy­millió lakosú főváros a mi Budapestünkre emlékeztet. A bolgár rendszámú, magyar gyártmányú IKARUS a kö­zel 150 kilométernyire lévő Plovdivba viszi utasait. A kétszázezer lakosú város Bul­gária második legnagyobb lakosú városa az igencsak szép hangzású , Marica nevű folyó két partján. Következő állomás a tö­rökországi Edirne, közismert magyar nevén Drinápoly, a maga hatvanezer lakosával. A dzsámi körülbelül 22 ezer négyzetméter területen fek­szik és az épület négy sarkán négy karcsú minaret emel­kedik az ég felé és belseje igencsak érdekes a turista számára. A magyar IKARUS, amely a bolgár hegyekben felvette a versenyt a BMW-kel és Volvókkai. Isztambul felé vet­te útját. Tekirdag — magyar nevén Rodostó —, sajnos nem esett útba, pedig — pár ki­lométeres kitérővel — nem lenne szabad ezt elkerülni. Vótek nem megnézni II. Rákóczi Ferenc egykori ott­honát. Isztambul a maga 6 millió lakosával, amely a Márvány-tenger partján het­ven kilométeren át terül el, egyesek szerint Nápoly és Rio de Janeiro után földünk har­madik legszebb városa a Boszporusz-szorossal. Számta­lan mecset, a szultáni mú­zeum és annak kincsei ritka szép látvány a magyar tu­rista számára, akiket úton­Clefet az éveknek Egészs égnevelés i hetek Pásztói A tavaszi egészségnevelési hetekre — gazdag programot állított össze a pásztói Vörös­kereszt-vezetőség. A helyi ter­melőszövetkezetben házi be­tegápolási tanfolyam indul, Kálión autóvezetői tanfolya­mét szerveznek az elsősegély­nyújtási ismeretek elsajátítá­sával egybekötve. A város üzemeiben, gyáraiban több előadás elhangzik majd a he­lyes fogápolásról, a daganatos betegségek megelőzésének le­hetőségeiről, a szűrések fon­tosságáról, a kismamák helyes életmódjáról. Kis kérdőjelek Az utóbbi időben, mind több ismerősöm fordult hozzám ezzel a kérdéssel: ajánljak egy jó „maszek” tévészere­lőt! Pár hete történt, hogy a „Junoszty” kistévé meg­hibásodott. Elvittem a Nógrád Megyei Szolgáltatóipari Vál­lalat pavilonsori szervizébe. A javítást teljes megelége­dettségemre jól elvégezték. Csupán a számlázásnál ért némi meglepetés. (A javítás összegét értem, csak a kiegé­szített tételeket nem.) íme a számla: Hangfokozat-javítás: 140 forint, 20 százalék típushányad: 28 forint = 168 forint, 30 százalék bérhányad: 50,40 forint, Munkadíj: 218,40 forint. Anyagköltség: 40 forint. Egyéb: 3 százalék 1 forint. Összesen: 259 forint. Nem kételkedem a számla hitelességében, csupán annyit fűzök hozzá: Kicsit drága e javítás. Mit tehet egy kis jö­vedelmű nyugdíjas? Olcsóbb „maszekot” netán „kontárt” keres készüléke megjavításá­hoz. ■k A Salgótarjáni Ruházati Szövetkezet 6-os részlegébe Kellemes környezetet, igazi otthont mondhatnak magu­kénak azok a Somoskőújfalui idős emberek, akik az öre­gek napközi otthonában töl­tik napjaikat, éveiket. Nagy Andrásné a kezdet kezdeté­től, vagyis 1968. július 1-től vezeti a napközi otthont, amely akkor húsz fő foga­dására létesült. Az eltelt 18 esztendőben több mindennel gazdagodtak, mind a kultu­rált környezet kialakításá­ban, mind híradástechnikai felszereltség tekintetében. Sokat köszönhetnek a tanács támogatásán túl a megyei kórház Vöröskereszt-alap­vittem el tisztíttatni felöltő­met. Meglepett, hogy az évekkel korábban annyira forgalmas szalon teljesen ki­halt volt. A ruhaállványokon a korábbi több tucat öltöny helyett most talán egy tucat öltöny árválkodott. Az ifjú hölgy közölte, hogy felöltőm tisztítási díja 104 forint, de közben megérkezett á főnö­ke, s a tisztításról a cédulát már ő állította ki, s tisztítási díjként 116 forintot jelölt meg. Mindjárt észrevételez- tem, hogy a hölgy 104 forin­tot mondott. Mire ismét át­nézte a tisztítási díjtáblázatot, s elnézést kért, mondván, té­vedett, s a cédulát átjavította 104 forintra. Ezzel az ügy a lovagiasság szabályai szerint elintézést nyert. Mégis ma­radt bennem egy kis tüske: mi lett volna, ha nem szó­lok? ☆ Ugyancsak a szolgáltatá­sokkal függ össze az a be­szélgetés, amelynek fültanúja voltam a vásárcsarnokban a húsbolt előtt. Egy fiatalasz- szony mesélte az ismerősé­nek. „Tudod, tavaly a Patyo­latnál tisztíttattam a szőnye­geimet. Egy nagy és két kis útfélen megállítják a neppe­rek — a kereskedők megbí­zottjai —, kínálva portékái­kat méghozzá tökéletes ma­gyarsággal. A kereskedők, mintha magyar nyelvű isko­lába jártak volna, olyan tö­kéletesen beszélik nyelvün­ket. Nemcsak a kereskedelmet, de a közlekedést is lehetne tanulni a törököktől. A gép­kocsiáradat három sorban közlekedik minden felező út­vonal felfestése nélkül. A las­sú járművek középen halad­nak. a gyorsabbak jobbról és balról előzik azokat, ismeret­len az elsőbbségadásra utaló tábla. Ottlétünk ideje alatt egyetlen koccanánst sem lát­tunk a járműveknél. Isztam­bul legmagasabb pontjáról gyönyörű a kilátás. Ä magas­latról jövet, pár száz néző előtt Mészöly Kálmán foci­csapata, a Fenerbahcse da­gasztotta a sarat, amely a török idegenvezető szerint jól szerepel az ottani bajnok­ságban. A bolgár gépkocsi- vezetőnk igencsak udvarias, vagy zeneszerető ember le­hetett, mert egész úton ma­gyar zenét hallgattunk. Ron­totta a jó hatást, hogy a buszban egész úton olyan ci­garettafüst volt, amihez ké­pest egy itthoni kocsma le­vegője „ózondúsnak” számí­tott volna. Knkely Mihály Salgótarján szervezetének, amelynek tag­jai 5 év óta rendszeresen részt vesznek, segítenek nem­csak az otthon melegének megteremtésében, hanem a maguk módján előadásokkal, orvosi tanácsokkal stb. látják el a napközi lakóit. Az ott­hon lakainak átlagéletkora 76 év, hetven éven aluliadig akad, csupán három fő. Az otthon vezetője és a patro* nálók is mindent megtesz­nek azért, hogy nap mint nap életet adjanak az évek­nek, az Idős emberek nyu­galma, jó közérzetének biz­tosítása érdekében. — tné— összekötő szőnyegért, több mint 300 forintot fizettem ki. Ez évben a szomszédasszo­nyommal —, akiknek kocsijuk van — egy napra kikölcsönöz­tük a szőnyegtisztító gépet 180 forintért (reggel fél 9-től 16.30-ig). Igaz. hogy négyórás kemény munka volt, mire végeztem, a másik négy órá­ban pedig a szomszédasszo­nyom, de megérte.” A sorok írójában önkénte­lenül is felmerült e kérdés: A kereskedelem évente két­szer, de legalább egyszer szezon végi kiárusítást szervez saját költségére, s nekik a 30—40 százalékos árenged­mény adása megéri. Elgondol­kozhatnának a szolgáltatóipar vezetői is; nem érné-e meg évente kétszer legalább egy- egy hónapig „árengedményes szolgáltatásokat” végezni úgynevezett „uborkaszezon­ban” ? Pl. szőnyegtisztítási hó­nap”, vagy „ruhatisztítási hónap” 30—40 százalékos ár­engedménnyel ... ? Mucsi Lajos Salgótarján 1 Cserélték az árammérőké1 *•• / „Többeket bosszantott az ÉMÁSZ intézkezdése Az történt ugyanis, hogy cse'd k a villanyórákat. A mi épü­letünkben a közelmúlt na­pokban körülbelül 30-at cse­réltek le. Ez rendben is vol­na, de sokunk .szerint hely­telen. hogv erről mit sem tudtunk, mi fogyasztó«. Az órák a folyosón vannak, s nem látunk semmi biz'.osi* tékot arra, hogy a cselét vég­ző szerelők helyesen írták le az órák állását! Ügy gon­doljuk. hogy azért a villany­órákhoz valami köze annak is van, aki a díjat fizet:, s nemcsak annak, aki bes edi. A helyes megoldás az len­ne. ha a jövőben az ó.acse­réről időben értesítenék a lépcsőházi híradón a tulaj­donosokat, hogy a megjelölt napon ' vagy tartózkodj on otthon, vagy írja le ő is ma­gának a mérő állását, mert ez a mostani helyzet nagyon egyoldalú — írja Mező Sán­dor levelezőnk a Salgótarján ni Arany János út 25-ből. -ár A közérdekű bejelentés és javaslat nyomán az ÉMÁSZ vezetőjét hívtuk fel telefo­non. Arról tájékoztatott bennünket, hogy nem akar. ták zaklatni a fogyasztókat; a remélték, hogy bízni lehet a szerelők lelkiismeretes munkájában. Mindenesetre köszönik a figyelemfel ke'tő észrevételt és a jövőben megteremtik a lehetőségét annak, hogy a fogyasztó el­lenőrizhesse a cserét. Már csak azért is, mivel terveik szerint ebben az évben több ezer árammérő cseréjét kell elvégezniük. Vasúti átjáró. zökkenőkkel Igencsak forgalmas a bátony­terenyei (nagybátönyi) vasúti átjáró, de mostanában azon gépjárművel áthaladni nem kis veszélyt jelent. Jó lenne, ha az illetékesek „zökkenő- mentessé” tennék. Most job­ban hasonlít valami csatatér­re. mint egy használatban lé­vő útra. D. B. , Röviden, de komolyan Pásztón is minden tavasz^ szál meghirdetik a lomtala­nítási akciót. Ilyenkor meg­szabadulhatunk a számunkra már értéktelen dolgoktól. A lomtalanítás után azonban elfuvarozzák a lomot, de nem a megfelelő helyre. Oda, ahol a szabadidő-parkot akarják kiépíteni. És ezt egyesek természetesnek tait- ják. Mátrakeresztesen is úgyne­vezett tiltott helyen tárolják a fűrészport, mint szemetet. Ez a szemét nem szemét, hasznosítani kellene. Vannak, akik felismerték a gazdasá­gosságát. Például ismerek Pásztón olyan családokat* akik virágot termelnek, s a a eddigi olajfűtés helyett át­térnek a fűrészporos melag- ágyi fűtésre. Bogácsi Istvánná Pásztó Veszélyes fed la a A Salgótarjáni Városi Bpi róság előtti járdán már hó­napok óta kitöredezett, bal­esetveszélyessé vált egy ká­beleket takaró fedlap. Otyan méretű lyukak vannak raj­ta. hogyha valaki — főképp este — véletlenül belelép, egy bokatörésnél kisebb sé­rüléssel aligha úszhatja meg. Itt jár el naponta több száz diák és járókelő, s csak a csodával határos, hogy ed­dig baleset nem történt. Fel­hívtam e veszélyre a közie- rület-felügyelet figyelmét is, ahonnan azt a választ kap­tam, hogy már régen beje­lentették az illetékesnél, így talán nem sokáig kell várakozni a fedlap cseréjére, a balesetveszély megszüja- tetésére. Dr. Gajzágó Aladár S.-tarján összeállította: Tóth Jolán NÓGRÁD — 1986. március 23-, csütörtök 5 4 szolgáltai ásókról

Next

/
Oldalképek
Tartalom