Nógrád. 1982. február (38. évfolyam. 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

4 Negyedszázad távlatából... Bermuda Úttörősarok Előkészületi mérkőzés VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXVIII. ÉVF., 27. SZÁM ÁRA: 1,40 FORINT 1982. FEBRUÁR 2., KEDD Több lisztet őröltek Kell a keveréktakarmány — Növekedett a kivitel A Nógrád megyei Gabona- forgalmi Vállalatnál sem volt könnyebb az 1981-es esztendő a korábbiaknál. A gazdasági környezet, a szabályozó rend­szer módosítása, a termelési költségek emelkedése, a fogyasztói szokások vál­tozása és nem utolsósorban a konkurrencia növekedé­se új feladatok elé állí­totta a vállalatot. A munkaszervezés javítá­sával eredményesen végezték el a gabona felvásárlását — ezt a mezőgazdasági nagyüze­mek is megelégedéssel nyug­tázták — s ennek során mint­egy 80 ezer tonnányi ter­ményt vettek át a termelőszö­vetkezetektől és állami gaz­daságoktól. A tavalyinál ke­vesebb gabona sem zavarta a Őszt- és takarmányellátást, sőt a kiegyensúlyozott megyei ellátás mellett a vállalat je­lentős mennyiségű gabonát is exportált. Tavaly tovább növekedett a malmok liszttermelése — csak­nem 23 ezer tonnát hoztak for­galomba — ezen belül is a finomliszté, és a szállítás kor­szerűsítéseként beindult a konténeres árufuvarozás is. A keveréktakarmányok gyártásában és forgalmazásá­ban a legfontosabb feladat az igények maradéktalan kielégí­tése, a korszerűbb, garantált beltartalmi értékű tápok ér­tékesítése és a termelési rend­szerekkel való együttműködés bővítése volt. A különböző takarmányféleségekből csaknem 55 és fél ezer ton­nát gyártottak, jóval többet mint 1980-ban. A minőség javulásával pedig a felhasználó gazdaságokban kevesebb takarmány kell a hústermeléshez és ezáltal csökkent a takarmányozási költség. A fejlesztési programon be­lül 1981-ben üzembe helyez­ték az űj 5000 tonnás balassa­gyarmati gabonatárolót és a központi laboratóriumot, s megkezdődött a magyarnán- dori keverőüzem rekonstruk­ciója. Az idei tervek szerint a ta­valyinál több gabona felvá­sárlására készül a gabonafor­galmi vállalat már az év ele­jétől. Kilencvenezer tonná­nyi terményre számítanak, s arra, hogy a lisztgyártást mintegy kettő, a keveréktakar- mány-gyártást pedig három százalékkal növelik, biztosít­va az igények maradékta­lan kielégítését. A választék bővítését szolgálja a nemré­giben Szécsényben megnyitott szakbolt is, amelyben kaphatók az újonnan ki­fejlesztett humán termé­kek, á szójaliszt, a rizs­liszt, étkezési búzacsíra, kukoricaliszt és. sok más áru. A mezőgaz­dasági nagyüzemek és háztá­ji állattartók számára 78 ezer tonnányi táp és szemes ter­mény forgalomba hozatalát tervezik. \ növekvő feladótokat — az ötnapos munkahétre törté­nő áttérés mellett — meg tud­ják óldani a kapacitás növe­lésével, a jobb üzem- és munkaszervezéssel,, a takaré­kosabb gazdálkodással. Jól biiőn ha bemegv Téli vásár Nógrádban Nógrád megyében is meg­kezdődött tegnap a ruházati és cipőboltokban a téli vásár. Sikerét illetően kedvező jel, hogy keveset engedett a hideg, igazi téli idő van, ami azt sej­teti, hogy a most olcsóbban be­szerzett téli holmit még ebben a szezonban is viselhetjük. Jó hír az is, hogy a kereske­dők nemcsak az eddig eladat­lan téli cikkeket vonták be az engedményes árualapba, ha­nem tekintélyes mennyiségben újakat is vásároltak a nagyke­reskedelemtől, így bárki meg­találhatja a készletben a ked­vére valót. A salgótarjáni Centrum Áru­ház kapui előtt már nyitás előtt jókora sor állt bebocsá­tásra várva. A házban a ta­valyinál csaknem másfél mil­lió forinttal többet, összesen hatmillió forint értékű árut kínálnak olcsóbban. A méter­osztályon a flanell a sláger, de viszik a nyomottmintás pa­mut- és selyemszövetet, vala­mint a hurkolt kelmét, jerseyt. Igen bőséges a választék fér­fi és 'női télikabátban, köz­tük olyanok is kaphatók most, amikből szezonban szűkebb volt a kínálat. Sokan • vásárol­ják a fiú- és lánykabátokat, jövő ősszel erre már nem lesz gondja a szülőnek. A saját készletből és új beszerzésből bevont áru aránya fele-fele, s néhány cikkből, mint kabá­tok, csizmák, bundacipők pót­lólagos beszerzésére is mód nyílik, ha a kereslet úgy kí­vánja. A Nógrád megyei Iparcikk­kiskereskedelmi Vállalat ösz- szesen harminc boltjában ren­dezi meg a téli vásárt. A ve­vők 11 millió forint értékű áruból válogathatnak, vala­mennyit 30—40 'százalékkal ol­csóbban kapják meg a vásár két hete alatt. Kivált a kon­fekcióosztályokra érdemes be­nézni, télikabátokból, műszőr­me bundákból, melegebb kel­mékből készült öltönyökből bőséges a kínálat. Nagy meny- ■nyiségben kaphatók enged­ménnyel a férfi bőrkesztyűk, kalapok, s van flanell férfiing is. Mintegy ötmiliiő forintért új árut is vásárolt a vállalat a téli vásárra. Ennek is kö­szönhető, hogy az előbbieken túl kötöttáruban, cipőben és méteráruban is széles az en­gedményes cikkek köre. Igen sok vevő kereste fel már a reggeli órákban a szé- csényi Skála Aruházat. Hagyo­mányosan a méterosztály és a kötöttholmit árusító részleg bo­nyolítja le a legnagyobb for­galmat, úgy tűnik, az idén is így lesz. Összesen kétmillió fo­rint értékű árut kínálnak 40 százalékkal olcsóbban, köztük sok lábbelit, pizsamát, gyer­meksapkát, kesztyűt, pamutin­get. Fontos szerepet játszik a nézsai termelőszövetkezetben is a melléküzemági tevékenységé Az eredményesen működő termelőüzemek hozzák a közös gazdaság számára a nyeresé­get, melyből a fejlesztéseket tudják megvalósítani. A szövetkezet saját erdejéből szállít­ják a fafeldolgozó üzemhez (balra fent) a nyersanyagot, melyből parkettát, szőlőkarót, bányadeszkát és egyebeket készítenek. 'A könyvkötészet (jobbra fent) főleg leányok, asz- szonyok munkalehetőségén segít. Jelentős igényeket elégít ki a műanyagüzem (lent), ahol csomagolóanyagokat gyártanak jelentős bevétellel. — képek: kulcsár — Jasszer Arafat Budapesten A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghí­vására hétfőn a Palesztinái Felszabadítási Szervezet kül­döttségének élén hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Jasszer Arafat, a PFSZ végrehajtó bizottságá­nak elnöke. A palesztin delegáció tag­jai: Abdel Mohszin Abu Maj- zer, a Palesztinái Felszabadí­tási szervezet végrehajtó bi­zottságának tagja, a nemzet­közi kapcsolatok osztályának, ban vállait kölcsönös szolida­ritás szellemében megtartott tárgyaláson véleménycserére, került sor és a magyar és a Palesztinái arab nép kapcso­latáról, a PFSZ-szel kialakult együttműködésről. Sarlós Ist­ván tájékoztatást adott társa­dalmi és gazdasági fejlődé­sünkről, a szocializmus építé­sének időszerű feladatairól. Jasszer Arafat ismertette a PFSZ tevékenységét, a palesz- túnai arab nép harcának hely­zetét. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága külügyi osz­tályának helyettes vezetője, és Kovács Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára. Délután az MSZMP Köz­ponti Bizottságának székhá­zában Gyenes András tárgyalt Jasszer Arafattal. A baráti lég­körben folytatott tárgyaláson áttekintették az időszerű nem­zetközi kérdéseket, különös tekintettel a közel-keleti tér­(Folytatás a 2. oldalon.) vezetője, a szervezet szóvivő je, Szahar Abu Nizar, a PFSZ központi tanácsának tagja, aZ E3-Fataih forradalmi tanácsá­nak titkára, Mohammad Dzsi- had ezredes, a PFSZ közpon­ti tanácsának tagja, kato­nai vezető a PFSZ-ben, Ibra­him Ammuri, a PFSZ közpon­ti tanácsának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és Házi Vencel, külügyminiszter-helyettes fo­gadta. Jelen volt Abdallah Hi- jazi, a Palesztinái Felszabadí­tási Szervezet budapesti iro­dájának vezetője. A megérkezést követően, Sarlós István megbeszélni folytatott a palesztin delegá­cióval. A szívélyes légkörű, az imperializmus elleni harc­Áz eredmény a munkához fűződik A zárszámadás — ünnepi jellegű munkanap. Csaknem ezek voltak az elnöki beszá­moló első szavai a kistere- nyei termelőszövetkezet szom­bati közgyűlésén. így van ez rendjén. Ünnep, mert égy si­keres, eredményekben — és forintokban is — gazdag évet zárhattak a kisterenyeiek, és munka is, mert a tervtárgya­ló közgyűlésnek állást kell foglalnia, hogyan, miképpen tovább. A kettő elválasztha­tatlan kapcsolatban áll egy­mással. ünnepelni a munka után szokás és a visszatekin­tést követően már a jövő ter­vezése a cél. Kisterenyén — idén először — négyszázalékos nyereség- részesedést fizethettek, s ez kétheti keresete az emberek­nek. Azoknak, akiknek egész éves áldozatos fáradozásának eredményeként a gazdaság valamennyi ágazata helyetállt tavaly is, amikor nemcsak az időjárás, de a gazdasági helyzet sem kényeztette el a termelőket. Mindebből leszűrhető egy­két tanulság, valamennyi üzem számára, de a legfon­tosabb az, hogy az eredmény a munkához fűződik. Mégpe­dig „az első munkanaptól kezdve és egész éven át tar­tó becsületes, lelkiismeretes, pontos és szakszerű munká­hoz”. Ahogyan ezt a beszá­moló is említette. Ez tehát a recept, a bevált módszer, amelynek alkalma­zásával a termelőszövetkezet csaknem hatmillió 700 ezer forint nyereséget ért el, meg­alapozva a következő évet is. Fejlődni ugyanis — s ez sem titok — csak nyereséges gaz­dálkodás mellett lehet. S ez a fejlődés sok min­dent jelent. A hozamok nö­vekedése, a minőség javulá­sa mellett a személyi jövede­lem gyarapodását, a munka melletti kirándulást, üdülést, az idősebbekről való jobb gondoskodást. Egyszóval mindazt, ami a mezőgazda­ságban dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítá­sát jelenti. L. I. Ifjúsági parlament a KISZÖV-nél Lakásépítési höfcsSn a fiatotoknak Az V. ötéves tervben a me­gye ipari szövetkezeteinek ter­melési értéke 592 millió fo­rintról 765 millióra nőtt, mi­közben a foglalkoztatottak szá­ma valamelyest csökkent. Mindez a termékszerkezet kor­szerűsítésének, az emberi munkával, anyaggal, energiá­val való takarékosságnak kö­szönhet«* Emelkedett a szövet­kezeti dolgozók életszínvonala, jövedelme. A megye ipari szövetkezetei öt év alatt 103 miiló forintot fordítottak be­ruházásokra, elsősorban a te­lephelyek . korszerűsítésére vagy megteremtésére. A gép­park, a műszaki berendezések színvonalának javítása viszont a közeljövő feladata. Ezek az eredmények csak a fiatalok közreműködésével voltak elér­hetők — mondotta egyebek között Krisch Árpád, az Ipa­ri Szövetkezetek Nógrád me­gyei Szövetségének elnöke teg­nap délelőtt az ipari szövetke­zetek megyei ifjúsági parla­mentjén. A gazdasági fejlődés ismer­tetésein túl beszámolójában szólt az ifjúsági törvény vég­rehajtásáról. Az ifjúsági par­lamenteken megfogalmazódott igények alapján és a fiatalok szorgalmának megbecsülése­ként, nőtt az ifjúságpolitikai célokra fordítható pénz össze­ge. A szabad idő hasznos el­töltése, az emberi kapcsolatok bővítése, és elmélyítése, vala­mint a sokoldalú művelődés érdekében a salgótarjáni szol­gáltató, a salgótarjáni tervező- és építő, a pásztói építő, sze­relő és szolgáltató, a Szondi lakatos és szerelőipari, a Sai- gó cipőipari, és a Balassa Ru­házati Szövetkezetnél ifjúsági klubok alakultak. Három or­szágos hírnevű, öntevékeny művészeti csoport működik az ipari szövetkezeteknél, a ba­lassagyarmati vegyes kórus, a nógrádmegyeri Romanó tánc- együttes, és a salgótarjáni szolgáltató szövetkezet asz- szonykórusa. A fiatalok meg­becsülését jelzi, hogy az utóbbi két évben hetvenen kaptak „Szövetkezet kiváló dolgozója” kitüntetést, és har­mincán viselik a „Szakma if­jú mestere” címet. Növekedett a fiatalok részére juttatott la­kásépítési kölcsönök mennyi­sége. Az ipari szövetkezetek me­gyei ifjúsági parlamentjén el­hangzott hozzászólások többsé­ge az eddig elért eredmények­ről és a lakáskérdésről szólt. Molnár Zsuzsa, a STESZ mun­kaügyi előadója elmondta, hogy szövetkezetük, dolgozóik lakásproblémáinak megoldá­sára a OTP-vel közösen" 1983- ig a tervezettnél hússzal több lakást épít. A válaszadás után az OKISZ, illetve az országos ágazati par­lamentek küldötteit választot­ták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom