Nógrád. 1983. június (39. évfolyam. 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOÍÍSÁGA ÉS A MEGYÉI TANÁCS LAPJA XXXIX. ÉVF., 128. SZÁM ARA: 1.40 FORINT 1983. JÚNIUS 1., SZERDA Tökésexportra kétszer annyi Csövek és görgős szállítópályák Kisterenyéről t A Salgótarjáni Kohászati üzemek ldsterenyei gyáregy­ségének I. számú telepe nem­rég töltötte be fennállásának negyedik évét. Ez idő alatt nem kis fejlődésen ment át a 115 főt foglalkoztató kor­szerű üzem. Ez évben már 10 ezer tonna vékonyfalú, he­gesztett cső hagyja el a gyár- egyseget, részben horganyzott, részben, bevonatiam kivitel­ben. A tervek szerint a tava­lyinak kétszeresére — 2 ezer tonnára — nő a tőkésexport­ra kerülő csövek mennyisége. Nem kis feladatot jelent az igényekhez való rugalmas al­kalmazkodás. amit jói szem­léltet, hogy csupán az átmé­rőt tekintve 18-féle cső ké­szül jelenleg is. A napokban három kamionra való cső in­dul útnak az NSZK-ba. Az idén összesen mintegy 180 millió forint értékben gyárta­nak csövet Kisterenyén. Köztudott, hogy az anyag- mozgatás mennyi embert foglalkoztat hazánkban. Gé­pesítése, korszerűsítése, az elkövetkező évek egyik leg­fontosabb feladata. Ebben vállalnak nagy részt a kiste- renyeiek. Az amerikai RÁPISTAN licenc alapján készülnek itt a görgős szálli­bozolt áruk, anyagok mozga­tására használhatók, raktár- rendszerekben, technológiai sorokon alkalmazhatók a munka, vagy a tárolás köny- nyítésére, gyorsítására. A múlt évben 50 millió forint értékű görgős szállítópálya ké­szült el, az idei lervben en­nél tízmillióval többre ézá- rnítar.ak. Elsősorban a belföl­di igényeket elégítik ki, Je szovjet exportra is kerül ma­gyar technológai rendszerek részeként. Hazánkban a leg­több görgős szállítópályát a baromfifeldolgozó ipar hasz­Saigótarjánbcn adták át DIMf-nagydii ci UEGVÉPSZER nek főpályák, amelyek a legtöbb nálja. most is Békéscsabán anyagmozgató rendszerbe be- és Kecskeméten szerelnek illeszthetők, csomagolt és do~ össze több rendszert. Balassagyarmatiak városukért Közösségért végzett munka elismerése A Balassagyarmati városi Tanácson az 1082. évben vég­zett társadalmi munka elis­meréseként hétfőn kitünteté­sek átadására került sor. Dr. Horváth József tanácselnök- helyettes a megjelentek előtt értékelte a múlt évi társa­dalmi munka eredményét kü­lön elismeréssel szólt azokról, akik a legtöbbet tették a vá­rosért, a közösségért, leg­eredményesebb társadalmi munkát — 4,7 mdlió forint — a balassagyarmati kábel­gyár horgászegyasülete vé­gezte, melyet követte 2,1 millió forint értékben a rét­sági ÉPSZÖV kollektívája. Kiemelkedtek a közösségi munkából a kábelgyár többi dolgozói is. a városgazdálko­dási vállalat, a fémipari vál­lalat és a Hazafias Népfront aktívái is. A kollektív mun­ka mellett jelentős volt azok­nak a száma, akik egyénileg is átlagon felüli munkát vé­geztek. Szakai Jenő. a Haza­fias Népfront városi bizott­ságának titkára az alábbi ki­tüntetéseket nyújtotta át' a Hazaiias Népfront országos titkársága „Kiváló társadalmi munkáért” plakettet és okle­velet adományozott a balassa­gyarmati kábelgyár horgász- egyesülete és a rétsági EPSZÖV kollektívájának. „Kiváló társadalmi munkás” kitüntetést vehetett át Em­ber Csaba, a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola tanára, Ko­vács József, a kábelgyár dol­gozója és Szabad Györgyné, az Ifjúság úti iskola igazga­tója. „Érdemes társadalmi mun­kás” kitüntetésben tíz fő ré­szesült. Lázár György a Yli. kerületben «A í óváros egyik legkisebb, de legsűrűbben lakott város­része a VII. kerület, közis­mert nevén az Erzsébetváros ide látogatott kedden Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke. Elkísérte Király Andrásné, a budapes­ti pártbizottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a kerü­leti pártbizottság székházá­ban, ahol a kerület életéről, a lakosság közérzetéről, a munkában elért eredmények­ről és tennivalókról tájékoz­tatták a kormány elnökét. Náda:.di József, a pártbizott­ság eiső titkára elmondotta, hogy itt fokozott várakozással tekintettek a Központi Bízott-, ság áprilisi ülése elé, amely­nek határozata kedvező fo­gadtatásra talált. Az állás- foglalás — vélekednek az emberek, a köz dolgai iránt felelősséggel viseltető párton- kívüliek is — megnyugtató­an fejezi ki bevált politikánk folytatását, reálisan megerő­síti a kitűzött célokat, és fo­kozza a cselekvőkészséget. Most a teendők egységes ér­telmezésén van a sor, s azon, hogy mindenki tudása, tehet­sége szerint, tisztességgel helytálljon a munkában. A politikai munkában a hármas követelmény korszerű értei - mezesének azt tekintik, hogy mindenki a maga posztián bizonyítsa elkötelezettségét, azt hogy a mai körülmények között helyt tud állni szak­mai téren, s képes szocialista módon, a mi erkölcseink sze­rint élni. Németh Péter, a VII. kerü­leti tanács elnöke a 17 válla­lat és 36 szövetkezet munká­jával is fémjelzett kerület gyarapodásáról tájékoztatta a Minisztertanács elnökét. Lázár György átadta Erzsé­betváros vezetőinek és lakos­ságának az MSZMP Központi Bizottsága és a Miniszterta­nács üdvöz'etét, további si­kereket kívánva a munkában, a közösségi és az egyéni boldogulásban. Ehhez ösztön­zést, további lehetőségeket ad a Központi Bizottság állás- foglalása, amely — a kor­mányfő szavaival — „harci felhívás” a nehézségek le­küzdéséhez, újabb eredmé­nyek eléréséhez. Politikai, ideológiai értelemben es a munkában is fejeződjék ki az egyetértés a párt útmutatá­juthatunk — tette hozzá. — Rövid séta kövezetkezeti: a Dohány utcából a megszépült környezetű Almássy térre, a — teljes nevén — Úttörő és Ifjúsági Ház, szabadidő-köz­pontba. Ezután a VII. kerületi In­gatlankezelő Vállalatnál tett látogatást a Minisztertanács elnöke Az Állatorvost udo- mányi Egyetem volt a kerü­letlátogatás utolsó állomása, ahol Lázár Györgyöt Karde van Andor rektor és Rafai Pál párttitkár ismertette meg az oktató-, nevelő- és kutató­munkával, az egyetem poli­tikai, mozgalmi életével. A kerületi program a késő sávai, s így biztosan előbbre délutáni órákban zárult. Mint már arról korábban hírt adtunk, a Budapesti Nemzetközi Vásáron nagy si­kerrel mutatkozott be a VEGYÉPSZER Salgótarjáni Gyárának új terméke, a négyútú csap. Kívülállók szá­30—100 ezer dollárért, égé- új termék valóra váltásában szén nyilvánvalóvá válik, — elismerően nyilatkozott ár- miért érdemelte ki a BNV ról a hároméves munkáról, nagydíját. amely megelőzte a gyártást. Az oklevelet tegnap a Ebben élenjártak Pintér Im- VEGYÉPSZER vezérigazgató- re, Nagy Gyula, Krobot Pál, ja, Szerb Ferenc adta át Sal­mára ez ugyan nem sokat gótarjánban, Gressai Sándor mond. de ha azt tudjuk, hogy az új szerkezet négy hagyományos csapot pótol, akkor már kézzelfogható a jelentősége. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy egy- egy csapot — amelyet most már Salgótarjánban gyárta­nak — korábban Angliából, igazgatónak. Az eseményen jelen volt Géczi János az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára és Szkokán Ferenc, a budapes­ti XIV. kerületi pártbizottság első titkára is. Gressai Sándor, a VEGYÉPSZER Salgótarjáni vagy az Egyesült Államokból Gyárának igazgatója — aki­szerezték be darabonként nek nagy érdemei vannak az Nyika Tibor. Halmai László, s lehetne még tovább sorol­ni, hiszen mintegy harminc szakember együttes munka iá­nak eredménye az elért si­ker. A r.égvútű csaoból még eb­bein az évben 14 darab készül, s valamennyi szovjet export­ra kerül, beépítve a mérőbe­rendezésekbe. (fotó: Kulcsár) Tartósak-e a tartós fogyasztási cikkek ? A Fogyasztók Országos Tanácsának ülése Jó lenne végre elérni, hogy az iparcikkek gyártása az üzemben fejeződjék be, ne pedig a szervizekben — hang­zott el a Fogyasztók Országos Tanácsának keddi, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának székházában tartott ülésén. A tanácskozás résztvevői szenvedélyes vitában értékelték a tartós fogyasztási cikkek minőségének alakulásáról vég­zett vizsgálat tapasztalatait. Az írásos beszámolóból és Cserny Ferencnek, a Keres­kedelmi Minőségellenőrző In­tézet igazgatójának szóbeli kiegészítéséből is kiderült: az átfogó felmérés kevés meg­nyugtató jelenséget tárt fel. kielégítő az ellátás. Sokhe­azonban a beépítendő alkat­részek tartósságát jelző alap­vető adatokat sem tudjak megszerezni. Egy vizsgálat során a Videotonban megál­lapították, hogy az úgyneve­zett „megbízhatósági hibák” oka csupán az esetek 35 szá­zalékában „házon belüli”, a lyütt hiányzik a nagy teljesít- fennmaradó 65 százaléknál pe- ményű hűtőszekrény, a Mini- dig a magyar partnerektől mat és az Energomat automa- vásárolt alkatrészek okozták ta mosógép, szűkös a válasz- az üzemzavart. Több hozzá­ték a színestelevíziók néhány típusából és szinte egyáltalán Amennyire örvendetes, hogy nincs oicsó lemezjátszó. Ugyan­mar érződik az elmúlt évek hazai gyártmányfejlesztésé­nek hatása, s így a korábbi­nál korszerűbb árucikkek ke­rültek az üzletekbe, annyira elszomorító a termékek egy- reszének minősége. Vannak olyan mosógép- és televízió­típusok, amelyeknek 20—30 százaléka már az üzletek rak­táraiban hibás. Az ok nem­csak a gyártásra vezethető vissza: az áruk minőségét gyakran rontja a kíméletlen szállítás, a nem megfelelő tá­rolás is. , A vizsgálat során kiderült, hogy vidéken több fajta tar­tós fogyasztási cikkből nem Idegenforgalmi mérleg Másfél millió külföldi Az év első négy hónapjá­ban a korábbiaknál nehezebb feltételek között is tovább fejlődött nemzetközi idegen- forgalmunk; csaknem másfél millió külföldi látogatott el ha­zánkba, 15 százalékkal több. mint az elmúlt év azonos idő­szakában — állapította meg az Országos Idegenforgalmi Hivatal elemzése, amely az év eddig eltelt időszakának idegenforgalmi tapasztalatait összegezte A szocialista orsaágokból csaknem $00 ezren érkeztek hazánkba — fele részben Csehszlovákiából és Lengyel- országból —, 23 százalékkal többen, mint tavaly ilyenkor. A tőkésországokból csak­nem 600 ezren keresték fel Magyarországot, 4,4 százalék­kal többen, mint tavaly. A turisták háromnegyede — a hosszú évek óta kialakult megoszlás szerint — Ausztri­ából és az NSZK-ból érkezett. A bevételek 16 százalékkal emelkedtek, elérték a három- müliárd forintot. Á nemzetközi idegenforga­lomban tapasztalható takaré­kossági szemlélet hazánkban is érezhető volt. Ezt jelzi, hogy az egy turistára jutó bevétel nem emelkedett, va­lamint az, hogy valamelyest csökkent a nyugati országok­ból érkezett turisták hazánk­ban töltött ideje. A tőkésor­szágokból érkező látogatók így is átlagosan több mint öt a szocialista országok'oeli tu­risták pedig körülbelül hat napot időznek Magyarorszá­gon. Kedvező, hogy észreve­hetően nőtt a kereskedelmi szálláshelyek, illetve a szállo­dák igénybevételének aránya. A tapasztalatok szerint az idegenforgalom . szervezetei és a vállalatok jól felkészültek a szezonra. A rugalmasabb árpolitika, a sokrétűbb prog­ramkínálat, a szélesebb szóra­kozási és sportolási lehetősé­gek s a színvonalasabb tájé­koztatás nyomán élénkült meg az előszezoni turistafor­galom. csak kicsi a választék a me­zőgazdasági kisgépekből —, ha egyáltalán kaphatóak. Figyelemre méltó megál­lapítása volt a felmérésnek, hogy az importárukhoz mel­lékelt tájékoztatók gyakran nem felelnek meg a követel­ményeknek, a használati-ke­zelési útmutatók hiányosak, fordítási hibák miatt pontat­lanok, esetenként félreveze­tnek. A tapasztalatok szerint a vásárlók minőségi kifogásai­nak oka legtöbbször a gondat­lan gyári szerelés és a hibás alkatrészek beépítése. Ez azt bizonyítja, hegy az üzemek­ben a minőségellenőrzés sok­helyütt nem megfelelő, a ke­reskedelem pedig képtelen megakadályozni a hibás ter­mékek forgalomba kerülését. Mindez túlságosan nagy ter­het ró a sokhelyütt amúgy is műszerezettségi és alkatrész­ellátási gondokkal küszködő szervizhálózatra. A vitában többen hangsú­lyozták, hogy a fogyasztó jó minőséget, tartós, megbízha­tó árut kíván — gyakran nem is kevés — pénzéért, ha pe­dig a berendezés meghibáso­dik, joggal várja el a bürok­ráciamentes, gyors ügyinté­zést a szervizekben. Többen rávilágítottak arra, hogy az alkatrész- és a sze­relvénygyártó, ipar elmaradt a késztermékeket előállító üze­mek fejlődésétől, s ez már ma is súlyos gondokat okoz. A Videoton képviselője el­mondta: manapság csak úgy lehet jelentős külföldi üzle­teket kötni, ha írásban vál­lalják a minőségi követel­mények minimumát, itthon szóló is hangsúlyozta: tartha­tatlan, hogy a külföldinél drágábbak, ugyanakkor gyen­gébb minőségűek a magyar alkatrészek, amelyekből rá­adásul még az ellátás sem kielégítő, s előfordul, hogy egy-egy filléres cikk hiányá­ban közületnek és magános­nak egyaránt újra kell vásá­rolnia a több ezer forintos komplett berendezést. Számos jel arra mutat, hogy a vásárlói jogokkal sincs még minden rendben. A tartós használati cikkek vásárlói gyakran nem ismerik lehe­tőségeiket, ezért nagyobb pro­pagandára, a vásárlók jogai­nak szélesebb körű ismerteté­sére lenne szükség. Ugyanak­kor néhány kérdésre a parag­rafusok sem adnak ^választ, igy például nem világos ma még a „tartós használatra ren­delt dolog” jogi fogalma. En­nek tisztázása érdekében a Fogyasztók Országos Tanácsa és a Belkereskedelmi Minisz­térium a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalását kérte. A Fogyasztók. Országos Ta­nácsa felhívta az illetékes szervek figyelmét a hiányos­ságok megszüntetésére. Az Ipari Minisztériumnak java­solta, hogy követelje meg a gyártási folyamatok ellenőr­zésének szigorítását és sze­rezzen érvényt az alkatrész- ellátás biztosítására vonat­kozó jogszabályoknak. A Fo­gyasztók Országos Tanácsa kezdeményezi az importal­katrészek utánpótlási helyze­tének javítását, a külföldről érkező tartós fogyasztási cik­kek jobb kereskedelmi ellen­őrzését, valamint azt, hogy kötelezzék az érdekeiféket: megfelelő tartalmú, közérthe­tő használati-kezelési útmu­tatókat mellékeljenek az áru­cikkekhez. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom