Nógrád. 1982. június (38. évfolyam. 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

SfflÄG PRÖIETÄffJÄf EGYESÜÜFTEK1 NOGRAD A Z MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ESA MEGYEI TAN ACS LAPJA XXXVIII. ÉVF., 126. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1982. JÚNIUS 1„ KEDD Kedvezőre fordult az időjárás Gyors ütemben elkezdődött a nagyjavítás 1981. október tfl-én, amikor ír Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat távfűtési üzeme megkezdte a fűtés bekapcso­lását a városban, akkor még az üzem dolgozói sem gondol­ták, hogy 1982. május 5-ig kell fűteni: 207 napon át, ami több mint hat hónap. Lassan-lassan már megszo­kottá válik, hogy rendszere­sen kitolódik a fűtési szezon. Az elmúlt négy-öt év tapasz­talatai ezt bizonyították és a távfűtési üzemnek át kellett állni a hatékonyabb és üzem- biztonságosabb tmk-munkák elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy négy-öt hónap alatt kell felkészülni az éves hőterme­lésre, a fűtési és melegvíz­szolgáltatásra. Az üzem 90 dolgozója most már azt a célt tekinti, hogy a fűtés- és melegvíz-szolgál­tatás színvonalas — takaré­kos, zavarmentes, az előírt hőmérsékletnek megfelelő le­gyen. Az 1981—82-es fűtési idényben a hideg Salgótarján­ban a szokottnál erősebb és tartósabb volt, de néhány egyedi hibán kívül —, melye­ket azonnal kijavítottak — a város távfűtési szolgáltatá­sában kiesés nem volt. Igaz, akadtak gondok. Ilyen problémát jelentett a Lőwy Sándor úti épület, a garzon­ház szélső lakásainál eseten­kénti gyengébb fűtés. Ezeket a helyeket a téli fűtés folya­mán feltérképezték, és 1982. nyarán megszüntetik. A táv­fűtési üzem nem csak a szol­gáltatási elégtelenségeket há­rítja el, hanem a megelőző mérésekkel a várható hibafor­rásokat megpróbálja megszün­tetni. A városban készített Szovjet—amerikai tárgyalások kezdődnek a hadászati fegyverzet korlátozásáról és csökkentéséről Moszkvában és Washington­ban — közép-európai idő sze­rint — hétfőn este epüdejű- leg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy hivata­los tárgyalásokat kezdenek a hadászati fegyverzet korlá­tozásáról, és csökkentéséről június 29-én, Genfben. A szov­jet küldöttséget Viktor Karpov nagykövet, az amerikai kül­döttséget Edward Rowney nagykövet vezeti. Mindkét fél nagy jelentősé­get tulajdonít ezeknek a tár­gyalásoknak — szögezi le a bejelentés. (MTI) Májusi eső nyomán Szépen zöldell a határ A hét végi esők után szé­pen kizöldült a határ, bár a szántóföldi növények a fejlő­désüket tekintve meglehető­sen változatos képet mutat­nak, attól függően, hogy mikor vetették őket. Sok területen meglátszik a késői kitavaszo­dás és as azt követő száraz időszak hatása, de itt is* erő­teljes növekedésnek indultak a kultúrák. A megyében egyéb­ként a legtöbb csapadék — húsz milliméter körüli — Ba­lassagyarmat térségében hul­lott, Pásztó környékén 15, Sal­gótarján területén 10 millimé­ter körüli értékeket mértek, meglehetősen egyenetlen el­oszlásban. Az azonban biztos, hogy a május végi eső sokat jelentett a gabonának, ipari növények­nek és a takarmánytermelő területeknek egyaránt. Nyo­mában megyeszerte kelőben a kukorica és rohamosan erősö­dik a napraforgó és cukorrépa is, amely kifejezetten igé­nyelte már a csapadékot. A növényvédelmi munkákat minden arra alkalmas napot kihasználva végzik a mező- gazdasági nagyüzemekben a szántóföldeken és gyümölcsö­sökben egyaránt. Erre nagy szükség is van, hiszen a párás melegben nagy figyelmet kell fordítani a különböző beteg­ségek elleni védekezésre. A múlt hét végén több gaz­daságban — igaz nem Nóg- rádban — megkezdték a leg­korábban érő gyümölcsnek, a cseresznyének a szedését, ha­marosan már kapható is lesz. Nógrádban egyelőre a takar­mánynövények betakarítása az egyik legfontosabb munka a mezőgazdaságban, gyors ütemben végzik a gazdaságok. Az első kaszálás nem hozott túl nagy termést — a száraz­ság hatása itt is érződött —, a már lekaszált területeknek viszont jót tett az eső és a pil­langósok erős gyarapodásnak indultak. ülést tartóit az Országos Szövetkezeti Tanács elnöksége Az OSZT elnöksége hétfőn íév Lajos elnökletével meg­ártott ülésén megvitatta a zövetkezetek -jogi szabályo­sának továbbfejlesztéséről :észült tájékoztatót. Elhatá- ■ozta, hogy a beszámolót, saz ■Inökség indítványait az OSZT egközelebbi teljes ülésén na- jirendre tűzi. Foglalkozott az ‘Inökség a szövetkezetek nem- :etközi szövetsége oktatási programjával, a tejlödö orszá- ;ok szövetkezeti mozgalmát segítő' kutatási tapasztalatok rendszeres közzétételével, eb­ben a magyar szövetkezeti mozgalom közreműködésével. Elismerését fejezte ki a 25. évfolyamába lépő — négy nyel­ven megjelenő, a világ minden részébe eljutó — Magyar Szö­vetkezetek című folyóirat szer­kesztő bizottságának. Az el­nökség elhatározta, hogy az OSZT teljes ülését július 3-ra Szolnokra összehívja. hőtérképek a* alul- és túlfű­tések helyeit tárják fel és mű­szaki megoldást adnak a hi­bák kiszűréséhez. Ezekben a munkákban ki­emelkedő tevékenységet vé­geztek az üzemnél dolgozó brigádok: a Törekvés Szocia­lista Brigád, ők 1981-ben elnyerték az „Ágazat kiváló brigádja” címet, a Komarov szocialista többszörös arany- koszorús brigád, a Mező Im­re szocialista, többszörös aranykoszorús brigád, az Ifjú sági brigád, ők 1981-ben el­nyerték a „Vállalat kiváló if­júsági brigádja” címet és a Nógrádi Sándor bronzkoszo­rús szocialista brigád. A bri­gádtagokkal együtt nagy se­gítséget adtak és jó munkát végzett az üzem egész dol­gozó kollektívája. A téli üzemelés tapasztala­tait felhasználva, elkészült a tmk részletes ütemterve, mű- vezetőségekre, csoportokra, egyénekre lebontva. A terv alapján most már minden dol­gozó, vézető ismeri a felada­tát. 1982-ben a nyári nagy munkák, mely a város teljes hőszolgáltatás leállását érin­tik, június 21-től július 3-ig lesz. Ez idő alatt csaknem 1,5 millió forintot költenek a be­rendezések felújítására. Cél a minőségi munkavégzés. J hogy télen nyugodt, zavar­mentes üzemeltetés legyen. A 207 fűtési nap után vég­re elkezdődött a tmk-munka. Most kell megteremteni az 1982—83. évi fűtési szezon üzembiztonságát, hogy jövőre ismét azt lehessen mondani: eltelt a fűtési szezon nagyobb üzemzavar nélkül. Púja Frigyes Kanadába utazóit Hétfőn Púja Frigyes kül­ügyminiszter Mark MacGuian kanadai külügyminiszter meg­hívására hivatalos látogatásra Kanadába utazott. Búcsúzta­tására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Dorothy Jane Armst­rong, Kanada budapesti nagy­követe. Kanadai tárgyalásait köve­tően a magyar diplomácia ve­zetője New Yorkba utazik, ahol részt vesz az ENSZ-köz- gyűlés 2., rendkívüli leszerelé­si ülésszakán. (MTI) Születésnapi termékek Tíz esztendővel ezelőtt avatták Bercelen az Ikladi Ipari Műszergyár gyáregységét, ahol az idén — szinte jubileumi köszöntőként — igen keresett és korszerű termékek gyár­tása valósul meg. Az elektromos meghajtású rotációskapájuk a világon a harmadik konstrukció alapján készül, 2300 darab összeszerelését tervezik belőlük. Az Elekther- max pápai gyára számára hökandallók ventillátorát fejlesztették ki, melyből az Idén már 12 ezer darabot szállítanak kooperációs partnerüknek. A készülék teljesítménye 100 köbméter levegő megforgatása óránként. A berceliek ezzel a termékükkel NSZK-beli mo­torokat helyettesítenek. Képünkön: Herédi Ferencné és munkatársai a hökandallók ventillátorját állítják össze. — kulcsár — Növekedett munkánk társadalmi hasznossága Küldöttértekezletet tartottak a salgótarjáni járás vöröskeresztesei A Magyar Vöröskereszt salgótarjáni járási vezetősége hétfőn Salgótarjánban, az MSZMP városi bizottságának I. számú körzeti tanácskozótermében tartotta küldöttértekez­letét. A vöröskeresztesek ötéves munkáját értékelő, összeg­ző tanácskozáson jelen volt dr. Gordos János, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának titkára, Szoő Béláné, a Vö­röskereszt Nógrád megyei titkára —, s csaknem 130 küldött. A Magyar Vöröskereszt 1977-es V. kongresszusa óta végzett munkáról Kovács Er- nőné járási titkár számolt De. Beszédének bevezető részében elmondotta, hogy a lakosság egyre nagyobb tömegei értik meg a vöröskeresztes mozga­lom humánus céljait, ered­ményeképpen erősödött a kö­zösségi gondolkodás, s mind többen kapcsolódnak be az önkéntes társadalmi munká­ba. Az elmúlt öt év alatt je­lentősen növekedett mun­kánk társadalmi hasznossága — jelentette ki a járási tit­kár. A vöröskeresztesek soha­sem hiányoztak azok sorai­ból —, s a jövőben sem fog­nak —, akik lehetőségeikhez és erejükhöz mérten mindent megtettek a szocialista építé­sért, a népek közötti barátsá­gért, összefogásért, a nemzet­közi feszültség enyhüléséért. A Vöröskereszt sokrétű, szerteágazó tevékenysége kö­zött kiemelkedő helyet foglal el az egészséges életmódra és a családi életre nevelés. Szo­cialista társadalmunk egyre magasabb szinten biztosítja az egészséges élet feltételeit. Ma az egészségvédelem olyan szakaszához érkeztünk, — hangzott el az értekezleten —, amikor az emberek tudatának megváltoztatása, magatartásá­nak kialakítása lényegesen nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig bármikor. Az egészség- ügyi dolgozók megértették a megelőzés jelentőségét, hogy feladataik nem szűkülhetnek le szűk szakmai tevékenység­re, hanem tevékenységüknek a lakosság tudatformálását, régi, elavult szokásainak megJ változtatását, számos tekin­tetben új magatartás- és vi­selkedésformák kialakítását keil szolgálnia. Az alapszer- vezetek jól hajtották végre az V. kongresszus határozatait, a munkájukban jóval nagyobb szerepet kap a céltudatos, egészséges életmódra nevelés, mint előzőleg. A tartalmában, formáiban és módszereiben gazdagodott egészségnevelés mellett foko­zott figyelmet fordítottak a vöröskeresztes szervezetek és aktivisták a családpolitika, ezen belül a családvédelem kérdéseire. Ez sokakkal való összehangolt intézkedéseket követelt és követel. A téma­körökben öt év alatt 220 elő­adást tartottak a salgótarjáni járásban, 110 filmvetítést, kö­zel 9 ezer résztvevővel. A járási küldöttértekezlet résztvevői megválasztották az új vezetőséget és számvizsgá­ló bizottságot, valamint azt a 45 küldöttet, aki a megyei ér­tekezleten képviseli a salgó­tarjáni járás vöröskeresztese- it Megyei tejtermelés! verseny eredményhirdetése Hasznos versengés Ezelőtt hat esztedővel hir­dették meg először hazánkban az országos tejtermelési ver­senyt, elsősorban a termelés növelése, a kistermelők te­héntartási kedvének fokozá­sára, s ezzel együtt a lakos­ság tej és tejtermékekkel történő jobb ellátása érdeké-' ben. Nos a jelek szerint az ak­ció be is váltotta a hozzá­fűzött reményeket. A Nógrád megyei tejterme­lési versenybe tavaly három kategóriában 28 mezőgazdasá­gi nagyüzem nevezett be, csaknem 11 ezer tehén részvé­telével és hozzájuk csatlako­zott 153 kistermelő több mint négyszáz tehenével, hallottuk tegnap délelőtt Salgótarján­ban, a megyei takarmányozási és állattenyésztési felügyelő­ségen, annak igazgatójától, Gecse Lászlótól. Az ered­ményhirdetésen megjelentek az élenjáró nagyüzemek veze­tői, szakvezetői és a helyezé­seket nyert kistermelők, akiknek eredményes munká­jukért elismerését fejezte ki Havas Ferenc, a megyei ta­nács elnökhelyettese is. Tavaly 8,6 százalékkal nőtt a nagyüzemi tejtermelés és ennek következtében mintegy tíz százalékkal emelkedett a felvásárlás is, az előző évihez képest. Ezt is meghaladóan nőtt az egy tehénre jutó tej­termelés, pontosan 401 liter­rel és ezzel a 3726 literes ho­zammal felzárkóztunk az or­szágos átlaghoz. Két nagy­üzemben már ötezer fölött, további nyolc gazdaságban pe­dig 4—5000 liter között adnak tejet a tehenek egy-egy évben. Mindezek ellenére — a szakemberek véleménye sze­rint — a tejelő jószágokban rejlő képességek mindössze 60—70 százalékban vannak ki­használva, azaz bőven akad még tartalék, amit jobb ta­karmányozással, korszerűbb technológiával, netán jobb szervezéssel ki lehetne aknáz­ni. Ezt követően a megyei ta­nács elnökhelyettese átnyúj­totta a tejtermelésben élenjá­ró gazdaságok képviselőinek, valamint a kistermelőknek az okleveleket. Az egy fejt tehénre jutó tej­termelésben a Mátraaljai Ál­lami Gazdaság volt a legered­ményesebb, megelőzve a mát- ramindszenti és a karancssági termelőszövetkezetet. A 100 hektár mezőgazdasági terület­re jutó árutejtermelésben a tolmácsi közös gazdaság vég­zett az első helyen, a diósje­női termelőszövetkezet és a Magyarnándori Állami Gazda­ság előtt. Az előző évhez kér pest az őrhalmi termelőszövet­kezet növelte legnagyobb mértékben az árutej termelé­sét — csaknem 50 százalék­kal — majd a nőtincsi és a nagyoroszi közös gazdaság következett A legtöbb tejet értékesítő kistermelők a pásztói Szabó Antal, a szarvasgedei Putyera Károly és a kisterenyei Koós Gyula voltak. Egy tehén után pedig Szalai Antal herencsé- nyi és Kelemen Imre pásztói kistermelők értékesítették a legtöbb tejet Az eredményhirdetés után — az alkalomhoz illően — tejtermékkóstolóval egybekö­tött baráti beszélgetés követ­kezett a hagyományoknak megfelelően.

Next

/
Oldalképek
Tartalom