Nógrád. 1982. március (38. évfolyam. 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESüQFTERl MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSAQA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXVIII. ÉVF.. 51. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1982. MÁRCIUS 2., KEDD Jaruzelski vezetésével Lengyel párt- és kormányküldöttség érkezett Moszkvába Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Hétfő reggel hivatalos látoga­tásra lengyel párt- és kor­mányküldöttség utazott a Szovjetunióba. A delegációt Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, miniszterel­nök vezeti. A varsói repülőté­ren a küldöttséget Henryk Jablonski, a lengyel államta­nács elnöke és más magas ran­gú tisztségviselők búcsúztat­ták. * Katonai tiszteletadással kö­szöntötték Moszkvában, a Vnukovói repülőtéren a Len­gyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely hétfőn délben érkezett hiva­talos látogatásra a szovjet fő­városba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendége­ket elsőnek Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbh Tanácsa El­nökségének elnöke köszöntöt­te. Megjelent a párt- és állami küldöttség fogadására az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak több tagja: Jurij Andro- poi). Konsztantyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Usztyinov. Ott volt Konsztantyin Rusza- kov, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Talizin miniszterel­nök-helyettes, a szovjet kor­mány számos tagja, az SZKP KB több felelős munkatársa. Megjelent á vendégek fogadá­sára Nyikolaj Ogarkov mar­sall, a Szovjetunió honvédel­mi miniszterének első helyet­tese és több más miniszter­helyettes. A lengyel küldöttséget sze­retettel köszöntötték a repü­lőtéren a szovjet főváros la­kosságának képviselői. Wojciech' Jaruzelski Leo­nyid Brezsnyev kíséretében lé­pett el a három haderőnem egységeiből álló díszalakulat arcvonala előtt, köszöntötte a fogadására megjelenteket. A LEMP KB első titkára az ün­nepélyes fogadtatás után Leo­nyid Brezsmyevvel együtt in­dult ei — díszmotorosok kísé­retében — szállására A szál­láshoz vezető útvonalat a két ország zászlai, üdvözlő felira­tok díszítették és a moszkvai­ak az útvonal mentén szere­tettel köszöntötték a vendége­ket. Címoldalán köszönti a Prav­da hétfői száma a lengyel párt­ós kormányküldöttség tegnap kezdődött moszkvai látogatá­sát. A cikk részletesen ismer­teti a delegációt vezető Woj­ciech Jaruzelski életrajzát, s közli a LEMP KB első titká­rának, a Lengyel Népköztár­saság Minisztertanácsa elnö­kének fényképét is. „A szovjet emberek üdvöz- lik a lengyel párt- és kor­mányküldöttség látogatását. Meggyőződésük, hogy ez a lá­togatás elősegíti a Szovjetunió és a Lengyel Népköztársaság barátságának, egységének és sokoldalú együttműködésének erősödését” — hangsúlyozza a Pravda. A lap közli varsói tudósító­jának beszámolóját két nagy, Lengyelországban szovjet se­gítséggel folyó építkezésről. A tudósítás bemutatja a varsói metrót és Lengyelország első, a gdanski vajdaságban, Zar- nowiecben épülő atomerőmű- vet. (Folytatás a 2. oldalon.) Salgótarjánban. Balassagyarmaton. Nagvbátonyban Tanácsi testületi üléseket tartotta! A Salgótarjáni .városi Ta­nács tegnap tartotta ülését, amelyen jelen volt Devcsics Miklós, a Nógrád megyei Ta­nács elnöke, Szalai László, az MSZMP Salgótarjáni városi Bizottságának első titkára, dr. Fancsik János országgyűlési képviselő. A testület elsőként a vasár­nap Salgótarjánban lezajlott időközi tanácstagi választásról Szabó János, az ügyrendi bi­zottság elnöke tájékoztatóját hallgatta meg. A megyeszék­hely 16. számú választókerü­letében dr. Szittner Andrást, a Nógrád megyei Állatni Építő­ipari Vállalat igazgatóját vá­lasztották tanácstaggá, aki a tanácsülésen átvette megbízó- levelét. Ezt követően Szabó Ferenc, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára javasol­ta, hogy dr. Szittner Andrást a testület válassza meg a váro­si tanács elnökének. A jelölt korábbi munkásságát, érde­meit, felkészültségét és ráter­mettségét méltatta Ondrék László, Szó Béláné, dr. Telek Vilmos, Devcsics Miklós, Sza­lai László. A városi tanács elnökévé a testület egyhangúlag dr. Szitt­ner Andrást választotta. Az új tanácselnök letette a hivatali esküt, majd a tanácstagoknak kifejezte köszönetét a mellet­te megnyilvánult bizalomért, s kérte a tanácstagok szemé­lyes, valamint a megyeszék­hely üzemei, intézményei, a város lakossága támogatását munkájához. ☆ A Balassagyarmat városi Tanács Végrehajtó Bizottsága hétfő délutáni ülésén négy té­mát tárgyalt. A vb-titkár elő­terjesztésében megvitatták az elmúlt évi tanácstagi beszá­molók tapasztalatait. Az ügy­félszolgálati szakigazgatási szerv vezetője a lakáselosztá­si terv meghatározásával kap­csolatosan adott vitaindító észrevételeket a végrehajtó bi­zottság tagjainak, a meghívott vendégeknek. A bizottság meg­hallgatta az Állami Biztosító helyi fiókja vezetőjének tájé­koztatóját, majd végezetül a Balassagyarmati Építői pari Szövetkezet támogatására kö­tött megállapodás módosítá­sára tett előterjesztést véle­ményezte a választott testület. Tegnap délután Nagybátony- ban ülést tartott a Nagybá- tony nagyközségi közös Tanács Végrehajtó Bizottsága. Első­nek megvitatta a testület az 1981—85-re szóló ifjúságpoli­tikai intézkedési tervet. Be­számolót hallgattak meg a nagybátonyi Bányász Művelő­dési Ház munkájáról, különös tekintettel arra, hogy a mű­velődési ház miként segíti a munkások, bányászok műve­lődési igényeinek felkeltését, kielégítését. Megvizsgálta a végrehajtó bizottság a Nagy­bátonyi Községgazdálkodási Vállalat elmúlt évi tevékeny­ségét és az idei teendőket; fi­gyelemmel az ez évben terve­zett lakóház-felújítési munká­latokra. Végezetül jelentést hallgattak meg a nagybátonyi Napsugár bölcsőde munkájá­ról. Március 1. és 15.: beíratás az első osztályba Országszerte március 1-e és 15-e között íratják be az ál­talános iskola első osztályába lépő kisdiákokat. Az iskoláik mindenütt a helyi tanács ál­tal megállapított napokon ve­szik fel az elsős jelölteket. A fővárosban március 4-én és 5-én — csütörtökön és pénte­ken — történik meg a beíra­tás. A szülők, gondviselők kö­telessége, hogy minden tankö­teles korban levő gyermeket a lakása szerint területileg ille­tékes iskolába írassanak be. Azok a gyermekek kerülhetnek az első osztályba, akik ez év szeptember 1-ig betöltik hato­dik életévüket. Az igazgatók a helyi szokásoknak megfele­lően hirdetményeken, vagy le­vélben, esetleg más módon ér­tesítik az érdekelt szülőket arról, melyik időpontban vár­ják őket gyermekeik beíratásá- ra. A helyi állami és társadal­mi szervek, szervezetek köz­reműködésével gondoskodnak arról, hogy valamennyi leendő kisdiák adatai felkerüljenek a jegyzékekre. A népességnyil­vántartó hivatalok például a tanácsok közvetítésével át­adják az iskoláknak a tankö­teles korúak névjegyzékét. Az általános iskolák igazgatói en­gedélyezhetik azoknak a gyer­mekeknek a felvételét is, akik a hatodik életévüket a tanév első hónapjában — tehát szep­tember 1—30. között — töltik be, s testileg, szellemileg meg­felelően fejlettek, alkalmasak az iskolai tanulásra. Ezeknek a tanulóknak a felvételi ké­relmét április 15-ig kell be­adni az iskolák igazgatóihoz. Valamennyi beiratkozó tanu­ló még az iskolaév kezdete előtt orvosi vizsgálaton esik át; ennek idejéről az igazga­tók (tájékoztatják a gyermekek szüleit, gondviselőit. Az 1982—83-as tanévben mintegy 200 ezer gyermek ta­nul majd az általános isko­lák első osztályaiban. Csak­nem mindannyian részt vettek óvodai, vagy iskola-előkészítő foglalkozásokon. ülést tartott az országgyűlés kereskedelmi bizottsága Hétfőn a Parlamentben Nyers Rezső elnökletével ülést tartott az országgyűlés keres­kedelmi bizottsága. Az ülé­sen Veress Péter, külkereske­delmi miniszter tájékoztatta a képviselőket külgazdasági kapcsolataink tavalyi helyze­téről és az ez évi kilátások­ról. Ezt követően a bizottság elfogadta idei mukaíervét. űz NSZK kitart a földgáz-acélcső üzlet mellett 1 A nyugatnémet kormány a washingtoni bírálatok elle­nére is kitart a szovjet—nyu­gat-európai földgáz-acél­cső üzlet mellett — hangsú­lyozta vasárnap Helmut Schmidt, az NSZK kancellár­ja. A bonni sajtóhivatal által nyilvánosságra hozott inter­jújában a kancellár ugyanak­kor hozzátette, hogy az ame­rikai kormány addig sem a francia, sem a nyugatnémet kormánnyal nem közölte azt, hogy az üzlet ellen van. „Vi­lágosan meg kell azonban mondanom, hogy semmi ilyes­fajta közlés nem befolyásol­hatná azt a tényt, hogy a franciákhoz hasonlóan, mi is szilárdan kitartunk az üzlet mellett” — hangsúlyozta nyo­matúkkal a kancellár. Ami Washingtont illeti, ,az amerikai kormány az üzlet­tel kapcsolatosan még nem mondta ki a végső szót. A nemzetbiztonsági tanács pén­teki ülése ebben a vonatko­zásban „eredménytelen” ma­radt. Az üzlet megakadályo­zását sürgető Weinberger hadügyminiszterrel szemben Haig külügyminiszter fonto­sabbnak mondotta a nyugati szövetségen belüli nyílt törés elkerülését. (MTI) Fűtésszerelők A Salgótarjáni Ingatlankezelő Vállalat távfűtési üzemének ifjúsági szocialista brigádja három esztendeje alakult. Rend­szeresen részt vesznek a megyeszékhely lakásaiban, hőköz­pontjaiban a fűtőkészülékek, csőrendszerek, hőcserélők kar­bantartásában, az esetleges hibák kijavításában. A Kovács József vezette kollektíva átlagéletkora a 25 esztendőt alig éri el. Fiatal koruk ellenére néhányuknak egynél több szak­mája is van, így sokoldalúan látják el feladataikat. Galambos! Tibor és Barna József a salgótarjáni vasútállo­máshoz vivő csőrendszer meghibásodása miatt lefektetendő csőrendszer hegesztését végzi. Kollár Béla, Chladni Lajos és Pásztor János hőközpont karbantartását látja el. — képek: kulcsár — Gyarapodó lehetőségek — bővülő szolgáltatás az idegenforgalomban Az ötnapos munkahét, a növekvő szabad idő és szá­mos más ok számításba véte­lével a belföldi turizmus je­lentős mértékű megélénkülé­sével számolnak a Nógrád megyei Idegenforgalmi Hiva­talnál. Eddig is a hazai ven­dégek- fogadása állt a tevé­kenységük előterében, hiszen szállóvendégeinknek csak 10 százaléka volt külföldi. A növekedő forgalmat mi­nél zavartalanabbul szeretnék ellátni az alapszolgáltatások színvonalának emelése, a kí­nálat szélesítése mellett. Ru­galmasabb árpolitikával, az ifjúsági és sportturizmus — a korábbi évekhez hasonló — támogatásával egészítik ki idei elképzeléseiket. Bár korántsem látványos, de lényeges, hogy az éves karbantartási munka mellett a salgótarjáni kempingben fo­lyik a vízvezeték cseréje, a Hotel Salgóban pedig beren­dezésváltással és néhány tu­solófülke kialakításával igye­keznek emelni a színvonalat. Hollókőn is jelentős válto­zások várhatók. Á helyek bő­vítésére a nyári idényben az országban elsőként — falusi kempinget rendeznek be, az­az a turistaszállásként szolgá­ló házak kertjeiben felvert sátrakkal, bennük fekhelyek­kel, s a közelben tisztálkodá­si lehetőséggel várják az ér­kezőket. Egyelőre húsz helyet alakítanak ki, de ha a közön­ség megkedveli, bővíthetik a kört. Emellett szeretnének egész évre fizetővendég-szol­gálatot szervezni a községben. A férőhelybővítés mellett a folklór- és tájjellegű progra­mok erősítése kap hangsúlyt ezen a településen. Ennek ke­retében számos programot, — például „intenzív” hét végi szövőtanfolyamot — rendez­nek s mivel a műemlékvédel­mi felügyelőség vállalta, hogy az információs iroda melletti romos épületet helyreállíttat­ja, szeretnének ott egy kis emléktárgybutikot is beren­dezni. Az elmúlt évi próbálko­zás sikereként az idén egy pá­rizsi irodával együttműködve két francia csoportot várnak komplex folklórprogrammal. A kínálat bővítésére a me­gyei tanács illetékes szervei­vel együttműködve, elsősor­ban a nógrádi Mátrában ed­dig ismeretlen kirándulóhe­lyeket derítenek fel és aján­lanak. Az eresztvényi autó­buszmegálló kihasználatlan újságospavilonjában szezon­ban hét végi információs szol­gálatot tartanak, ahol a kör­nyéket ismertető kiadványok is hozzáférhetők lesznek. Részben az Ezermester- és Üttörőbolt Vállalattal közösen bővítik Bánkon és Diósjenőn a sport- és játékszerek köl­csönzését. A Tó motelhez ezen belül az idén egy széllovas­felszerelést is vásárolnak, me­lyet a vállalkozók kibérelhet­nek. S ha már Bánknál tar­tunk, bár a megvalósítás a későbbiekben kerül sorra, az idén elkészül a Tó motel téli- esítésének terve is. Reméljük, hogy a szép el­képzelések mielőbb testet öl­tenek, s a megyénkbe látoga­tó idegen a korábbiaknál is jobb benyomásokkal távozik, s szép emlékeit keresve visz- sza-v issza tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom