Nógrád, 1985. július (41. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! OGRAD AZ . MSZMP N.OGRAC MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA ILI. ÉVF., 152. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1985. JÚLIUS 1., HÉTFŐ Boldogulásunkért Társadalmi életünk egyik legjelentősebb eseményso­rozatának végéhez közele­dünk. Pénteken megala­kult az új Országgyűlés, a kormány, a bizottságok, míg szőkébb pátriánkban ezt megelőzően sorra megtartot­ták alakuló üléseiket a ta­nácsok, *s e hét végén Nóg- rád Megye Tanácsa is ösz- szeül, hogy döntsön a sze­mélyi kérdésekben. Mind a 386 országgyűlési képviselő, a 42 731 tanács­tag, s mind a választópolgá­rok tisztában vannak azzal, hogy a választási események vége egyben felelősségteljes munkájuk kezdetét is jelenti. Szécsényben, Balassagyar­maton, Rétságon —, hogy csak néhány helyszínt em­lítsünk - az alakuló tanács­ülések fölszólalói valameny- nyien azt hangsúlyozták: az irántuk megnyilvánuló bi­zalmat tettekkel kell meg­szolgálni. Olyan tettekkel, amelyek valós igényekre épülnek, a lehetőségek és az elképzelések harmóniáját teremtik meg, s a szűkös for­rások ésszerű felhasználását segítik elő. Minden túlfűtött várako­zás veszélyeket rejt magá­ban. Nem szabad egyetlen választópolgárnak sem va­lamiféle csodát várni attól, hogy leadta voksát a ta­nácstagra, képviselőre, s most már azon a sor, hogy te­gyen meg mindent a kerü­let jobb boldogulásáért. A lakosságért csak a lakosság­gal együtt lehet tenni. Csak oz számíthat sikerre és eredményre, aki nem válasz­tói helyett hanem velük együtt teszi a dolgát. Mert több lehetőség, több pénz csak több munkával le­het. Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke mon­dotta az Országgyűlésben: •csak a minőségileg jobb és hatékonyabb munkával küzdhetjük le azt a történel­mi okokból és az adottsá­gainkból eredő gazdasági hátrányt, amely az utóbbi években oly1 sok gondot okozott. Csak a több ered­ményt hozó, jobb munkával teremthetünk elegendő anya­gi alapot ahhoz, hogy telje­sebben kielégíthessük né­pünk szükségleteit, javít­hassuk életkörülményeit. .. Jövőt kutató közgazdá­szok a hosszú ideje tartó stagnálás - némelyütt visz- szaesés - után némi fejlő­dést jósolnak. Realitásokra épülő ez évi tervünk is, a belső felhasználásban nem visszalépést, hanem a kül­kereskedelmi mérleg egy­idejű javításával a reálbérek megőrzését és a beruházások növelését irányozza elő. Minden terv azonban annyit ér, amennyi megvalósul be­lőle. Hogy mennyi valósul meg belőle? A választási aktivi­tás, a jelölő gyűlések han­gulata azt sejteti, hogy a cselekvő tenniakarás szándé­ka megvan az állampolgá­rokban. Csupán a jelölő gyűléseken mintegy kétszáz­ezren szólaltak föl, s több­ségük nem csak véleményt mondott, hanem javasolt, kezdeményezett, tanáccsal látta el a jelölteket. Immár ilyen illetékes a megválasztott képviselő, ta­nácstag is. Látva, tapasztalva az alakuló ülések hangula­tát, légkörét egyöntetű a vélemény, arra alkalmas em­berek kapták e feielősségtel- , jes bizalmat. Boldogulásunk I záloga, hogy a bizalom bíza- [ kodó. T.' L. i A nukleáris háború megelőzéséért // Folytatódott a nemzetközi orvoskongresszus Szombaton plenáris ütéssel folytatódott a budapesti Hil­ton Szállóban a nukleáris há­ború megelőzéséért küzdő nemzetközi orvosmozgaiom ötödik kongresszusa. Az ülé­sen dr. Hollán Zsuzsa, a kong­resszus elnöke üdvözölte a résztvevőket, majd dr. Líqyija Novak, a szovjet egészségügyi dolgozók szakszervezetének el­nöke olvasta fel több, hazánk­ban tanácskozó egészségagyi szakszervezet képviselői én ejt üdvözletét. Köszöntötte a kongresszus résztvevőit dr. Eeva Kuuskoski-Vikatvxaa Finnország szociális és egész­ségügyi minisztere. Ezután a nukleáris konfrontáció költsé­geiről. valamint az együtt­működésre vonatkozó javasla­tokról tanácskoztak a konfe­rencia résztvevői. Dr. Victor W. Sidel az USA- beli Albert Einstein orvostu­dományi egyetem tanára, az amerikai egészségügyi szak- szervezetek elnöke beszédé­ben a 'fegyverkezési hajszá­nak a világ egészségügyi hely­zetére gyakorolt negatív ha­tását elemezte. Mint elmond­ta, a kongresszus előző napi ülésének ideje, tehát ti yen rö­vid idő alatt 20 ezer gyerek halt meg a világon. Ugyan­ezen idő alatt egy milliárd dollárt költöttek a világon fegyverkezésre. Nem is kel­lett volna ennyi a gyermekek életének megmentésére. És ál­talában is, ha csak katonai költségek egész kis százalé­kát fordítanák az egészség­ügyi helyzet javítására, mil­liók életét lehetne évente megmenteni. Az az összeg, amit 6 hónap alatt fegyverke­zésre fordítanak, a világon elég lenne egy olyan 20 évre szóló program anyagi fedeze­tére, mellyel elegendő élelmet és megfelelő ' egészségügyi el­látást lehetne biztosítani a világ fejlődő országaiban. A továbbiakban arra emlé­keztetett, hogy kétmilliárd ember — a világ lakosságá­nak fele — nem jut tiszta ivóvízhez, pedig a fertőző be­tegségek egyik fő terjesztője éppen az egészségtelen ivó­víz. Egy katonai repülőgép árából 250 millió védőoltás költségeit lehetne fedezni. Az orvosoknak — hangsúlyozta a továbbiakban Sídéi profesz­szor — társadalmi feladata az is. hogy ráirányítsák a figyel­met nemcsak arra, hogy mi lyen jobb célokra lehetne íel- haszhálni a fegyverkezésre fordított pénzt, hanem, hogy a nukleáris háború milyen veszélyt jelent. Einsteint idéz­te: „Ha az atomfegyvert nem fékezzük meg,, eddig példa nélkül álló katasztrófába so dorhatjuk az emberiséget”. Utalt arra a szoborra, melyet a Szovjetunió ájándékozott az ENSZ-nek. s a New York fo­lyó torkolatánál szimbolika san hirdeti: a kardokat ekék­ké kell alakítani. A következő előadó dr. Jev- genyij Csazov, a nemzetközi mozgalom szovjet társelnöke ugyancsak arról szólt, hogy a katonai szembenállás meg­szüntetésével, milyen nagy erőket lehetne felszabadítani az emberiség szolgálatára. Az orvosok, a tudósok együtt­működése már eddig is jelen­tős eredményeket hoz a beteg­ségek leküzdésében. Nemzet­közi összefogással — szovjet és amerikai orvosok irányiíásá­(Folytatás a 2. oldalon.) A NÉPI ELLENŐRÖK KEZDEMÉNYEZTÉK Kulturáltabb tömegközlekedést megyénkben Gyakorta érkezik bejelen­tés, észrevétel, javaslat a né­pi ellenőrzési bizottságokhoz a tömegközlekedéssel kapcso­latosan. Nemrégiben a Nóg- rád Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság egyik határozata ja­vaslatot tett a KNEB-nek a helyijárati autóbusz-tarifa ki­terjesztésére, valamint a Vo­lán-vállalat járművei selejt- pótlásának biztosítására. Mint a napokban megtartott megyei testületi . ülésen Né­meth Péterné elnök elmon­dotta, a helyijárati tarifa ki- terjesztése a Közlekedési Mi­nisztérium éfe a Volán-válla­latok központjának folyama­tos, a rendelkezésre álló költ­ségvetési juttatások mérté­kétől függő feladata. Ennek végrehajtására a tárca fon­tossági sorrendet állított föl, amelyben, sajnos, a megyei igények kielégítésére konk­rét időpont még nem szere­pel. Ezen kívül foglalkoztak a népi ellenőrök a tömegközle­kedés rendjét, kulturáltságát érintő bejelentések kivizsgá­lásával, illetve a szükséges intézkedés megtételével is. Mint ismeretes, a körzeti sze­mélyszállítást zömmel a Vo­lán 2. számú Vállalat végzi megyénkben. Számos kezde­ményezést tettek már, főként a helyijárati és az elővárosi közlekedésben a csúcsforgal­mi zsúfoltság csökkentésére, például a csuklós autóbuszok forgalomba állításával, új já­ratok indításával, a lépcsőze­tes munkakezdés kiterjesz­tésével. Újdonság, hogy a jövőben a HNF és a Ihelvi tanácsok útján tájékoztatják a lakos­ságot a menetrendi kérelmek elbírálásáról. Az utastájékoz- tatást szolgálja, hogy ezentúl havonta pótolják maid a megállóhelyeken az indulási és érkezési jegyzékeket. Az összevont települések belső közlekedési helyzetén közüle­ti autóbuszok bevonásával kí­vánnak jobbítani, az igények­hez szorosabban hozzáigazíta­ni. Több panasz érkezett a közúti ellenőrök magatartá­sával kapcsolatosan, is; az utazóközönséggel való körül­tekintőbb bánásmódra szin­tén fölhívta a Volán figyel­mét a NEB, s a vállalát meg is tette a szükséges intézke­déseket. Ugyancsak a tömeg- közlekedés gondjain enyhít az a tény, hogy a következő középtávú terv elképzelései között szerepel Pásztón egy autóbusz-állomás létesítése, a balassagyarmatit pedig kor­szerűsíteni fogják. A megyei NEB jelzésére in­tézkedett a Vőlán 4. számú Vállalat is, hogy a menet­rendben feltüntetett hivata­los megállóhelyeken a jára­tok álljanak meg, s a 2. szá­mú Volánnál váltott bérlet­jegyeket a személyzet fogad­ja el. A vasúti közlekedésben — NEB-javaslatra — a MÁV Miskolci Igazgatósága ez év első hónapjaiban Salgótarján —Hatvan, s Somoskőújfalu— Hatvan útvonalakon utas­számlálást végzett, megálla­pítva, hogy főként rövid tá­von, s elsősorban Salgótarján —Kisterenye között fordult elő 110—120 százalékos ki­használtság, amely hálózati szinten még elfogadható mér­tékű. A jövő évi menetrend készítésekor rövidítik a hat­vani tartózkodási időket, így hamarabb lehet eljutni Sal­gótarjánból Budapestre. Ugyancsak csökkentik a fő­vonalakhoz való csatlakozási időt, Balassagyarmat és a fő­város viszonylatában. A MÁV VII. ötéves tervének elképzelései között szerenel Pásztó állomás, Mátraszőlős —Hasznos megállóhely, s Vizslás épületeinek tatarozá­sa. Gondoskodnak a váróhe­lyiségek rendszeresebb taka­rításáról- is. SzBíjet—visinami barátsági sites Szovjet—vietnami barátsági gyűlést tartottak szombaton Moszkvában a Ho Sí Minh- ről elnevezett téren, a viet­nami és a nemzetközi kom­munista mozgalom kiemelke­dő alakja emlékművének alap­kőletétele alkalmából. Viktor Grisin, az SZKP KB PB tagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára be­szédében kiemelte, hogy a vietnami nép győzelme és az egységes szocialista Vietnam megteremtése minőségileg új helyzetet teremtett Délkelet- Ázsiában. Le Duan, a Vietnami Kom­munista Párt KB főtitkára ar­ról beszélt, hogy a vietnami— szovjet barátság megszilárdí­tása és fejlesztése megfelel a két ország, a két nép érde­keinek. A vietnami párt- és kor­mányküldöttség szombaton este Moszkvából Volgográdba utazott. (MTI)-Y-lnJAK > A mai számunkból: II fő cél: a visszaélések megelőzése címmel olvashatnak írást az érdeklődők a regionális jelleggel megalakult gazdasági rendészet tennivalóiról. Székhelye: Miskolc, hatásköre pedig Borsod, és Heves megye mellett Nógrádra is kiterjed. (3. oldal) Moszkva várja a VIT résztvevőit Salgótarjánban járt a hét végpn a DÍVSZ főtitkára és a moszkvai VIT előkészületeiről, a magyar fiatalok rész­vételéről adott információt. (4. oldal) Vandálok voltak-e a vandálok? Fiatal régésznő, a szécsénvi Kubinyi Ferenc Múzeum munkatársa vall magáról, munkájáról, terveiről. ' (5. oldal) Iff it a a IffIT-ról Fórom a nyári egyetemen A hét végén is folytatódtak az ifjúsági nyári egyetem rendezvényei Salgótarjánban. Szombaton délelőtt — vitain­dító jelleggel — Cservény Vilmos, a1 DÍVSZ főtitkára tartott a hallgatóság* számá­ra német nyelven előadást az ifjúság nemzetközi együttmű­ködésének jelentőségéről és jövőbeni feladatairól. Elő­adását fórumjelleggel kon­zultáció követte, amelyen részt- vett Demcsák Lajos, a KISZ KB nemzetközi kap­csolatok osztályának vezetője, vitavezetőként dr. Bandúr Károly, az MSZMP Nógrád Megyei Oktatási Igazgatósá­gának vezetője, a TIT Nóg­rád Megyei Szervezetének el­nöke és házigazdaként Mol­nár Katalin, a KISZ Nógrád megyei bizottságának titkára. A kérdések és a vita során elhangzó vélemények a kö­zeli napok nagy ifjúságpoli­tikai eseményére a moszkvai Világifjúsági Találkozóra vo­natkoztak. Az Európa 12 or­szágát képviselő fiatalok a vita során elmondták orszá­guk álláspontját a VIT-tel kapcsolatban és kérdéseiknek is hangot adtak. A vitában elhangzott felvetésekre, gon­dolatokra Cservény Vilmos a DÍVSZ főtitkára adta meg a- választ. Érdemes elmondani, hogy a szovjetunióbeli kom- szomolista fiatalók nagy vá­rakozással készülnek a július végén megrendezésre kerülő Világifjúsági Találkozóra. Mint a Kemerovo megyei küldött elmondta, területü­kön a találkozót megelőzően 500 ezren vállaltak társadal-l mi munkát, amelynek az eredményét, 400 ezer rubelt a VIT-alapra fizették be. Még egy kommunista műszakot terveznek a találkozóig, amely 350 ezer rubellal gyarapítja a VIT pénztárát. Emellett se szeri, se száma azoknak a kezdeménvdzéseknek. amelyek a VIT előkészítő munkáit se­gítik. A vita során Demcsák La­jos a KISZ k}B nemzetközi kapcsolatok osztályának ve­zetője is felszólalt. Mint hangsúlyozta, a salgótarjáni­hoz hasoipló nyári egyetemek nagymértekben segítik a fia­talok közötti barátságok sző- vődését. egymás megismeré­sét. Munkaterületéről szólva megemlítette, hogy a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség 70—75 ország 150—180 if­júsági szervezetévé! tart ka p- esolatot. Emellett további or­szágokban is megfordultak: már a KISZ küldöttei, hason­lóan a kapcsolatok felvételé­nek szándékával. Mint el­mondta az ifjúsági szövetség nemzetközi munkája szorosan kapcsolódik a Magyar Szoci­alista Munkáspárt nemzetközi tevékenységéhez. Hangsú­lyozta, Magyarország — má? csak földrajzi fekvése miatiJ is — fokozottan érzékeny a világpolitikai jelenségek iránti Mindez a fiatalokra is jel­lemző. A KISZ tehát nagy* jelentőséget tulajdonít a nem­zetközi kapcsolatok fejleszté­sének. A nyári egyetem hallgatói tegnap autóbuszos kirándu­láson vettek részt, Nógrád megye, valamint a Duna­kanyar és Budapest neveze­tességeit tekintették meg. 4 Elutazott Willy Brandt Szombaton délelőtt eluta­zott Budapestről Willy Brandt, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Szocialista Intemaeiönálé elnöke, aki az- MSZMP Központi Bizottságá­nak meghívására látogatást tett hazánkban. Kíséretében volt Karsten Voigt, az SPD parlamenti frakciójának kül­és biztonságpolitikai szóvivői , je és Norbert Wieczorek kép­viselő, a - Bundestag költség- vetési bizottságénak tagja. Willy Brandtot és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren Szű­rös Mátyás, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkárá búcsúztatta. (MTI) Havonta mintegy százhúszezer forint értékű forgalmat bonyolít le Benezúrfalván a szó* csenyi áfész vegyesboltja. A napi élelmiszerek mellett bő választék van papír- és ve- gja cikkekből is a kisközség egyetlen üzletében, __jjx__ t

Next

/
Oldalképek
Tartalom