Nógrád. 1981. december (37. évfolyam. 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETARIAT. EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TÁNACS LAPJA XXXVII. ÉVF., 281. SZÁM ÁRA: 1,40 FORINT 1981. DECEMBER 1., KEDD MSeáris fegyverzetek korlátozási Centben megkezdődött szovjet—amerikai tárgyalás Tarján tűzhely Szabó Zoltán, áz MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Julij A. Kvicinszkij nagy­követnek, a szovjet delegáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldöttség vezető­jének első találkozójával hét­főn délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nukleáris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalássorozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn dél­előtt 11 órakor megkezdődött találkozó technikai jellegű volt, amelyen megbeszélték a tárgyalások lebonyolításával összefüggő szervezési — tehát nem érdemi — kérdéseket. A tanácskozás valamivel több mint egy órán át tartott. A két küldöttség vezetőjét a tanácskozás előtt hosszan fo- tografáiták, de egyikük sem nyilatkozott. Az-első érdemi ülést kedden délelőtt tartják az amerikai kül­döttség hivatali helyiségeiben. Várható, hogy —, mint ez , a SALT-tárgyalások esetében is gyakorlat volt —, a rakéta- tárgyalások plenáris üléseit is váltakozva tartják a szovjet, illetve az amerikai misszió épü­A bér-és munkaügyi tanács ülése Rácz Albert államtitkárnak, az Állami Bér- és Munka­ügyi Hivatal elnökének veze­tésével hétfőn megtartotta el­ső ülését a Bér- és munka­ügyi tanács. A tanácsban — kormányhatározat alapján — számos minisztérium képvise­lője vesz részt, valamint a Minisztertanács felkérése alapján a SZOT, a KISZ, a SZÖVOSZ, az OKISZ, a TOT és a Kereskedelmi Ka­mara is képviselteti magát. Az ülésen megvitatták és elfo­gadták a tanács ügyrendjét, amely rögzíti a további mun­ka módszereit, feltételeit, ele­gei téve a kormányhatározat­ban foglalt követelmények­nek. A tanács alapvető fel­adatának tekinti, hogy állást foglaljon, s véleményt, mond­jon mindazokban a bér- és munkaügyi, munkajogi kér­désekben, amelyekről az Ál­lami Bér- és Munkaügyi Hi­vatal a jövőben a Miniszter- tanács és bizottságai elé ja­vaslatokat, jelentéseket, elő­terjesztéseket készít A ta­nács megvitatta az ötnapos munkahét bevezetésének ta­pasztalatairól és a rövidített munkahétnek további terüle­tekre történő kiterjesztéséről szóló előterjesztéseket is. Kisterenyei boltok Nagyobb választék, ú| nyiivatartási rend Kisterenye közigazgatási te­rületén hét élelmiszer- és két hússzakbolt áll a lakosság rendelkezésére. A Nógrád me­gyei Élelmiszer-kiskereske­delmi Vállalat évek óta arra törekszik, hogy ezeket bol­tokat megfelelő, jó minőségű áruval lássa,el, eleget tegyen a differenciált igényeknek. Ennek érdekében a vállalat vezetői új beszerzési forráso­kat kutattak fel, nagy figyel­met fordítanak a termelőktől történő közvetlen árubeszer­zésre, a megyén kívüli áru- beszerzés .bővítésére. Az árukínálatban az eddi­gi jó gyakorlat alapján ez­után is igyekszik a vállalat ve­zetése biztosítani az olcsóbb és középáru, a korszerű táp­lálkozási szokásoknak megfe­lelő termékek gazdag válasz­tékát, mint például a mély­hűtött áruk, konzervek, ba­romfiipari termékek, zöldség- gyümölcs, tejtermékek. A vidéki lakosság jobb el­látása érdekében a jövőben bővítik a keresletnek megfe­lelően a vegyesipari cikkek és ruházati cikkek választékát. A Kisterenye közigazgatási területén működő boltok nagy­részt korszerűtlen épületek­ben üzemelnek. A kilenc bolt közül három önkiszolgáló. Va­lamennyi boltban található hűtőgép, az 5. és 7. számú bol­tokat korszerű hűtőpulttal, az 5. és 91. számú boltokat mélyhűtő berendezéssel lát­ták el. A VI. ötéves tervben, anya­gi háttér hiányában a válla­lat a közigazgatási területen nagyobb beruházást nem ter­vez, ám ez nem jelenti, hogy a helyzet változatlan marad. A jövő évben a 32. számú hús­boltot az 5. számú áruda mellé helyezik, további hűtő- és egyéb gépi berendezésekkel korszerűsítik az üzleteket. Az ötnapos munkahét be­vezetésével megváltozik és a mindenkori igényekhez iga­zodik a kisterenyei boltok nyitvatartása. Jelenleg a ki­lenc egység közül minden má­sodik hétfőn szabadnapos hat bolt, 1981. január elsejétől minden hétfőn szabadnapos öt egység (7., 21., 30., 32., 56.) minden szombaton szabad­napos a 48, 49, és a 91. számú bolt. A helyi tanács által ki­fogásolt reggeli hét illetve nyolc óra utáni és a délután 15 órakor korai zárásnak ítélt nyitvatartási rendet a jövő év­től az igényekhez igazítják. A boltok reggel hét órakor vagy hét harminckor nyitnak és délután fél négyig, illetve négyig tartanak nyitva. Az 5. számú bglt naponta este fél hétig várja a nagyközség vá­sárlóit. létében, a keddi és csütörtöki napokon. Paul Henry Nitze nagykövet, a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokon részt vevő amerikai küldöttség vezetője hétfőn dél­után rövid nyilatkozatot ol­vasott fel a fontos eseményre Genfbe érkezett újságírók előtt. Az amerikai delegátus eb­ben beszámolt arról, hogy hétfőn délelőtt a genfi szovjet misz- szió épületében — első alka­lommal — találkozott a szov­jet delegáció vezetőjével, Julij Alexandrovics Kvicinszkij nagykövettel és 90 perces, szí­vélyes, tárgyszerű eszmecse­rét folytatott vele a soron kö­vetkező tárgyalások technikai módozatairól. Figyelembe vé­ve kormányaik ide vonatkozó ajánlásait, a két nagykövet megállapodott abban, hogy te­kintettel a tárgyalásók rend­kívül fontos és bizalmas jelle­gére — azokat zárt ajtók mö­gött, a nyilvánosság kizárásá­val folytatják majd. Mint mon­dotta, „csakis abban az eset­ben tudjuk megvitatni a bo­nyolult, bennünket elválasztó kérdéseket, és csakis akkor van reményünk azok megoldá­sára, ha kölcsönösen tisztelet­ben tartjuk a tárgyalások bi­zalmas jellegével kapcsolatos eljárási megállapodásokat”. Gyakorlatilag ez annyit je­lent, hogy követve a SALT- tárgyalások gyakorlatát, a saj­tóval csakis a találkozók idő­pontját és helyét közük majd a jövőben. Így Nitze nagykö­vet bejelentette, hogy az eu­rópai nukleáris fegyverzetek­ről folyó szovjet—amerikai tárgyalássorozat első plenáris ülését kedden délelőtt tartják a genfi amerikai misszió, épü­letében. Az amerikai nagykövet rö­vid nyilatkozatában kitért az amerikai kormánynak a genfi rakétatárgyalásokkal kapcso­latos — a közelmúltban Rea­gan elnök által ismertetett — álláspontjára és jelezte, hogy küldöttsége eredményes tár­gyalások reményével érkezett a Lac Leman partjára. A svájci konferenciaváros­ban hétfőn este több haladó nőszervezet csendes béketün­tetést szervezett, határozott leszerelési intézkedéseket sür­getve. Az energiahordozók drágulása következtében ismét előtérbe kerültek a szilárd tüzelő­anyagot hasznosító tűzhelyek. E tényezőket figyelembe véve a megszüntetett olajkályhák helyett a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár gyártmányfejlesztési osztályának ter­vei alapján a közeljövőben megkezdik a TARJÁN nevet viselő hagyományos tüzelő­anyagot hasznosító kályhák gyártását. Faragó Jáijos és Zsélyi József az új termék tervdokumentációit készíti. — Fotó: ©yurkó — Többletterméket termeinek Teljesítette éves tervét a Nógrádi Szénbányák és a Salgó Cipőipari Szövetkezet Hétfőre virradó éjjel teljesítette éves szakmai szénter- melési tervét — 950 ezer tonna — a Nógrádi Szénbányák. Az eredményhez nagyban hozzájárult a két külfejtés, va­lamint a tiribesi és a ménkesi aknaüzem kollektívája. A dolgozók elhatározták, hogy decemberben a további fel­ajánlásoknak is eleget téve, hatvanötezer tonna többletsze­net adnak a népgazdaságnak. A Nógrádi Szébányák tervező- és földmérő irodája — miként Kertai József irodavezetőtől megtudtuk — hétfőn délre szintén teljesítette idei 24 millió forintos árbevételi és földmérési tervét. December végéig várhatóan kétmillió forinttal túlteljesítik az előirányzatot. Tegnap teljesítette az idén­re szóló árbevételi tervét a Salgó Cipőipari Szövetkezet. A megyeszékhelyen működő egység 89 millió 100 ezer fo­rint „kasszírozását” irányoz­ta elő 1981-re. A hátralevő egy hónapban — a lehetősé­geket fölmérve — még mint­egy tízmilliós bevételre szá­mítanak az illetékesek. A munkasikert nagyrészt az év közben végrehajtott szervezési módosításokra, ki­sebb részben az új gépek munkába állítására és egyéb tényezőkre vezetik vissza az üzemben. Néhány gyártás­módbeli változtatás az előze­tes elképzelésektől hamarabb megvalósult és eredményt hozott. Különféle helyi újítá­sokkal elejét vették az átál­lások közben való termelés- kiesésnek, valamint gyorsí­tottak, biztonságosabbá és minőségileg jobbat produká­lóvá tettek egyes munkamű­veleteket. Ezek a szervezési és műszak: változtatások egyébként még nem értek véget. További eredmények várha­tók. Hozzátartozik még a képhez, hogy —, mivél a gyártáshoz kellő cikkeket a szövetkezet új partnerektől szerzi be — idén anyagellátá­si zavarok úgyszólván nem voltak; az emiatt kieső idő lényegében elhanyagolható. örvendetes, hogy a decem­berben — terven felül — elő­állítandó termékek értékesí­tése nem ütközik akadályba A kereskedők már korábban is fölkeresték levelekkel a Salgó Cipőt, írván: ha van elfekvő készlet, várják. Kesz­tyűt is, divatcipőt is varrnak az utolsó hónapban. Ugyan­ezen idő alatt gyártmányfej­lesztéssel is foglalkoznak. A simontomyai bőrgyártól spe­ciális bőrt kapnak saját ter­vezésű munkavédelmi kesz­tyűk gyártásához. A célnak megfelelő helyeken „kierősí­tett” védőeszközök néhány szempontból eltérnek a jelen­leg érvényes magyar szabvá­nyoktól. Az eltéréshez — biz­tosítandó a kísérletezés moz­gásterét — 1983-ig engedélyt adott a szabványügyi hivatal a szövetkezetnek. Hó takarja a földeket Befejeződött a munka a határban — Megkezdődött a gépjavítás Vastag, 20—30 centis hóta­karó lepte be hét végére a nógrádi földeket, s tett töb- bé-kevésbé pontot az utóbbi esztendők legkedvezőbb őszé­nek végére. A mezőgazdasági munkák csaknem valameny- nyi nagyüzemben már régeb­ben befejeződtek és alig egy­két gazdaságban maradt ki na­gyobb szántanivaló terület. Ez az egész megyében nem ha­ladja meg az 1200 hektárt, s ha emlékezünk, hogy tavaly ilyenkor 5—6 ezer hektárnyi terület várt. talaj munkára és több üzemben még kint volta földeken a cukorrépa és a ku­korica, akkor azt kell mon­dani, eredményesén dolgoztak az idén a mezőgazdasági üze­mekben. Annál is inkább mert nem­hogy betakarítanivaló, még szállításra váró termény — például cukorrépa — sem igen akad a gazdaságokban decem­ber első napjára. A legtöbb nagyüzem viszont megkezdte a nagy téli gépja­vítást, amely egyúttal a tava­szi munkára való felkészülést is jelenti. A szerzett tájékoz­tatás szerint a hazai gyártmá­nyú erő- és munkagépekhez az alkatrészellátás zökkenő- mentes, de nem mondható el például az NDK gyártmányú IFA tehergépkocsikhoz szük­séges anyagokról. A nagybárkányi termelőszö­vetkezetben is befejeződtek az idei szántóföldi munkák de­cember elsejére," annak elle­nére, hogy a tervezettnél na­gyobb területet kellett el­munkálni. Ugyanis 50 hektár­nyi gyepet törtek fel, ame­lyen jövőre takarmánynö­vényt termesztenek. Itt, is be­indult a gépjavítás, amelyhez elsősorban a meglevő anya­gokat, alkatrészeket használ­ják fel, részben takarékossá­gi okokból, részben az év vé­gi raktárkészletek csökkenté­se céljából. A kazán közös gazdaságban sem estek kétségbe, a két na­pig hulló hótól. A munka dan­dárjával itt is régebben vé­geztek. Azon a néhány hektár szántanivaló területen ■ pedig még tegnap délután is tu­dott dolgozni egy T—150-es gép. A vetésekre kerülő hó- takarónak itt is örültek, hi­szen ugyancsak elkelt egy kis csapadék a meglehetősen szá­raz talajnak. A kisterenyei termelőszö­vetkezetben már a múlt hé­ten végeztek valamennyi íen- • nivalőval a határban. Így munka csak a műhelyekben akad, ahol a műszakiak vet­ték kezelésbe az erő- és mun­kagépeket. Szerencsére a kedvező őszi időjárás ered­ményeként itt is a szokásosnál jobb állapotban vannak a gépek, ami azt jelenti, keve­sebb fáradtsággal és kisebb költséggel hozhatók rendbe tavaszra. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom