Nógrád, 1985. június (41. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

XLI. ÉVF., 127. SZÁM ARA: 2,20 FORINT 1985. JÚNIUS 1., SZOMBAT VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! EPITOK Az esztendő egyik legszebb hónapjában, júniusban ünnepel­jük az építők napját. S, amikor ünnepiünk, nemcsak erre az egy napra, hanem magára az alkotó munkára gondolunk. Az építők alkotó munkája ta­lán mind közül a leglátványo­sabb, s talán q legmaradan­dóbb is. Nyomában új városok, lakótelepek születnek, igénye­sebb, kulturáltabb életfeltétele­ket teremtve az emberek számá­ra. Gyárak újulnak, fiatalodnak meg, alapot szolgáltatva a ter­melési színvonal emelkedéséhez, az embert próbáló munka köny- nyitéséhez. Szerencsés ember az épitő. Várost, községet járva, az utcán széttekintve rá-rámutathat sok épületre: íme, az én kezem müve! Kivált szerencsés, ha sa­ját tisztességének, becsületének forrásául a szépen, pontosan elvégzett munkát tekinti, mert akkor azt re elmondhatja: bol­dog emberek élnek az általa készített otthonokban. S, ami­vel ő ehhez tudásával, szorgal­mával hozzájárult — az egyál­talán nem csekélység. Bár, munkájuk megkülönböz­tetett figyelmet élvez - nincse­nek ma könnyű helyzetben az építők sem. Nemcsak sok, ha­nem egyre jobb munkát vár tőlük a társadalom. Akkor is, ha a hozzávaló anyag nem minden esetben segíti a léte­sítmények egyre jobb minőség­ben való kivitelezését. Építőanyag- és építőiparban dolgozók számára ma az a legfőbb kötelesség, hogy saját kezük munkájával, járuijunak hozzá ahhoz a gazdasági meg­újhodáshoz, melyet köznapion csak a hatékonyság növelésének nevezünk. Noha az építés ma sem tartozik a könnyű mestersé­gek közé, mégsem az az embert gyötrő, erőt kegyetlenül próbára tévő szakma már, mint volt haj­danán. Jó gépek, ügyes szer­számok kímélik, segítik a mun­kást. A figyelmet, a gondossá­got azonban a legtökéletesebb szerkezet sem pótolhatja: a felmagasodó ház csak akkor lehet kifogástalan, ha az épitő szívét-lelkét is beleadja. Most éppen 35. alkalommal ünnepeljük meg az építők nap­ját. Eközben a megye székhelye kivetkőzött régi, viseletes ruhájá­ból, s mai öltözete fölött nem­csak, hogy szégyenkeznivalója nincs, de büszkén megmutathatja az Európá bármely pontjáról érkezett építész szakembereknek is. És eközben olyan korszerű faluközpontok is létrejöttek, me­lyek előnyére formálják át a falu egész arculatát - egyben követhető példát is kínálva la­kosságának. És folytathatnánk a sort az évszázados gyárak meg- frissülesével, terjeszkedésével, új üzemek, csarnokok létrejöttével, zsibongó gyerekhadat magába fogadó iskolák, óvodák kapunyi­tásával, modern bevásárlóköz­pontok átadásával, s megannyi más létesítménnyel. Megbecsülést, tiszteletet te­hát, ezért is érdemel az építő: mindannak, ami az emberi éleihez szükséges, igen nagy szeletét ő teremti meg. S, nem is kényelmes dolgozószobákban, hanem télen-nyáron a szabad ég alatt fáradozva, kitéve hő­ségnek, fagynak, szélnek. Nem csoda, ha pirosra fútt, cserzett az építőmunkás bőre: arcán, keze fején munkájának egyik je­gyét vsieli. Könyörtelen tél után vannak, de a viszontagságos hónapokat a meleg tavaszi napsütésben sem feledhetik. Gyors haladásu­kat gátolta, eredményeiket visszavetette a kerhény fagy, s most újabb próbatétel előtt áll­nak: pótolniuk kell a lemaradást. Bizonyosan képesek rá - hiszen az alkotó ember akarása, ener­giája kifogyhatatlan. rrA műveltség pótolhatatlan erőforrás'" Csütörtökön a salgótarjáni zeneiskola hangversenytermé­ben tartották meg a megyei pedagógusnapi ünnepséget. Dr. Horváth Istvánba megyei tanács művelődési osztályának vezetője köszöntötte a meghívottakat és az elnökséget, mely­ben helyet foglalt — többek között — Gordos János, a me­gyei párbizottság titkára. Csongrády Béla, a megyei pártbizottság osztályvezetője mondott ünnepi beszédet. Ki­emelte; a három évtizedes ha­gyománnyal rendelkező peda­gógusnapnak különös jelentő­séget ad, hogy a magyar tár­sadalom sorsfordító eseményé­nek negyvenedik évfordulóját köszöntő politikai eseményso­rozat, és a kommunisták leg­magasabb szintű tanácskozása légkörében ünnepeljük. A re­alitásokkal számoló, előremu­tató kongresszusi programban ismét megerősítést nyert az a felismerés, hogy „a művelt­ség pótolhatatlan erőforrás, olyan feltétel, amely nélkül nem lehet eredményes politi­kai intézményrendszerünk so­ron lévő korszerűsítése, de­mokratikus rendünk tovább­fejlesztése, nem lehet haté­konyabb termelőmunkánk, nem állhatunk helyt a kiéle­zett versenyben”. Az ember­ben rejlő képességek kibonta­kozásának, a szocialista sze­mélyiség formálásának, a dia­lektikus materialista világ- szemléletre nevelésnek fontos színtere az iskola. Nemrégi­ben emelkedett törvényerőre az oktatás-nevelés reformja. Végérvényesen elérkezett a döntések realizálásának idő­szaka, melyben kitüntetett szerepe van a pedagógusok­nak. akiknek tevékenységét a társadalom figyelme;: segítő­készsége, a szülőd ház bizal­ma kíséri. Megszabadulni az előítéle­tektől, rugalmasan alkalmaz­kodni a változó körülmények­hez, kibontakoztatni az em­ber alkotó erejét, tehetségét — ez most a programadó tár­sadalmunkban. Céljaink meg­valósítása összefogásra szólít valamennyi felelősen gondol­kodó embert. Az ünnepség további részé­ben kitüntetések átadásárake- rült sor. Berki Mihály tói, a megyei tanács elnökhelyette­sétől negyvenhatan vették át a művelődési miniszter által adományozott Kiváló munká­ért kitüntetést, egy orvos ugyanilyen elismerésben ré­szesült az egészségügyi mi­nisztertől. Miniszteri dicséretet hatvankettőn kaptak. Egy fő szolgálati emlékéremben ré­szesült. Hartly Jánosné, a Pedagó­gus Szakszervezet megyei bi­zottságának titkára egy-egy dolgozónak nyújtotta át a Szakszervezeti munkáért ki­tüntetés arany és ezüst foko­zatát. Nyolcán oklevelet kap­tak. Az úttörőmozgalomban vég­zett . munka elismeréseit Ko­vács Tibor megyei úttörőelnök adta át. Egy nyugdíjas peda­gógus Gyermekekért érdemér­met kapott. Űttörővezető .ér­deméremben heten, Kiváló úttörővezető kitüntetésiben pe­dig húszán részesültek. Az ünnepség a balassagyar­mati kamaraegyüttes ajándék­műsorával ért véget. Nógrád megye több peda­gógusa kapott meghívást a Bu­dapesten megrendezett köz­ponti ünnepségre, ahol Antal Gábor szakfelügyelő, a salgó­tarjáni Bolyai János Gimná­zium, Kövér László, a balas­sagyarmati Balassi Bálint Gimnázium és Pálinltás Jó­zsef az Érsekvadkerti Általános Iskola tanára Kiváló pedagó­gus kitüntetést vett át. Kiváló munkáért kitüntetést kapott a belkereskedelmi mi­nisztertől Borbényi László, a Salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkás- képző Iskola igazgatója, az OTSH elnökétől Szlivka Gyu­la, a salgótarjáni Petőfi Ál­talános Iskola testnevelője. Mocsári Gergely, a Rétság Körzeti Pedagógus Szakszer­vezeti Bizottság bérfelelőse, a Diósjenői Általános Iskola igazgatója a Pedagógus Szak- szervezet budapesti központ­jában vette át a Kiváló mun­káért kitüntetést. A KISZ Központi Bizottsága Ifjúsá­gért érdemérmét kapta Ko­vács Mária, a Pásztói Városi Tanács művelődési, egészség­ügyi és sportosztálya tanul­mányi felügyelője. A Munkásőrség Országos Parancsnokságén vette át , a napokban a Haza szolgálatá­ért érdemérem ezüst -fokoza­tát Tóth Lajos, a balassa­gyarmati Szántó Kovács Já­nos Szakiközépiskola igazgató­ja. Uölnsztäsi gyűlés Palotésholmon Figyelemmel a jövő tennivalóira Tegnap került sor a Palo­táshalmi Körzeti Művelődési Központ nagytermében arra a választási gyűlésre, amelyet négy község választópolgárai részvételével szerveztek. A megjelenteket a Himnusz után Markolt Gergelyné, a nagy­községi közös tanács elnöke köszöntötte, köztük a helyi ál­lami párt-, társadalmi és t ömegsze r veze tek kép vise 1 ő it, a Npgrád megyei 5-ös számú országgyűlési választókerület két képviselőjelöltjét: Sán­dor Gábort, az Üvegipari Mű. vek Pásztói Szerszám- és Ké­szülékgyárának műszerészét és Seregi Józsefet, az Üveg­ipari Művek Pásztói Szer­szám- és Készülékgyárának lakatos csoportvezetőjét. Füssy József, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságának tagja- a pásztói városi párt- bizottság első titkára, a vá­lasztási gyűlés szónoka beszé­de bevezetőjében politikai, gazdasági és kulturális éle­tünk négy évtizedes fejlődé­séről szólt. Mint mondotta: — Az elmúlt 40 év kiemel­kedő társadalmi, politikai vívmányának tartjuk azt a széles nemzeti egységet, amely a párt szövetségi poli­tikája alapján a szocialista építés céljainak megvalósítá­sával lőtt. létre hazánkban. A gyűlés szónoka szólt a párt jyil. kongresszusa h§íá~ rozatairól, s mint mondotta: hazánkban a dolgozó nép ha­talma szilárd, * szocialista nemzeti egység erős, belpoli­tikai helyzetünk kiegyensúlyo­zott. , Népünk bízik a párt po­litikájában és támogatja azt A feladatokról is beszélt Füssy József. Kijelentette: „Az elmúlt években nemcsak pénzügyi egyensúlyunkat őriz­tük meg, hanem alapvetően teljesítettük is a VI. ötéves tervet. S ez igaz Palotásha­lomra is, hiszen ebben az öt­éves tervben itt szintén je­lentős feladatokat hajtottak végre. Pedagóguslakás épült, öregek napközi otthonát ala­kítottak ki. megkezdődött a vízmű kivitelezése, s így foly­tathatnám a sort, de úgy gondolom, azokkal a gondok­kal is, amelyek megoldásra varnak.” Ezután a választás jelentő­ségét hangsúlyozta a gyűlés előadója. Kijelentette; a vá­lasztások előkészítése során Pásztón és a városkörnyék településein eltérő mértékben e.s módon, de az egész fel­nőtt lakosság politizál. A je­lölő gyűléseken és az azt kö­vető fórumokon több ezren vettek részt, több százan mondtak véleményt, s a sza­vazás napján mintegy 25 ez­ren járulnak az urnákhoz, hogy döntsenek a jelöltekről. t«n4ifeY4UÍ ft ifc lentősége, pártunk politikai irányvonalának társadalmi fogadtatása, a tömegek bizal­ma, támogatása — vagy fenn­tartásai — mértékének meg­ismerésében. De egyben lehe­tőséget is nyújt politikai cél­jaink, terveink megismerte­téséhez, népszerűsítéséhez. Füssy József ezútán a két országgyűlési képviselőjelölt munkásságát, közéleti tévé-, kenységét méltatta. A palotáshalmi választási gyűlésen szót kért Sándor Gábor és Sőregi József, a két országgyűlési képviselőjelölt. Egyformán szóltak az ered­ményekről és a gondokról, együtt hangsúlyozták, hogy közös gondolkodással, közös cselekvéssel dolgozzunk szo­cialista céljaink megvalósítá­sáért. Az országgyűlési képviselő­jelöltek bőven kaptak útra- valót is. A választási gyűlé­sen szót kért Jakab Béláné, a körzeti általános iskola igazgatója, Putyera Károly szarvasgedei kisiparos, Baj- nóczi István, a termelőszövet­kezet ágazatvezetője, Szűcs Illés munkás és Kiss István nyugdíjas. A . felvetett gon­dokra Sándor Gábor és Sőre­gi József reagált a választó- polgárok előtt. A palotáshalmi választási (ü"*m i Síóaafei éti ws& Áz ünnepi könyvhét' megyei megnyitója Baranyi Ferenc megnyitó beszéde után megkezdődött megyénkben is az ünnepi könyvhét rendezvénysorozata. Bár az ünnepi könyvhét hivatalos megnyitására teg­nap délután 2 órakor került sor Balassagyarmaton, a Köztársaság téren, a könyves eseménysorozat már szerte a megyében csütörtökön meg­kezdődött. Horgas Béla költő például Baglyasalján, Lu- dányhalásziban, Romhány- ban, Rétságon tartott csü­törtökön író-olvasó találkozót, Varga Domokos Drégelypa- lánkon, Vizsláson és Cere- .den, Fuhl Imre pedig Nő­tincsen találkozott olvasói­val. A tegnap délután Balassa­gyarmaton tartott megyei megnyitón Oroszlánná Mé­száros Ágnes a Madách Imre Városi Könyvtár munkatársa köszöntötte a megjelent ven­dégeket, többek között Ba­logh Béni ifjúsági írót, Bara­nyi Ferenc József Attila- és SZOT-díjas írót, Jobbágy Ká­roly kétszeres József Attila- díjas költőt, valamint Pál- falvi Nándor írót. A meg­nyitón megjelentek Nógrád megye, valamint Balassa­gyarmat politikai, társadalmi és művelődési élet képviselői, többek között dr. Horváth István, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályának, veze-( tője. dr. Győri Sándor, a Ba­lassagyarmati Városi Tanács élnöke, valamint Rith La­jos né, a balassagyarmati vá­rosi pártbizottság titkára. A megnyitó szavak után a Ma­dách Imre Könyvtár munka­társa1 átadta a szót Merényi Judit előadóiművésznek, majd Baranyi Ferencnek, a Palóc-, föld főszerkesztőjének. aki ünnepi megnyitó beszédet' mondott. Beszéde első részében sze­mélyes élmények kapcsán szólt az író emberek felelős­ségéről, arról a gondolatról, amelyet voltaképpen Vörös­marty fogalmazott meg, hogy ment-é a könyvek által előbbre a világ? Megemlí­tette a tömegkommunikáció és az irodalom kapcsolatát, majd az ünnepi könyvhét eseményére térve szólt arról, hogy sok függ attól, mennyi­re igényesen tudják az olva­sók megválasztani a saját polcaikra szánt olvasmányai­kat. Mint megfogalmazta csak az az irodalom ér valamit, ami visszaigazolást kap az olvasóktól. Az az- irodalom, amely valami lelki rendülést elért „A többi csak szó, szó, szó, vagy néma csend”. Végül emlékeztetett arra, hogy Nógrád megye 'minden­kor nagy mecénási hajlandó­sággal kezelte az irodalom ügyét, ennek a gondolatnak a jegyében kívánt igényes válo­gatást, jó olvasást a könyv­héthez, a Palócföld főszer­kesztője. A balassagyarmati könyves­sátrakhoz hasonlóan me­gyénkben még Rétságon és Bátonyterenyén, valamint Pásztón is hasonló helyi meg­nyitó rendezvényeket tartot­tak. Több tucat író-olvasó találkozóra és egyéb könyves eseményre került sor már tegnap szerte a megyében. Varga Domokos Szécsénvben és Varsányban tartott író-olvasó találkozót, de például tegnap rendezték meg a pásztói vá­rosi könyvtárban az alsó ta­gozatos általános iskolák mesemondó versenyét is. I 1 * Az ünnepi könyvhét meg­nyitóját pénteken Debrecen­ben, a Kölcsey Ferenc Műve­lődési Központ, előtti „könyv­téren” tartották meg, ahol Csehák Judit, a Miniszterta­nács elnökhelyettese mondott beszédet. Németh Károly fogadta Li Penget Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizottság székhazá­ban fogadta Li Penget, a Kí­nai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagját, miniszterelnök-helyettest, a hazánkban tartózkodó kínai kormányküldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkörű találkozón véleménycserére került sor a magyar—kínai kapcsolatok helyzetéről és továbbfejlesztésük lehetősé­gén#. ÍÁeme'4 *#"<*■* ** U Peng kölcsönösen tájékoztat­ták egymást a szocialista épí­tés eredményeiről és soron levő feladatairól, illetve a gazdaságirányítás ' reformja során szerzett tapasztalatok­ról. Jelen volt a találkozón Marjai József miniszterelnök­helyettes és Őszi István, a KB külügyi osztályának he­lyettes vezetője, valamint Csien Csi-csen külügyminisz­ter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköztársaság buda­pesti nagykövete, (MTJJt J Pedagógusok kitüntetése

Next

/
Oldalképek
Tartalom