Nógrád. 1983. augusztus (39. évfolyam. 181-205. szám)

1983-08-25 / 200. szám

J A katonai szolgálatban töltött idő figyelembevétel* Az 1975. július 1-én hatályba lépett II. törvény végrehaj­tására kiadott 17/1975. (VI. 14.) Mt. számú rendelet 138—139. 5-ainak rendelkezése szerint „A szolgálati idő számításánál figyelembe kell venni: a fegyveres erők és a fegyveres testületek (néphadsereg,' Belügyminisztérium fegyveres testületéi), valamint a volt honvédség (folyamőrség) sorozott állományú tagjai első tényleges és tartalékos szolgálatának idejét; a honvédelmi munkaszolgálatban töltött időt; katonai, vagy polgári személynek hadifogságban töltött idejét, ha a hadifogoly a hadifogság megszűnését követő 180 napon belül Magyarország területére visszatért; a deportálásban töltött időt, ha a volt deportált 1947. előtt Magyarország területére visszatért; a leventeszolgálatban külföldön töltött időt, ha a le­ventét akarata ellenére kényszerítették az ország elhagyá­sára (1939. évi II. tv.) és szabadon bocsátásától számított 180 napon belül Magyarország területére visszatért. Szolgálati időként kell figyelembe venni a fegyveres erők és a fegyveres testületek — ideértve a pénzügyőrséget és a vámőrséget is — hivatásos, vagy továbbszolgáló állo­mányában töltött időt is, ha a szolgálat nem nyugállomány­ba helyezéssel szűnt meg. Végül — a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó ren­delkezések szerint — figyelembe kell venni a néphadsereg­nél, a volt honvédségnél (folyamőrségnél), a rendőrségnél, a pénzügyőrségnél, a vámőrségnél hivatásos, vagy tovább­szolgáló állományban 1952. január 1-ét megelőzően eltöltött időt, ha a szolgálat 1952. előtt megszűnt. (A közalkalmazot­takra vonatkozó rendelkezés: fizetés nélküli, vagy tisztelet­beli minőségben eltöltött idő, ha kinevezés követte; az ál­lam által átvett intézmények, intézetek közszolgálatba át­vett dolgozói.) Mit jelent az eseti gondnokság? „Ha a szülő, a gyám, vagy a gondnok akár jogszabály, vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, akár érdekel­lentét, vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti gondnokot rendel. Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, ha sürgősen in­tézkedni kell és a cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cse­lekvőképes személynek nincs törvényes képviselője, vagy annak a személye nem állapítható meg; ha az ismeretlen, távollevő, vágj- ügyeinek vitelében aka­dályozott személy jogainak megóvása érdekében szükséges. (Ptk. 225.. §). A gondnokrendelést bármelyik érdekelt é* bármely ható­ság kérheti és annak hivatalból is helye van. A szülő, a gyám, illetőleg a gondnok — eseti gondnok kirendelése céljából — köteles a gyámhatóságnak haladék­talanul bejelenteni, hogy akár a jogszabály, akár a gyám­hatóság rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt nem járhat el. Az ideiglenes gondnok jogköre a személyi ügyek intézé­sére és a vagyon felügyeletére terjed ki, a gyámhatóság előzetes hozzájárulásával azonban minden olyan intézke­dést megtehet, amivel a gondnokoltat károsodástól óvja meg. A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám és a gond­nok jogköre nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeknek ellátására eseti gondnokot rendeltek. (Pl. amikor a szülő és gyermeke közötti érdekellentét miatt — a gyermek jo­gainak megóvása végett — ideiglenes gondnokot rendel­&A ^ gyámhatóság a kirendelt gondnokot a tiszte alól fel­menti, ha kirendelésének célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt _ „ _ _ Dr. S, K. Gy. * A Jogi tanácsadóban D, J. endrefalvai és Z. I. salgótar­jáni (Zagyvapálfalva) olvasónk kérdésére is válaszoltunk. Sütemények Szécsényből Levelezőnk jelenti Nagybótonyiak a Magas-Tátrában A FÜTÖBER nagybátonyi gyárának 83 dolgozója töltött el a közelmúltban kellemes lom, vár), majd Lőcsén néz- talokból álló csoport érkezett a budapesti, a csongrádi és a nagybátonyi gyárból. 1982. augusztus 12—14 kö­zött immár 5, alkalommal a csongrádi gyár vállalta ma gára ennek az eseménynek a tűk meg ia városházát és templomot. Idő hiányában a Betlair-kastélyt nem láthat­tuk, de szép parkjában el- , , .................. tölthettünk egy kis időt. Cso­^ ar0m cs^szlovakia portunk kívánságára ellátó- _________________________ M agas-Tátraban. A csoport gattunlc Krásna Horka híres megrendezését. A részt vevők két autóbusszal indult el az varába, amely mindenkinek a kora délutáni órákban ér- utra. Az első napon Losoncon megnyerte a tetszését. keztek meg a csongrádi Kissé zavarta 9 3 nap tel- FÜTÖBER-hez, ahol ünnepé- jes kikapcsolódását az a tény, lyes megnyitón ismertették a hogy az IBUSZ a két buszra három nap programját, csak egy idegenvezetőt biz­tosított, ezért a tájékoztatás kívánnivalót hagyott maga, után. Ennek ellenére min­denki élményekben gazdagod­va, kicsit fáradtan ért haza. és Besztercebányán időztünk néhány órát, mindenki kielé­gíthette vásárlási igényeit. Üticélunk e napon Poprád volt, ahol sor került a szál­láshelyek elosztására. Igen elégedettek voltunk a' laká­sokkal, a vacsorával, melyet a Hotel Gerlach biztosított számunkra. Másnap a Lomniccal ismer­kedtünk, megtekintettük a Tátra-műzeumot, majd a Csorba-tónál töltöttünk el kel­Már hagyomány a FŰTÖ­A szálláshelyek elfoglalása után a Csuka-csárdában ke­rült sor az ismerkedési est­re, ahol beszélgetések során kicseréltük tapasztalatainkat. A második napon sportren­dezvényeken mértük össze tu­dásunkat. Fiataljaink jól sze­repeltek női-férfi labdarúgás­ban, asztaliteniszben és kézi­labda-mérkőzésen. A sport- bográcsos A szécsényi ÁFÉSZ cukrász- üzemében naponta mintegy 50-féle tortát és süteményt készítenek. A helybeli esz-; presszókon kívül a volt szé­csényi járás területére szállí-! lemes órákat. Innen Poprád BÉR vállalatnál, hogy minden páiyán megfőzött — .......... ...................—- . ó városába látogattunk. évben megrendezik a FUTÓ- elfogyasztása után megtörtént tanak ízletes édességet Szé­A harmadik napon Késmárk BÉR ifjúsági napokat. Ezen az eredményhirdetés és a dí- csényből. A ^harminc megren-; nevezetességeiben gyönyör- részt vesznek a vállalat, il- ja^ átadása. Délután ellátogat- delő egységnek hetente, mint- ködhettünk (Thököly-temp- letve a gyárak képviselői. Fia- tunk az ópusztaszeri emlék- egy 120 ezer forint értékű sü­parkba. majd Szeged neveze- töményt készítenek az itt dol- tességeivel ismerkedtünk. A g°zók. Felső képen: Sípos Gá- Szegedi Szabadtéri Játékok borné villanykemencés sütő-' „. , I keretén belül megtekintettük ben ellenőrzi a cukrászkészít­vezetojenek a leningrádi Kirov Balett ven- ményt. Az alsó képünkön: a ' dégjátékát, élvezhettük Adam­A napokban Salgótarjánba hozzáfogtak a szerelők. Miköz- Giselle c. balettjét, utaztam gépkocsimmal. Va- ben Balogh József művezető- Harmadnap szép Időben el­látni baja támadt az autóm- vei a szükséges papírmunkát tölthetünk egy kellemes dói­nak a Palócz Imre téren. A intéztem — elsietett a segi- előttöt a Kőrös-torokban, ahol Köszönöm az FT 34-45 megsütött tortán az utolsó dí­szítéseket végzi. a Tisza találkozik a Kőrössel. Kiss Istvánné KISZ-titkár járókelők közül többen igye- tőm. Meg sem tudtam köszön- keztek segíteni a hiba elhá- ni a szívességét Az egyik sze- rításán, de eredmény nem relőtől tudtam, meg, hogy a született. Mivel garanciális az gépkocsi vezetője, a Nógrád autóm a segítők közül többen megyei Vendéglátóipari Válla- p.n » r . ajánlották, hívjam a volt lat dolgozója. Bizonyította kJ KKun K nyomán AFIT segítségét. Hívtam, nem előttem, hogy nem csak hirde- jött! így kénytelen voltam el- ti a vállalat „szíveslátás—ven- fogadni a FT 34-45 rendszá- déglátás”-t hanem a gyakor- mú Barkas gépkocsi vezető- latban is azt teszi. Ezúton jének gyors és határozott szeretném megköszönni a se- ajánlatát, hogy ő bevontat az gítségét a gépkocsivezetőnek. AFIT-hoz. Ügy is történt. Molnár Lajos A gépkocsim javításához Pásztó, Sport út 12. Kivonták az IKARUS-t a menetrend szerinti forgalomból / Lapunk július 23-i számá­Ot hónap alatt Négy kísérleti családi háj építését kezdte meg idén áp­rilisban Pásztón a Nógrád megyei Tanácsi Építőipari Vál­lalat. A négy, egyenként száz-» tíz négyzetméter hasznos alap­Tisztelt szerkesztőség! ban Büntetés címmel megje- területű, garázsos, összkom- lent cikkünkre a Volán 20. fortos, beépíthető padlásterű fZ- . alábbi tájé- családi ház elkészült az ígért koztatást adta: _ öt hónap alatt, a héten be­Az IKARUS autóbuszok költöznek a tulajdonosok. A ablakainak kialakítása sok szép kivitelezésű, kétszintes gondot okoz vállalatunknak, családi házak gyors megépíté- ezt többször közöltük már a sének titka, hogy szerkezetük gyárral. A műszaki megoldás a miskolci kázpvár plcirppvár« A közelmúltban a csehszlo- végzett munkáról, a felada- hiányosságait gépkocsiveze- — ■ ■■ - ■ -8y vákiai Besztercebányáról vas- tokról, a tagdíjbevételről, va- tőink esetenként sajátos mó- utasok 30 fős csoportja érkezett lamint a kifizetett segélyek- dón pótolják. Ezeket — a cikk- Salgótarjánba. Baráti beszél- ről. ben szereplő — megoldásókat getésen találkoztak a salgó- A 185 fős csoport tagjainak nem engedélyezzük, az abla­Besztercebónyai vasutasok Salgótarjánban tott elemeiből készült. E tem­pó követésére még a legjob­ban működő családi kaláka sem képes. A korábban so­kat vitatott módszer sikerén tarjáni kollégáikkal, akik kö- tagdíjfizetése 100 százalékos, kokat rögzítő gépkocsivezető- felbuzdulva a Pásztói Kellemes kirándulás va­A sziráki és a csecsei őre- sen elfáradtak. Hálásak cek napközi otthona gondo- gyünk a kirándulás megszer­_ ' ............ . . , '1 VXorrl-tví illír zül többen elkísérték a ven- Három alacsony összegű nyug- két felelősségre vonjuk, dégeket Zsóri-hőfürdőre. Leg- díjas részesült VonyarCvashe- A panaszt kiváltó autóbuszt közelebb a salgótarjániak gyen, három özvegy pedig Ba- augusztus 2-án idvontuk a utaznak a csehszlovák vas- latonfüreden egyhónapos tel- menetrend szerinti forgalom- utasnapra Besztercebányára. jesen ingyenes ellátásban, il- ból, a gépkocsivezetőt fele­se letve orvosi kezelésben. lősségre vontuk — kaptuk a MÁV-nyugdíjascsoport II. A tagság által felvetett kér- tájékoztatást Mentényi Ist­zottainak felejthetetlen él- vezőinek. Nagyon köszönjük, féléves taggyűlése. désekre Tóth P. Lajos, a te- vántól, a személyszállítási fő­ményben volt része. Mióta a hogy a munkában elfáradt a Salgótarján MÁV önálló rületi bizottság nyugdíjascso- osztály vezetőjétől, két ÜNO működik ilyen keile- idős embereknek önzetlenül nyugdíjascsoport augusztus port szervezője válaszolt úgy mes meglepetésben még nem ilyen nagy örömet és felejt- ís-án az állomás oktatótermé- a cukorbetegekkel, mint a részesültek a gondozottak, hetetlen élményt biztosítottak, ben rendezte meg második kórházi ápolási segélyekkel Ügy érezzük, hogy a NÓG- Mindkét ÖNO gondozottal és féléves taggyűlését. Fazekas kapcsolatban, mely több tagot RÁD napilapba illő a történet, a sziráki idős emberek névé- József csoportelnök tájékoz- is foglalkoztatott. Cserelátogatáson voltunk a ben a két ÖNO vezetője. tatta a tagságot az ez évben Szűcs Ferenc gondozottakkal mind a két ( ____>1 ­na gy­községi Tanács elhatározta; hogy a jövő évben további harminckét házgyári családi ház megépítését szorgalmaz­za. Az idén szerzett tapaszta­latok alapján azonban lesz köztük kisebb alapterületű is. g. cs. napköziben. A két ÖNO gon­dozottal között igen jó barát­ság alakult ki. A sziráki tanács vb-titká- rának, Nikodém Pálnénak szervezésével július 30-án, a két napközi gondozottal és a sziráki idős emberek közös kiránduláson vettek részt. A Könnyűgépipari Vállalat szi­ráki kirendeltségvezetői té­rítés nélkül ajánlották fel az autóbuszt az idős emberek­nek. A Sziráki és az Ecsegi köz­ségi közös Tanács pedig az egész napos túrán gondosko­dott a gondozottak ellátásá­ról. A résztvevők közül sokan még a falu határán sem vol­taic túl, így nagyon örültek az útvonalnak. Voltunk Szécsény- ben. megnéztük a hollókői vá­rat, Balassagyarmaton a Palóc Múzeumot. Vácott ebédeltünk, s gyönyörködhettünk a vácrá- toti botanikus kertben és a bánki tóban. Az autóbuszban jókedvűen kellemes, régi nó­tákat énekeltünk. Minden idős ember nagyon örült a kirándulásnak, jól érezték magukat és kelleme­Alkotmányunk ünnepe alkalmából új orvosi lakást avatnak Magyarnándorkan, amely­nek építésében a község lakossága jelentős társadalmi mu.ikát vállalt. A már meglevő rendelő mellett az új egészségügyi létesítmény a település orvosi ellátását oldja meg. Üdülési lehetőségek a BRG-ben A BRG gazdasági és tár- akik többek között bécsi ha- sadalmi vezesse az idei év- jóúton, Moszkvában és Szo- ben fokozott figyelmet fordít csiban, valamint a Balaton a dolgozok kedvezményes melletti üdülőhelyeken pi- udultetésere. A lehetőségek- henhettek egész évben, ről tudakozódtunk Kecskés Nagymértékben segít a má- Istvánnétol, az üdülési albi- sík Üdülési forma, a vállalati zottsag vezetőjétől, aki ősz- üdültetés, melyet 185 fő ve- szefogja, irányítja az üdülé- hét igénybe főszezonban. Eb­sekkel kapcsolatos ügyinté- bői a létszámból 18 üdült az zest- ... , , NDK-ban csereüdülletés for­— A nyári szezonban év- májában, 137 Balatonföld- rol évre nehezebb az igénye- váron, míg 30 hajdúszoboszlói két kielégítem, hiszen dolgo- üdülésben vehetett részt zoink többségé meghatáro- Szakszervezeti bizottságunk zott helyen es csak nyáron nagy erőfeszítéseket tesz, szeretne kedvezmenyesen el- nagyban hozzájárul a szabad- toiteni szabadsagai. Sajnos, ság kulturált eltöltéséhez, nem tudjuk teljes mértékben Csekély térítési díj ellenében kielégítem az igényeket. A napi 100 forint fő étkez-si beutalókat az üdülési albi­zottság a bizalmiakkal egyet­értésben többféle szempont alapján bírálja el. Elsősorban a nagycsaládosok, a gazdasá­gi és társadalmi munkában kiemelkedők. valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők részesültek előnyben. SE OT-iid ültetésben részt vett 69 felnőtt és 7 gyermek, költséget vezetése. biztosít vállalatunk Lőcsei Lászlőnc Összeállította: Tóth Jolán NÓGRÁD - 1983. augusztus 25., csütörtök 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom