Nógrád. 1983. május (39. évfolyam. 102-127. szám)

1983-05-20 / 118. szám

Ki a vádlott ? Elgondolkodtató mondat a tegnapi hírügynökségi jelen­tésekből: „Az országba janu­árban behatolt ellenforradal­márok kilencven embert ve­szítettek”. Ez az ország Nica­ragua. Töprengésre pedig azért érdemes a mondat, mert azokról az ellenforradalmá­rokról szól, akik állítólag — legalábbis az Egyesült Álla­mok hivatalos politikájának irányítói szerint — nem kap­nak segítséget Washingtontól a sandinista hatalom elleni harcukban. Nos, ha ez így lenne, ak­kor gyanakodva kéne tekinte­nünk a fenti mondatra, hiszen a maroknyi ellenforradalmár hogyan tudná hónapokon át tartani magát a partizánosz­tagokból egységes népi had­sereggé szerveződött sandinis­ta katonaság ellen? Bizonyá­ra Honduras az az ország, amely elegendő támaszt nyújt­hat a hatalmukat visszasze­rezni kívánó somozistáknak! — vethetné közbe valaki. Csakhogy Honduras maga is kicsiny ország, csakúgy, mint Nicaragua, s messze nem tű­nik olyan gazdagnak, hogy egyedül finanszírozhasson ilyen hosszan tartó gerjllahá- borút. No, meg maga nem gyárt fegyvereket, honnan tudná tehát felszerelni újra és újra a Nicaraguában harcoló ellenforradalmárokat? Ha valakit e néhány kizá­ró tényező sem győzne meg, van még bizonyíték. Például éppen ugyanabból a jelentés­ből, amelyben a fenti mon­dat is volt, megtudhattuk, hogy a hondurasi—nicaraguai határ mindkét (!) oldalán villámgyorsan repülőtereket építettek, hogy folyamatosan tudják szállítani az utánpót­lást a harcoló somozistáknak. Nos, ilyen gyorsasággal ezt végrehajtani — ehhez aligha elegendő Honduras. Persze, ezek a dolgok eléggé nyil­vánvalóak a világ nagyobbik része előtt Az amerikai kor­mány képviselőit Viszont ez nem zavarja abban, hogy a Biztonsági Tanács most zaj­ló nicaraguai vitájában ismét tagadják az Egyesült Álla­mok közreműködését az ag­resszióban. Sőt, maga Reagan elnök jelentette ki a héten, hogy kormánya nem akarja megdönteni a sandinista ve­zetést Hát akkor vajon miért is harcol Nicaragua területén az a pár ezer somozista? Akik­nek amerikai fegyverek van­nak a kezükben, s amerikai kiképzést kaptak —, s után­pótlásuk kapja ma is — igaz, Honduras területén. A leg­gyakrabban alkalmazott érv: Nicaragua veszélyezteti szom­szédai nyugalmát és az Egye­sült Államok biztonságát. Nos, a január óta Nicaraguában folyó gerillaháború tényei va­lahogy nem azt mutatják, hogy az amerikai kormány lenne fenyegetve. S a tények, mint tudjuk, makacs dolgok. Avar Károly „Oktatási leszerelés" az Egyesült Államokban „Az Egyesült Államok egyoldalú és teljes leszerelést hajtott végre az oktatás terén” — ez lehetne a mottója an­nak a jelentésnek, amelyet Reagan elnök utasítására készí­tett a washingtoni oktatásügyi minisztérium. A jelentés összeállítói úgy látják, hogy az amerikai nemzetet komoly veszéllyel fenyegeti az oktatás színvona­lának fokozatos süllyedése. A 235 millió lakosú országban ma 23 millió analfabétát tartanak nyilván, ám ez a hiva­talos adat messze nem fedi a riasztó valóságot. A 17 éves fiatalok 13 százaléka nem tud írni-olvasni. Tizenkilenc nemzetközi alkalmassági vizsgából egyikben sem Végeztek amerikai diákok az élen, és hét esetben ők lettek az utolsók. Az amerikai középiskolák mai oktatási színvonala jó­val alacsonyabb, mint húsz évvel ezelőtt volt. A többi fej­lett tőkésországban körülbelül háromszor annyi időt fordí­tanak a tudományos képzésre, mint az Egyesült Államok­ban. Az amerikai középiskolákban viszont majdnem annyi időt szánnak főzési és autóvezetési tanfolyamokra, mint nyelvoktatásra, történelemre, vagy biológiára. Az átlag amerikai középiskolás 180 napot tölt évente az iskolában, naponta csak hat órát, míg például Nagy- Britanniában nem ritka, hogy évi 220 napig járnak isko­lába, napi nyolc órával számolva. A jelentést elkészítő bizottság úgy látja, hogy a gon­dok orvoslásához nincs feltétlenül szükség az oktatásügy központi irányításának decentralizálására. Véleménye sze­rint a kormánynak kellene több konkrét utasítással és in­tézkedéssel javítania a helyzeten. Elsősorban a diákok fel­vételének feltételeit, illétve az oktatók státusát kellene pontosan körülhatárolni. Terrell Bell oktatásügyi miniszter azonban nem ért egyet ezzel a következtetéssel. A maga részéről helyesnek tartaná, ha megvalósulna Reagan elnöknek az a korábbi — a kongresszus ellenállásán megbukott — terve, hogy oszt­ják fel az oktatásügyi minisztérium. A miniszter szerint megengedhetetlen, hogy egy nagy washingtoni apparátus „bitorolja a hatalmat és az ellenőrzést” egész Egyesült Ál­lamok oktatási rendszere felett. Kikapcsolódás szabadi a paloiishÉi lónál Lovasprogramok Lovaglás tanítása Túralovaglás Kocsikázás IDŐPONT: júniustól szeptember végéig minden hét végén UTAZÁS: autóbusszal RÉSZVÉTELI DlJ: 260 Ft/fő (utazási költség, ebéd, válasz­tott lovasprogram), gyermekeknek 30 % kedvezmény. JELENTKEZNI LEHET: Volán Utazási Iroda Salgótarján, Tanácsköztársaság tér, pavilonsor. Telefon: 10-560. Balassagyarmat Rákóczi u. 2. Telefon: 63. TÖLTSÖN EL VELÜNK EGY KELLEMES HÉT VÉGÉT! Sikeres harc Az angolai felszabadító fegyveres erők sikeres had­műveletet hajtottak végre az UNITA nevű kormányellenes ellenforradalmi csoportosulás bandái ellen a dél-angolai Benguela és Huambo tarto­mányokban. Az Angop, angolai hírügy­nöksége jelentése szerint meg­semmisítették az UNITA tá­maszpontjait az említett tar­tományokban. Sok foglyot ej­tettek, nagy mennyiségű — a Dél-Afrikai Köztársaságban gyártott — fegyvert, lőszert, robbanóeszközt és élelmiszert zsákmányoltak. A művelet —, amelyben a környező lakott települések önkéntesei nagy számban vet­tek részt — egy hónapig tar­tott. A magas rangú vendéget fogadta Kádár János és Losonci! Pál A zimbabwei miniszterelnök csütörtöki programja A hazánkban hivatalos látogatáson tartóz­kodó Robert Mugabe csütörtökön az Ikarus Karosszéria,- és Járműgyár székesfehérvári gyáregységébe iátogatott. A zimbabwei kor­mányfőt és kíséretének tagjait a gyár veze­tői fogadták. Gyuricsek László főmérnök adott tájékoztatást az évi 13 ezer autóbuszt kibocsátó üzem tevékenységéről. Többek kö­zött elmondta: az Ikarus termékeinek 90 százalékát exportálják. Magyar autóbuszok közlekednek a Szovjetuniótól Kubáig, a vi­lág számos országában. Az Ikarus 1375-ben kezdte meg az úgynevezett SKD-részegysé­gekben történő autóbuszszállítást; ilyen for­mában több mint 2 ezer darabot juttattak már el például Irakba. Az Ikarus összesze­relő üzemeket működtet Angolában és Mo- zambikban. A vendégek a tájékoztatót követően üzem- látogatásra indultak. Érdeklődve tekintették meg a vázgyárló vonalat, s ismerkedtek a szereidében folyó munkálatokkal. A program következő állomása a székesfe­hérvári Szabad Élet Termelőszövetkezet volt. Itt a mezőgazdasági nagyüzem vezetői tájé­koztatták a vendégeket a szövetkezet tevé­kenységéről. A magas rangú vendéget és kíséretet fogad­ta Kádár János, az MSZMP KB első tiká­ra és Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. A vendégek este — Lázár György és poli­tikai életünk több vezető személyisége tár­saságában — a vasasszakszervezet központi művészegyüttesének műsorát tekintették meg a vasasszakszervezet székházában. Robert Mugabe hivatalos tárgyalásait be­fejezve, néhány napig hazánkban pihen. Muzulmán nacionalista illegális szervezetet lepleztek le Leleplezett hazugság Bosznia-Hercegonivában mu­zulmán nacionalisták illegá­lis szervezetét leplezték le nemrégiben, amely agresszí­ven tevékenykedett az „etni­kailag tiszta” Bosznia-Her­cegovina megteremtéséért és az úgynevezett Iszlám Köz­társaság létrehozásáért Jugo­szláviában — közölte Branko Mikulics, Bosznia-Hercego­vina Köztársaság elnökségi tagja egy interjúban, mely a csütörtöki központi jugo­szláv lapokban jelent tpeg. A szervezet kapcsolatban állt a fasiszta ifjú muzul­mán emigrációval és egyes országok hírszerző szolgála­tával, valamint a terrorista muzulmántestvérek szerve­zettel. Tagjai a muzulmán nacionalizmus sajátos vál­tozatát képviselték, amely Bosznia-Hercegovinában a muzulmánokat szembeállítja a szerbekkel és a horvátok- kal, s kapcsolatba hozza őket a világon élő többi muzul­mánnal, abból a célból, hogy a korán alapján létrejöjjön az össziszlám konföderáció — fejtette ki Mikulics. Branko Mikulics kitért ar­ra, hogy a bosznia-hercegovi- nai horvát nacionalisták egy­re inkább a katolikus egyház keretében tevékenykednek, az úgynevezett Mária Egylet megalapításáért folytatnak akciót. A szerb nacionalisták pedig „átfogóbban” fordul­nak Bosznia-Hercegovina fe­lé, ahol — mondják — „min­den eszközzel meg kell vé­deni a szerbséget”, s kiemelik a szerb pravoszláv egyház nemzetmentő szerepét. Anglia választások előtt A konzervatív kiáltvány fogadtatása Nagy-Britannia vezető pol­gári lapjai —, amelyek két nappal korábban valósággal „lebunkózták” a munkáspárt választási kiáltványát — csü­törtökön egykedvűen fogad­ták a kormánypárt hasonló dokumentumát. A Times szerint a konzer­vatívok legfeljebb félútig ju­tottak el saját eszményeik megvalósításában és a doku­mentum óvatossága sem ígér gyors előrehaladást. A Financial Times viszont rámutat, hogy a tory kiált­ványban alig vannak új gon­dolatok —, ami ugyan nem föltétlenül ok a kritikára, de „mégis, indokolt feltenni a kérdést: vajon a jobboldal ra­dikális ellenforradalma (ti. a thatcherizmus) nem futotta-e ki magát?” A kiáltvány „elsiklásaiban” a The Guardian azt vélte fel­fedezni, hogy a konzervatív párt vezetői úgy látják: „ha örökké nem is csaphatnak be mindenkit, kétszer megtehe­tik” — most ugyanis ugyan­azt ígérik, mint 1979-ben. A liberális lap azt mondja, hogy Thatcher asszony „drá­ga áront' felmutatott mérsékelt sikerei, az alacsonyabb inflá­ció, a kevesebb sztrájk, az ipari tevékenység ésszerűbb irányba fordulása, aligha fogják egy perccel is túlélni azt az atmoszférát, azt a fé­lelmet és gúzsbakötöttséget, amit a konzervatív kormány vad pénzszűke-politikájával és példátlan munkanélküli­ségévé! előidézett”. A munkáspárt jobboldalá­hoz húzó tömeglap, a Daily Mirror keményen bírálta a tóry kiáltványt. Vezércikké­ben hangoztatta, hogy „leg­alább annyira friss és eredeti, mint egy elhasznált indigó”, a konzervatívok nem vádol­hatok azzal, hogy „széles táv­latokat kínálnak, mert nem kínálnak semmit. És ez az, amit a rájuk szavazók kap­nak”. A Brit KP lapja, a Mor­ning Star — a kiáltványban fellelhető szakszervezet-elle­nes tervekből kiindulva —, hangoztatta, hogy a Thatcher- párt „teljes osztályháború­ra tör. Támadást akar intéz­ni mindama szabadságjogok ellen, amelyeket a brit dol­gozók évtizedek alatt vívtak ki. Munkásellenes törvények­kel és munkanélküliséggel akarja megcsonkítani a szer­vezett dolgozók mozgalmát”. A lap szerint a brit szava­zók hazafias kötelessége, hogy június 9-én „csomagol­ni küldjék a jelenlegi konzer­vatív kormányt”. * A nukleáris erő fenntartása mellett szólt Maxime Gremetz, az FKP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára újságírók előtt kijelentette, hogy az FKP szükségesnek tartja a francia nukleáris elrettentő erő fenn­tartását az ország biztonságá­nak és függetlenségének biz­tosítása érdekében. Kifejtette, hogy az FKP a genfi tárgya­lások sikerét kívánja és ér­dekesnek tartja ebből a szem­pontból a nyugatnémet SPD és a Szocialista Internacioná- lé javaslatait. A lényeg az, hogy egyenlő alapokon csök­kentsék a nukleáris fegyver­zeteket — mondotta. Franciaország nem vesz részt a genfi tárgyalásokon — emlékeztetett Gremetz. Ezen a téren különleges helyzetben van és — mint Mitterrand el­nök mondta — nem hajlandó belemenni abba a vitába, hogy számításba vegyék nuk­leáris erőit. De azokat, akik tárgyalnak, nem lehet meg­akadályozni abban, hogy min­den európai fegyverzetet szá­mításba vegyenek. „Ebben a kérdésben mi a kormányban való részvételünk és a szo­cialista párttal kötött megál­lapodás alapján foglalunk ál­lást” — jegyezte meg Gre­metz, majd hozzátette: „Eu­rópában két szövetségi rend­szer van, mi tiszteletben tart­juk kötelezettségeinket, de Franciaország nem tagja a NATO integrált katonai szer­vezetének és nincs szó arról, hogy oda visszatérjen. Hanoi hivatalosan vissza­utasította Prasong Soonsiri- nek, a thai nemzetbiztonsá­gi tanács főtitkárának azt az állítását, hogy az idén Viet­nam tizenháromezer katoná­ját átvezényelte Laoszból Kambodzsába. A Kambodzsa nevű újság kommentárja cáfolta azt az Asean-államok és Peking ál­tal terjesztett híresztelést is, hogy a vietnami részről Kam­bodzsából, május elején vég­rehajtott részleges csapatki­vonás csak „csere” volt, a visszavont egységek helyébe újakat küldtek. „Ha a rém- hirterjesztők elfogadták vólna meghívásunkat, hogy vegye­nek részt a vietnami csapatok visszavonásának megfigyelé­sében, akkor nem állítanának ilyeneket” — húzza alá a kambodzsai pártlap. A Dunakeszi Hűtőház felvételre keres — üzemmérnöki beosztás­ba gyakorlott épületgé­pészt, — traktorvezetőt, — személy- és tehergépko­csi-vezetőt, — autóbuszvezetőt, — rendészet dolgozót, — élelmiszeripari szakkö­zépiskolát végzett gyár tásközi meóst, — árutermelésre betanít­ható, tovább nem ta­nuló fiatalokat, — gyakorlott 'üzemszerve- Zőt, — belső ellenőrt, — tmk-szakmunkásokat, — betanítható segédmun­kásokat, — szerelőgépészeket, — irodatakarítót. Szükség esetén munkás­szállást biztosítunk. Telefon: 213-019. MÉG 8 NAPIG GYERMEKNAPIG Felhívás! Játékvásár 30 százalék en (tőkésimport kivételével) Salgótarjánban a SZABADIDŐ-BOLTBAN, Balassagyarma­ton az IPOLY ÁRUHÁZBAN, Nagybátonyban, Kisterenyén a SZAKÜZLETEKBEN. gedménnyel! Vízkorlátozás Szécsényben! A 27/1975/MT. sz. rendelet valamint a Nm-i Tanács 1/1976/ 12. sz. rendelet alapján Szécsény község területén 1983. má­jus 19-től átmeneti időtartamra vízkonátozást rendelek el. Egyidejűleg kérem a lakosságot a vízzel való fokozott taka­rékosságra, a vízfogyasztás fegyelmezett mérséklésére. Gondoskodjunk a hibás csapok, kifolyók megjavításáról, a szivárgások, elfolyások megszüntetéséről. A korlátozás tartama alatt az ivóvízhálózatról utat, köz­területet tisztítani, tömlővel öntözni, kertet árasztani, gép­kocsit mosni tilos! ■' A vízpazarlók, a tilalom megszegője szabálysértést követ el, és 5000,— Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Tűz és elemi kár esetén annak elhárításáig a korlátozás érvényét veszti. A vízkorlátozás megszüntetéséről az elrendeléssel azonos módon tájékoztatom a lakosságot. Szécsény, 1983. V. 18. FÖLDI LÁSZLÓ Szécsényi nagyközségi Tanács elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom