Nógrád, 1985. február (41. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-01 / 26. szám

r~z \< * VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRAD XLI. ÉVF., 26. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1985. FEBRUÁR 1., PÉNTEK Ülést tartott a megyei pártbizottság A XII. kongresszus óta végzett munka és az irányelvek vitája Tegnap Salgótarjánban a megyei pártbizottság székha­zában ülést tartott a megyei pártbizottság. A testület tag­jait Ozsvárt József, a megyei partbizottság titkára köszön- töHe, majd javaslatára a tes­tület az alábbi napirendek megtárgyalását egyhangúlag elfogadta. 1. Az MSZMP Nógrád me­gyei Bizottságának beszámo­lóig a XII. kongresszus óta végzett munkáról és a továb­bi feladatok. A kongresszusi irányelvek vitájának összege­zése, az állásfoglalás .kialakí­tása. észrevételek, javaslatok, valamint a szervezeti szabály­zattal kapcsolatos észrevételek; ismertetése. 2. Az MSZMP Nógrád 'me­gyei Bizottságának 1985. évi munkaprogramja és ülésterve. 3. Tájékoztatók. Az első napirendihez Géczí János, az MSZMP Központi Bizottság tagja, a megyei párt­bizottság első titkára fűzött szóbeli kiegészítést. A szóbeli beszámolót követő vitában felszólalt Kiss Sándor, a Rom- hányi Építési Kerámiagvár R—III. gyáregységének veze­tője, a megyei pártbizottság tagja, Menus Ferencné, a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek szocialista brigád vezetője, a megyei pártbizottság tagja, Mackó Jenönét a pásztói Bé­ke Tsz ágaza tvezet öje, a me­gyei pártbizottság tagja, Hor­váth László, a 211. számú Ipari Szakmunkásképző Inté­zet igazgatója, a megyei párt- bizottság tagja, Huszák Artúr, a Volán 2. számú Vállalat igazgatója, a megyei pártbi­zottság tagja. Rith Lajosné, a balassagyarmati városi párt- bizottság titkára, a megyei pártbizottság tagja. Szalai László, a salgótarjáni városi pártbizottság első titkára, a megyei pártbizottság tagja, dr. Miklós Zoltán, a litkei Ipoly Termelőszövetkezet ása- zatvezetője. a megyei pártbi­zottság tag ja, Somogyi György, lakatos csoportvezető, a VE- GYÉPSZER salgótarjáni gyá­rának dolgozója, a megyei pártbizottság tagja. Krätsch- mer Lajos, a salgótarjáni öb­lösüveggyár pártbizottságának titkára, a megyei pártbizott­ság tagja. Varga József. a rétsági városi jogú nagyköz­UIILTOZIITOK UOLŰEU-TÉiyiilRn Ma, február elsején felszáll a városlakó a helyi buszra és kettőt fizet, egyet kap. K^t eddigi jegy árát, ami most egyet ér. Ez a gazdaság törvényszerűsége, másképp nem kifizetődő a helyi autóbusz, különbem gyalogolhatnánk. Vá­roslakó tudomásul vette és fizeti. Ámde! Ha már megfizeti, akikor legyen vége némely városok he­lyi autóbuszjáratain a parlagi állapotnak. Ha az utas most megfizeti az árát... akkor — valamit valamiért, ezt már a római jog is leírta! — tisztes ellenszolgáltatást vár. A sejtelmes közlekedési információk helyett például korrekt tájékoztatást. Az afféle „Járat közlekedik tízpercenként!” szövegek eltüntetését. Mert ugyebár azt az utas sosem tud­hatta, hogy mikor van a tíz perc. Ha az ő karórájára nézett, már tizenöt is elmúlt, de mit szólhatott?! Ö sietett, a for­galmista messze volt, vagy másképp járt az órája. Mellébe­szélésre az alkalom ezernyi. Például az, hogy a várakozás a forgalmi lámpáknál „elveri” az időt, mert a lámpákat nem lehet kiszámítani. Csakhogy az indítóállom ásón nincs for­galmi lámpa, mégsem tízpercenként indulnak a járatok, miint a cseles kis táblácskák hidegvérrel hirdetik. Az is jó, amikor idő előtt öt perccel, ám az indítóállomástól húsz­méternyire beáll a kocsi, a pilóta előveszi a Népsportot, feltűnő érdeklődéssel és nyakkendőben olvassa, miközben az eső szépen zuhog, a szél felső C-hangon süvít és vagy harminc utas káromkodik, hogy ,yDe szereti a sportot so­főrkém, a drága!?” Más változatok a városi közlekedésszervezet gyönyörű­ségéről; Beülsz az ülésre és lábad szépen nyakadba veszed. A fakírmód utazás oka Magyarhónban egy vödör meg egy cirokseprű, ami ugye kényelmetlen a vezetőfülkében, ezért a Volán-pilóta hátráteszi emigyen: „Na. húzza fel a lábát, papa, nem született maga grófnak!” De, hogy a közjátékot meg ne unjuk, vödör helyett néha hat darab járatjelző tábla miatt ülsz félülepen. További varációk Volán-témá­ra: 1. Táblák porosak, utazás ruhakefével; 2. Táblák fémből vannak, sarkuk mint a disznóölő kés, fékezéskor frász ke­rülget; 3. Kocsipadló olajos, utas balett-tápcos. Jó betétszám: a részeg ember. Beesik melléd, cuppanós, rumízű puszit ad, mert: „Szeressük egymást gyerekek!” és aranyosan feleséged nagysasszonytomporára csap. hogy „Neked van jó csajod, haver, nem annak a morcos kala­posnak, nézzed csak, ott ülnek a busz farában!” És még boldog is vagy. mert nem rókázott le. Pedig Kosztolányi Dezső már 1932-ben megírta az „Alakokéban — az egyik legremekebb magyar portrékötetben —, hogy a helyi ka­lauz szerint: „Ittas egyének nem szállhatnak föl. Ez tilos és le kell őket szállítani!” Végül is: szervezni tudni kell! Főképpen olyasmit meg­szervezni, amihez nem kell státus meg béralap, csak — ész! Mivelhogy egy Volán-igazgató fizetése azért több mint a buszsofőröké, hogy több legyen a fejében is: ötlet, ru­galmasság, lényeglátás. Meg politikai érzék is. hogy tunya szervezés miatt ne rontsa a közhangulatot. Kemény gaz­dasági helyzetünkben kemény a követelmény is: csak rá­termett közlekedési vezető maradhat a helyén. Ez ma egyik legfontosabb változat Volán-témára!- l-d. . Szolidaritási tanácskozás Budapesten, január 29— 30-án tartotta idei első ülé­sét az arab népekkel vállalt szolidaritás nemzetközi tit­kársága. A tanácskozás házi­gazdája a DÍVSZ volt. A kül­döttek és megfigyelők véle­ményt cseréltek a Közel-Ke­let politikai helyzetéről, és megállapították, hogy annak alakulása szorosan összefügg a vilégbéke és az emberiség biztonsága ügyével. Megvitat­ták az arab népekkel vállalt szolidaritás időszerű felada­tait. s a nemzetközi titkárság tevékenységét. A titkárság 1985-ös munkatervében sze­replő programok célja, hogy támogassák a palesztin nép, és egyetlen jogos képviselője, a PFSZ harcát. A résztvevők aláhúzták a térség haladó erői összefogásának egyre nö­vekvő jelentőségét. A záró- dokumentum megállapítja, hogy 1985-ben, a fasizmus fe­letti győzelem 40. évforduló­ja jegyében a nemzetközi titkárság együttműködik va­lamennyi haladó, békeszerető erővel a világűr militarizálá- sának megakadályozásáért, a fegyverkezési verseny meg­állításáért. Az ülésen részt vett kül­döttségek vezetőit fogadta Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnö­ke. (MTI) ségi pártbizottság első titkára, a megyei pártbizottság tagja, Nyerges János, a Ganz-MÁ- VAG mátraterenyei gyára da­ruüzem pária iapszer vezető­nek titkára, . lakatos csoport­vezető, a megyei pártbizott­ság tagja. Andó Gyula, a me­gyei pártbizottság tagja, Ko­vács József, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője, Ju­hász Lajos pedagógus, a me­gyei pártbizottság tagja, dr. Csonka Tibor megyei fő­ügyész, a megyei pártbizott­ság tagja, Tamás János aber- celi Vörös Csillag Termelő- szövetkezet eln.öke, a megyei pártbizottság tagja. Czinke Ferenc, a Magyar Népköztár­saság érdemes művésze, Mun- kácsy-díjas festőművész hoz­zászólását írásban adta be. A vitában elhangzottakra Géczi János válaszolt, majd a testület a szóbeli, írásbeli élő­terjesztést a zárszóval együtt egyhangúlag elfogadta. Ugyan­csak egyhangúlag elfogadta az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának 1985. évi mun­kaprogramját és üléstervét. Végül tájékoztatót hallgatott meg a két pártbizottsági üiés között végzett munkáról. Az elmúlt négy esztendő alatt felére csökkent a Páva Ruhagyár mátraterenyei üzemének munkáslétszáma. Ez azonban nem okozta a termelés visszaesését. Ered­ményes üzemszervezések nyo mán sikerült megtartani a korábbi években elért terme­lési érték nagyságái, így 1984-ben is 126 millió forintért állítottak elő fehérnemű­ket és felsőruhákat a „Fává ban”. Képünkön Király Györgyné meós ellenőrzi a készárut. kulcsár A kormány tárgyalta Balatoni fejlesztések A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén Lázár György tájé­koztatást. adott Kaáre WiAloch- nak, a Norvég Királyság mi­niszterelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót jóvá­hagyólag tudomásul vette. A kormány jelentést hallga­tott meg a Balaton vízminő­ségének javítására és az üdü­lőkörzet fejlesztésére hozott határozatának teljesítéséről. Megtárgyalta és jóváhagyta a térség hosszú távú fejlesztésé­re kidolgozott programot. A Minisztertanács — a gaz­daságirányítási rendszer to­vábbfejlesztésével összhang­ban — módosította a terme­lőszövetkezetek kölcsönös tá­mogatási alapjairól szóló ren­deletet, egyben szabályozta az ipari, a fogyasztási, az érté­kesítő és beszerző szövetkeze­tek köaös alapjai képzésének és felhasználásának rendjét. A változások nagyobb önálló­ságot biztosítanak a szövetke­zeti önkormányzat és a kö­zős alapok működésének be;- ső szabályozása számára. A kormány határozatot ho-; zott egves új vállalatok léte­sítésének kedvezményeiről.’ Felhatalmazta a pénzügymi­nisztert, hogy a vállalatok gyáregységeinek, telepeinek önállósulásuk esetén nyújtson pénzügyi kedvezményeket. Teljesítik vállalásukat a kohászok A Salgótarjáni Kohászati Üzemek szocialista brigádjai felszabadulásunk 40. évfordulójára, valamint az MSZMP XIII. kongresszusa tiszteletére jelentős munkaverseny- felajánlásókat tettek. A szocialista brigádok elsősorban az anyag- és energiatakarékosság, az importkiváltás, a termé­kek minőségének javítása, a hatékonyság növelése terü­letén növelik eredményességüket a felszabadulási és kong­resszusi munkaversenyben. VSZ-konferencia vácsológyár különféle tér-' melöberendezéseinek folya­matos karbantartásával gon­doskodik a zavartalan tér-, melésről, hanem tudatosan törekszik az üzemzavarok megelőzésére is. A brigád áz utóbbi időszakban megfogal­mazott 8 különböző vállalás sát kivétel nélkül teljesítettel Ezek közül például meg kell említeni, hogy a kohászati1 üzemek számára munkát vég-t ző acsai termelőszövetkezet^ nél a nagyon fontos karima-’ megmunkáló gépek karbari<( tartását és az esedékes felJ újítását jó minőségben elvéJ gezték. Az üzemfenntartási gyárJ részleg MHSZ női szocialis­ta brigádja is részt vállal aí jubileumi munkaverseny-vál­lalások teljesítéséből. A szám-' viteli feladatokkal foglalkozó brigád figyelemmel kíséri a beruházási és felújítási mun-* kák költségalakulását, á számlázásokat' és azonnal je-' lez mind a munkát végző kollektíváknak, mind a gyárJ részleg vezetésének, ha elté-i rést tapasztal a tervektől. Á brigád tagjai vigyáznak mi-n-J den fillérre, mert tudják; hagy a részleg előtt álló fel­adatokat csak úgy lehet eredJ menyesen, 1 hatékonyan vég­rehajtani, ha ésszerűen és takarékosan költik el a foJ rintoikat. Ebből pedig nemJ csak az üzemfenntartási gyárrészlegnek, hanem egéss gyári kollektívának szárma^’ zik haszna, ’ Ésszerű tcsBccarelcosscigf* importpotlűs gia-megtakarítással mintegy 350 ezer forint, az import­pótlásból pedig mintegy 000 ezer forint a brigád megta­karítása. A Kun Béla Szocialista Bri­gád, amelynek alapvető fel­adata a hideghengermű ter­melőberendezéseinek kar­bantartása, üzembiztonságá­nak fenntartása, három té­mában értékes importkivál­tásit ért el. Az ebből szárma­zó megtakarítás több mint 100 ezer forint. A Matroszov Szocialista Brigád, a huzal­mű gyárrészleg termelőbe­rendezéseinek gazdája példá­ul a tartalék alkatrészek so­ron kívüli elkészítésével csök­kenti az új szögverő gépek és szögcsomagoló gépek váratlan gépkiesésének idejét. Nagy fi­gyelmet fordítanak az új szögtisztító berendezésekre, amit az is bizonyít, hogy két megvalósított újítással növel­ték a gépek működésének biztonságát. A brigád tagjai ezen kívül még 40 óra tár­sadalmi munkaórát is vállal­tak a termelés folyamatossá­gának érdekében. { ; * *’ A Viktor Pacajev Szocia­lista Brigád nem csak a ko­Különösen szép eredménye­ket érnek el az üzemfenn­tartási gyárrészleg szocialis­ta brigádjai. így például az Eötvös Loránd műszerész szo­cialista brigád a huzalmű gyárrészleg szempontjából ffmjos termelőiberendezés, az 1-es számű tűzihorganyzó- telep korszerűsített felújítá­sában, valamint az import- alkatrészek hazaival történő felváltásával, jelentős mér­tékben túlteljesítette éves vállalását. A korszerűsített felújításból eredő gázener­„A béke és a szocializmus megtol zható pajzsa” címmel el­méleti konferenciát tartottak a Varsói Szerződés tagálla­mai egyesített fegyveres erőinek törzsében. A Varsói Szerződés aláírá­sának közelgő harmincadik évfordulója alkalmából tartott tanácskozáson Viktor Kulikov marsall a tagállamok egye- I sített fegyveres erőinek fő- 1 parancsnoka azt faanesúijtoa­ta, hogy a Varsói Szerződés Szervezetének egész harminc­éves történetét az európai szo­cialista országoknak a béké­ért és az atomháborús fenye­getés ellen folytatott harca töltötte ki. A konferencián felszólalt Anatölij Gribkov hadseregtá­bornok, a Varsái Szerződés tagállamai egyesített fegyve­res erői törzsének főnöke és a tagállamok hadseregeinek több képviselője, , , .

Next

/
Oldalképek
Tartalom