Nógrád, 1986. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

mH XLII. ÉVF., 51. SZÁM 1986. MÁRCIUS 1., SZOMBAT ARA: 2.20 FORINT M.Z' MSZMP N Ó G RÁD M E GYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Folytatódott a vita az SZKP XXVII. kongresszusán Moszkvában, a Kreml kongresszusi palotájában pénteken folytatta tanácskozását a Szovjetunió Kommunista Pártjá­nak XXVII. kongresszusa. Mint ismeretes, a kongresszus első napján úgy döntöttek, hogy az első három napirendi pontról (az SZKP KB beszámolója és a párt feladatai, az SZKP programjának új szövegezése és az SZKP szervezeti szabályzatának módosítása) nem tartanak külön előadói beszédeket, hanem azok lényegét belefoglalják az SZKP Központi Bizottságának politikai beszámolójába, amelyet a' KB főtitkára, Mihail Gorbacsov február 25-én terjesz­tett elő. A pénteki napon az első felszólaló Viktor Csebrikov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az állambizton­sági bizottság elnöke volt. Viktor Csebrikov got, a rágalmakaf, a szovjet nép által választott társadal­mi rend elleni harcra vonat­kozó felszólításokat. Ezek terjesztésében nem elhanya­golható szerepük van a nyu­gati titkosszolgálatok által fenntartott különböző ellen­séges rádióadóknak. Mindez összességében már nem ide­ológiai harc, hanem ideoló­giai diverzió, a Szovjetunió belügyeibe való nyílt beavat­kozás, ami durván sérti a nemzetközi jog elveit és a szovjet törvényeket. Az ilyen ellenséges tevékenység el­leni harcban határozottan al­Viktor Csebrikov beszédé­ben szólt arról, hogy a Szov­jetunió mélyen elkötelezte magát a béke ügye mellett. Sajnos a vezető imperialista hatalmak nem adják jelét annak, hogy készek lennének a fegyverkezési hajsza megál­lítására. Továbbra is erőpo­litikát folytatnak, ami nyílt szovjetellenességben a Szov­jetunió fölötti katonai fölény megszerzésére irányuló lé­pésekben nyilvánul meg. Ennek az irányvonalnak a megvalósításában önálló sze­repet töltenek bé a különle­ges szolgálatok. Az Egyesült Államok és más NATO-orszá- gok titkosszolgálatai kitar­tóan próbálkoznak a Szovjet­unió kül- és belpolitikájának lejáratásával. Igyekeznek megszerezni az ország politi­kai, katona’, gazdasági és tu­dományos-műszaki titkait, megpróbálnak beépülni az állami intézményekbe, fontos katonai objektumokba, tudo­mányos kutatóintézetekbe. Viktor Csebrikov beszámolt arról is, hogy az. utóbbi idő­szakban több szovjet minisz­tériumban és országos hatás­körű irányító szervben im­perialista titkosszolgálatok ügynökeit leplezték le. Olyan árulókat, akik fontos szolgá­lati titkokat szolgáltattak ki külföldi szervezeteknek. Ezek az emberek a törvény által előírt szigorú, de megérde­melt büntetésben részesültek. Az imperializmus a szo­cializmus ellen vívott harc­ban fontos szerepet szán az ideológiai diverziónak — mutatott rá az államvédelmi bizottság elnöke. — Fegyver­ként használja fel a hazugsá­kalmazzák, s a jövőben is al­kalmazni fogják a szovjet törvényhozás által előirány­zott intézkedéseket. Csebrikov emlékeztetett rá, hogy az utóbbi időben egyes nyugati körök nagyon sokat beszélnek a politikai és emberi jogok, emberi szabadságok szovjetunió­beli állítólagos megsértésé­ről, s ezek kapcsán megala­pozatlan követelésekkel, igé­nyekkel állnak elő. tgv akar­ják támogatni a szovjet ál­lampolgárok között is elő­forduló árulók társadalom­ellenes tevékenységét, ösz­tönözni ezeket az embere­ket arra, hogy nyíltan ellen­séges tevékenységet folytas­sanak. Nyugaton hősnek ki­áltják ki mindazokat, akik fellépnek a szocializmus el­len és sokszor megrögzött Kádár János és Mihail Gorbacsov találkozója Kádár János, az MSZMP főtitkára és Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára pénteken Moszkvában baráti találkozót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusá­nak munkáját, azoknak a programdokumentumoknak alkotó vitáját, amelyek meg­erősítik a Szovjetunió társa­dalmi-gazdasági fejlődése meggyorsításának, a párt ve­zető szerepe növelésének, á szovjet nép szocialista ön­igazgatása továbbfejleszté­sének, a béke és a nemzetkö­zi biztonság megszilárdítá­sáért vívott harcnak irány­vonalát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fontosnak nevezte a Varsói Szerződés tagálla­mainak aktív, egyeztetett lépéseit, amelyek célja Euró­pa és a világ helyzetének gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év január 15-i nyilatkozatában szereplő szovjet javaslatok. Kijelen­tették: Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nemzetkö­zi biztonság és a szilárd bé­ke érdekében erősödjék a szocialista közösség országai­nak egybeforrottsága, vala­mennyi haladó és békeszere­tő erő együttműködése. A magyar—szovjet kapcso­latok néhány kérdését átte­kintve, Kádár János és Mi­hail Gorbacsov megerősítette, hogy a marxizmus—leniniz- mus és a szocialista inter­nacionalizmus elveire tá­maszkodva mindkét részről tovább akarják fejleszteni az MSZMP és az SZKP, Ma­gyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, ak­tívabbá akarják tenni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos-mű­szaki haladás kiemelt terü­letein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jel­lemző egység, szívélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. bűnözőket vesznek pártfo­gásba. Nyugati védelmezőik ki akarják vívni e személyek számára azt a jogot, hogy büntetlenül megsértsék a szocialista állam törvényeit. Ilyen jogot azonban mi so­ha senkinek nem adunk — szögezte le a szónok. A Szovjetunióban létre­jött és működik a szervezeti­politikai, jogi, nevelési és egyéb intézkedéseknek az az átfogó rendszere, amely biz­tosítja a szovjet állam és a szovjet társadalom bizton­sagának megvédését az im- pe''ia!;zmus felforgató tevé­kenységével szemben. Ebben a rendszerben fontos helyet töltenek be az állambizton­sági bizottság szervei, ame­lyek az SZKP, annak Köz­ponti Bizottsága irányítása alatt működnek. Állandó harcot vívnak az imperialis­ta titkosszolgálatok manő­verei ellen, s mindent meg­tesznek azért, hogy szavatol­ják az ország biztonságát — hangsúlyozta felszólalásában Viktor Csebrikov. ☆ Mint ‘emlékezetes, az SZKP KB politikai beszá­molójában kemény bírálat hangzott el a közép-ázsiai Kirgizia pártvezetése címére. Abszamat Maszalijev, a Kir­giz KP KB első titkára pén­tek délelőtti felszólalásában teljesen jogosnak ismerte el ' a kritikát. Rámutatott, hogy a köztársasági párt közpon­ti bizottságának hibájából minimálisra zsugorodott a helyi pártszervek szerepe, hi­bákat követtek el a káder- politikában, megsértették a kollektív vezetés elveit. Az elkövetett hibákból levontuk a megfelelő tanulságokat — mondta Abszamat Maszali­jev. Az uráli Udmurtijában van az IZS márkájú gépkocsi­kat gyártó hatalmas terme­lési egyesülés, amelynek párttitkára, Jurij Loböv el­sősorban új típusok gyártá­sa szükségességének szentel­te felszólalását. Az üzem re­konstrukciójával kapcsolatos huzavonát ugyanúgy bírálat­tal illette, mint az egyik új típus céljára kidolgozott mo­tort, amely „nem tartozik a legjobbak közé”. Bírálta a kooperációs hibákat, amelyek lassítják az új típusokra való áttérést. (Folytatás a 2. oldalon.) Hz ElnöBci Tanacs ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az alkotmány 22. pa­ragrafusának (2.) bek. alapján március 20-án, csütörtökön 10 órára összehívta az Országgyű­lést. A Minisztertanács indítvá­nyozza, hogy az Országgyűlés tűzze az ülésszak napirendjé­re az illetékekrőil, továbbá a sajtóról szóló törvényjavas­latokat, valamint a beszá­molót az építő- és építőanyag­ipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalombiz­tosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogsza­bály szigorítja az üzemi bal­eset megállapításának félté-' teleit. Nem tekinthető a jö­vőben üzeminek az olyan baleset, amely a sérült ittas­sága folytán, vagy a munka­helyi feladathoz nem tartozó, engedély nélkül végzett mun­ka során következik be. A testület a szabálysértési felelősségre vonás gyorsítása és hatékonyabbá tétele cél­jából módosította a szabály­sértésekről szóló törvény el­járási szabályait, s felemelte néhány — a társadalomra fo­kozottan veszélyes — sza­bálysértés esetén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a továb­biakban személyi kérdésben határozott, bírákat mentett tel és választott meg. Havasi Ferenc a Sasad Tsz zárszámadó A Budapest Kongresszusi Központban tegnap megtar­totta zárszámadó közgyűlését a főváros egyik közismert mezőgazdasági nagyüzeme, a Sasad Termelőszövetkezet. Részt vett és felszólalt a ta­nácskozáson Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A vezető­ség beszámolóját Czinczok György, a szövetkezet elnöke terjesztette a tagság elé. Az elmúlt esztendő ered­ményeit, gondjait összegező beszámoló szerint a 4200 ta­got tömörítő tsz az év sok közgyűlésén nehézsége ellenére is sikere­sen gazdálkodott 1985-ben. A termelési értéke megköze­lítette a 2 milliárd forintot, s ez csaknem 270 millióval több a megelőző évinél. A vezetőség beszámolója után Havasi B’erenc emelke­dett szólásra. Meleg szavak­kal gratulált a termelőszövet­kezet tagságának a kiemelke­dő eredményekhez. Különö­sen nagyra értékelhető — mondotta —, hogy itt megta­nulták és megmutatták, ho­gyan lehet egyszerre több te­rületen gazdálkodni, hogyan segítheti az egyik ágazat egy másiknak a fejlesztését. ^ KNEB-vizsgálatok Pénteken Budapesten ülést tartott a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság. A testü­let a többi között áttekintet­te a népi ellenőrzés tavalyi tevékenységét és vizsgálati tapasztalatait, a lakosság egészségügyi ellátásának ala­kulását a kórházak és a ren­delőintézetek összevonását követő időszakban, s megvi­tatták a leltározás szabályo­zását, bizonylati rendjét, il­letve az ezzel kapcsolatos anyagi, erkölcsi felelősség ér­vényesülését elemző vizsgá­lat tapasztalatait. Az elfoga­dott jelentéseket a KNEB el­nöksége a kormány elé ter­jeszti. A testület ezután jóváJ hagyta két, a közeljövőben induló vizsgálat programját. A nem rubelelszámolású ipari export bővítésének fel­tételeit, lehetőségeit elemző országos vizsgálat során a népi ellenőrök 42 ipari — főként feldolgozóipari — nagyvállalatot, és nyolc kül­kereskedelmi vállalatot ke­resnek fel a fővárosban, il­letve nyolc megyében. Ugyancsak a közeljövőben kezdődik az egészségügyi in­tézmények műszerezettségét felmérő vizsgálat is, amely­ben a fővárosi és 12 megvei népi ellenőrzési bizottság vesz részt. Differenciálás, jó gyártmányszerkezet Az Ipoly étteremben tegnap tartotta meg mérlegzáró köz­gyűlését a Balassa Ruhaipari Szövetkezet kollektívája. Az elmúlt évi munkáról Siketné Palánki Agnes, a szövetkezet elnöke számolt be a jelenle" vöknek. A szövetkezet tagsága ter­melési értéktervét csaknem 3 millió forinttal szárnyalta túl, árbevételük pedig több minit 4 millióval haladja meg eredeti elképzelésüket. Nye­reségük pedig csaknem 3 mil­lióval nagyobb mint ahogy tervezték. A sikerekben része van a gazdálkodás nyereségességét szolgáló intézkedéseknek, a jól megválasztott gyártmány- szerkezetnek, a hatékonyság növelésére ösztönző új bére­zési gyakorlatnak. Ez utób­bit a dolgozók egy része igen nehezen fogadta el. A szövet­kezetben meghonosított ke­resetszabályozás követel­ményrendszere pedig na­gyobb differenciálást kö­vetelt meg. Hogy jól döntött a tagság, jól választott a ve­zetőség, bizonyítja az is, hogy a nagyobb feladatokat csökke­nő létszámmal valósították meg. Megemlítette, hogy a dolgozók nagy részénél, a vezetők egy részénél még ma is hiányzik az új iránti igény. A tavalyi évet értékelő be­számolója után pénzjutalmat nyújtott át a legjobbaknak, majd a tagság úgy döntött, hogy ebben az esztendőben céljainak jobb elérése érde­kében kisszövetkezetként mű­ködik majd tovább. Mai szánunkba!: Nógrádi véíemenyek az SZKP congresszusáról ! (3. oldal) Számvetés Nagyorosziban (5. oldal)- U-* • - > * ^ A NÖGRÁD kerékasztal-beszélgetése az egészségnevelésről (7. oldal) Farkas András kiállításáról, i. (8. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom