Nógrád. 1984. október (40. évfolyam. 231-256. szám)

1984-10-10 / 238. szám

Magyar—szovjet Ikarusokérf Ladák A magyar—szovjet autó­ipari együttműködésben im­már évek óta megismétlődő ünnepélyes esemény, hogy az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár ideje alatt aláírják az autóipari termékek árucsere­forgalmának a következő év­re szóló szállítási szerződése­it. Az idén is az őszi BNV alkalmából került erre sor a MOGÜRT Külkereskedelmi Vállalat Váci utcai székhazá­ban. Miután az Avtoexport kül­kereskedelmi egyesülés nevé­ben Eduard Boriszovics Lo- patko vezérigazgató-helyet­tes, a MOGÜRT részéről pe­dig Tóth László Pál vezér- igazgató aláírta az összesen 826,5 millió rubelről szóló megállapodást, természetesen elhangzottak az ilyen alkal­makkor szokásos üdvözlő be­szédek is. Ezekből egyértelműen ki­tűnt: az autóipar Magyaror­szág és a Szovjetunió gazda­sági kapcsolatainak kiemel­kedően fontos területe. Jól mutatja ezt, hogy a hazánk­ban közlekedő szovjet gyárt­mányú gépkocsik száma kö­zeledik a félmillióhoz, s a Szovjetunió különböző köz­társaságaiban pedig már csak­nem 90 ezer Ikarus autó­buszt használnak. Csupán az Oroszországi Szovjet Szoci­alista Köztársaságban az Ika­rusok alkotják a teljes autó­buszpark 25 százalékát, az Inturist utazási iroda autó­buszainak fele Ikarus már­kájú, a Szovtranszavto sze­mélyszállítási vállalat pedig mind belföldi, mind nemzet­közi utasforgalmát kizáró­lag Ikarus autóbuszokkal bo­nyolítja le. Jellemző a két ország kö­zötti kölcsönös szállítások nagy volumenére, hogy a tel­jes árucsere-forgalomnak mint­egy 12 százalékát, a gépipari termékek forgalmának pedig csaknem egyharmadát adja az az autóipar. A két ország közötti autó­ipari kapcsolatok jellemzője á szakosítás és a gyártási együttműködés. Jelenleg négy nagy hosszú távú szakosítási és kooperációs egyezmény van érvényben. A legjelentősebb ezek közül a késztermékek szakosítási egyezménye, amely­nek alapján a szovjet fél Ikarus autóbuszokkal elégíti ki a nagy befogadóképességű autóbuszokra vonatkozó igé­nyeinek jelentős részét, s személygépkocsikat, tehergép­Mennyi! szituul!? Mit tapirt cserélte? * 180 kocsikat és különleges rendel­tetésű járműveket szállít Ma­gyarországra cserébe. Az autóipari részegységek szakosítási és kooperációs egyezménye alapján hátsó futóművek ellenében szovjet gyártmányú mellső tengelye­ket kap a magyar autóipar, a sebességváltó-kooperáció ke­retében pedig a szállított se­bességváltó-részegység ellené­ben komplett hidromechani- kus sebességváltók érkeznek. Mintegy másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a VÁZ személygépkocsi-koope­ráció. Ez alatt az idő alatt a magyar gyárak több mint négymillió Lada gépkocsihoz szállítottak részegységeket, autóvillamossági cikkeket, műszereket, zárakat, és az al­katrészek ellenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Ma­gyarországra. Az együttműködés szerves részét képezik a kölcsönös nagy mennyiségű pótalkatrész­szállítások, a szolgáltatások egyre szélesebb körű kiépíté­se, a műszaki és a kereske­delmi szakemberek rendsze­res találkozása egymással és a fogyasztókkal, a felhaszná­lókkal. A szolgáltatások fej­lesztésének jelentős állomása volt Budapesten 1983-ban a szovjet, Moszkvában pedig az idén tavasszal a magyar jár­műipari központ megnyitása. A járműipari központok el­sősorban műszaki célokat szolgálnak — oktatás, tovább­képzés, dokumentáció — de árubemutatók, kiállítások, előadások rendezésére is al­kalmasak, ezzel is segítve a kapcsolatok további építését. Az aláírás után lehetősé­günk nyílt további részlete­ket megtudni a megállapodás­ról. Egyebek mellett kiderült, hogy a magyar szállítások legnagyobb tétele 7300 autó­busz — ezen belül 2300 tá­volsági, 2500 városi és 2500 csuklós— összesen 436,1 mil­lió rubel értékben, valamint autóbusz-pótalkatrészek 241,9 millió rubel értékben. A ma­gyar szállítások tételei között szerepelnek még Lada-rész- egységek — VAZ-kooperáció — 30 millió rubel értékben, 1600 készlet sebességváltó-al­katrész és 100 darab Tajga lakókocsi. Magyar szempontból ter­mészetesen a legfontosabbak a szovjet személygépkocsi­szállításokkal kapcsolatos ada­tok. Mint megtudtuk: a most aláírt szerződések alapján jö­vőre 26 ezer 700 személygép­kocsit szállít a szovjet fél. Ezen belül 25 ezer különféle Lada típus, továbbá Moszk­vics és Volga szeméygépko- csik érkeznek. Az 1985-ös szovjet szállítások másik nagy tétele a haszonjárművek: IZS típusú kis áruszállítók, több célra felhasználható UAZ kis teherautók —, zárt és nyitott, kivitelűek, mikrobusz, mentő stb. — de idesorolhatók a dízelmotoros Kamaz gépko­csik és a különleges rendel­tetésű nehéz tehergépkocsik — Belaz, Kraz —. valamint a RAF mikrobuszok is. A szov­jet kivitelhez tartozik még 17 ezer mellső tengely, valamint ezer fékkamra és 800 hidrau­likus sebességváltó szállítása. A nyilvánosságra hozott adatok és a hazai igények ismeretében nem nehéz meg­állapítani, hogy ez a darab­szám — legalábbis ami a Ladák importját illeti — nem elegendő. A szovjet és a ma­gyar külkereskedőkkel beszél­getve azonban az is kiderült; hogy a Ladák más országok­ban is rendkívül kedveltek, igV nem könnyű a Magyaror­szágnak szállított darabszámot növelni. Egyetlen mód kínál­kozik csupán erre jelenleg: piackutatással, műszaki fej­lesztéssel több korszerű al­katrészt kell szállítani a szov­jet autógyáraknak. Ha a vi­lágszínvonalat megütő Lada- egységeket tudnánk kifejlesz­teni, várhatóan újabb kocsi­kat kapnánk értük cserébe. Bognár Nándor ifjak kezdeményezései a bányavállalatnál Mozgalmi erőforrások gazdasági hozam „Ma elsősorban .nem az a gondunk, hogy a gazdálkodást segítő munkánkban új jogo­kat szerezzünk, hanem inkább az, hogy az utóbbi években megszerzett jogokkal élni tudjunk” — mondják a Nóg­rádi Szénbányák KlSZ-veze- tői. A mozgalmi irányítók az üzemi ifjúsági parlamentekre készülve tekintették át, hogy a fiatalok milyen gazdasági kezdeményezésekkel, tevé­kenységgel javíthatják tény­legesen a vállalat helyzetét. Kölcsönös előnyök Talán formális mozzanat­nak tűnik a hulladékgyűjtés. A bányavállalatnál azonban jelentős feladatnak kell te­kinteni, mivel igen értékes anyagokat használ föl, igen nagymértékben. Jellemző adat, hogy csupán a gépüzemi fiatalok idén az első fél évben félmillió forint értékű hulla­dékot gyűjtöttek össze és ér­tékesítettek a MÉH-nél. A kapott summából kereken százezer forint maradt a KISZ-szervezetnél, a pénzt mozgalmi munkájuk színesí­tésére használják föl. Fontos, ösztönző, hogy 1982-től a korábbi 10 százalék helyett 20 százalék illeti meg a szö­vetség helyi szervezetét a hulladékgyűjtésből származó bevételből. Mint a vállalatnál említik: kemény vitákban kellett szorgalmazniuk e mó­dosítást, végül azonban sike­rült elérniük. A fiatalok haszna a kapott összeg, a vál­lalat előnye, hogy nem kell külön kapacitást teremteni — túlórapótlékok fejében — az értékes anyagok összegyűjté­sére, elszállítására. Megjegy­zendő, hogy bizonyos anya­goknál, bizonyos munkaterü­leteken még nagyobb arány illeti meg a bevételből a KlSZ-éseket. A fáradt olajért kapott'pénz például teljes egé­szében az övék lesz; igaz, itt kevésbé jelentős összeg gyű­lik össze. Nem formalitás Körültekintően, a helyi vi­szonyokhoz precízen igazodva vállalnak védnökséget a vál­lalati KISZ-esek. Lényeges munkában, a külszíni feladó építésében éltek ezzel a köte­lezettségvállalással a szövet­ség illetékesei a legutóbbi ifjúsági parlament óta. A kri­tikus időszakban délutánon­ként félszáz embert mozgó­sítottak a feladatok ellátásá­ra — sikerrel. Fölmerült, hogy a kányási — most zajló — beruházás fölött is védnök­séget ajánlanak fel. Azonban óvakodtak a formalitásoktól. E nagyszabású rekonstrukció­ban a szövetségnek nincs ak­kora mozgástere, hogy átfogó végrehajtásért védnökként tevékenykedhetne. Ám rész­feladatokhoz készségesen moz­gósítják a fiatalokat. Van vi­szont mozgástere a szövetség­nek a nagy értékű bányagé­pek hatékony kihasználása elősegítésében. E masinák fel­újítását egy ifjúsági brigád — a Ságvári Endre nevű kollek­tíva — látja el. A csapat szerződéseket köt a ./termelés­sel foglalkozó bányászcsopor­tokkal avégett, hogy a frissen felújított gépekkel egységnyi idő alatt az előírt hatékony­sággal termeljenek; a fölme­rülő esetleges műszaki hibá­kat gyorsan elhárítsák. Már több munkasiker írható föl a listára, részben a vállalt KISZ-védnökségnek is kö­szönhetően. A szövetség vál­lalati tisztségviselői a jövő­ben is ügyelni kívánnak arra, hogy a védnökség néven ne­vezett mozgalmi munkaforma megőrizze rangját: ott vállal­nak ilyesmit, ahol kimutat­ható a gazdasági előny. Vitákban alakították ki a megbecsülés formáit az Al­kotó ifjúság, az FMKT- és az újítómozgalom föllendítésé­re. Ma már többféle elisme­rési mód létezik: fejtörést inkább az követel, hogy mél­tó produkciók keletkezzenek a díjazáshoz. Mint a szövet­ség tisztségviselői mondják: nem kell különösebben „har­colni” avégből, hogy egy-egy jó alkotást a vállalati illeté­kesek ismerjenek el; ők ma­guk örülnek legjobban a használható leleményeknek. Vannak azonban jó, de túl költséges ötletek. Ezek meg­valósításának halasztása sem amiatt történik, hogy — mint fogalmaznak — a vezető „bal lábbal kelt föl”, hanem a felhasználható összegek nagysága véges. J Alkalmas emberek Látványos változások men­tek végbe a legutóbbi parla­ment óta a munkaversenyben való részvételt illetően. Elő­ször kételyek merültek föl: kellenek-e ifjúsági brigádok. Később nagy buzgalommal alakították őket. Mára ki­kristályosodott a szövetség életképes véleménye: nem az ifjúsági brigádok szaporítását kell erőltetni, hanem azt, hogy a fiatalok minél nagyobb számban vegyenek részt a brigádmozgalomban, akár „íelnőtt”-brigádban is. A bá­nya ugyanis olyan munka­hely, ahol nem csupán az if­jabbak háttérbe szorításáért emlegetik a varázsigét: „fon­tos a nagy tapasztalat”! Ha­nem van olyan munkakör, amelyet csak nyolcéves gya­korlat után láthat el az arra alkalmas bányász. Lényeges teendőjük még a fiataloknak, hogy . erősítsék a korszerű gazdasági szemléle­tet. Erre mind több módjuk nyílik, mivel a vállalat a szorult helyzetében egyes fontos posztokra kénytelen valóban képzett, valóban al­kalmas embereket állítani. Két bányaüzemnél — Szorospata­kon és Hányáson — huszon­éves főkönyvelő intézi a gaz­dasági ügyeket, sőt a vállai lati főkönyvelő is ebbe a nemzedékbe tartozik. Az ő hatásos munkájuk és a szö­vetség életképes kezdeménye­zései kölcsönösen emelik a generáció rangját. (molnár) Húszszázalékos exportnövekedés Húsz százalékkal növeli az idén tőkésexportját élelmi­szeriparunk egyik legkorsze­rűbb létesítménye, az évi 140 ezer tonna kukoricát feldol­gozó Szabadegyházi Izocukor- és Szeszgyár, ötvenezer- hek­toliter finomszeszt szállít Svájcba és Japánba, hétezer­ötszáz tonna kukoricacsírát pedig Görögországba. A gyár­ban előállított kukoricacsírát már tavaly is külföldön érté­kesítették, de finomszeszből — amelyből az izocukor- és szeszgyár üzembe helyezése előtt jelentős behozatalra szorult a hazai gyógyszer- és vegyipar — az idén szállíta­nak először nagyobb mennyi­séget határainkén túlra. Mi­vel a nyugat-európai' orszá­gokban megnőtt a kereslet a növényi anyagokból készített szesz iránt, várható, hogy a kukoricából előállított termék a jövőben is versenyképes marad ezeken a piacokon. Folyami kotrómű kooperációban Magyar—-csehszlovák koo­perációban a szlovákiai ko- marnói hajógyárban elké­szült az Európában eddig gyártott egyik legnagyobb fo­lyami kotrómű. A berende­zést szovjet megrendelésre gyártották. Terveit a Prizma tervezőszövetkezet mérnökei készítették. Osztályozóegy­ségeit az Országos Bányagép­gyártó Vállalat állította elő és szállította Komarnóba, a NIKEX Külkereskedelmi Vál­lalat közreműködésével. i A sikeres vízrebocsátás után a kotróhajót a Baskír Autonóm SZSZK fővárosában, Ufába viszik. Mivel a legkor­szerűbb elektronikus navigá­ciós eszközökkel és automa­tikus irányítóberendezésekkel látták el, a hajón csupán hat­tagú személyzet dolgozik majd. A 82 méter hosszú és 13 méter széles kotrómű órán­ként 630 köbméter kavicsot termel ki, csaknem másfél­szer annyit, mint az eddig gyártott legnagyobb kotró- hajó, Csekk a brigádvezetőnél N éhány nappal ezelőtt elhangzott egy minden bi­zonnyal közfigyelmet keltő riport a rádió kora reggeli műsorában. Röviden arról volt szó, hogy a diósgyőri Lenin Kohászati Művek hengerdéjében a brigád­vezetők néhány hónappal ezelőtt csekkfüzetet kaptak, s en­nek alkalmazásával, mintegy „zsebből fizetve” ők honorál­ják a brigádtagok1 többletmunkáját, a minőségi munkavég­zést. Úgyis mondhatnánk, kezükbe került a mozgóbér egy része. Ez első hallásra úgy hangzik, mintha az LKM-ben fel­találták volna a langyos vizet. Pedig egészen másról van szó,' formálódó bérezési rendszerünknek egy érdekes, új eleméről. Köztudott, hogy gondjaink vannak a bérrendszer átalakításával. A darabbér nem ösztönzött a minőségre — sok terméket gyártva kevesebbnek tűnik a viszonylag ma­gas selejtszázalék is — az órabér pedig elkényelmesítette az embert, különösképpen ott, ahol a puszta jelenlétet is megfizették. Valamennyi mozgóbért természetesen nem lehet a köz­vetlen munkahelyi vezetők kezébe adni. Nem lehet, mert ilyen tömegű pénz kezelése-elosztása már bérgazdálkodási ismereteket követel, amiket viszont nem lehet — nem is kell! — megkövetelni egy brigádvezetőtől, egy művezető­től. Nem kerülhet azért sem a teljes mozgóbér a legköz­vetlenebb munkahelyi vezetők kezébe, mert vannak olyan bérpolitikai alapelveink, amelyeket egy ilyen megoldás sú­lyosan sértene. Nekem mégis nagyon tetszik ez a diósgyőri kezdemé­nyezés. Tetszik, mert a munkabér egy részét az az ember osztja el, aki naponta látja társainak munkáját, akikkel együtt sír-nevet. Az ilyen megoldás — szerintem — a legjobban, a legkönnyebb átláthatósággal emelheti meg az elvégzett munka minőségi színvonalát, eredményezhet több­letmunkát. És van még egy fontos összetevője az ilyen elosztás­nak. Formálhatjuk, erősíthetjük vele a munkahelyi kis­közösségeket, a szocialista brigádok mozgalmát. H. í£» JA

Next

/
Oldalképek
Tartalom