Nógrád. 1982. június (38. évfolyam. 126-151. szám)

1982-06-10 / 134. szám

Szabad időről — szerényen „Unalma* és egyhangú min­den. Csak tanít és nem szó­rakoztat. Valami változatos­ság kellene!” „Szeretnék gyakrabban ki­rándulni, beszélgetni, játsza­ni és ha elengednének, job­ban elmennék társaságba. De a .szülők nem nagyon enge­dik, Szeretnék a családdal játszani — például tollasoz­ni, labdázni, társasjátékokkal játszani, jobban szétnézni, például kirándulni, színházba menni. De nincs rá lehető­ség, mert kevés az idejük." „Nálunk Nógrédgárdonyban semmi szórakozási lehetőség nincs, csak Ilinyben van egy mozi, vasárnaponként azt szoktuk megnézni.” „Vannak vetélkedők, ver­senyek, iskolamozi, teadélu- lán, gyerekszínház, könyvtár- látogatás, szakkörök, sport- délutánok. A műsorok ahhoz képest, hogy ez a település csak falu, elég szórakozási le­hetőséget nyújtanak. Néha azért van, amikor nem tudok mit kezdeni az időmmel. Mivel töltőd a szabad idő­det? „Motorozok.” Milyen közös családi prog­ramok vannak nálatok? „Motrot javítunk apámmal.” * Hogy mást jelent a szabad idő az őserdőben és egy nagy­város dzsungelében, nyilván­való. De még ezer és ezer té­nyező játszik szerepet ab­ban, szabad-e ez a szabad idő vagy kénytelenségből avagy tudatosan „megválunk tőle”: mert időt vesz el a bejárás, mert a szabad órák elfutnak a háztájiban, az állatok ete­tésével, a maszek munkával, és az sem közömbös, nyújta- nak-e környezetünkben „íny­csiklandozó falatokat”, van-e felhívó ereje a szórakozási, művelődési kínálatnak. És igényeljük-c egyáltalán. Az őrhalmi általános Isko­lában 23 nyolcadikos diák válaszolt a kíváncsiskodó új­ságírónak, ök huszonhármán több községből is verbuválód­tak, mivel az iskola körzeti — legtöbben hugyagiak a be­járók közül. Ősztől 19-en újabb iskolába mennek — szakmát tanulnak, érettségit szereznek az évek során. A többiek pedig be­járnak Balassagyarmatra dol­gozni, Szinte mindegyikük otthona a falu marad: a sza­bad idő eltöltését ezért to­vábbra Is döntően befolyásol­ja, mit talál otthon, milyen példákat, modelleket lát. ők jelentik az ifjúsági progra­mok közönségének utánpótlá­sát. — Ez az osztály valahogyan szerényebb képességűekből áll, mint a korábbiak zöme. Nem jellemzik őket a nagy vágyak, a komolyabb elképzelések, igények — mondja Bertók Ferencné iskolaigazgató. A művelődési házzal kiala­kított kapcsolatról dicsérően szól: Vaskómé Orosz Júlia és Hegedűs Zoltán az iskolai akadályversenyre Is eljöttek, foglalkoztak a várakozó csa­patokkal. Nemcsak az őrhal­miak vehetnek részt a gyer­mekműsorokon a népművelők a termelőszövetkezet segítségé­vel a bejárók beszállítását is megoldják. Működtek szakkö­rök is. * Mit mondanak a népműve­lők? — Sajnos, tényleg csak múlt időben beszélhetünk a szakkörökről, csoportokról. A hetedik-nyolcadikosokból álló színjátszó csoport a vezető tá­vozása után esett szét, a népi táncosoké szintén. Pedig állí­tom, ebben a faluban ennek lenne legnagyobb jövője! — fejtegeti Vaskómé nagy len­dülettel. Ha visszajönnek a katonaságtól a fiák... ha si­kerül újra körülöttük kialakí­tani egy pezsgőbb életet, — talán kihúzhatjuk a leragadt szekeret a kátyúból. Mert ha őszinte vagyok, meg kell mon­danom, megdermedt a fiata­lok művelődése, szórakozása itt Orhalomban. * Visszakanyarodunk az isko­lásokhoz. Szóba került 3 báb­csoport — ezt Jutka maga ve­zette. Volt egy műsoruk, de az voltaképpen Mikulás-napi jellegű — ezzel nem akartak fellépni a seregszemlén, újat meg már nem tudtak volna megtanulni. Lehetne fotózást is tanulni — a felszerelésből csak egy jó vaku hiányzik ■— de ehhez irányító szakember kellene. — Ősztől szeretnénk meg­újítani, beindítani mindent, amire csak lehetőség és igény van. Az ötnapos tanítási hét is erre ösztönöz — meg kell taní­tani a fiatalokat hasznosan, értelmesen eltölteni idejüket Mert most mi van? A dobogó első helyén a sport és a disz­kó osztozkodik — sokan sze­retnek focizni, kézizni, mások meg kijárnak drukkolni a meccsekre. Ez is hasznos, „de nem elég. A diszkóról meg annyit, sokszor fáj a fejünk miatta, nem eléggé kulturál­tak a fiatalok. Jómódúak a családok, (Igaz kemény mun­ka van emögött...) de még nem tudnak Igazán élni a le­hetőségeikkel. Sokan a kul­túrára sajnálnak pénzt ki­adni, amit meg sem érezné­nek, de ruhából, bútorból és a többiből a legdrágábbat megveszik. A fiatalok kultu­rális igényeinek formálásába, szokásainak kialakulásába ez is beleszól. * A bejárók mozisirató sza­vainál, soványka kulturális lehetőségeinél Is elgondolkod- tatóbb: a válaszok harmadá­ban felbukkan, hogy szeret­nének többet, beszélgetni, a családdal együtt kikapcsolód­ni. Szerény kívánság? Nem is olyan biztos... G. Kiss Magdolna Díjazott magyar filmek az Ekofilm '82-őn A csehszlovákiai Osztravá- ban megrendezett — Ekofilm ’82 elnevezésű nemzetközi kör­nyezetvédelmi film- és tv- fesztiválon magyar filmesek is részt vettek. A fesztivál központi témája a közlekedés és környezetvédelem volt. A 14 országból beérkezett 73 film közül nyolc kiemelt dí­jat kapott. A hét beküldött magyar rö­vidfilm közül a „Tiszta leve­gőért” című film, melyet Schuller Imre rendezett, Ost­rava polgármesterének diját nyerte, a Kováts Miklós által rendezett „A környezetvéde­lem módszerei a vasútnál” cí­mű film pedig az ostravai Element Gottwald Vasmű kü­lönülj át kapta. A fesztivál nagydíját a „Szén és kenyér” című'csehszlovák filmnek ítél­te oda a zsűri. (MTI) Bábelőadások gyerekeknek Az Állami Bábszínház egyik utazó társulata ezekben a na­pokban ismételten megyénk­ben szerepel. A bábművészek Furfangosok címmel két egy- felvonásos mesejátékot mu­tattak be szerdán a szécsényl II. Rákóczi Ferenc és a rétsá­gi Asztalos János Művelődé­si Központban. A két mű: Ta­mási Áron Szegény ördög és Weöres Sándor Csalóka Péter című játéka. A Furfangosok című előadást csütörtökön há­rom előadásban láthatják a salgótarjáni gyerekek a József Attila Megyei Művelődési Központban­Díszdokto rovató Az orvosi kutatásokban el­ért nemzetközileg kiemelkedő eredményeiért szerdán a Sze­gedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává avatták Harold Leening Sheehan liverpooli professzort. A Dugonics téri egyetemi épület aulájában Petri Gábor akadémikus, a Szegedi Orvostudományi Egye­tem rektora köszöntötte az ün­nepség résztvevőit, majd Té- nyi Mária egyetemi tanár, az általános orvostudományi kar dékánhelyettese Ismertette Sheehan professzor életútját és tisztéből adódóan diszdok- torrá fogadta az angliai tu­dóst. Sheehan professzor több mint 50 > éves tudományos munkásságával jelentősen hozzájárult a modern endok­rin pathológia kialakulásához. Az egész világon őt tekintik e tudományág megalapítójá­nak. Kutatásainak eredménye­it több mint 200 tudományos közleményben és számos könyvben tette közzé. Mintegy két évtizede intenzív kapcso­latokat tart a magyar — köz­tük a szegedi — endokrino- lógusokkal és pathológusokkal. Konczek József: Mi ez a vacogás ? (9.) — Tudod, hogyan pevezte Bálintot a kisfiú? Anna féltérddel a kádra tá­maszkodik, kihalássz* a szap­pant- Leteszi a mosdókagyló peremére és rámnevet. — Azt mondta neki, bájos bácsi. — Micsoda? Bájos bácsi. Nevetünk. — Amikor kimentéi- így nevezi a mostani felesége, és a kisfiú U. Tudtam, hogy nem édes fia. — No és, mi van abban rossz, ha így nevezi? — Semmi. De azért megintcsak neve­tünk. — Mégis milyen szeretettel tudta mondani a kissrácnak: kisfiam. — Mit gondolsz, Bálintnak nem lehet gyermeke? — Hát én ezt már honnan tudjam? Mosolygok magamban. Bá­lint könnyedén hidalta át a rokonság kérdését. Egyszer egy nagyméretű tengeri kagylót láttam a laká­séban a könyvespolcon, siet­ve elmagyarázta, hogy ezt a testvérétől kapta. Azt már nem kérdeztem meg, hogy az a népi faragottas doboz, ami­be a fekete-tengeri kis kagy­lókat hoztam neki, amikor kinn jártam, hová lett- Sehol nem láttam. Meglehet, restell­te. Hogy miért? Azt kellett gondolnom, azért, mert kicsi kagylók voltak. Ez viszont jó nagy volt, jól szemet szúrt. Fejemet csóválom, ahogy eszembe Jut. Rokona volt-e egyáltalán ez a testvér, akitől, mint mond­ja, kapta a nagy kagylót, nem derült ki. Nem Is érdekelt a dolog. Azért, ha belegondolok, iszonyú dolog lehet, ha vala­ki testvért, rokonokat kényte­len hazudni magának, meg a világnak. S ez amúgy is hi- ábavaló. A zaj, amire kimegyek, már hallatszott egy Ideje a folyo­sónkról. Három kisgyerek álldogál a félárnyékos folyosón, ők sut­tognak. Közelebb lépek hozzájuk. — Ti zörögtetek? Néznek szótlanul. Rázzák a fejüket- Igazuk is van, nem zörgött senki. Mielőtt még ki­javítanám a kérdést, meglá­tom, hogy egymás mellett, te­nyerüket a falnak támasztva álldogálnak. Bőrig áztak az utcán. — Mit csináltok itt? — Fázunk. — Éhesek vagytok? Bólogatnak. Beterelem őket a lakásba. A kisebbek nem szólnak, a nagyobbik válaszolgat, de nem tudok belőle többet kihúzni, mint azt, hogy apuka bezárta az ajtót, és rájuk parancsolt, hogy amíg a szép néni el nem megy, ne merjenek hazamén* ni. És anyuka hol van? ő már régóta nem lakik otthon. Jött egy bácsi az autójával és elvitte... Anna először meglepődik^ aztán szó nélkül letesz róla, hogy színházba menjünk. Ke­nyeret ken nekik, kakaót rak eléjük- Elég az köszönet he­lyett, hogy olyan szépen csil­log a szemük. Ruhájuk a ra­diátorra teregetve szárad. Anna kérdezgetné őket, de leintem. Csak nem akarja fizetség gyanánt az ennivalóért kifag­gatni olyan dolgokról, amik­ről szemmel láthatólag nem szívesen beszélnek? Igazad van, mondja. Utána kompótot ad nekik. Piroska szótlanul nézi mind a hármukat. Nincs telefonjuk, így hát ma­gam rakom őket a kocsiba Jó másfél óra után, és megyünk, amerre a kislány mutatja. Útközben megered a nyel-' vük, Nem először vacsoráznak már így, idegenben. Kedvenc szórakozásuk a trollzás, áa messzire el szoktak csatangol­ni. Mitidlg akad, aki megkér­dezi, mit csinálnak, miért nin­csenek otthon. Még ez a szerencse- Hogy akad valaki. (Folytatjuk) Pódiummozi — beázott a pódium Sikeres sorozatot kezdett el egy évvel ezelőtt a salgótarjá­ni November 7. Filmszínház: a pódiummozlL — A példa adott volt, Szá­mos fővárosi mozi csinálta már akkor, egy-egy film vetítése előtt felléptette annak fősze­replőjét Salgótarjánban azon­ban új volt, s md újat akar­tunk — mondja Kocsárdi Nándor, a November 7. Film­színház vezetője, akit az elő­adásokról kérdezünk. ■ A kezdeményezést Jónak ta­lálta a Nógrád megyei Mozi­üzemi Vállalat is, így minden szükséges támogatást megkap­tak a szervezők. Tekintettel ar­ra, hogy ez a filmszínház mo­zinak épült, színpadra, de leg­alábbis pódiumra volt szükség, s lámpákra, reflektorokra. Kis statisztika fölé hajolunk. Az első pódiummozi-előadás­ra 394 néző váltott jegyet, s minden következő „pódium­hétfőn” emelkedett a néző­szám. Lukács Sándor előadó­estjén már telt ház volt, — Milyen szempontok sze­rint állították össze a meghí­vott művészek listáját? — Sikeres, népszerű művé­szeket akartunk, akiknek film­jük is van. Hollai Kálmánnál dominált salgótarjáni születé­se, őt a város hatvanadik szü­letésnapjára hívtuk meg. A második-harmadik pódiummo­zi után már a nézők is befo­lyásoltak bennünket, Psota Irént a közönség kívánságára hívtuk. Nagyon nehezen ment a művésznő elfoglaltsága mi­att, de aztán jött egy telefon, hogy „Psota szerdán szabad”.' Ez volt az egyetlen szerdai pó­dium-előadás, kivételes, mert egyébként ragaszkodtunk a hétfőhöz. így az év során a már emlí­tetteken kívül fellépett a No­vember 7, Filmszínház pódiu­mán Bicskei Tibor, Koncz Gá­bor és Csongrádi Kata, Ko­vács István, Oszter Sándor Bá­lint András, Andal Györgyi és Juhász Jácint, Benkő Péter, Zsurzs Kati és- Mikó István. A megváltott jegyek számán túl is mérhető a sorozat nép­szerűsége... — Törzsközönség alakult ki, munkahelyek tucatszámra ren­deltek belépőt, sok esetben elő­vételben elkeltek a jegyek. S a legdöntőbb az előadások han­gulata volt. Kovács István úgy jöt- Ide, hogy már előzőleg hal-' lőtte Koncz Gábortól, a salgó­tarjáni közönség csodálatos. A művészek el voltak ragad­tatva. A pódiummozi mégsem ha­gyományos mozi, nemcsak filmszakadástól kell tartani, nagyobb az előadás kockázata. — Minden előadás előtt iz­gultam. Csak akkor engedett kicsit a szorongás, amikor be­lépett az épületbe a művész, aztán akkor könnyebbedtem meg igazán, amikor elkezdődött az előadás. — Voltak a rendező számá­ra különösen izgalmas esték? — Kettő. Hollai Kálmán fel­lépésénél a kezdés előtt ne­gyedórával derült ki, hogy a művésznek zongorára van szüksége, de ő azt hitte, hogy nálunk van, mi meg azt, hogy ő hoz, mint társai tettek. Szörnyű volt. Fent rajzfilmet vetítettünk, a közönség sem­mit sem sejtett, s közben For­gácsról szereztünk egy zongo­rát. Azóta js hálás vagyok Hídvégi Ottónak, aki lehető­vé tette, hogy — félórás csú. szással ugyan, de — megtart­suk az előadást. Andai Györ­gyi és Juhász Jácint estjénél meg a pódium felett beázott * tető. De ezt Is megúsztuk szá­razon... — Lesz-e össze! folytatás? — Annak ellenére, hogy mf mozijegyeket adtunk el, a szó. kásos áron — mintegy plusz­szolgáltatásnak tekintve a mű. vészek fellépését —, nyereséges volt a vállalkozás. Eddig a megyében Pásztón és Itt a November 7.-ben volt pódium, mozi, de az érdeklődésre va­ló tekintettel a vállalat való­színűleg bekapcsolja Balassa­gyarmatot és Rétságot is a körbe. A folytatás csak a kö­zönség érdeklődésén múlik. — Kik lesznek az őszi ven­dégek ? — Csak terveink vannak, konkrét szerződések nincsenek. Ruttkai Évát, Esztergályos Ce. c illát, Pécsi Ildikót, Halász Jutkát, Bessenyei Ferencet sze­retnénk megnyerni a pódium­mozinak. Ügy legyen! Veszprémi Erzsébet 1S.15: Teresa Berganza operaáriákat éneke! 19.35: Vas megyei zenei hetek Közben: 20.20: Szabó László szobrász- művésszel beszélget Pálréti Ágoston 20.35: Gyulai nyár, ’81. 21.33: „Irodalmárnak készültem..." 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Híres előadóművészek triólel vételeiből 23.47 í uadrigálok KOSSUTH RÁDIÓ: *.27: A Rádió lemezalbuma 9.44: Zenés képeskönyv 10.05: A kin’cses sziget 10.33: Kamaramuzsika — korabeli "onislerekkel 11.39: szép reményeit 12.43: Lantmuzsika 12.58: Donlzettl-clkklus — Xin/10. rész Közben: 14.07: vészt Endre: Tűréshatár. Szabó B. István könyvszemléje 14.17: Az operaközvetítés folytatása 13.05: Magyar Irodalmi arckép­csarnok. 15.25: Lemezmüzeum 10.00: Rádiónapló - a tehetőségekről 18.00: Szakály Ágnes clmbalmozlk PETŐFI RÁDIÓ: 8.054 Ifjúsági dalok 8.20: Tíz perc külpolitika * 8.35: Napközben 10.004 Zenedélelőtt 12.354 Mezők, falvak éneke 13.00; Kapcsoljuk a miskolci körzeti stúdiót 13.S0; Kórusmuzsika Finnországból 14.00: A Lipcsei Rádió fúvós­zenekara játszik 14.33: Nótacsokor 13.004 Geszty Szilvia és Peter Sehreier operettfelvételelből 15.27; Üjdonságainkból 16.07: Timmy-Tom 10.331 Idősebbek hullámhosszán 17.304 Rádióexoress 18.35: Hét végi panoráma 19.55: Slágerlista 20.35: Ráez György műsora 22.02: Deák Tamás szerzeményeiből 4 NOGRAD - 1982. június 10., csütörtök 22.32: Álla Pugacsova énekel 23.20: A tegnap slágereiből MISKOLCI STÜDIO: 17.00: Hírek. Időjárás, műsor- ismertetés. — 17.05: A Tiszától a Dunáig, észak-magyarországi ké­peslap. Szerkesztő: Dobog Béla. Telefonügyelet 35-510. (A tarta­lomból: Az egészségügyi törvény nyomában Ózdon. — Egy üzem, amelynek szaga van. — A SZOT- díjas kultúrmunkás. — Az üveg reneszánsza). — 18.00: Észak-ma­gyarországi krónika. (Sajtótájékoz­tató a miskolci helyiipari kiállí­tás és vásárról. — Befejeződött a béke- és barátsági hónap rendez­vénysorozata). — 18.25—18.30: Lap- és műsorelőzetes. . MAGYAR TELEVÍZIÓ; 16.15: Hírek. 16.20: Csak gyerekeknek 1 Kis- filmösszeálUtás. t7.00: Tévébörze. 17.10: A portugál királylány. Té- véfllm Déry Tibor novellái­ból. 18.00: Reklám l8.io: Telesport. 18- 35: Aratás előtt. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna 19- 15: Esti mese. 19 30: Tv-híradó 20- 00: Panoráma. 20.50: A hét műtárgya: Budavári szoborlelet. 20.55: Valerlja Vrubjevszkaja: A tanszék. Tévéjáték. 22.25: Felkínálom — népgazdasági hasznosításra. 23.05: Tv-hlradó 3. 8, MÜSOR4 17.501 Nevelési központok. Rlpsrt­film. 18-30: Pedagógusok fóruma. 19.05: A mi képernyőnk. 19.30: Tv-híradó. 10.00: Mario Frattl: A nagy trükk. Bűnügyi tragikomédia. (IC éven felülieknek 1) 21.20: Tv-hiradó 2. 21.40: Reklám 21.45; Arany Mekka. Nemzetközi kerékpáros-pályaverseny. BESZTERCEBÁNYÁI 15.30: Hírek. 15.35: Iskolatévé 16.40: Mikroelektronika 1. rész. (Ism.) 17.10: Laboratórium 18.00: Sportrevü. 18.30; A Jezerka stúdió műsora Tv- magazin 19.10; Esti mese U.20: Időjárásjelentél él műsorismertetés 19.30; Tv-hlradó 20.05: Színházi előadás 21.30: Zenés szórakoztató műsor 21.55: Ez: történt 24 óra alatt 22.10: Arany Prága 1082. 22.25: A házasságról és a szülő felelősségéről 2. rész. 22.15: Hírek 2. műsor; 16.20: Hírek 16.35: Az élet kristályának titka. 17.30: Arany Prága 1018 19.0$: Merkur bosszankodik • fogyasztó védelméről 19.30: Angol nyelvtanfolyam 20.00: Folklórműsor 21.20: Látogatóban az lntervlzlós központban 21.25: Időszerű események 21.55: Arany Prága 1982. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Szu- perexpressz (14). Színes, szinkro­nizált japán- katasztrófafilm. — Balassagyarmati Madách: A mama százéves (14). Színes spanyol film. — Pásztói Mátra: Aranycsapat. Színes magyar film. Este 9-töls Es az eső elmos minden nyomot (14). Színes NSZK—francia film.— Szécsényl Rákóczi: Találkozás. Szí­nes szovjet film. — Klsterenyel Petőfi: Egy zseni, két haver, egy balek. Színes, szinkronizált olasz —francia—NSZK western. — Er- sekvadkert: Sasszárny. Színes an­gol western. — Nagylóc: Kojak és a Marcus—Nelson-gyilkosságok, I—n. (14). Színes, szinkronizált amerikai bűnügyi film. — Jobbá­gyi: Anna (14). Színes magyar- francia koprodukció. 20.55: A tanszék. — Tévéjáték

Next

/
Oldalképek
Tartalom