Nógrád. 1983. március (39. évfolyam. 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

Várkonyi Péter Jaruzelski a vajdasági pártkonfereneián Hazánkba érkeze ff Élénkül a párttagság tevékenysége Szófiában Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására vasárnap Szófiába érkezett. Az MSZMP KB tit­kárát a szófiai repülőtéren Dimitr sztanisev, a BKP KB titkára fogadta. Jelen volt Se­bestyén Jenő, a Magyar Nép- köztársaság szófiai nagyköve­te. Várkonyi Péter megérkezé­se ptán virágot helyezett el Geoi'gi Dimitrov szófiai mau­zóleumánál, és lerótta kegye­letét a bolgár és a nemzetkö­zi kommunista és munkásmoz­galom kiemelkedő alakjának szarkofágjánál. (MTI) Folytatódnak a szovjet—kínai konzultációk A Moszkvában ma foly­tatódó, tavaly Pekingben meg­kezdett szovjet—kínai poli­tikai konzultációkra vasárnap a szovjet fővárosba érkezett Csien Csi-csen külügyminisz­ter-helyettes, a Kínai Nép- köztársaság kormányának kü- lönmegbízottja. Útjára szak­értők és tanácsadók csoportja kísérte el. Mint ismeretes, a jelenlegi konzultációsorozat a múlt év októberében kezdődött, ami­kor Leonyid Iljicsov szovjet külügyminiszter-helyettes há­rom héten keresztül tárgyalt Pekingben a KNK képviselői­vel. (MTI) Kelemen István, az MTI tu­dósítója jelenti: A párt ereje mindenekelőtt a munkásosztállyal, a dolgozó emberekkel való kapcsolatban rejlik. Ezen a téren azonban sok még a tennivaló. Ezt hangsúlyozta Wojciech Jaru­zelski hadseregtábornök. a LEMP Központi Bizottságának első titkára a LEMP varsói vajdasági szervezetének kon­ferenciáján, amely a másfél hónapja tartó beszámolási kampány utolsó ilyen tanács­kozása volt. Mint mondotta, a vajdasági pártkonferenciák a párttag­ság tevékenységének élénkülé­séről tettek tanúságot, felszín­re hozva egyben a még meg­levő gyenge pontokat. Ez utóbbiak között említette, hogy jó néhány pártszervezet még mindig nem kellően aktív. A főtitkár egyben felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a pártnak politikai offenzívába kell át­mennie, még akkor is, ha sorai a válságos időszakban létszámban megfogyatkoztak. Jaruzelski rámutatott: a LEMP nem tekinti ellenfelé­nek azokat, akik eszmeileg, vagy lélektanilag összerop­panva elhagyták a párt sorait. Ugyanakkor a pártba vissza­térni kívánóknak tettekkel kell bizonyítaniok, hogy mél­tóak a tagságra. Örvendetes fejleménynek nevezte, hogy az utóbbi hónapokban sokan je­lezték a pártba való belépési szándékukat, s közülük csak­nem 60 százalék 30 évnél fia­talabb. Felhívta a figyelmet arra, hogy az értelmsiégiek egy ré­sze az elmúlt időszakbán ál­lamellenes, a szocializmustól idegen tevékenységet folyta­tott. Mint mondotta, a párt, az állam messzemenő türelmessé- get tanúsít ezen a téren is, de nem riad vissza attól, hogy adminisztratív eszközöket is igénybe vegyen olyanokkal szemben, akik nyilvánvalóan ellenséges magatartást tanúsí­tanak, szabotálják a szocializ­must. Az alkotóművészet nem öncélú intézmény, hiszen lét­feltételeit a munkások és pa­rasztok teremtik meg — han­goztatta —. Éppen ezért egy munkáspárt nem fogadhatja el az úgynevezett „belső emigrá­ciót” és rá .kell mutatni arra, hogy a kultúra és a művészet a szocialista államban nemzeti ügy, nem pedig magánüzlet. Gazdasági kérdésekkel fog­lalkozva ismételten emlékezte­tett arra. hogy a kormány át­fogó inflációellenes programot dolgozott ki. Felhívta a figyel­met a takarékosság, a terme­lékenység, a munkafegyelem fontosságára. A továbbiakban kijelentette, nem lesznek elsietett és nagy­mértékű ármozgások. Közölte, hogy a vezetésnek nincs szán­dékában lényeges mértékben emelni az alapvető fogyasztá­si cikkek, köztük az élelmisze­rek árát, még akkor sem, ha ezek szinten tartásához jelen­tős állami dotációra van szük­ség. Ugyanakkor csak a vég­zett munka arányában lehet — még a reform viszonyai kozott is — bért emelni, jutalmat fi­zetni. A társadalmi igazságos­ság jegyében határozottan fel­lépnek a válságot kihasználó egyes csoportok mértéktelen gazdagodásával szemben. A notórius munkakerülőket, ha belátható időn belül nem he­lyezkednek el, közmunkára, például árvízvédelmi munkára kötelezik. Beszédének befejező, külpo­litikai részében Jaruzelski ar­ra emlékeztetett, hogy Len­gyelország továbbra is a szél­sőséges imperialista erők tá­madásának első vonalában van. Ezek a körök változatla­nul a lengyel témát kiaknáz­va fokozzák a nemzetközi bi­zalmatlanságot, a fegyverkezé­si hajszát, támadják a Szovjet­uniót és a szocialista közös­séget. Tevékenységük napja­jainkban a gazdasági terület­re összpontosul: mivel nem sikerült polgárháborút kirob- bantaniok Lengyelországban, most a gazdaságon keresztül akarnak minél több, s minél érzékenyebb veszteséget okozni. Ezért oly fontos, hogy a LEMP valamennyi tagja a gazdaság helyreállításáért vívott küzde­lem aktív résztvevője legyen — hangsúlyozta Jaruzelski. Felbomlott a portugál koalíció Moszkvai forduló A szovjet fővárosban ma kezdődik a szovjet—kínai kül­ügyminiszter-helyettesi kon­zultáció második fordulója. Az ejmúlt év ősze $artó ' megbe­szélésektől aligha varható lát­ványos és még kevésbé gyors fordulat, a nemzetközi közvé­lemény mégis nagy figyelem­mel kíséri ezeket a tárgyalá­sokat. Elvégre nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az ismert és nemegyszer viha­ros történelmi előzmények után hogyan alakul a Szov­jetunió és Kína viszonya, amely befolyásolhatja a világ- politika egészének alakulását is. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha a jelenlegi tárgya­lások meglehetősen korláto­zott célokat tűztek maguk elé: a Szovjetunió és a Kínai Nép- köztársaság államközi kapcso­latainak normalizálását. Tudjuk: ez sem lenne kis feladat. Hiszen a gyakorlati­lag 1969 óta folyó, s a kínai fél hibájából mindmáig ered­ménytelen tárgyalásokat Pe­king 1980 elején egyoldalúan megszakította „az afganisztá­ni fejleményekre” hivatkozva. Azóta azonban sok minden történt. Részben a Pekinget Washington (tajvani fegyver­szállítások) és Tokió (tán- könyvvita, újrafegyverkezés) irányából ért traumaszerű csalódások, részben — egyéb körülmények mellett — a bel­politikai és személyi változá­sok nyomán a kínai alapál­lás némi változáson ment át. Ezt mi sem jellemezte job­ban, mint az, hogy a KKP legutóbbi kongresszusának anyagaiból már kimaradtak a szokásos éles szovjetellenes vádaskodásak és helyébe bi­zonyos tárgyalási készség lé­pett. A Szovjetunió mindvégig türelmes, elvileg szilárd, ma­radéktalanul konstruktív ál­láspontja —. gondoljunk csak Brezsnyev taskenti és bakui, valamint Jurij Andropov no­vember 22-i beszédére — el­vezetett odáig, hogy a két or­szág között legalábbis elkez­dődhetett a közeledést, az ál­lamközi kapcsolatok normali­zálását szolgáló párbeszéd. A jövőben sem Moszkván múlik majd, hogy ez a párbeszéd sikeres legyen. . Harmat Endre Kilépett a demokratikus szö­vetség (AD) nevű, eddig kor­mányzó jobboldali koalícióból a Portugál Szociáldemokrata Párt (PSD), és egyedül indul az április 25-i parlamenti vá­lasztáson. Erföl döntött a párt vasárnap este befejeződött X. kongresszusa. A kongresszus ugyanakkor leváltotta Fran­cisco Plnto Balsemao eddigi pártelnököt, ügyvezető minisz­terelnököt, s a párt vezetését — a választásig — négytagú kollektív testületre bízta. Yogelt rágalmazza a jobboldal A Német Szociáldemokrata Párt vasárnap nyilatkozatban utasította el a kancellárjelölt­je, Hans-Jochen Vogel ellen indított jobboldali propaganda- kampányt. A Bild am Sonntag című jobboldali lapban ugyanis cikk jelent meg, amely egy bajor- országi helyi keresztényszocia­lista vezető állításaira hivatkoz­va azzal vádolta Vogelt, hogy a második világháború idején vezető tisztséget töltött be a náci párt ifjúsági szervezeté­ben, a Hitlerjugendben. Az SPD nyilatkozata hang­súlyozza. hogy az állítások nem felelnek meg a valóság­nak. Vogel i ugyan valóban tagja volt a Hitlerjugendnek, de ez akkoriban gyakorlatilag kötelező volt minden német gyereknek és fiatalnak. Nem igaz viszont, hogy Vogel ak­tívan tevékenykedett volna a szervezetben, — közli az SPD nyilatkozata. A szociáldemokrata szóvivő egyúttal bejelentette: pártja minden jogi és politikai esz­közzel védekezni fog a kan­cellárjelölt személyét érintő rágalom ellen. Vogel már meg­tette az első — jogi természe­tű — lépéseket — mondotta a szóvivő. Willy Brandt, az SPD elnö­ke felszólította a választópol­gárokat, hogy „ne dőljenek be” az ilyesfajta manővereknek. (MTI) A vasárnapi események kapcsán a TASZSZ szovjet hírügynökség megállapítja, hogy a szövetség tehetetlen­nek bizonyult az ország prob­lémáival szemben. Hároméves kormányzása alatt 12 száza­lékra emelkedett a munkanél­küliség, csökkent az ipari ter­melés, 23 százalékos az inflá ció, az ország külföldi adós­ságai elérték a 12 milliárd dollárt. A kormánykoalíció felszámolta az 1974-es áprilisi forradalom egyik legnagyobb vívmányát, az agrárreformot. A demokratikus szövetség a szocialista párt támogatásával elérte, hogy 1976-ban több haladó rendelkezést töröljenek az alkotmányból. A győzelemre esélyes Por­tugál Szocialista Pórt elutasít bármilyen együttműködést a kommunista párttal — mon­dotta Mario Soares, a szocia­listák főtitkára egy madridi lapnak adott nyilatkozatában Alvaro Cunhal, a kommunista párt főtitkára vasárnap este egy rádiónyilatkozatban kije lentette, hogy semmi remény sincs egy kommunista—szocia lista választási szövetség lét­rejöttére. (MTI) Habib helyett Carter vagy Kissinger? Vasárnap Libanonból Izrael­be érkezett és hétfőn meg­kezdte tanácskozásait Jichak Samir külügyminiszterrel az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottja, Philip Ha­bib. A jeruzsálemi rádió jelen­tése szerint a Libanonban le­vő izraeli megszálló erők és az arabközi békefenntartó alakulatok keretében Libanon­ban állomásozó szíriai csapa­tok kivonása körül folytatott vitában új amerikai javaslat született. Ezt Habib állítólag már megtárgyalta a libanoni féllel. Mint az Izrael Hangja rá­dióadó közölte, az izraeliek „haladást” könyvelnek el, bár nem mondták meg, hogy mi­lyen Irányokban. A libanoni rádió szerint annyi ismeretes, hogy a javasolt megállapodás magában foglalja az Izrael követelte biztonsági szavatos­ságokat, az elektronikus előre­jelző rendszerek kiépítését NÓGRÁD - 1933. március 1., kedd északi határai közelében, Li bánon területén. A libanon falangisták rádióállomása en nél már tovább ment. „Liba nőni hivatalos körökre” hivat­kozó jelentése arról szól, hogy Habib és a libanoni kormány­zat a következőkben egyezett meg: Izrael megkapná a ra­darállomásokat, ám ezeket nem izraeli személyzet, kezel­né, hánem az amerikaiak és Haddad őrnagy keresztény mi­líciája közösen. A falangista milíciát azonban előbb beol­vasztanák a libanoni hadsereg kötelékébe. Libanon miniszterelnöke, Safik el-Vazzan egy sajtónyi­latkozatban azt húzta alá, hogy Libanon most már el­ment a végsőkig: nem egyez­het bele abba, hogy Libanon izraeli megszállása bármilyen formában folytatódjék, és ab­ba kell hagyni az elektroni­kus előrejelző berendezések telepítését is. Mint ismeretes, Izrael makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy saját erőkkel el­lenőrizze Dél-Libanont. Mose Arensz, Izrael vo washingtoni nagykövete, aki hét végén vette át a hadügj tárcát, a kormány vasárnaf ülésén azt mondotta, hogy „a elkövetkező hónapok dönt fontosságúak lesznek az Egyi sült Államok és Izrael kaj csolatainak alakulásában. Arensz változást tapasztalt at ban, ahogy Amerika a köze keleti rendezés kilátásait méi legeli, és új álláspontot alak tott ki. amelyet mér ismert« tett _ Husszein jordániai ura kodéval. Időközben az amer kai Newsweek hírmagazin ai ról tájékoztatott, hogy Reaga: március 28-ban szabta meg libanoni csapatkivonással ős: szefüggő megállapodás hatál idejét. Ha a kérdésben ac dig sem születik döntés, Newsweek szerint Philip He bib bukott ember, és má váltja fel — Jimmy Cartel az Egyesült Államok volt e. nöke, vagy a megelőző reput likánus kormányzat külügy minisztere: Henry Kissinger (MTI a román külügyminiszter Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására hétfőn hiva­talos, baráti látogatásra ha­zánkba érkezett Stefan Andrei román külügyminiszter. A vendéget a Ferihegyi re­pülőtéren Puj.a Frigyes fogad­ta. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és Victor- Bolojan, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagy­követe. A megérkezést köve­tően a Külügyminisztérium­ban megkezdődtek a hivata­los magyar—román külügymi­niszteri tárgyalások. A meg­beszélésen részt vett Barity Miklós és Victor Bolojan. Este Púja Frigyes díszvacso­rát adott vendége tiszteletére a Külügyminisztérium ven­dégházában. (MTI) Palesztin vélemény Hogyan tovább a Közel-Keleten? Kilenc napon át ülésezett a palesztin mozgalpm legfonto­sabb képviseleti szerve, a par­lament szerepét betöltő nem­zet tanács. Csaknem két év­tizedes fennállása óta ez volt tizenhatodik ülésszaka, s egy­úttal az első összejövetel a bejrúti esaita, a PFSZ Liba­nonból történt kényszerű tá­vozása. a tavaly nyári hagy próbatétel óta. BONYOLULTABB HÁTTÉR A közel-keleti válság ma bonyolultabb képet mutat, mint bőrmikor. Egy dologban azonban valamennyi fél egyet­érthet: nem lehet továbblépni anélkül, hogy ne rendeznék valamilyen módon a palesztin problémát. Annál nagyobbak a különb­ségek a megoldás módjait il­letően. A palesztin mozgalom meg akarja teremteni saját, független államát, Izrael 1967. június 4-i határain kívül, s e törekvésében élvezi az arab világ, a szocialista országok, valamint a nemzetközi közvé­lemény tekintélyes részének támogatását. A jelenlegi izra­eli kormány elvet minden visszavonulást a megszállt te­rületekről, legfeljebb homá­lyos önkormányzati lefietősé- geket nyújtana az ott élő pa­lesztinoknak. Az amerikai Reagan-terv ugyan területi engedményeket (értsd: visz- -szavonulást) kíván Izraeltől, de a palesztin állam helyett egy jordániai—palesztin ál­lamszövetséget irányozna elő, gyakorlatilag az ammani ud­var fennhatósága alatt. Ez az elnagyolt kép, s ha részlete­sebben vizsgáljuk, kitűnhet, hogy soha nem tapasztalt mé­retű törés ment végbe Izrael­ben, gondok vannak azonban az arab világ és a palesztinok egységével is. Libanon lerohanásával az izraeli kormány megsemmisítő csapást akart mérni a Palesz­tinái Felszabadítási Szervezet­re és le akarta söpörni az asztalról a palesz­tin témát. Ez nem sike­rült. Katonailag ugyan elérte célját, de politikailag veresé­get szenvedett: a PFSZ nem­zetközi szerepe és tekintélye nemhogy csökkent volna, de jelentősen emelkedett. Ez visz- szahatott az izraeli belpoliti­kára is, elég a Kahan-bizott- ság jelehtésére, a Saron-ügv hullámaira utalni, s a két or­szág stratégiai szövetsége el­lenére, taktikai ellentétek je­lentkeztek az amerikai—izra­eli kapcsolatokban is. Külö­nösen lényeges hozzájárulás volt a palesztin ügyhöz, hogy az arab országok, amelyek a libanoni háború alatt nem voltak képesek hatékony 1 lé­péseket tenni, legalább a há­ború után megrendezték csúcsértekezletüket, s elfogad­ták a fezl nyolc pontot, az első reálisnak és átfogónak mondható arab béketervet. Ez fő vonásaiban megegyezik a közel-keleti válság rendezé­sére előterjesztett szovjet ja­vaslattal. Mindent egybevetve: ha el­fogadjuk azt az alapigazságot, hogy egy palesztin állam lét­rehozása nem elsősorban ka*- tonai, hanem politikai esz­közökkel történhet, akkor az eddigieknél jobb lehetőségek alakultak ki a palesztin moz­galom számára. KOMPROMISSZUM SZÜLETETT Ilyen körülmények között wfllt egybe a palesztin par- '-"Tient mintegy 350 kéovise- 'őie, s a nemzetközi ércleklő- ’Ast bizonyíthatta a 120 kül­földi küldöttség, köztük a ma* nyár delegáció jelenléte. A nemzeti tanács összetétele meglehetősen sokrétű, a nyola gerillaszervezet küldöttei mellett részt vesznek benne a társadalmi és szakmai szer­vezetek, a megszállt területek s az öt kontinensen szétterülő palesztin diaszpóra kéviselői. Vagyis különböző • osztályok, rétegek, irányzatok szószólói jelentek meg, s a palesztin mozgalomban óhatatlanul tük­röződnek az arabközi viták is. Több előtanácskozás és egv Adenban tartott vita, majd a nemzeti tanács kimerítő meg­beszéléssorozata nyomán vé­gül olyan kompromisszum született Algírban, amely még minden erő számára elfogad­ható volt. A legfontosabb dön­téseket a következőkben ösz- szegezhetjük: 1. A nemzeti tanács elfo­gadta a fezi béketervet. Ezzel tulajdonképpen korrigálta a korábbi palesztin chartát, amely tizennégy éve, más kö­rülmények között, nem tar­totta lehetségesnek izraeli és palesztin állam egy­más mellett létezését. A Rea­gan-terv visszautasításban ré­szesült, de a nemzeti tanács többsége érzékeltette: nem vetné el, ha Washington lé­péseket tudna és akarna ten­ni azért hogy Izrael kezdje meg visszavonulásáit a meg­szállt területekről. 2. Megerősítést nyert, hogy a palesztinok nevében csák a PFSZ jogosult és hivatott tár­gyalni. Jordániával lehetsége­sek a különleges kapcsola­tok, akár az államszö­vetség is, de csak álla­mok szövetségeként, tehát az első lépés a palesztin álla­miság megteremtése. 3. A palesztinok szoros kap-' csőlátókat kívánnak az arab világgal, s különösen fontos­nak tartanák a szilárdság frontjának megfelelő műkö­dését. Ez egyúttal jelzés le­hetett arra is, hogy a . PFSZ a. nézeteltérések teljes elsimí­tására törekszik Szíriával és Líbiával. 4. Az ENSZ-határozatok el­ismerésének hangsúlyozásá­val és a palesztin ügyben ese­dékes világkonferencia támo­gatásával a parlament új len­dületet adott a politikai harc­nak, ugyanakkor — több szervezet kívánságára — rá­mutatott: a jelenlegi helyzet­ben nem mondhat le a küz­delem katonai eszközeiről sem. 5. A leglényegesebb szerve­zed változás, hogy a megszállt területeken „az iszlám, nacio­nalista, és baloldali erők rész­vételével” megalakítják a Pa­lesztinái nemzeti frontot, amely kereteket biztosítana a csaknem másfél millió ott élő palesztin közös harcához. Ko­rábban már volt egy kísérlet közös vezetés létesítésére a nemzeti orientációs bizott­ság formájában, de azt betil­tották az izraeli hatóságok. KEDVEZŐ GYORSMÉRLEG A határozatok megerősítet­ték a mozgalom derékhadá­nak számító Fatah szervezet helyzetét a mozgalomban, a tanácsba behívott új tagok többsége is a PFSZ végrehaj­tó bizottságának élére újjává­lasztott Jasszer Arafat tá­mogatójának számít. Jóllehet, maradtak véleménykülönbsé­gek a különböző szervezetek között, de az elfpgadott prog­ram a palesztinok közös cse­lekvésének alapjául szolgál­hat. A nemzeti tanács ülésének első gyorsmérlegét így kétsze­resen . is kedvezőnek tarthat­juk. Képes volt biztosítani a palesztinok egységét, s felso­rakoztatni a mozgalmat a kö­zel-keleti válság rendezése ér­dekében. . Réti Lívia

Next

/
Oldalképek
Tartalom