Nógrád. 1982. július (38. évfolyam. 152-178. szám)

1982-07-14 / 163. szám

SaLGOTKGRlfiltl R O •s­A HÓGRÁD SALGÓTARJÁNI MELLÉKLETE u K MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT 1983. JÚLIUS |4 A végrehajtó bizottság tárgyalta Napirenden a sütőipari vállalat Mit kapni a TÜZÉP-telepen? — Köztisztasági helyzetkép A Salgótarjáni városi Tanács Végrehajtó Bizottságának napirendjén többnyire valamennyi salgótarjánit érintő és foglalkoztató témák szerepelnek. Az alábbiakban az elmúlt másfél hónap alatt lezajlott végrehajtó bizottsági ülések vitáiról, határozataiból adunk összeállítást. A jobb kenyérellátásért. A tanács végrehajtó bizott­sága megvitatta és jóváhagyó­lag tudomásul vette a Nógrád megyei Sütőipari Vállalatnak az ellátás érdekében végzett munkájáról szóló beszámolót. A testület egyebek között megállapította, hogy megyei sütőipari vállalat megkülön­böztetetten kezeli Salgótarján lakóinak kenyér- és pékáru­ellátását, amelyett kiegyensú­lyozottnak és jószínvonalúnak ítélt. Ezért a végrehajtó bi­zottság elismerését és köszö­netét fejezte ki a vállalat veze­tőinek. a kollektívának. Annak érdekében, hogy az elkövetke­ző időben a sütőipari termé­kekből az ellátás még színvo­nalasabb legyen, a végrehajtó bizottság javasolta a vállalat vezetésének, hogy tegye szoro­sabbá és rugalmasabbá kap­csolatait a forgalmazókkal, ami egyik feltétele a folyamatos és választékos ellátásnak. Ugyancsak a javaslatok kö­zött szerepel, hogy a sütőipa­ri vállalat törekedjen a kor­szerű — konténeres — áru­szállítás feltételeinek mielőbbi megteremtésére, s nagyobb fi­gyelmet fordítson a szállító­eszközök tisztántartására, a közegészségügyi előírások ma­radéktalan betartására. A vég­rehajtó bizottság a termelés- ellátás felügyeleti osztályt uta­sította az érdekelt szervekkel közös koordinációs megbeszé­lés tartására a sütőipari ter­mékekkel való jobb ellátás vé­gett. A magánlakás-építők anyag- ellátása. A végrehajtó bizottság meg­vitatta és értékelte a magán­lakás-építők anyagellátásának helyzetét is. Egyebek között megállapította, hogy az Észalc- magyarországi TÜZÉP Válla­lat a jelenlegi körülmények között is igyekszik salgótarja- ni telepén javítani az árukí­nálatot, kielégíteni a mennyi­ségi igényeket, szélesíteni a választékot. Az árukínálat azonban még mindig alatta marad az igényeknek, nem gyakori, hogy a családi házai építeni szándékozóknak bosszú­ságot okoznak a hiánycikkek, és a salgótarjáni TÜZÉP-tele­pen a forgalmazás feltételei sem rózsásak. A téma időszerűségét jelzi, hogy a magánlakás-építés szorgalmazása, segítése kiemelt társadalompolitikai feladat. A tanács végrehajtó bizottsága a magánlakás-építők érdekében több intézkedésre kérte fel a TÜZÉP-vállalat igazgatóját. A testület fontosnak tartja hogy az építtető az igényeihez job­ban igazodó választékkal ta­lálkozzon a TÜZÉP-telepen, indokolt a kiszolgálás kultu­ráltságának fokozása, a szük­séges személyi feltételek bizto­sítása, hogy növekedjék a te­lep áteresztőképessege és meg­gyorsuljon az árjiriadás. A tes­tület ugyancsak kérte a TÜ- ZÉP-válíalat igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intéz­kedést a telepen levő építő­anyagok áttekinthető csopor­tosítására, a vásárlók jobb tá­jékoztatására. Addig, amíg a "állalatnak nem lesz lehetősé­ge új TÜZÉP-telep építésére, vagy a jelenlegi korszerűsíté­sére. indokolt a működés alap­vető feltételeinek javítása, fő­ként a közlekedési utak álla­potának, a tárolás körülmé­nyeinek jobbítása. A végrehajtó bizottság fel­kérte a Nógrád megyei Ipar­cikk-kiskereskedelmi Vállalat igazgatóját, hogy kiemelt fi­gyelmet fordítson a különbö­ző szerelvényáruk választéká­nak bővítésére. Környezetünk védelmében A városi tanács tavaly ápri­lisban tárgyalta Salgótarján köztisztaságának helyzetét és feladatait és megalkotta a köz- tisztasági rendeletet, amely augusztus végén lépett hatály­ba. A tanács végrehajtó bi­zottsága a közelmúltban tájé­koztató jelentést hallgatott meg a tanácsrendelet végre­hajtásának tapasztalatairól, a rendeletet követő intézkedé­sekről. A tanács műszaki osztálya jelentős erőfeszítéseket tett a köztisztasági rendelet megis­mertetéséért és értelmezéséért. A tanácsrendelet mellékletei az ügyfélszolgálati irodán és a műszaki osztályon egyaránt megtekinthető, amelyek közül a legfontosabbak: a szemétte­lepek, szemétgyűjtő helyek he­lyeinek rögzítése, a szemétszál­lítás ütemezése, a szemétszál­lítás díja. A vállalatokat, in­tézményeket felkérték a ta­nácsrendelet betartására, a közvetlen környezetük folya­matos takarítására. A Hazafias Népfront városi elnöksége is több alkalommal szervezett előadást a HNF lakókörzeti bi­zottságok aktivistáinak a ta­nácsrendelet gyakorlati alkal­mazásáról. A tavaly decemberi tanács­tagi beszámolókon a városban élők, a tanácstagok gyakran hozták szóba a köztisztaság hi­ányosságait. A felvetéseket, pa­naszokat, kéréseket követően gyorsan intézkedett a műszaki osztály. így például felmér'ék a szemétszállítási igényt ami alapján elkészült a szemét- szállítási ütemterv. Azokon a területeken, ahonnan rendsze­resen elszállítják a szemetet, a városgazdálkodási üzem biz­tosítja a gyűjtőedényeket. Ki­jelölték a hulladékgyűjtő he­lyeket is, s ezzel csökkentették a balesetveszélyt, s a Kemero- vo-körúton, Gorkij- és Besz- terce-lakótelepen, más utcák­ban. A különböző szervekkel kar­öltve folyamatosak a köztisz­tasági szemlék, s az ilyen kör­utak alkalmával számos ille­gális szemétlerakó helyet, sze­méttelepet szüntettek meg, s jelöltek ki újakat. A legtöbb gondot a közterületek tisztasá­ga jelenti, így érthető, ha rendszeresek a helyszíni ellen­őrzések. A köztisztasági ren­delet megsértőivel szemben a korábbihoz képest gyakrabban kezdeményeztek szabálysérté­si eljárást. A Hazafias Nép­front városi bizottsága és a városi tanács műszaki osztá­lya évente két alkalommal szervez tisztasági hónapot, amelynek hatása érződik is a környezeten. Vannak azonban sürgős te­endők is. így például megol­dásra vár az üdülők és hét­végi házak környékén a sze­mét, hulladék kezelése, szállí­tása, hasonló a probléma a garázsoknál is. Indokolt, hogy a kereskedelmi, szolgáltató- egységek közterületen történő árusításakor tartsák be az elő­írásokat, az üzletek, vendéglá­tó egységek mellett egységes, esztétikus hulladékgyűjtők le­gyenek. A köztisztasági tanácsrende­let végrehajtásának tapasztala­tai kezdetiek, de annyi bizo­nyos: a szemét, hulladék elhe­lyezésének biztosításával, a fel­tételek megteremtésével, a kö­vetkezetes ellenőrzésekkel, s nem utolsósorban a széles kö­rű nevelő munkával párosulva a megyeszékhelyen máris érez­ni hatását. Vakáció a Tanácsköztársaság téren — Salgótarjánban.- kJ — Idén először Nyári színházi előadások a művelődési központban Régi törekvés a megye- székhelyen, hogy figyelem­felkeltő, igényes kulturális programokat szervezzenek a nyári hónapokban is. Eled­dig e törekvés vajmi kevés sikerrel járt. Salgótarjánban kulturális szenzációk nélkül — nem számítva a hagyo­mányos szabadtéri szobor- kiállítást — tűntek el a nya­rak. Az idei nyár másnak ígér­kezik. A József Attila Me­gyei Művelődési Központ és Ha valakitől azt kérdezik, soroljon föl- néhány, széles kört érintő problémát, bizo­nyára a lakásgondokkal kez­di. S nincs ez másképp Sal­gótarjánban sem: az önálló lakáshoz jutás terén az igé­nyek és a lehetőségek között még ma is szakadék tátong. Jóllehet a gondok enyhítésé­re számos kezdeményezés in­dult mind az illetékes szer­vek mind pedig a magán­építkezők nyomán. Legégetőbb a helyzetük a fiatal házasoknak, elsősor­ban az ő problémáikat orvo­solja tetőtéri lakásépítési ak­ció, amely éppen két eszten­deje vette kezdetét, érdemes hát röviden áttekinteni, me­lyek a legfontosabb tapasz­talatok, s milyen újabb lehe­tőségeket kínál az érdeklő­dők számára? A gondolat még 1979-ben megszületett, s voltaképpen azt szorgalmazta, hogy azok­nak a fiatal házasoknak, akiknek van némi megtaka­rított pénzük, s egyelőre több évet kell várniuk a lakáski­utalásra, nos azoknak meg­adatik az a lehetőség, hogy az arra alkalmas épületekben tetőtéri lakásokat alakítsa­nak ki. A városi tanács és az IKV el is végezte a szüksé­ges fölmérést és megallapí­Hatvan hely még kiadó Ház a tetőn tották, hogy a régi vásártér környékén 64, a megyei ta­nács melletti részeken 34, az acélgyári lakótelepen pedig 14 tetőtéri lakás alakítható ki. Miután szakmailag szám­ba vették a lehetőségeket, megindult a szervezési ak­ció: újságcikkekből, vállala­toknál és üzemeknél, a taná­csi szerveknél kaphattak föl- világosítást az érdeklődők. Őszintén szólva, a vállalatok nem nagyon rajongtak az öt­letért az akkori nevén ZIM- en és az Öblösüveggyáron kí­vül mások nem tudtak anya­gilag hozzájárulni az ily mó­don történő lakáshoz jutás­hoz. Már-már kudarcba ful­ladt az akció, amikor egy újabb rendelet látott napvi­lágot, amely kedvezőbb hi­tellehetőségeket kínált, s ami különösen jelentős: az épít- Kezési-átalakítási költsége­ket a lakók „lelakhatják”! Ez kétségtelenül ösztönzően hatott: 1980-ban tizennégy,az elmúlt évben pedig tizen­hat tetőtéri lakás készült. Az idén ez idáig négyet adtak át, tizenhatnak a kivitelezési munkálatai zajlanak. S ter­mészetesen a fennmaradó több mint hatvan hely még kiadó... Az ingatlankezelő válla­latnál — amely egyébként ez év elejétől a tetőtéri lakások kialakításának teljes koor­dinációját végzi — érdeklőd­tünk a költségekről. Nos, egy 48 négyzetméteres lakás mun­kálatainak végösszege körül­belül 180—200 ezer forint, s az igánylő OTP-hitelí, válla­lati támogatást kaphat, va­lamint az IKV rendezi a ter­vezési és közműrácsatlakozá­si költségeket. De az egyéb, részletesebb tudnivalókról bárkit, bármikor készséggel informálnak, annyi azonban tény, hogy egyre több fiatal házas fejében fordul meg a gondolat, hogy lakáshelyzetén így enyhítsen, s az új lakás­hoz jutásig terjedő időt így tegye számára kedvezőbbé. Természetesen, a tetőtéri építkezéseket a kényszer szül­te, magyarán: szükségmeg­oldás. Ezt a tanács vezetői is hangsúlyozták beszélgeté­sünk során, arra azonban két­ségtelenül jó lehetőséget kí­nál, hogy a vállalkozó ked­vűek átmeneti problémájukat megoldják. a Nógrád megyei KISZ-bi- zottság együttműködése alap­ján színházi előadássoroza­tot rendeznek a megyeszék­hely kulturális centrumában. Ennek programját szemlél­ve elégedettek lehetünk, hi­szen örvendetes műfaji és társulati gazdagság tárul elénk. Az elkövetkezendő hetekben láthatnak az ér­deklődők operát, gyermek és felnőtt színházi produk­ciót, vígjátékot és színmű­vet, drámát, valamennyit sok-sok zenével. így talán — na és fokozott propagandá­val — elérhető lesz, hogy a megyei művelődési központ színházterme, ha nem is színültig, de tisztességünkre válón megtelik minden elő­adáson. Márcsak azért is, mert a sorozatnak nem csu­pán a sokrétűség az erénye, hanem biztató a megvalósí­tása, a tartalma, a minősé­ge is. Elsőként — július 14-én 19 órakor — a Magyar Ál­lami Operaház művészei a vígoperák egyik nagy mes­terének, Pergolesinek két mulattató kompozícióját, az Ürhatnám szolgálót és a Zenemestert mutatják be. A debreceni prózai társulat néhány művészét ismétel­ten láthatjuk Salgótarján­ban. Két-két délután és es­te szerepelnek Karinthy Fri­gyes egyfelvonásosával és Maugham vígjátékával, a Júlia és Juliskával, illetve az Imádok férjhez mennivel. Az utóbbi darab szövegét és zenéjét Nádas Gábor és Szenes István készítette, s ebben a változatban ország­szerte nagy sikerrel játszák Maugham játékát. A Nép­színház megyénk több tele­pülésén szerzett élményt ez­zel a produkcióval. Kíván­csian várjuk hát a debrece­ni Csokonai Színház Míjig- ham-előadását, melyre fáli- us 23—24-én este 19 órakor kerül sor a megyei művelő­dési központban. Ugyan­ezeken a napokon délután három órakor a Karancs Hotel bárjában láthatják az érdeklődők a Karinthy-egy- felvonásost, szintén zenével. A kaposvári Csiky Gergely Színházról már rengeteget volt alkalmunk hallani, igazgatója két, Salgótarján­ban is bemutatott produk­ciót (Bulgakov Bíborsziget, Molnár Ferenc Liliom) ren­dezett Szolnokon. Most né­mely művészével is megis­merkedhetünk a Világszám című gyermekelőadás jóvol­tából. A produkció a Buda­pesti Gyermekszínház és a kaposvári színház közös be­mutatója, s július 29-én 10 órakor szerepel a sorozat programjában. Este viszont már az első évadját zárt nyíregyházi Móricz Zsig- mond Színház előadását lát­hatjuk. Az Ez aztán szere­lem című rockopera Saenz argentin szerző műve, dal­szövegét és zenéjét Fülöp Kálmán és Wolf Péter ír­ta. Két fiatal ellentmondá­sos vonzalmáról modern fel­fogásban szól a Bozóky Ist­ván rendezte előadás. Bizonyára sokan kíván­csiak a mostanában .hivata­lossá szerveződő Rock Szín­ház Lázadók, szentek, őrül­tek, szenvedélyek című. ösz- szeállítására. Az augusztus 26-án este hét órakor kez­dődő előadáson részleteket kapunk három világsikerű musicalből, a Hair-ből, az Evitából és a Jesus Christus Super Starból. A szabadtéri szoborkiállí­tás immáron tizenketted­szer várja az érdeklődőket. Július 30-ától egy hónapon át láthatók a művek. Ugyan­ezen idő alatt a művelődési központ üvegcsarnokában Kiss György szobrászművész alkotásait helyezik el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom