Nógrád. 1982. augusztus (38. évfolyam. 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

W15 ITOtFTÄSW BOTSCOETBC! Jól vizsgázott a munkarend Ötnapos munkahét az erdészetben, vízügyben és a mezőgazdaságban Január elsejével 21 nógrá­di mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi vállalat, hivatal, vagy gazdaság kapott lehető­séget az ötnapos munkahét bevezetésére. Közülük 15 vál­lalat teremtette meg a mun­kahét rövidítésének feltéte­leit, így ezeken a hegyeken több mint 3800 dolgozo év elejétől hetenkénti szabad szombatot élvez, A fél év során a többi egy­ség is felkészült: újabb ket­tőnél már bevezették az öt­napos munkahetet, a szécsé- nyi mezőgazdasági szakközép- iskolában, a Drogunionnál, a MAVOSZ-nál pedig még az idén sor kerül rá. Ezzel nap­jainkig a három területen 4684- en. év végéig további 208-an dolgoznak megválzott mun­karendben. Valamennyi gazdasági egy­ségnél zökkenőmentes volt az A kereskedelmi felügyelő­ségek megvizsgálták a főváro­si peremkerületek és a vidéki, 1000 lakosnál kisebb települé­sek fogyasztásicikk-ellátását, valamint azt, hogy összhang­ban van-e a termékek minő­sége az árakkal, kulturált-e a kiszolgálás. Tapasztalataik szerint — különösen a kistelepüléseken, sőt, a tanyavilágban is — a három évvel ezelőtti hasonló vizsgálat óta jelentősen javult a lakosság áruellátása, a ke­reskedelem kulturáltsága. Na­pi cikkekből az üzletek veze­tői általában a helyi igények­nek megfelelően alakítják ki a választékot. Ebben nagy se­gítséget nyújt, hogy a nagyke­reskedelmi vállalatok számos megyében úgynevezett háttér­raktárakat létesítettek, ame­lyekből az árut kisebb távol­ságra kell szállítani. A keres­kedelmi vállalatok a nagyobb vidéki városokban újabban ki- jeöltek olyan nagyobb üzlete­áttérés: a féléves eredmények jobbak a tervezettől, a költ­ségek pedig az előirányzott alatt maradtak. Mint azon­ban a MEDOSZ megyei bi­zottságának legutóbbi ülésén is szóvá tették, több helyen gondok nehezítették a megnö­vekedett szabad idő okos el­töltését. . Balassagyarmaton például a' Volán helyi járatai nincsenek összhangban az új munkakezdési időkkel, Rét- ság térségében a szolgáltatást nyújtó hálózat nem alkalmaz­kodott eléggé az ötnapos mun­kahéthez. Ugyanitt nem tart­ják megfelelőnek az orvosi ügyeleti ellátást, a gyógyszer- tár, a RAMOVILL, a GELKA és a kereskedelem nyitva- tartását. Joggal emelnek ki­fogást az ellen is, hogy a délutáni órákban már nem mindig tudnak kenyeret, tejet, húst, és más alapvető cikke­ket megvásárolni. Salgótar­ket, amelyekbe a nagykeres­kedelem annyi árut szállít, hogy szükség esetén a körzet­ben levő kisboltok innen pó­tolhatják a hiányzó cikkeket. Bács megyében általában 20 kis üzlet is „ráépül” a közeli nagy boltokra. Több megyében — például Baranyában, BáCs- ban és Zalában — a legutób­bi időben bővítették a mozgó- bolt-hálózatot. Teherautókat és buszokat alakítottak át üz­letté, amelyek meghatározott útvonalon 2—3 naponként megjelennek a kistelepülése­ken, s ellátják a lakosságot a napi élelmiszerekkel és kisebb iparcikkekkel. Változatlanul gond, hogy a szállítók nem mindig visz­nek a kis üzletekbe kis meny- nyiségben rendelt cikkeket, sőt, azokat a kelendő árukat sem mindig szállítják ki, amelyeket a közeli nagy bo ­tok is szívesen átvesznek. A boltvezetők gyakrabban kere­sik fel a közeli városok nagy­kereskedelmi raktárait, vala­jánban, Balassagyarmaton és a . központi községekben a hét­végi és hét eleji zöldség-gyü­mölcs ellátást érte kritika. A termelőszövetkezeti tag­ság és a csaknem négyezer fős alkalmazotti létszám ré­széről is egyre inkább felvető­dik az ötnapos munkahét iránti igény, az érvényben le­vő rendeletek sem zárják ki bevezetésének lehetőségét. A gazdaságok vezetői már eddig is több intézkedést tettek azért, hogy a középtávú terv végére a tsz-eknél is általánossá vál­jék a rövidített munkahét. Már most ebben a formában dolgoznak legtöbb helyen az ipari melléküzemágakban és segédüzemekben foglalkozta­tottak, több gazdaságban a növénytermelésben tevékeny­kedők, s arra is van példa, hogv az állattenyésztésben dolgozók is megkapták a le­hetőséget rá. boltvezető mint az újonnan létesült ön- kiszolgáló raktárakat. így a választékot bővíteni tudják ugyan, de gondot jelent, hogy az árubeszerzés miatt rövi- debb-hosszabb időre kénytele­nek zárva tartani. Az ellenőrök a megvizsgált több mint 600 fővárosi és Vi­déki üzlet közül átlag minden negyedik helyen tapasztaltak valamilyen rendellenességet. Gyakran számoltak többet az eladók az áruért, esetenként gyengébb minőségű termékért első osztályú árat kértek. Fő­ként a vidéki kisközségek boltjaiban lejárt szavatosságú termékeket árusítottak, s jó né­hány helyen a raktárak sem voltak rendben. A szabálytalanság ma sem kevesebb — bár nem is több —, mint három esztendővel ez­előtt. Az esetek többségében pénzbírságot róttak ki, néhány alkalommal fegyelmit kezde­ményeztek, s volt, ahol beér­ték figyelmeztetéssel. Mai számunkban: Együtt az alap­szervezetekkel Család—otthon Fafaragók tábora STC—Detva 2-0 Bányászfiatalok találkozója Szakmai tapasztalatcserével összekötött találkozót rendez­tek szombaton Tatán Komá­rom megyei bányászfiatalok részvételével. A KISZ megyei bizottsága azokat a fiatalokat hívta meg a találkozóra, akik az új eocénbányák építésénél különféle munkaakciókkal gyorsítják az új széntermelői munkahelyek kialakítását. A tatabányai fiatalok a nagy­egyházi, az oroszlányiak a márkushegyi bánya létesítése mellett vállaltak védnökséget. E fiataloknak nem kis szere­pük van abban, hogy a már­kushegyi bányában a terve­zettnél fél évvel, a nagyegy­háziban pedig egy évvel ko­rábban kezdték meg a terme­lést. Az oroszlányiak többek között társadalmi munkában készítették el a lejtősakna hírközlő berendezéseit. A Dorogi Szénbányák fiatal­jai, akik most vállaltak véd­nökséget az eocénprogram so­rán megnyíló harmadik bá­nya, a lencsehegyi építése fe­lett, szombaton tapasztalatszer­zés céljából leszálltak a már termelő, de még épülő nagy­egyházi és márkushegyi bá­nyákba. A bányalátogatás után fórumot rendeztek, ahol Kapo- lyi László ipari minisztériumi államtitkár, valamint a doro­gi, a tatabányai, és az orosz­lányi bányavállalatok vezetői válaszoltak a fiatalok kérdé­seire. Nem vár a szállítókra Önkiszolgáló raktárba jár a ÁFÉSZ-ek az ellátásról Gond nélkül nem megy Gazdag ifjúsági program A szegedi ifjúsági napok második napján szombaton, több mint harminc kulturális és szórakoztató program kö­zött választhatott a sok ezer Szegedre látogató fiatal. A Széchenyi téren meghívott népművészek részvételével megnyílt a kétnapos népmű­vészeti vásár. Az árusítósát­rak szomszédságában levő szabadtéri színpadon a szege­di, a békéscsabai Balassi, a vaskúti német, a szabadszál­lási, valamint a szabadkai MIadost néptáncegyüttes két és fél órás folklórműsort adott, majd ugyanitt egész napos táncház kezdődött. Az újszegedi színpadon, a művelődési házakban, az if­júsági klubokban könnyűze­nei műsorok, disco, kabaré­programok, politikaidal-mű- sorok várták a fiatalokat. A nap programja a szegedi KISZ-szervezetek Tisza-par- ti karneváli felvonulásával, vidám utcabállal fejeződött önmagában is sokatmondó tény: az elmúlt öt esztendő­ben mintegy másfélszeresére növelték kiskereskedelmi for­galmukat az ÁFÉSZ-ek. Erő­teljesebben nőtt az élelmisze­rek és vegyes iparcikkek, míg mérsékletebben a ruházati termékek forgalma. A számok mögött nem kis erőfeszítések vannak, jóllehet nem gond nél­küli a szövetkezeti ellátás. Különösen a kistelepülése­ken akadnak gondok, noha kétségkívül jelentős a fejlő­dés az elmúlt években. A legutóbbi adat szerint a kis­településeken 225 bolt és 120 vendéglátó egység működik, ezeknek közel kilencven szá­zaléka ÁFÉSZ-érdekeltségű. Ez az adat is jelzi, hogy a kis­települések ellátása elsősorban az ÁFÉSZ-ek feladata. Fej­lesztéspolitikájuk alapelve, hogy az ellátatlan területeket bekapcsolják a kereskedelmi hálózatba, több kistelepülés üzletét felújítással, korszerűsí­téssel tegyék alkalmassá a la­kossági igények kielégítésére. Az áruellátás tapasztalatait vizsgálta a közelmúltban a MÉSZÖV, s a 32 egységben végzett fölmérés szerint az alapellátás legérzékenyebb pontjának a sütőipari termé­kek bizonyultak, mint kimu­tatták a kenyérellátás a terü­letek 64 százalékában köze­pesnek, illetve gyengének mondható. A tőkehús és hús- készítmények kínálata nagyjá­ból megfelel az igényeknek, hasonlóképpen jó a választék a tejtermékekből, a konzer- vekből. Áruellátási, készletgazdálko­dási, s egyben jövedelmezősé­gi kérdés is, hogy a boltok az iparcikkek milyen körét for­galmazzák. A felmérések sze­rint a szeráruellátás alig kö­zepesnek minősíthető, kedve­ző viszont, hogy a háztartást vegyipari, kozmetikai cikkek terén megnyugtató a helyzet, s a fogkrémek, mosó- és mo­sogatószerek, szappanok kíná­lata is — az alkalmankénti kivételektől eltekintve — megfelel a helyi igényeknek. Ugyanakkor megszaporodtak a gondok a technikai felsze­reltséget illetően, főként ami a javításokat illeti. A hűtőszek­rények, -pultok karbantartása, javítása gyakorta elhúzódik. S elszomorító, hogy még több kistelepülési boltban a ka- védarálóval sem lehet talál­kozni, nem is szólva egyéb technikai követelményekről. Mint arról hírt adtunk, a MÉSZÖV elnöksége nemrégi­ben tárgyalta a kistelepülések ellátását, s konkrét teendőket fogalmazott meg a helyzet jobbítására. Ennek eredmé­nyeként várhatóan csökken hátrányuk, bővül az alapvető cikkek kínálata, javul az áru­ellátás, a szállítás, s remélhe­tően ez is — hozzájárul majd a kistelepüléseken élők — a megye lakosságának mintegy harminc százaléka — közérze­tének jobbulásához. Kirándulók Somoskőn. Gy. P. Komoly csaták színtere volt? Régészeti ásatások Salgó váránál Évekkel ezelőtt elkészült Salgó várának helyreállítási, illetve állagmegóvási terve. A műemlék biztonságos, bal­esetmentes látogatását is elő­segítő tervet jóváhagyta az Országos Műemléki Felügye­lőség, valamint az Országos Környezet- és Természetvé­delmi Hivatal is. Milyen lehetett egykor a vár — erről vajmi keveset tudunk, ezek szerint az erede­ti állapotot tükröző rekonst­ruálásról alig lehet szó. Mos­tani állapotában megerősíte­ni — ez a feladat mind sür­getőbbé vált, hiszen a vár egyre romlott. Teljes rendbe­tétele legalább másfél millió forintba kerülne, ekkora summát máig nem sikerült előteremteni. Kisebb összege­ket azonban majd minden év­ben meg lehet menteni a fon­tos munka javára, így Salgó várának feltárása és állag- megóvása mégis megkezdőd­hetett. A tavalyi munkák után idén ismét hat héten át vallatták az ősi vár titkát. Ebben Feld István régész, az Országos Műemléki Felügyelőség mun­katársa nyújtott hozzáértő se­gítséget. A régészeti feltárás során több értékes tárgy ke­rült felszínre. Időette fémtár­gyak, melyek eredetét még tisztázni kell, égetett kerá­miából készült nagyon szép kályhacsempék Árpád-házi címerrel, s több ágyúgolyó. Ez utóbbiak különleges je­lentőséggel bírnak, hiszen tör­téneti feljegyzésekből mind­eddig úgy tudtuk, hogy Salgó vára sohasem volt komoly harcok színhelye. Most nem­csak az ágyúgolyók utalnak az ellenkezőjére, hanem azok a feltárt nyomok is, melyek­ből az erődítmény leégésére következtetnek a régészek. Könnyen megeshet, hogy a régészeti leletek értékelése után egyes , történeti adatok is módosításra szorulnak. Idén a vár legmagasabb ré­szén végeztek ásatásokat, a fellegvárat kutatták. Helyen­ként 4—5 méterre is leástak, a helyiség eredeti alsó szint­jéig. A XIII. századból szár­mazó falak közt megtalálták az udvari főbejáratot és a vár kapuzatát. Szó esett ar­ról is, hogy a munkák végez­tével az Országos Műemléki Felügyelőség a vár bejáratát az eredeti állapotnak megfe­lelően rekonstruálja. Az idén esedékes feltárási munkát július 30-án fejezték be. Addig is, míg folytatják, lépcsőket, korlátokat állítot­tak fel a területen, hogy a tu­ristacsoportok veszély nélkül megtekinthessék. Jövőre az ötszögietű bástya megkutatá­sával folytatják Salgó vára feltárását, ez a rész már a későbbi időkből, az 1500-as évekből maradt ránk. A mun­kát a Nógrád megyei Múzeu­mi Szervezet irányítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom