Nógrád. 1982. december (38. évfolyam. 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

Olésf tartott az MSZBT országos elnöksége Kedden a Parlament Va- án jött létre, szerveződött A megnyitót követően dásztermében ülést tartott a államszövetségbe a világ első, György Sándor, a társaság Magyar—Szovjet Baráti Tár- soknemzetiségű, egységes titkára összegezte az MSZBT­saság országos elnöksége. A munkás-paraszt szocialista ál- nek az ifjúságnak a szocia- tanácskozást Apró Antal, az lama. lista hazaíiságra és proletár M3ZBT elnöke nyitotta meg, A soknemzetiségű szovjet internacionalizmusra neve- rr.ajd a Szovjetunió megala- állam létrejötte a lenini nem- lése területén elért eredmé- kulása 60. évfordulójára em- zetiségi politika gyakorlati nyelt, körvonalazta a további lé'cezve méltatta a szovjet ál- megtestesülése — mondotta teendőket. Egyebek között lám létrejöttének történelmi Apró Antal. hangsúlyozta: speciális és jelentőségét Hangsúlyozta: Az MSZBT elnöke emlékez- fontos teendői vannak e té­kát évtizede annak, hogy a tetett rá: a soknemzetiségű ren a társadalmi szervezetek- íorradalom győzelme után szovjet állam ma egységesebb, nek, közöttük a Magyar—Szöv­őt esztendővel a Nagy Októ- összeforrottabb társadalmi, jet Baráti Társaságnak is. Az bér logikus folytatásaként ál- politikai, eszmei, ideológiai MSZBT, mint az egész tár­ló mszövetségre léptek a szempontból, mint a világ sadalmat átfogó tömegmoz- győztes forradalom egyes bármelyik egynemzetiségű galom sokat tesz azért hogy köztársaságai. December 30- állama. népünk, ifjúságunk megis­merje a Szovjetuniót, az SZKP politikáját, a magyar— szovjet együttműködés múlt­ját és jelenét, távlatait, hoz­zájárulva a magyar ifjúság­nak a szocialista hazafiság és proletár internacionaliz­mus szellemében történő ne­veléséhez. György Sándor hangsúlyozta: a magyar— szovjet barátsági mozgalom­nak különös figyelmet kell fordítania a munkahelyi, is­kolai, nevelési lehetőségek ki­használására. A barátsági mozgalom arra ösztönöz, hogy az iskolákban és mun kahelyeken mind több ma­gyar-szovjet barátsági klub alakuljon. A vitában felszólaló Köpf Lászlón«, a KISZ Központi Bizottságának titkára hang­súlyozta: az ifjúságnak a tár­sadalomban elfoglalt helyé­ből, szerepéből, hivatásából fakad, hogy nagy fontosságot kell tulajdonítani annak, mi ként gondolkodnak a fiatalok a nemzet, a haza, a nemzet­köziség kérdéséről. Mindez ma különösen indokolttá teszi a hazafias és internacionalista ‘nevelő munka tudatos fej­lesztését Ki keli elégíteni a fiatalok nagyfokú érdeklődé­sét a szocializmus és hazánk történelme iránt A magyar szakszervezetek munkájuk szerves részének tekintik a dolgozó fiatalok hazafias-internacionalista ne­velését mondottá többek kö­zött Timmer József, a SZOT titkára. A munkahelyeken a szakszervezeti bizottságok és tisztségviselők arra töreksze­nek, hogy érzékeltessék a fiatalokkal a mai cselekvő hazafiság valódi tartalmát: a munkában való mindenna­pos helytállást, a feladatok időben és jő minőségben való megoldásának fontosságát. A falusi fiatalok nevelésé­ben tapasztalható hiányossá­gokról, a szülők felelősségé­ről szólt Mártonná Homok Er­zsébet. Madrid Vita a záródokumentum szerkesztéséről Hogyan folytatódjék a zá- lyofeat gördítő nyugati kül- ródokumentum szerkesztése, döttségelc néhány, nemrégi- milyen megközelítéssel kelle- ben beterjesztett módosító ja­ne feloldani a fennálló nézet- vaslata olyan töltetet hordoz, különbségeiket, hogyan válhat amely felrobbanthatja a ta- fomtos állomásává Madrid az lálkozó kiegyensúlyozott me- európai politikai légkör eny- netét. hitesének? Ezek a témák fog- Az amerikai delegáció ve- lalkoztaitták az európai béke zetője, Max Kampelman ugyan és biztonság kérdéseivel foglal- azt a reményét fejezte ki, kozó madridi találkozó keddi hogy a meglévő nézetkülönb- plemáris ülését. ségek ellenére a mostani fa­A 35 ország részvételével lálkozó a kelet—nyugati párbe­folyó találkozón nagy figyel- széd nélkülözhetetlen fóruma met keltett Igor Andropovnak, marad, aizonban védelmébe a szovjet küldöttség tagjának vette a szocialista országok ál­elsőként elhangzott beszéde, a tál kifogásolt nyugati módosí- szovjet delegátus főként an- tó javaslatokat. Felszólította, nak elemzésével foglalkozott, a Szovjetuniót, hogy „konst- hogy a találkozó eredményes ruktívabban reagáljon”, ezek- befejezése érdekében hogyan re. lehetne a munkát meggyorsí- A madridi találkozó ma, tani. Kitért arra, hogy a siker a szerkesztő csoport ülésével Útjába újabb és újabb akadá- folytatja munkáját (MTI) Internálás ideiglenes feloldása . * ■ A lengyel parlament alkot- lamint Tadeusz Wrzaszczyk, a rnányjogi felelősséget vizsgáló Lengyel Egyesült Munkáspárt bizottságának felkérésére a KB Politikai Bizottságának lengyel belügyminiszter enge- volt tagja ideiglenesen el- dólyezte, hogy Piotr Jarosze- hagyhassák internálást helyü- tvicz, egykori miniszterelnök, két. Az intézkedés célja, hogy !Wtdeusz Pyka, volt miniszter- az egykor felelős tisztséget be- ejnők-helyettes, Jan Szydlak, töltött politikusok a szejm- bz időközben feloszlatott Len- bizottság előtt tanúvallomást gyei Szakszervezeti Szövetség tehessenek az ügyükben foly- elnökségének volt elnöke, va- tatott vizsgálatban. (MTI) f Villámvizit Kedden, hosszabb szünet után, ismét magasba emel­kedett az amerikai elnök különgépe. Utasait Közép- és Dél- Amerikába repítette. Ronald Reagan Shultz külügyminisz­ter és néhány katonai-gazdasági szakértő társaságában Brazíliába, Kolumbiába, Costa Ricába és Hondurasba indult. öt nap alatt négy országban hat államfővel tárgyal az élnök. Mi tagadás, sűrű program. Okkal vonják kétségbe Washingtonban a tanácskozások érdemi jellegét. Ilyen rö­vid idő aligha alkalmas az Egyesült Államok és az érintett országok, valamint a térség valamennyi problémájának tüzetes áttekintésére. Az elnöki villámvizit legföljebb arra jó, hogy kifejezésre juttassa az USA érdekeltségét, alkal­mat adjon az elnöknek a washingtoni törekvések kifej­tésére. Félő viszont — vélik a tárgyilagos elemzők —; hogy Reagan idejéből nem futja majd az ellenérvek mérlegelé­sére, a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező problémák or­voslására. Ügy tűnik, ez nem Is célja az ötnapos körútnak. Sok­kal inkább az amerikai értelmezésű demokrácia terjesztése Közép- és Dél-Amerikában. Hogy miféle demokráciáról van sző, arra vonatkozóan ném lehetnek kétségeink. Wa­shington ugyanis eleve szembefordul minden olyan folya­mattal, amely a térség valamely országában az Amerika- barát katonai juntát veszélyezteti. Salvadorban, Honduras- ban, s egy sor más országban rendkívül elnéző az emberi jogok megsértésével szemben, viszont „a nemzetközi terro­rizmus elleni harc” jegyében mindent elkövet Nicaragua haladó rendszerének megdöntésére. Valószínű, hogy éppen a Managua elleni föllépés ösz- szehangolása és a salvadori hazafiak elleni harcban az amerikai támogatás megsokszorozása lesz a legfőbb téma Reagan és Magana salvadori, illetve Rios Montt gua.ema- lai elnök tárgyalásán. Jellemző, hogy ezekre a megbeszé­lésekre Costa Rica és Honduras fővárosában kerül sor, miután a salvadori, illetve a guaiemalai látogatásról biz­tonsági okokból lebeszélték az elnököt. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok „hátsóudvará­nak” tartott Közép-Amerikával még szorosabb kapcsolatok, ra törekszik Washington. Ebből a szempontból jelentősnek számít Reagan San Jose-i eszmecseréje Costa Rica veze­tőivel. Brazíliában valószínűleg a gazdasági kapcsolatok témája kap majd elsőbbséget a tárgyaláson, míg Kolum­biában aligha hagyja szó nélkül Reagan azt a politikai irányvonalat, amelyet Belisario Betancurt elnök folytat, megbékélést hirdetve a baloldali geril’ákkal szemben. Ami a rövid körút valamennyi állomásán bizonyára szóba kerül: az az Egyesült Államok szerepe a falkl3ndi válságban. Washington annak idején az angolszász szolida­ritás-jegyében London mellett állt ki, g a briteknek nyúj­tott erkölcsi és műszaki támogatás hatalmas visszatetszést keltett az Argentínával rokonszenvező kontinensen. Latin- Amerika alighanem máig sem feledte ezt. ami azóta is be­árnyékolja Washington és a térség kapcsolatát. Ronald Reagan útitervéből éppen ezárt hiányzik Ar­gentína. Buenos Aires egyszerűen nem hajlandó fátvint bo­rítani a múltra. Gyapay Dénes Grósz Károly, a Borsod Abaúj-Zemplén megyei párt- bizottság első titkára hangsú­lyozta : senki sem születik szocialista hazafinak és el­kötelezett intemacionalistá nak. Az ehhez vezető út min den korszakban, minden generáció számára más és más nehézségekkel van tele. Még inkább szükséges elmé­lyíteni a fiatalokban a becsü­letes munka iránti szeretetet, a nem látványos, de semmi vei sem pótolható aprómun­ka tekintélyét. (MTI) Általános sztrájk Belgiumban Magyar Péter, az MTI tu­dósítója jelenti: Belgium felét megbénító ál­talános sztrájkot tartottak kedden a szakszervezetek, ha­tékonyabb munkanélküliség­ellenes intézkedéseket köve­telve a munkáltatóktól és a kormánytól. A szocialista (FGTB) és a keresztény (CSC) szakszervezeti szövetség össze­hangolt. forgósztrákja, most Antwerpen, Brabant, Namur és Kelet-Flandria megyére terjed ki, jövő héten a másik öt megye dolgozói lépnek sztrájkba. A közhivatalok az egész or­szágban zárva maradtak. Majdnem teljesen megbénult a légi közlekedés, alig közle­kedtek. a vonatok, autóbuszok. Leállt a postaforgalom, nem jelentek meg a fiamarid nyel­vű újságok, szünetelt a rádió és televízió flamand adása. A francia nyelvű sajtó a jövő héten függeszti fel a munkát. Tisztán élt,példakép lett Kilencven éve Herkulesfür- reneet az egyesített munkás- dón, 1892. december 1-én szü- paraszt osztagok parancsnok­iéiért Pataki Ferenc. Amikor ságának élére állították. Eb- szüleit gyerekfejjel elvesz- ben a beosztásban sikert si- tette, árvaházba került. Te- kerre halmozva harcolt, de mesváron elvégezte a polgári közben készült a szocialista iskolát és 1911-ben a tanító- Magyarország szolgálatára, képzőt. Ezután tisztviselős- A béke éveiben különböző be- ködött, házitanító és tanító osztásokban szolgálta a szov- volt. Szeretett volna tovább jethatalmat. tanulni. 1913-tól a Lugosi 8. 1941-ben a német fasiszták honvéd gyalogezred katonája, támadása után újra frontszol- majd tartalékos tiszti tanfo- gnatra jelentkezett. 1943.au- lyamának hallgatója. gusztus 18-án érkezett a Kár­Az első világháború kitő- pát aijára. Rövid idő alatt je- résekor a frontra küldik. A ientös ellenállási csoportot háború fordulópontot jelent szervezett a huszti, a szőllősi az életében. 1915 márciusa- a munkácsi járások terü- ban Przemysl bevételekor jetén. fogságba esik. Ezután Szim- ^44 márciusában elfogták, birszk, Krasznojarszk hadi­fogolytáboraiban él, megta­A horthysta vezérkari főnök­ség különbírósága halálba nul oroszul, tanulmányozza ftélte Már megkezd6dött Ma a társadalompolitikai kérdé­seket, olvassa a marxista mű gyarország felszabadítása, amikor a nyilasok 1944. no­veket^A fogoly _zásziósj9vember 4_én Sopronban tíz társával együtt kivégezték. .. , . , . . Ennyi lett volna egy em­gat, és folyamatosan azok ve- feer éfete? Ennyi, hiszen a kor nem engedte, hogy több A szakszervezetek a sztrájk­kal tiltakoznak a munkálta­tókkal és a kormánnyal foly­tatott gazdaságpolitikai egyez­tető tárgyalások kudarca mi­att. Az egyeztető tárgyalások azért szakadtak félbe, mert a _ m unkáltatók kerekein elutasí- párt kormányzósági bizottsá- tóttá,k a íkrvrmánv iavnAlatát. ás «áu« ~ o zéregyéniségévé válik. Részt vesz a szovjethatalom meg- legyen g napja,inkban, ami erősítésében, a hadifoglyok 0iy sokat beszélünk a fia- forradalmi szervezeteinek és ta]ok y eV€lésérdi; a példaké­vörösgárdista egységeinek erejér61 és azok hiányá­megszervezeseben. 1918-ban to, már a bolsevik párt tagja. Ké­sőbb a krasznojarszki külföl­di munkások kommunista szervezete végrehajtó bízott- .. . . , 1ogBal leh-t_ ságónak elnöke. A bolsevik ról, mintha elfeledkeznénk arról, hogy nem is oly rég sokan — köztük Pataki Fe­renc is — életüket adták e-?y tottá.k a kormány javaslatát és a szakszervezetek követelését, hogy a bérek rendeletileg tör­tént korlátozása fejében és annak terhére 5 százalékos munkaidő-csökkentéssel és kö­telező új felvételekkel enyhít­sék a félmilliós munkanélkü­liséget. Előkészület a visszatérésre Anatolij Berezovoj és Va- lentyin Lebegyev, akik több miint 200 napot töltöttek az űrben és ezzel megdöntötték a világűrben való tartózkodás Időtartamrekordját, most — miközben folytatják feladata­ik végrehajtását — megkezd­ték az előkészületeket arra, hogy visszatérjenek a Földre — írja a TASZSZ szovjet hír­ügynökség. A két űrhajós kedden fel­öltötte azt a vákuumos űrru­hát, amely a földi nehézkedést imitálja. A 202. nap feladatai közé tartozott az elhasznált beren­dezések egy részének az űrál­lomásról a teherszállító űrha­jóba való átrakása, a súlyta­lanság körülményei közötti növénytermesztéssel kapcsola­tos kísérletek elvégzése és te­levíziós beszélgetés az irányí­tó központtal. Az orvosi ellenőrzés ered­ménye szerint Anatolij Bere­zovoj és Valentyin Lebegyev egészsége és közérzete jó. A Szaljut—7 — Szojuz T—7 — Progressz—16 tudományos kutató komplexum repülése rendben folytatódik — írja a szovjet hírügynökség. gában ő is képviseli a külföl­di kommunistákat. Maga is nek, lehetnének a mai fiata­lok példaképei. Emlékezünk. Tisztelgünk fegyveresen harcolt Marinszk- egy ember előtt, aki a má­nál és Turuhanszknál. Amikor gyár és a nemzetközi *nu:n- az ideiglenesen hatalomra ke- kásmozgalom harcosa volt. rült fehérgárdisták Szibériá- Ma Pataki Ferenc életét, el­bán elfogták, a krasznojarszki veit joggal taní+iuk iskola- börtönbe került. Fogságából inkban: tisztán élt, s így p~l- a partizánok szabadították ki. dakép lett... Nem sokkal ezután Pataki Fe­______________Ambrus Sándor S egít a rágalom ? Az Egyesült Államok kül- The Washington Pori; én nyl- ügyminiszstériuma dokumentu- latkozrtek erről neves amerikai mot tett közzé, amelyben is- tudósok is. mét azt próbálja igazolni, A szovjet hírügyökség fel- hogy a Szovjetunió és szövet- hívja a figyelmeit, hogy az ségesei vegyi és biológiai újabb szovjetellenes rágalom- fegyvereket alkalmaznak Af- ra azért volt szükség, mert az ganisztár.ban, Kambodzsában amerikai kongresszus rövide- és Laoszban. A TASZSZ szov- sen megkezdi a vitát a vegyi jet hírügynökség ezzel és a biológiai hadviselésre kapcsolatban rámutat: a nem fordítandó dollármilliárdokról. először felszínre kerülő rágal- Az amerikai sajtó adatai makat nem csak a szovjet fél szerint az Egyesült Államok utasította már vissza. A nyu- fegyvertárában máris 150 ezer gáti állítások „tanúkra” és tonna mérgező anyagot tar- szemtanúkra” hivatkoznak, talmazó bomba és akna ta- az ENSZ szakértői azonban lálható, s öt éven belül mint- semmiféle bizonyítékot nem egy hatmilliárd dollárt szán­találtak. A meggyőző bizonyí- dékoznak fordítani a tömeg- tékök hiányáról beszámolt a pusztító vegyi fegyverekre. Kisebbségi érzés... Helmut Schmidt volt nyu- garet Thatcher miniszterelnök- gatnémet kancellár a BBC nél, a BBC szerint azért is, televíziónak adott nyilatkoza- hogy tanácsokat adjon a de- tában „egészen nevetséges- cember 3-i közös piaci csúcs- nek minősítette „a nyugat értekezlet előtt, katonai kisebbségi komplexre Schmidt nyilatkozatában - sat — nemcsak bagyomá- nevek említése nélkül — ki- nyos nukleáris értelemben is. jelentette: _ ,tt nyugalon min. Utalt ra, hogy az NSi-K had- den negyedévben vagy min- serege, habar csak hagyoma- den hónapban akad egy poli- nyos fegyverzettel van ellát- tik hül a NATO főtitkára, va, „önmagában is hatalmas hol valajmely (NATO-) állam er0’ kép03 arra, hogy bárkit feje V8gy miniszterelnöke, aki elrettentsen az agressziótól szörnyűlködni kezd azon, mi­A szoci a demokrata politi- lyen rettenetesen erősek a szovjetek, mennyi katonájuk van, mennyi hajójuk stb. S tartózkodik Londonban — tisztelgő látogatást tett Mar­Bolgár atomerőművek Bulgáriában a Duna part- A természetes energiaárrá- 1980-ban, a harmadik 440 jln, a Vraca megyei Kozlo- sokban szegény Bulgária gyors megawattos turbinaegység dujban már héi éve működik ütemben fejleszti az atom- üzémbe helyezésével az erőmű az ország első atomerőműve, energetikát. A kozloduji már az egész energiatermelés Az ott termelt áramot a táv- atomerőmű 1979-ben az or- negyedét látta el. Befejezés vezetékek az ország minden szag vülamosanergia-terme- előtt áll a negyedik turbina- részébe eljuttatták. lésének 20 százalékát adta egység építése, amelynek telje­sítménye szintén 440 mega­watt lesz. A fejlesztés azonban nem áll meg a kozloduji atom­erőműnél. A jelenlegi, VIII. ötéves terv alatt megkezdik a második, a Belene atomerő­mű építését. Ez az erőmű már 1000 megawattos reaktorral fog működni és kapacitása je­lentősen túiiépi Kozlodujt. A Belene atomerőmű felépítése után a bolgár atomerőművek összteljesítménye eléri a 4700 megawattot, Ez pedig azt je­lenti, hogy az ország összener- gi a termelésének mintegy 40 százalékát az atomerőművek szolgáltatják majd. Képünkön: A kozloduji atomerőmű ve­zérlőterme hogy nekünk már kellene va­lamit tennünk ez ellen... én magam meglehetősen maga­biztos vagyok Itt van például a (nyugatnémet) Bundeswehr ... A katonai kisebbségi ér­zésnek ez a kultiválása egye­nesen nevetséges» — mondat­ta. B—52-es bombázó balesete Felrobbant és kiégett egy B—52-es típusú amerikai ha­dászati bombázó az Egyesült Államok légierejének Merced támaszpontján, Kalifornia ál­lamban. A bombázó hattagú legénységének sikerült meg­menekülnie. A támaszpont ve­zérkarának szóvivője nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem megcáfolni azt, hogy a robbanás pillanatában volt-e nukleáris fegyver a repülőgé­pen. Helyi megfigyelők a hír kapcsán emlékeztetnek arra, hogy nem ez az ei;ő eset, ami­kor nukleáris fegyvert hor­dozó repülőgépet baleset érc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom