Nógrád. 1983. szeptember (39. évfolyam. 206-231. szám)

1983-09-17 / 220. szám

Kádár János és Losonczi Pál fogadta az indiai Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára pénteken a KB székházában fogadta P. V. Naraszimha Ro­ot, az Indiai Köztársaság kül­ügyminiszterét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes légkörű megbe­szélésen véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet, vala­mint a magyar—indiai kapcso­latok fontosabb kérdéseiről. Hangsúlyozták a különböző társadalmi rendszerű országok közötti párbeszéd fontosságát, méltatták az el nem kötelezett országok mozgalmának hozzá­járulását a nemzetközi béke és biztonság erősítéséhez, és el­ismeréssel szóltak a két or­szág között kialakult hagyomá­nyosan jó együttműködésről. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke a Parlamentben ugyancsak pénteken fogadta az indiai diplomácia vezetőjét. A találkozókon részt vett dr. Várkonyi Péter külügymi­niszter, Túri Ferenc, hazánk delhi nagykövete és Aravin- da Kamachandra Deo India budapesti nagykövete. Délelőtt P. V. Naraszimha Rao megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét a Hősök te­rén. Az indiai külügyminiszter délután az Egyesült Izzóba látogatott el. Pálosi József műszaki, valamint Wohl Pé­ter kereskedelmi igazgató tá­jékoztatta a vendéget a nagy múltú gyár tevékenységéről, az indiai Tungsrammal való együttműködéséről. P. V. Naraszimha Rao, ezután sze­mélyesen is megismerkedett az üzem legmodernebb gépeivel, lámpagyártó gépsoraival. Az indiai diplomácia veze­tője az írószövetség székházá­ban találkozott a hazai iro­dalmi élet rangos képviselői­vel és neves hindológusokkal. P. V. Naraszimha Rao pén­teki programja a KISZ Köz­ponti Művészegyüttesének Rot- tenbiller utcai székházában fejeződött be: megtekintette az országhatárokon túl is nép­szerű együttes műsorát. (MTI) Kemenes '83 munkásőr-szemlegyakorlat Vas megyében „Kemenes ’83” — fedőnévvel munkásőrök országos parancs­noki szemlegyakorlata kezdő­dött pénteken Vas megyében. A harcászati gyakorlatra meg­hívott újságírókat Szombathe­lyen tájékoztatták a megye és a munkásőrség vezetői. Gáti József, a munkásőrség országos parancsnokának he­lyettese, szemleparancsnok, egyebek között elmondotta: a gyakorlat az éves kiképzési terv szerves része, amelyben részt vesznek Vas, Zala, Veszp­rém, Győr-Sopron megye, va­lamint a budapesti munkás­őrök kijelölt egységei együtt­működve a magyar néphadse­reg, a BM határőrség, a rend­őrség kijelölt alegységeivel és az MHSZ repülőivel, ejtő­ernyőseivel. A gyakorlat célja, a harckészültség, a vezetés, a parancsnoki szervezés-irányí­tás és az egységek közös te­vékenységének felmérése. Molnár István, a Vas me­gyei pártbizottság ■ titkára hangsúlyozta: a munkásőrök je­lentős helyet foglalnak el a megye társadalmi-politikai, valamint a gazdasági életben. Nyolcvanöt százalékuk több mint egy évtizede viseli a mun- kásőr-egyenruhát, két­harmaduk szocialista brigád­tag, húsz százalékuk tisztséget tölt be a megye közéletében. Borzák Lajos, a munkásőr­ség sajtóosztályának vezető­je tájékoztatójában kiemelte: a munkásőrség tagjai a szó igazi értelmében közéleti em­berek, a párt politikájának ak tív képviselői, megvalósítói, védelmezői. Elmondta: orszá­gosan több mint húszezer munkásőrnek van közéleti tisztsége, háromezren propa­gandistaként tevékenykednek, kilencezer munkásőr társadal­mi szervezetek tisztségviselő­je. Harmincezren vesznek részt a szocialista brigádmoz­galomban. A munkásőr-tevékenység mindenekelőtt társadalmi mozgalmi munka — hangsú­lyozta. A jövőben is a testü­let e fő jellemzőit kell fej­leszteni, ezeknek az érvénye­sülését kell biztosítani. Ugyanakkor a munkásőrség fegyveres intézmény is, része a néphatalom egységes vé­delmi rendszerének. (MTI) Craxi Thatcherrel tárgyal Pénteken Londonban Mar­garet Thatcher brit minisz­terelnök olasz kollégájával, Bettino Craxival, külügymi­nisztere, Sir Geoffrey Howe pedig Giulio Andreottival, az olasz diplomácia vezetőjével tárgyalt. Brit hivatalos helyről szár­mazó tájékoztatás szerint a két kormányfő kitűnő légkör­ben tárgyalt, s „jó munka- kapcsolatot” teremtett egy­mással. Bettino Craxi tájékoztatta Thatcher asszonyt országa politikai helyzetéről és a kormány gazdaságpolitikai erőfeszítéseiről. Ezekután a felek áttekintették — általá­nosságban — a kelet—nyugati viszony helyzetét, „különös tekintettel a dél-koreai repü­lőgép ügyére és azonos né­zeteket fejtettek ki”. A genfi megbeszélések tárgyán az olasz miniszterelnök rövid sajtóértekezletén kifejezte re­ményét, hogy Genfben „elő­rehaladás” lesz, s így elke­rülhetik az amerikai rakéták comisói (szicíliai) telepítését. Végül brit tájékoztatás sze­rint jelentős helyet foglalt el a brit—olasz tárgyalásokon a libanoni kérdés, benne a négy nemzet katonáit tömörítő „bé­kefenntartó” erők sorsával. Craxi szerint mindkét felet „aggasztja a kialakult hely­zet”, de egyelőre nincs szán­dékukban növelni sem az olasz, sem a brit csapatkon­tingenst. Craxi amellett állt ki, hogy „a béke fenntartá­sáért” az ENSZ vállalja majd a felelősséget. (MTI) TDT°STUDIO i m ■ 1 A salgótarjáni bemutató klubmozi őszi programja (Rajkó Grlic) (Alain Resnais) (Vilgoit Sjöman) (Andrzej Wajda) IX. 21. CSAK EGYSZER SZERETÜNK x. 5. a hAborünak vége X. 19. ÉLVEBONCOLÁS XI. 2. WILKÓI KISASSZONYOK XI. 16. AZ ÜT (Serif Gören és Yilmaz Güney) XI. 30. FOJTOGATÁS (Kaneto Shindo) XII. 14. ÓLOM IDŐ (Margarethe von Trotta) XII. 28. A HALÁL ANTONIÓJA (Glauber Rocha) Az előadások szerdai napokon 18 órakor kezdődnek, és csak előre megváltott bérlettel látogathatók. Bérlet 48,— Ft-os árban a TlT-székház portáján kapható. 2 NÓGRÁD - 1983. szeptember 17., szombat A Váci Kötöttárugyár pásztói gyáregysége felvé­telt hirdet olajfűtésű ka­zánhoz kazánfűtő munkakörbe. Jelentkezni lehet: Pászító, Szabadság út 145. HETVEN ÓRA HELSINKIBEN (1.) Igaz ba Szinte biztos, hogy bárki magyar, aki eljut Finnország­ba, érkezése után rögtön a velünk közös vonásokat kezdi keresni. Akárcsak az észak­európai ország lakói, ha hoz­zánk látogatnak. Az egyik legszebb élményem Helsinki­ben éppen az volt, hogy a finnek milyen komolya* — nagyon komolyan! — veszik az ősi rokonságot. MAGYARRAJONGÖK — Mi, finnek nagyon sze­retjük a magyarokat — mondta Anneli Aarika-Szrok, a Finn—Magyar Baráti Tár­saság titkára. — Ezért nyíl­tabbak, kedvesebbek vagyunk velük. Én magam elfogult is vagyok, hiszen tizenhárom esztendőt, a legszebb éveimet töltöttem Magyarországon. Amikor hazajöttem, nem szűnt meg ez a jó viszony. Itt a társaságnál napi kapcsolatban állok a magyarokkal, s az a munkám, ami igazán szívem szerint való: a finn—magyar barátság ápolásán, fejleszté­sén dolgozom immár huszon­két éve. Jó tudni, hogy ez alatt az idő alatt hétről har­minchatra nőtt a helyi szer­vezeteink száma. A társaság­nak 5300 tagja van, s nincs olyan helyi szervezet, ahol ne akadna néhány fanatikus ma­gyarrajongó, aki erején fe­lül vállal, dolgozik ezért az ügyért, társadalmi munkában. Alkalmam volt találkozni Heikki Koskival, a Finn— Magyar Barátság Társaság el­nökével is, akiben ugyancsak igaz barátunkat ismerhettem meg. Halk szavú, szerény em­ber. Megható volt hallgatni, ahogy a barátságunk minden­napjairól beszélt: — Tudja, én azt szeretném, ha minden finn legalább egy­szer ellátogatna Magyaror­szágra. Akkor érezné-tapasz- talná azt, amit jómagam már tizenegyszer átéltem: a ma­gyarok vendégszeretetét, köz­vetlenségét és azt, hogy köz­tünk milyen könnyen, milyen természetességgel szöyődnek a barátság szálai. A legfon­tosabb azonban, hogy na­gyon hasonlóan vélekedünk fontos dolgokról. Nemcsak a rokoni kapcsolatokról, ha­nem a barátságról, a béké­ről. Még Pori polgármeste­re voltam, amikor 1973-ban Eger testvérvárosunk lett, s nemsokára nagyszerű talál­kozásom volt a várossal, la­kóival. Azután sportolók, mű­vészek, turisták, aki tehette, útra kelt, Pori egy finn szau­nát is ajándékozott az egri­eknek. Néhány gazdasági megállapodás is létrejött a két város üzemei között. Jelenleg 17 finn és 17 ma­gyar várost köt össze ilyen kapcsolat. Az első testvér- városi egyezség 1956-ban Pécs és Lahti között született. Az­tán 1964. és 1974. között hét­hét, 1977-től pedig küenc-ki- lenc város talált egymásra. Az idén Szombathely és Lappeen- ranta. Júniusban a miskolci­ak vendégeskedtek Tamperé­ben, augusztusban a szegedi­ek mutatkoztak be a turkui vásáron. A helsinki Finlandia-palota A Balassagyarmati Városgazdálkodási Vállalat értesíti a lakosságot, hogy a Balassagyarmat, Thököly u. 1. sz. alatti ingatlan versenytárgyalás útján értékesítésre kerül lebontás céljából. A versenytárgyalás időpontja: 1983. szeptember 29., de. 9 óra. Helye: a vállalat központja, Bgy. Mikszáth K. u. 59. Kikiáltási ár: 30 000,— Ft. A versenytárgyaláson csak építési engedéllyel rendelkezők vehetnek részt. A Balassagyarmati Városgazdálkodási Vállalat felvételt hirdet olajtüzelésű kazánfűtők részére állandó munkaviszonyra, valamint nyugdíjas fűtők fűtési idényben való foglalkoztatására. Bérezés a 16/1976. MŰM sz. rend. vonatkozó bérkategóriája szerint. Jelentkezni lehet; Balassagyarmati Városgazdálkodási Vállalat, hőszolgáltatási üzeme. Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 59. VAROSTESTVÉREK — A Finn—Magyar Baráti Társaság munkájának a mo­torját jelentik ezek a testvér- városi kapcsolatok. De van más is, amiről feltétlenül beszélnünk kell — folytatta lelkesen Anneli Aarika-Szrok. — Társaságunk október 10-én lesz 33 éves. Hosszú utat tett meg, szép eredményekkel büszkélkedhet. Így csak a közelmúltból: Helsinkiben 1980-ban avatták fel a Magyar Kulturális és Tudományos Központot, s itt mi is szép otthonhoz jutottunk. Évente négyszer jelenik meg az új­ságunk, amelyben a társaság tevékenységével foglalkozunk, s betekintést nyújtunk a ma­gyarországi eseményekbe. Be­kapcsolódtunk a Bartók-, a Kodály-év rendezvénysoroza­tába, és hasonlóképpen ké­szülünk a Liszt-évre. Szep­tember végén látjuk vendé­gül a híres Pécsi Balettet, de még az ősszel magyar opera­énekesek is fellépnek nálunk. A magyar Hazafias Népfront­tal közösen minden harmadik esztendőben barátsági hetet rendezünk Magyarországon és Finnországban. A következő 1985-ben lesz. Mivel az az esz­tendő nemzetközi ifjúsági év lesz, úgy gondoljuk, nekünk is a fiatalok ismerkedését kell segítenünk. Jövő őszre úgy­nevezett magyar csomagot ál­lítunk össze a finn iskolák ré­szére, amiből megismerhetik összetartozásunkat, a mai Magyarország életét, munká­ját. Kezdő, haladó és tár­salgási szinten ősztől tava­szig magyar nyelvórákat szer­vezünk. Rendszeresen meg­hívunk előadókat, akik a ma­gyar társadalmi, gazdasági, kulturális és tudományos élet­tel ismertetnek meg ben­nünket. KALEVALA — ÖTÖDSZÖR Különösen aktuális téma volt Helsinkiben ottjártamkor a finn—magyar kulturális együttműködés. Akkor ülé­sezett az a hizottság, amely­nek tagjai a kőt nép kultu­rális együttműködésének ered­ményeit foglalják közös kö­tetbe. A Magyar Népköztár­saság első kulturális megál­lapodása volt tőkésállammal az az 1959-ben kötött egyez­mény, amelyet ma is példa­ként emlegetnek világszerte. Jaakko Numminen kulturális államtitkárt, a szerkesztő bi­zottság finn csoportjának ve­zetőjét erről az együttműkö­désről kérdeztem: — Szoros és intenzív kap­csolatok kötnek bennünket össze. Rendszeresek a tudó­sak, művészek találkozói, sok finn kórus járt Magyarorszá­gon, sok magyar muzsikus nálunk. De sokrétűek az em­beri kapcsolatok is. Nem rit­ka a finn—magyar házasság. Csak azt sajnálom, hogy az első közös filmünk, a Vám­mentes házasság, amely eh­hez a témához kapcsolódott, nem a legszerencsésebb alap­állásban közelített a kérdés­hez. Kívánom, hogy létre­jöjjön egy maradandó magyar —finn filmalkotás is. Be­szélhetnék a nyelvkutatók, a tudósok együttműködéséről. Három finn egyetemen ma­gyar lektor dolgozik, három magyaron pedig finn, s köl­csönösen van vendégprofesz- szori státusunk is. Aztán itt van a fordítók tevékenysége. Magyarországon több a jó mű-j fordító, mint nálunk. örömJ mel hallottam, hogy négy finn alkotás jelent meg á közelmúltban, s kiadták Väinö Kankonen professzor könyvét a Kalevaláról. — Egyébként 1985-ben ün­nepeljük — folytatta — a KaJ levala megszületésének 1501 évfordulóját. Szeretnénk, ha külföldön, így Magyarorszá­gon is lennének megemléke­zések. A Kalevalát többször fordították már magyarra, mint bármelyik más nyelvre! Négy teljes fordítása van,1 több részletét külön is átül­tették magyarra, s tudomá­som szerint most készül az ötödik teljes fordítás. Tudja, mi a legérdekesebb? Az af­rikai pulari nyelvre magyar-) ról fordították le nemzeti epo­szunkat. Szóval ellátnak fel­adatokkal a magyar—finn! kapcsolatok, de én szívesen csinálom. A finn—magyar kapcsolati a finn társadalomnak nagyon sokat jelent — ezzel a gon­dolattal fejezte be a beszél-- getést az államtitkár, s hoz-) zátette: — Jó érzés tudni,1 hogy Közép-Európában nem­csak közeli rokonaink vannak,! akikkel szoros szálak kötnek bennünket földrészünk szí­véhez, hanem hűséges társa­ink is a békéért, a fegyver­kezési hajsza megfékezéséért! vívott harcban. Kocsi Margit (Következik: 2. Erőműtől a Vükig.) Bush Jugoszláviában Péntek délben kétnapos hi­vatalos látogatásra Belgrádba érkezett George Bush, az Egyesült Államok alelnöke. A belgrádi repülőtéren Vidoje Zsarkovics, az államelnökség alelnöke és más hivatalos ju­goszláv személyiségek üdvö­zölték. Bush személyében Haig külügy- és Weinberger had­ügyminiszter után a Reagan- kormány legmagasabb rangú tisztségviselője látogat Belg­rádba. Bush a partnerén, Vidoje Zsarkovicson kívül az előze­tes programnak megfelelően Mika Spiljakkal, az államel­nökség elnökével, Milka Pla- ninc kormányfővel, valamint Lazar Mojszov külügyminisz­terrel folytat tárgyalásokat a kétoldalú kapcsolatokról és a legfontosabb nemzetközi kérdésekről. Az előbbi témakörben vár-í hatóan a gazdasági együtt­működés fejlesztésének kér­déseit vizsgálják meg, külö­nös tekintettel Jugoszlávia nehéz gazdasági helyzetére és a jugoszláv stabilizációs erő­feszítésekhez való amerikai hozzájárulásra. Az Egyesült Államok egyike annak a 15 tőkésországnak, amelyeknek a kormányai az idén több milliárd dollár értékű áru- és pénzhitel nyújtásával se­gítik Jugoszláviát külső fi­zetőképességének megőrzé­sében, a gazdaság megszilár­dítását célzó terveinek meg­valósításában. A két ország árucseréje tar­tós jugoszláv deficitet mutat, és az utóbbi években forgal­muk vissza is esett. Az Egye­sült Államok Jugoszlávia összkivitelében 3, behozatalá­ban pedig mintegy 6,3 száza­lékkal 'részesedik. (MTI)!

Next

/
Oldalképek
Tartalom