Nógrád. 1984. május (40. évfolyam. 102-126. szám)

1984-05-12 / 110. szám

ÉmVf Ilii »sari' mm : >•»**/ i ; , mm mim . rcfmtt VILÁG PROLETÁRJA!-EGVESÖiiETEKfL. t NŐGRÁD ; AZ MSZMP NÓORÁ D BEGYEI BIZ OTTS ÁGA ES A MEGYEI TAN ÄGS LAPJA ' XL. ÉVF, 110. SZÁM ARA: 1,00 FORINT 1984. MÁJUS 12., SZOMBAT í ANGOL LICENC ALAPJÁN Elkészült a százezredik tonna DEXION—Salgó termék Élete, gondolkodása példa Petőfalvi Lajos nevét vette fel a zagyvapálfalvai iskola Egyperces néma felállás. Tisztelgés és emlékezd» Az ünnepség, dekorációja egy fi­atalember portréját mutatja — vidám, mosolygós j»mber —, és Arany János szavait idé­zi: „Nem hal meg az, ki milliókra költi /Dús élte kin­csét . ” A salgótarjáni Budapesti úti Altalanos Iskola penteken nagyszaoású névadó ünnepsé­get rendezett. A .város és a kerület, Zagyvapálíalva poli­tikai , állami és társadalmi szervezeteinek, intézményei­nek képviselői, a Petőfalvi gyerekek — Lajos, Rozália és Hedvig — vendégei voltak az ünnepségnek, melyet az ének­kar és a szavalok programja vezetett be. Igaz, az emlék­ünnepség előtt már megkez­dődött az ünneplés: Szabó Miklós megyei tanulmányi felügyelő, aki korábban az is­kola igazgatója volt, felavat­ta az emiékfalat, amely ké­pekben állít emléket Petőfal­vi Lajosnak. A tartalmas tab­lót a salgótarjáni Nógrádi Sándor Múzeum dolgozói, Kollár Sándor, Presits Antal és Lázai Tünde készítették. Az eseményre rajzpályáza­tot is hirdetett az iskola. A téma a gyermekek felszaba­dulás előtti és mai élete volt. Az intézmény négy épületé­ben állították ki a tanulók rajzait, a válogatás után meg­maradt mintegy 300 alkotás. A legjobb pályaművek ké­szítőit — harmincán voltak — díjakkal jutalmazták, a dija­kat a bányagépgyár KISZ- bizottsága ajánlotta fel. Az is­kola zászlaját, jelvényét és emblémáját Orosz István rajz­tanár, pedagógus festőművész tervezte. Döme Piroska, az egykori harcostárs emlékeit elevení­tette fel az iskola diákjainak. — kj — Ajándék a fővárostól Felavatták Bolyai János mellszobrát Salgótarjánban A szemerkélő eső sem fel- hőzte be annak az aktusnak az ünhepi fényét, melyre teg­nap kora délelőtt került sor Salgótarjánban, ahol a Bolyai János Gimnázium előtt fel­avatták az intézmény névadó­jának mellszobrát, — Buda­pest Fővárosi Tanács ajándé­kát. Az eseményen részt vettek a megye és a megyeszékhely párt- állami és társadal­mi szerveinek képviselői, köztük Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei Bi­zottságának első titkára, Szi­lágyi Tibor, a salgótarjáni nártbizottság titkára, Berki Mihály, Nógrád megye Ta­nácsának elnökhelyettese és dr. Szittner András, a me­gyeszékhely tanácsának elnö­ke. Új köztéri szoborral gazda­godott tehát a nógrádi me­gyeszékhely, bár Vass Viktor sültői mészkőből készült al­kotását már 1951-ben leleplez­ték Budapesten, és hosszú időn át az — időközben meg­szűnt — városligeti Művész­sétány egyik szegletét díszí­tette. Erről, és a szobor végleges helyének kiválasztásáról is szólt avató beszédében Farkasinszky Lajos, Budapest főváros Tanácsának elnökhe­lyettese, aki — egyebek kö­zött — hangsúlyozta: „Mikor Bolyai János szobormásának további sorsáról kellett dön­tenünk, a város vezetőinek javaslatára Salgótarjánra — Bolyai Gimnáziumra — esett a választásunk. Ügy éreztük, ennél méltóbb helyre nem is kerülhetne ez az alkotás. Itt olyan szellemi közeg veszi körül, melyhez hasonlóban — bízvást állíthatjuk — Bolyai is szívesen élt volna.” Az 1802—1860 között éit nagy magyar matematikus, Bolyai János mellszobrának felavatása az utókor tisztelet- adása az életében méltatlanul mellőzött tudós férfiúnak, aki­nek szellemi örökségét a róla elnevezett gimnázium diákjai is magukénak vallják. Bi­zonyság erre a ma záruló Bolyai-napok rendezvénysoro­zata. Befejeződött az Akadémia közgyűlése Pénteken befejeződött a Magyar Tudományos Akadé­mia idei közgyűlése. A záró­napon az elnök és a főtitkár beszámolóját hallgatták, majd vitatták meg a testület tagjai az MTA várbeli kongresszusi termében tartott tanácskozá­son. Szentágothai János elnöki beszámoiójában gondolatait három fő téma köré csoporto­sította. Szólt az Akadémiának, mint tudományos testületnek szerepéről a társadalmi-gaz^ dasági döntések előkészítésé­ben : vázlatosan áttekintette a jövő szempontjából kulcsfon­tosságúnak ítélt' kutatások eredményeit, és végül elemez­te a tudományos közélet egyes jelenségeit. Az elnöki és a főtitkári be­számoló, valamint az azt kö­vető vita alapján a közgyű­lés határozatot fogadott el. Az Akadémia 144. közgyű­lése Pach Zsigmond Pál al- elnök zárszavával ért véget. (MTI) TESZÖV-elnökségi ülés napirenden a termelési rendszerek és a munkaversenY-mozgalom Megyénkben 1975 után kez­dett növekedni a rendszerek jelentősége a mezőgazdasági termelésben. Jelenleg öt szán­tóföldi növénytermesztési és nyolc állattenyésztési terme­lési rendszer segíti a megye mezőgazdasági nagyüzemei­nek munkáját. A növényter­mesztési rendszerbe vont te­rület az összes szántónak több mint 60 százalékát teszi ki, azaz meghaladja a 45 ezer hektárt. A tehénállomány több mint 82, a juhállomány­nak pedig 38 százaléka ter­mel rendszer keretében. A termelési rendszerek Nógrád megyei tevékenységé­ről tegnap dr. Bablena Fe­renc főmunkatárs előterjesz­tését hallgatták meg a TE- SZÖV elnökségi ülésén. A rendszerek tevékenysége meg­mutatkozik a fajlagos hoza­mok emelkedésében, a terme­lés színvonalának növeke­désében, az iparszerű terme­lés előtérbe kerülésével, a korszerű módszerek elterje­désében, a technológiai fe­gyelem növekedésében. Ezek kétségbevonhatatlan előnyök, ami viszont még mindig nem megoldott, az az érdekeltségi rendszer, a kölcsönös kocká­zatvállalás. A rendszerek a munka eredményét a hoza­mok és az árbevétel növeke­désében mérik, ez azonban már kevés napjainkban. El­engedhetetlen a hatékonyság, a jövedelmezőség vizsgálata és figyelembevétele, ez azon­ban még nem jellemző a ter­melési rendszerekre. A TESZÖV elnöksége ezt követően Tersztyánszky Ru­dolf titkárhelyettes előter­jesztésében a munkaverseny- mozgalom hélyzetét, fejlesz­tésének feladatait hallgatta meg. Mint megállapították, az el­múlt években a munkaver­seny szerepe növekedett a termelőszövetkezetek gazdál­kodásában. A mintegy 17 és fél ezer aktív dolgozó közül csaknem 5 és fél ezer szocia­lista brigádtag. Az általuk vállalt és teljesített gazdasá­gi feladatok értéke megha­ladta a múlt évben a 91 mil­lió forintot. A versenymoz- galomban részt vevők közül háromszázan vesznek részt jelenleg is szakmai tovább­képzésben és ezerhétszázan politikai ismereteiket bővítik. Javult a közös gazdaságok­ban a versenybizottságok munkájának színvonala, terv- szerűsége. A vezetők csak­nem mindenütt kötelességük­nek tekintik a versenymoz­galom támogatását, számíta­nak a brigádokra a gazdasá­gi feladatok megoldásában. Megoldottnak tekinthető az erkölcsi és anyagi elismerés, viszont ugyanez nem mond­ható el a munkaverseny se­gítésében érdekelt gazdasági vezetők ösztönzési rendszeré­ről. A TESZÖV elnöksége mind­két előterjesztést elfógadta, majd egyéb, kérdések tárgya­lása után befejezte munkáját. KGST-ülés Sopronban KGST INTERMORGEO együttműködés meghatalma­zottak tanácsának tizenhato­dik ülését május 8—11. között Sopronban rendezték meg. Az ülésen Bulgária, Csehszlová­kia, Kuba, Lengyelország, Ma* gyarország, a Német Demok­ratikus Köztársaság, Románia és a Szovjetunió képviseltette magát. Az ülés témája: a ten­gerek és óceánok kutatása ás­ványi és nyersanyagkincseik hasznosítása céljából. A részt vevő szakemberek' megvitat­ták a tagországok együttmű­ködésének eddigi eredményeit, és egyeztették az 1986—1990- ig terjedő közös munkák programtervezetét. Az ülés pénteken a jegyzőkönyvek aláírásával fejeződött be. (MTI) J Az emlékülésen — a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezeté­vel közös szervezésben — az előadók felelevenítették Pelő- falvi Lajos életét és. azt a kort, amelyben tevékenyke­dett. Döme Piroska újságíró, a névadó harcostársa Petőfal­vi Lajostól a dachaui vasút­állomáson vált el, ahol külön választották a férfi és a női rabokat. Petőfalvi Lajost az ellenforradalmi Magyarország csendőrei juttatták a német fasiszták kezére. Dr. Bandur Károly, az MSZMP Nógrád megyei Bi­zottsága Oktatási Igazgatósá­gának vezetője elöadásaoan az ellenforradalmi rendszer sajátosságait vázolta fel. A magyar uralkodó osztály a második világháborúban a nyílt hazaárulás útjára lépett, s bizalmatlansága, elvakuitsá- ga és politikai vaksága a fa­siszta Németország mellé ál­lította. (Folytatás a 2. oldalon) A 100 000. tonna DEXION— Salgó terméket, — amelyet meg — beemelik a csomagoláshoz. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek DEXION-Salgó üze­mének dolgozói a napokban emlékeztek meg üzemük fennállásának 15. évforduló­járól. Most pedig arról adha­tunk számot, hogy elkészítet­ték a 100 000. tonna DEXION— Salgó terméket. Tizenöt esztendővel ezelőtt a merész vállalkozás, az újra való törekvés, a piaci igé­nyekhez való alkalmazkodás nagyszerű példájaként indí­tották meg a termelést az új üzemben. Hazánkban akkor ez volt az első vállalkozás, amely a raktári berendezé­sek korszerűsítését szolgálta, és szolgálja - azóta is nagy-si­kerrel. A DEXION—Salgó raktári elemek gyártását több mint egyéves intenzív piackutatási, béruházási tevékenység előz­te meg. A kohászati üzemek összefogva az Anyagmozgatá­si és Csomagolási Intézettel Angliából vásárolta meg a DEXION-licencet, hogy a gyártás megvalósításával ered­ményesen hozzájáruljanak a hazai raktártechnika fejlesz­téséhez. S, hogy ez a törek­vés mennyire sikeres volt bi­zonyítják szerte az országban a DEXION—Salgó termékek. a vas-edény vállalat kapott Fotó: Bábel Az özemben 15 év alatt egyenletesen növekedett a termelés, az első évben még csak 550 tonnát gyártottak, de tavaly már 8800 tonna volt a termelés a DEXION—Salgó elemekből. A hideghengermű gyárrészlegnek — amely ta­valy 1 milliárdnál nagyobb termelési értéket ért el — fon­tos üzeme a DEXION—Salgó üzem, hiszen a gyárrészleg termelési értékének 22,6 szá­zalékát adta. A DEXION—Salgó üzem nem áll meg a fejlődésben. A szakemberek azt tervezik, hogy a hagyományos szürke termék mellett többféle pasz­tellszínben is készítenek DEXION—Salgó termékeket. Ezzel nemcsak régi igénye­ket szeretnének kielégíteni, hanem keresik az új piacokat is. Az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet az új tö­rekvésekben is jó partnere a vállalatnak — akárcsak az el­telt másfél évtizedben. W TI''

Next

/
Oldalképek
Tartalom