Nógrád. 1982. május (38. évfolyam. 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ESA MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVIII. ÉVF., 101. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1982. MÁJUS 1., SZOMBAT A munka boldogulásunk forrása írta: Tóth Józsefné, az SZMT titkára A világ dolgozóinak, a munkások nagy nemzetközi összefogásának ünnepé­re ébredtünk. A II. Internacionálé #3 évvel ezelőtt határozott arról, hogy a ta­vasz e legszebb napja legyen világszerte a proletariátus szolidaritásának napja, s azóta földrészeken — van ahol a tilalmak ellenére Is — milliók és milliók munkáshűségükről és szolidaritásukról tesznek hitet május else­jén. A munkát ünnepeljük, a legemberibbet. A munkát, amelynek révén városok emelked­nek ingoványok helyén, éltető vizet kap a si­vatag, használható formává alakul a hideg és fémes anyag. Azt a munkát, amely lehetővé teszi számunkra a személyiség legteljesebb kibontakozását, gyermekeinknek a biztos hol­napot, öregjeinknek a nyugodt, hátralevő éve­ket, valamennyiünk boldogulásának forrását. A hagyományok szerint szerte az országban, így Nógrádban is a május elsejei menetek­ben azok haladnak az élen, akik az elmúlt esztendőben a legtöbbet tettek, kiváló telje­sítményt nyújtottak a fejlett szocialista tár­sadalom építésében. Együtt örülünk annak, hogy az elmúlt ne­gyedszázad során a Magyar Szocialista Mun­káspárt, a munkásosztály élcsapata vezetésé­vel olyan körülményeket sikerült teremteni, amelyek nyugodt körülményeket biztosítanak az alkotáshoz, a pihenéshez, a tanuláshoz. Hazánkban kiegyensúlyozott, szilárd a belpo­litikai helyzet, teljes a foglalkoztatottság, mindenki számára adott a létbiztonság. Né­pünk erre joggal lehet büszke, hiszen ered­ményeinkben keze munkája testesül meg, méltán érzi magáénak sikereit, amelyet szor­galmas, igyekvő munkájával ért el. S társa­dalmunkban az igazi értékmérő csak a mun­ka lehet! Csakis ezzel teljesíthetők rövidebb és hosszabb távra kitűzött céljaink, a felada­tok fegyelmezett teljesítése alapvető feltéte­le boldogabb jövőnknek. Valamennyien tud­juk: tevékenységünk igazán akkor gyümöl­csözik, ha mindenki — a régi és új ipari üzemek gépsorai mellett, a szántóföldeken, tervezői asztalok mögött, kórházi ágyak köze­lében, vagy éppen az iskola padjaiban — kö­telességének tekinti a reábízottak végrehaj­tását, képességei teljes kamatoztatására tö­rekszik. Az elmúlt esztendőben megyénk dolgozói sikerrel állták meg helyüket a gazdasági épí­tőmunkában, a megye iparának 5,3 százalé­kos fejlődése meghaladta az országos átlagot, amely kizárólag a termelékenység növelésé­nek köszönhető. A megye iparának export­ja megközelítette a 3,2 milliárd forintot. Újabb és korszerűbb termékek hagyták el a salgótarjáni, balassagyarmati üzemeket, ja­vult a minőségük, keresettek a hazai és kül­földi piacokon. A megye mezőgazdaságának dolgozói, a kedvezőtlen termőhelyi adottsá­gok ellenére ugyancsak fejlődésről számol­hattak be. Egyre inkább a lehetőségekhez igazodik a termelés szerkezete, alkalmazzák a legújabb agrotechnikai eljárásokat, javul a mezőgazdasági termelés hatékonysága. A fejlettebb, a korszerűbb technológia és tech­nika eredményességének záloga a műveltsé­gét, szaktudását a növekvő követelmények­hez felzárkóztató munkás, mezőgazdasági dol­gozó. Egyre inkább igényként fogalmazódik meg velük szemben, hogy életmódjuknak el­szakíthatatlan része a folyamatos önképzés, az új iránti fogékonyság. Miként az önzetlen­ség, amelynek jelei tavaly is lépten-nyomon jelentkeztek a közhasznú munkákban, a te­lepülések gyarapításában. Jeles elismerése, hogy Salgótarján a társadalmi összefogásban született eredményekért ismét kiérdemelte a Hazafias Népfront Országos Tanácsától a nem­zeti zászlót A javuló gazdasági eredmények kedvező­en hatottak a kollektívák és egyének mun­ka- és életkörülményeire. A hatékony gaz­dálkodás tette lehetővé, hogy Nógrádban a dolgozók tavaly 6—8 százalékos differenciált bérnövekedésben részesülhettek, hogy új la­kásokba költözhettek, bővült az ivóvízellá­tás, az úthálózat, javultak az egészségügyi el­látás feltételei, hogy korszerű kereskedelmi és szolgáltató létesítmények állnak rendelke­zésükre. A fejlődés azonban sohasem jár gondok nélkül. Maradnak a régiekből és ke­letkeznek újak. Egyebek között több iskolai tanteremre lenne szükség, fokozottabb gon­doskodást érdemelnek az idősek, nem csök­ken a lakásigénylők száma. Az üzemekben fontos tennivaló a szocialista munkaverseny- mozgalom szélesítése, az üzemi demokrácia fejlesztése, az anyaggal, energiával, munka­erővel való ésszerűbb takarékosság, s még lehetne sorolni tovább. Problémáink ismer­tek, s a megoldás kulcsa valamennyiünk ke zében van. Megvalósulásukért állhatatosab- ban, következetesebben kell munkálkodnunk. Van miért, hiszen a szocializmust építő társadalmunk sikerei okkal váltottak ki elis­merést világszerte. S érthető aggodalmunk, ha figyelemmel kísérjük a nemzetközi élet eseményeit. Tudjuk, hogy nagyszerű vívmá nyaink megvédésének, értékeink további gya­rapításának feltételei a nyugodt, békés vi szonyok. Ezért mindannyiunk közös érdeke, hogy rákényszerítsük akaratunkat a világ ha­ladó erőivel karöltve azokra, akik a békés építőmunka helyett az emberiség létét ve­szélyeztető háborúba akarják sodorni föl­dünket. Az emberiség sorsáért felelős erők­nek létfontosságú feladata az esztelen fegy­verkezési verseny megszüntetése, egy belátha­tatlan következményekkel járó, az atomhábo­rú szikráját magába hordozó katonai konflik­tus kipattanásának megakadályozása. A kon­tinensek munkásainak közösen kell felemel­niük szavukat és lefogniuk az agresszor ke­zét Ezt a küzdelmet vezetik a békéért leg­következetesebben kiálló erők, mindenekelőtt a Szovjetunió, a szocialista világrendszer or­szágai, a világ szervezett dolgozói, akiknek legdrágább és legféltettebb kincsük a béke, Népünk a világ népeivel együtt a békés életre vágyik. Ezért kísérjük nagy figyelem­mel ég féltő gonddal a Szovjetunió megújuló békejavaslatait, a szovjet moratóriumot, ame­lyet az imperialista körök elutasítottak ugyan, de nem így a tömegek, akik előtt mind­inkább lelepleződik a hidegháborús, agresz- szív politika. magyar munkások szolidárisak más népek mellett. A proletár interna­cionalizmus szellemében támogatjuk az imperializmus, a kizsákmányolás, a neo- kolonializmus, a fajüldözés ellen küzdőket. Mindehhez és saját nemzeti programunk meg­valósításához adja az alapot a hétköznapok munkája, a népgazdaság fejlesztéséből ránk­háruló feladatok teljesítése. Ehhez kívánunk a megye valamennyi dolgozójának erőt, egész­séget, további sikereket a munkásosztály nemzetközi ünnepén! MÁJUS kirkk kirbk * k * ****** * * ************* ************ ********** * * »* **-irk***** UNKA. I Csehák Juditnak, a SZOT titkárának beszéde, amely a rádióban és a tv-ben hangzott el Május elsejének, a teremtő munka, az alkotó ember és a munkásösszefogás nemzetkö­zi ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kor­mánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Eredményeinket elismerik a tisztelettel köszöntőm önöket világban. Hazánkban egy biztonságos mokratizmus kiteljesítésével, úton haladó, alkotókedvvel teli nép köszönti május el­sejét. Emelt fővel ünnepelhetünk. Nemzeti összefogással, kitar­tó, áldozatos munkával gya­rapítottuk ezt az országot. — szocialista hazánk minden dolgozóját, egész lakosságát. Évtizedek óta az egész vi­lágon a dolgozó tömegek nagyszerű seregszemléje ez a nap. Zászlóink, transzparen­seink hirdetik a munka és a béke elválaszthatatlan jelsza­vát: a munkát dicsérjük és a béke védelmében szólunk. Évtizedek tapasztalata bi­zonyság arra, hogy az őszinte, a reális politika megértésre, támogatásra talál szorgalmas tehetséges népünk körében. Jövőnket, terveinket erre a politikára, erre a megértésre, támogatásra alapozzuk. Keményebb időket élünk, Ez társadalmunk erejének ki­apadhatatlan, éltető forrása. A fejlődő szocialista demok­rácia kedvező légkört teremt az emberi érték és tehetség kivirágzásához, az alkotó, újat teremtő munkához, a szükséges és folyamatos meg­újuláshoz. Demokratikus gyakorla­tunkat erősítve érhetjük el, hogy életünk minden terüle­tén még nagyobb tisztelet övezze a dolgozó embert, hogy mindenütt rangja szerint ke­zeljék a jól végzett, becsüle­tes munkát. Ezt a szándékot fejezik ki a korrhány intézke­dései, és a szakszervezetek ............................................................................................................................................................................iitimiiiiiimiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimimiiiimniiiiHiiiiimiiiium....... M ég viseljük, bérünkön érezzük az április bolondéri- áját, ám egyre kevesebbet gondolunk a kabát alá bújó hideg széllel, a naponta el­eredő esővel, mert az utcá­kon, tereken, már a május üzen. Való igaz, hogy minden hónapunknak megvan a ma­ga varázsa, ünnepe, hagyo­mánya, de talán egy sincs oly gazdag, mint a május. A ta­vasz első hónapja, a megúju­lás, a szerelem rügyfakadásá* nak időszaka, elkápráztat a felvonulók tarka kavalkádjá- val, a vidámsággal, a bohó- kás jókedvvel. De menjünk sorjában májusi szokásainkat, ünnepeinket végigkísérendő! 38 Hosszú évek óta esküsznek 'az anyakönyvvezetők arra, hogy májusban megugrik a házasságkötések száma. Mint­ha a tavasz ösztönözné a pár- Választó fiatalokat arra. hogy életüket e hónapban kössék össze! Olyan legendák is ke- göben. De hol van a több év­ring enek, hogy a május- tizeddel ezelőtti májust iáé­ban házasulandók kapcso- ző húszforintos főzőkolbász lata tartós, életreszóló. Bár sajátos íze, zamata! Keresed, meg kell vallanunk őszintén, mert az emlékeidhez tartozik. Május ajándéka hogy az ez Ügyien feltárcsá­zott válóperes bíró nem hite­lesítette eme szóbeszédet. Keresed, s mert nem leled, sorbaállsz egy pár virsliért. w MájusJ május, majálist Szabadtéri, füvön ülős, lég­sók, néptelenebbek, csende­sebbek a tantermek... Hiá­nyoznak a titokban szívott cigaretták bajnokai, az ezer­féle ügyben hangadók. Ülnek otthon, tanulnak. Készülnek a nagy erőpróbára, az érettsé­gire. Piros, nemzetiszínű és kék zászlókat cirógat a májusi szél. Béke van. Sok-sok év­vel ezelőtti május hozta meg az emberiségnek a felszaba­dulást, a mélyreható társadal­mi ■változásokat. Az európai béke első napjára, május 9- re mindig emlékeznünk kell, hogy felidézzük mindazt a szenvedést, áldozatot, amit e háború a népekre zúdított. Hogy értékelni tudjuk a bé­Elmennek a negyedikesek. Igen, május első hetében a középiskolák egyenes derekán hés életet dolgos hétköznap— gömberegető, sörhabos, ked- megroppan valami. Énekelve, ünnpnpívpl "tprhpívpi vés népünnepély! Étvágyger- tarisznyával a vállukon bú- és örömeivel együtt. Nemcsak jesztő sátrak, lacikonyhák, ki- csúznak a negyedikesek. Al- májusban. Mindig, az évnek mérések. Itt a grillcsirke fo- sóéves társaikban pedig hi- minden napján! rog, amott a virsli fő, birka- ányérzet keletkezik. Mintha gulyás illata terjeng a leve- üresebbek lennének a folyo- Kiss Mária mint korábban. Eredménye- törekvései is ezt szolgálják, ink gyarapítása nagyob áldó- Az értéket teremtő ember zatokat kíván. Tapasztaljuk munkája jogán mond véle­ezt valamennyien. De a ne­hezebb körülmények között is arra törekszünk, hogy meg­őrizzük társadalmunk értéke­it, életkörülményeink bizton­ságát és erőt gyüjtsünk egy gyorsabb ütemű fejlődéshez. Népünk előtt egyre érthe­tőbbé válik, hogy csak akkor tudjuk megvédeni életkörül­ményeinket, valóra váltani terveinket, ha a lehetősége­ink, adottságaink szerint min­denütt jobban, eredménye­sebben dolgozunk. Csak ki­tartó munkával lehet szebbé tenni az életet, gazdagabbá a hazát, a társadalmat, s vele az ember hétköznapjait és ünnepeit. Ezen az úton javít­hatunk a ma még nehezebb körülmények között élők anyagi helyzetén is. Milliók értik meg és vállalják ezt a programot. Életünk soha nem volt mentes megoldást kivánó gondoktól. Most sem az. A meglévő feszültségek, ellent­mondások feloldhatók az egyén becsületes, odaadó munkájával, pártunk és né­pünk összefogásával, a de­ményt közös dolgainkról. Csak a tisztességesen elvég­zett munka adhat felhatal­mazást erre, és a kezdemé­nyezés, a szorgalom teremthet egyéni és társadalmi bizton­ságot. Társadalmunkban ezek a vonások a meghatározóak Fz- ért lehetünk bizakodóak, hogy elérjük céljainkat. Hazánk boldogulása, demokratikus vi­szonyaink fejlődése nemcsak a mi érdekünk. Haladásunk szolgálata igazi hazafias és internacionalista tett. Ezzel érvet, hitet, példát adhatunk azoknak, akik jövőjüket a szocializmusban látják. Minden május elsejére nap­sütést. jó időt remélünk. Hol­napunk egéről mégsem tű­nik el minden felhő. A vi­lágra figyelő ember nyugta­lan, mert hallja, látja, hogy újra felerősödött a háború híveinek hangja. Az imperia­lizmus szélsőséges vezető kö­rei elszántan fegyverkeznek, katonai fölényük megterem­tésére törekszenek. (Folytatás a. 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom