Nógrád. 1982. augusztus (38. évfolyam. 179-203. szám)

1982-08-19 / 194. szám

Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ A SaígOtarjStt és Vidéke ÁFÉSZ megyénk székhelyé­nek éppen úgy, mint a salgó­tarjáni járásnak a figyelem középpontjában szereplő szö­vetkezete. Mindez nemcsak azért van, mert ez a szövetke­zet gazdag hagyományokra te­kint vissza, hanem azért is, mert a szövetkezet ellátásból jelentős terheket vállal magá­ra. S végül azért is övezi a figyelem a Salgótarján és Vi­déke ÁFÉSZ-t, mert a szövet­kezeti kollektívának mindig akad új ötlete — ami ébren tartja az emberek figyelmét. Sokoldalú tevékenység A szövetkezet működési te­rületén 55 bolti kiskereskedel­mi egységgel, 37 vendéglátó- 15 felvásárlóhellyel rendelke­zik. Emellett van az ÁFÉSZ- nek szállítórészlege, három ipari üzeme és két kölcsönző­je. Mindezek azt bizonyítják, hogy a szövetkezet sokoldalú tevékenységet végez és na­gyon sok feladatot kell megol­dania. A feladatok megoldásá­nak mikéntjéről beszéljenek inkább azok a legfontosabb számok, amelyek minden szó­nál érzékletesebben bizonyí­tanak. A szövetkezet a tavalyi évet a VI. ötéves tervidőszak első éveként kezdte meg, s gazda­sági feladatait, a küldöttgyű­lés által jóváhagyott tervet si­keresen teljesítette. Az ered­ményes munkáért már hatod­szor nyerte el a „Kiváló szö­vetkezet” címet. Ezt a sikeres, eredményes munkát az idén is folytatja a szövetkezet. Az első fél évben az időarányos tervfeladatot valamivel több mint 4 millió forinttal teljesí­tette túl a szövetkezet. Ha viszont a múlt év első fél évé­hez viszonyítjuk a helyzetet, akkor a növekedés több mint 12 százalékos. A szövetkezet évi forgalmi terve meghalad­ja a félmilliárd forintot, ami több mint 7 százalékkal na­gyobb feladatot jelent az 1961. évinél. A tervek szerint a be­vételnek több mint a hatvan százalékát az élelmiszer-for­galom eredményezi. A Salgótarján és Vidéke AFÉSZ-ben fontos teendőként tartják számon, hogy a bolt­jaikba betérő vásárlók min­dig megtalálják a legszüksége­sebb napi cikkeket, kifogás­talan legyen a napi ellátás, minél zavartalanabb az alapel­látás. A szövetkezetiek olyan korszerű üzletekkel büszkél­kedhetnek, mint például a salgótarjáni 8. számú ABC- áruház, amely a megyeszék­hely központjának egyik leg­keresettebb bevásárlóhelye. Kétségtelen, hogy nem sokkal marad el mögötte — áruellá­tásban, rendben, tisztaságban egyaránt — a vásárcsarnoki, vagy a Gorkij-telepi élelmi­szerbolt sem. A szövetkezetiek nagyon sokat törődnek a gaz­dag választék biztosításával, s e választék rendszeres bőví­tésével. A kifogástalan ellátásért A szövetkezet az alapellá­tást elsősorban a szállítópart­nerekkel — sütőipar, tejipar, húsipar, ZÖLDÉRT, FÜSZÉRT — kialakult gyümölcsöző kap­csolat révén igyekeznek ma­gas színvonalon biztosítani. Ugyanakkor e nagy szállítók mellett szélesítették az árube­szerzés lehetőségét, főként a zöldség- és gyümölcsellátás ér­dekében. A , salgótarjáni ÁFÉSZ tehergépkocsijai gyak­ran indulnak útnak Jászfény- szarura, Szentesre, hogy az ottani termelőszövetkezetek­ből friss áruval lássák el az üzlethálózatot. Ugyancsak a választékot hivatott szolgálni a sok kistermelővel kötött szerződés is. A szövetkezeti boltok veze­tői és dolgozói élenjárnak az egészséges táplálkozási szoká­sok terjesztésében is így pél­dául az elmúlt években jelen­tősen növekedett a mélyhűtött A vevőt, a vendéget — a társadalmat szolgálják baromfi fűtek, tej és tejtermé­kek, konzervek kínálata. A solgótarjáni ÁFÉSZ gyakran rendez kóstolóval egybekötött termékbemutatót, karöltve az élelmiszeripari üzemekkel. A salgótarjáni ÁFÉSZ mű­ködési területén a vegyesipar­cikkek forgalmazásában is igyekszik kielégíteni a lakos­ság igényeit. Autóalkatrész­boltjaiban gyakran fordulnak meg a személygépkocsi-tulaj­donosok, üzemanyagtöltő-állo- mása ugyancsak az autósok rendelkezésére áll. S mivel a kislakásépítés mindinkább igényli az építőanyag-ellátás javítását, a szövetkezet saját TÜZÉP-telepén igyekszik is tenni az ilyen igények minél jobb kielégítése érdekében, a lakásépítési program végre­hajtásának segítése érdekében. S hogy a szövetkezet mennyi­re a lakosság kedvében jár, igazolja, hogy a háztartási tü­zelőolajat tankautóval szállít­ja házhoz a megrendelőknek. Átgondolt üzletpolitika Átgondolt és az igényekhez igazodó üzletpolitika jellem­ző a Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ-re. Nagy gonddal és körültekintéssel kezeli például a peremterületeket, igyekszik vásárlóinak olcsóbb árukat biztosítani, s akinek az igénye különleges, az sem kénytelen kifordulni üres kézzel a szö­vetkezet boltjaiból. Mindez köszönhető a szövetkezet ve­zetői és dolgozói szemléleté­nek, amely a lakosság igényei­nek kielégítését az első helyre sorolja. Az idei évben tovább erő­sítik azt a kereskedelempoli­tikai gyakorlatot, amely biz­tosítja a kiegyensúlyozott áru­ellátást. A fogyasztás mérsé­kelt emelkedése mellett arra törekszenek a szövetkezetiek, hogy az áruválaszték bővíté­sével, a minőség további ja­vításával, a differenciált ke­resletekhez igazodó készlet­összetétellel minél jobban ki­elégítsék a változó keresletet. Fő feladatuknak tartják a ru­galmas alkalmazkodást a pia­ci változásokhoz. A Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ régi és megbízható foglalkoztatója a mezőgazda- sági kistermelőknek is. Ezt bizonyítja, hogy jelenleg is 21 mezőgazdasági szakcso­port tevékenykedik a keretei között. Tízen szakcsoportok kö­zül a legtöbb sikert és legje­lentősebb eredményeket a nyúltenyésztők1 érték el, akik tavaly több mint 4700 mázsa vágónyulat értékesítettek. S arra is méltán lehetnek büsz­kék, hogy a tenyésztői mun­kában is szép sikereket érnek el, amit számos szakmai elis­merés bizonyít. Növekvő felvásárlás A szövetkezet a megyében a legnagyobb értékű felvásárlást végzi élőbaromfitól a nyers­bőrig, éticsigától a szemes ter­ményig. . A sertéstenyésztő szakcsoport tavaly több mint 1400 mázsa hússal segített az ellátás javításában. A felvásárlási tevékenység változatlanul jelentős mennyi­séget képvisel a szövetkezet munkájában. A felvásárolt termékek értékéből csaknem 40 millió forint érték a ház­táji gazdaságokból szárma­zik- Alapvetően a zöldség­gyümölcs felvásárlásánál tör­tént nagy előrelépés a háztá­ji és kisegítő gazdaságoknál. A zöldség-gyümölcs felvásár­lási értéknek csaknem 66 szá­zaléka származik a háztáji gazdaságokból. Ez az ered­mény annak köszönhető, hogy a szövetkezetben idejében felkészültek a termeltetésre és a szerződések megkötésére. S mindebben nagy szerepet játszott a kistermelők téli ok­tatása is, ahol a termelők kellő szakmai tanácsokat kap­tak felelősségteljes munká­jukhoz. A salgótarjáni ÁFÉSZ ven­déglátóegységei kulturáltak, a melegkonyhával rendelkező helyek jelentős erőfeszítése­ket tesznek az ételválaszték szélesítésére, a tájjellegű éte­lek kínálatára. A salgótarjáni Tarján vendéglő gyakran ad otthont különféle családi ren­dezvényeknek, szocialista- brigád-találkozóknak és mű­soros esteknek. A megyeszék­hely déli részén levő Gorkij- telepi eszpresszó az új lakó­telepen élők látogatott helyé­vé vált, akár csak a Somos­kőújfalui Határ büfé. A ven­déglátóhelyeken a betérő az üdítő italok széles skálájával, hidegkonyhai készítmények­kel is csillapíthatja éhét és szomját. Céltudatos fejlesztés Fontos megemlíteni a Sal­gótarján és Vidéke ÁFÉSZ ipari tevékenységét. Már a megye határain túl is ismert a Nógrádi ropogós sóspálcika, amelyet mbst már a salgótar­jáni üzemen kívül Karancsla- pujtőn szintén gyártanak. A szövetkezet szeszfőzdéje pe­dig az egész szezonban a la­kosság rendelkezésére áll­A salgótarjáni ÁFÉSZ szö­vetkezetpolitikai és üzletpo­litikai céljainak megfelelően foglalkozik üzlethálózata fej­lesztésével, bővítésével. A Sal­gótarján és Vidéke ÁFÉSZ-re jellemző, hogy szinte minden évben kirukkol új és korsze­rű egységgel. Salgótarjánban a Beszterce-lakótelepen hat­százötven négyzetméter alap- területű ABC-áruház kivite­lezése az elképzelés és Cere- den is ABC-áruház építéséhez fognak. Emellett nem feled­keznek meg a kisebb boltok folyamatos korszerűsítéséről sem. Fejlesztési terveikben szerepel egy új szeszfőzde lét­rehozása Sóshartyánban. A több mint hétezer ta­got számláló szövetkezet nagy gondot fordít a tagsági kap­csolatok erősítésére. A leg­utóbbi esztendőkben például több mint négymillió forint volt a vásárlási visszatérítés. A dolgozók és a tagok igény­be vehetik a szövetkezet ti- szaföldvári üdülőjét, jelen­tős összeg jut évről évre szociális, kulturális célokra, a fiatalok támogatására. A népgazdasági célok szolgálatában Az eredményes V. ötéves terv, s a VI. ötéves terv el­ső gazdasági esztendejének si­keresen teljesített feladatai jó alapokat jelentenek az ÁFÉSZ további fejlődéséhez- Mint ezt Dudás Pál közgaz­dasági főosztályvezető el­mondta, az MSZMP XII. kongresszusa határozata és a népgazdaság VI. ötéves terve eredményes végrehajtásán szorgoskodnak. Kereskede­lempolitikájuk vezérfonala a kereslet-kínálat összhangjá­nak megteremtése, az élet- színvonal megőrzéséből adó­dó tennivalók maradéktalan teljesítése. A törekvés, hogy a vásárlók minden rétege megtalálja a szövetkezet bolt­jaiban az árut, a közétkezte­tés — főként a gyermekétkez­tetés — iránti növekvő igé­nyeket kielégítsék, javítsák a kereskedelmi munka kultu­ráltságát, gazdaságosságát, fejlesszék a szolgáltatási és ipari tevékenységet. Ezeket a célokat szolgálják azok a tö­rekvések is, amelyek a sza- badkasszás boltok új rendsze­rű, szerződéses működtetésé­nek kialakítását szolgálják. A salgótarjáni ÁFÉSZ-nek ed­dig három üzletét működtetik szerződéses formában, de rö­videsen újabb üzleteket kínál­nak fel az ilyen formában tör­ténő üzemeltetésre. A Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ az utóbbi évtizedben öt alkalommal kapta meg a Kiváló szövetkezet címet, s egy ízben kiérdemelte a Bel­kereskedelmi Minisztérium és a KPVDSZ vörös vándor­zászlaját. Mindez ékesen bi­zonyítja a szövetkezeti kol­lektíva kiváló munkáját, ami­nél jobb ajánlólevél nem kell a következő időszak fejlődé­séhez. ‘ (X) Salgótarjánban a vásárcsarnok területén levő élelmiszerbolt gazdag kínálatával, udvarias kt> szolgálásával vonja magára a figyelmet A megyeszékhelyen levő AFÉSZ-boltok elárusítói közül is kiemelkednek szakmai felkészült­ségükkel, a vevők iránti tiszteletükkel a város központban, az SZMT-székhaza mellett levő üzletben dolgozók Sóshartyán — bisztró

Next

/
Oldalképek
Tartalom