Nógrád. 1981. november (37. évfolyam. 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESOUETEKI NOGRAD \ 7 NOGUA0 MS.'GVt'l, BiZQ.1 1 S. XXXVII. ÉVF., 257. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1981. NOVEMBER 1., VASÁRNAP Testvérmegyei delegációk érkeznek November 7-re készül az ország Gépüzemet avatnak Pásztón Szerte az országban megtörténtek az .elő­készületek a nagy október 64. évfordulójá­nak megünneplésére. Az idén sem lesz az országnak olyan községe, városa, iskolája, munkahelye, ahol ne méltatnák a történelmi évforduló jelentőségét, ne emlékeznének ak­kori hőseire, s azokra, akik a nyomdokaikon haladva hazánk földjére is elhozták a sza­badságot. Az ünneplők elhelyezik a kegyelet és a hála virágait a felszabadulási emlék­művek talapzatán, a hazánk felszabadításá­ért vívott harcokban elesett szovjet katonák sírjain. Az MS ÍBT-tagcsoportok ünnepi ülést tartanak, számos helyen pedig magyar—szov­jet baráti találkozót rendeznek. Sok helyre várnak az ünnep szovjet testvérterületi delegációt. alkalmából A Kaposvári Tanítóképző Főiskola szovjet kultúra nap­jainak rendezésével köszönti az ünnepet. Nógrádban és Szabolcs-Szatmár megyében a szovjet könyv ünnepét, Fejér megyében pedig a politikai könyvnapokat kapcsolták ösz- sze a november 7-i ünnepsé­gekkel. Gyöngyösön ez alka­lommal adják át a kiváló cí­met és a KISZ Központi Bi­zottságának zászlaját a 214-es számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet kollégiumának. A pásztói Lovász József Műve­lődési Központban a nagy ok­tóber leghatásosabb plakátjai­ból rendeznek kiállítást! Rét- ságon pedig Így élt Lenin címmel összeállított dokumen­tumkiállítást látogathatnak az ünnep alkalmából. A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom" 64. évfordu­lójának ünnepét sok kisebb, nagyobb közösség számára új létesítmények birtokbavétele teszi emlékezetesebbé, s eze­ket — ugyancsak az ünnep tiszteletére — jelentős rész­ben a határidőt megelőzve készítették el, adták át az építők, szerelők. A Bács-Kis- kun egyei Vaskúton a tár­sadalmi összefogással létreho­zott általános iskolai torna­termet és tanmedencét, Jász- szentlászlón pedig a felújított művelődési házat adják át új gyártócsarnok üzembe he­lyezésével befejeződik a ba­romfifeldolgozó vállalat együt­tesen csaknem 40 millió fo­rint beruházást igénylő re­konstrukciója. Egerben böl­csődét, óvodát, a belvárosban rendeltetésének. A megyeszék- pedig élelmiszer-nagyáruhá- helyen — Kecskeméten — 60 zat nyitnak az idei november személyes bölcsődét, Kalocsán 7-i ünnepségek keretében. ABC-áruházat, barkácsboltot Ugyancsak ez alkalomból ad­ós barkácsműhelyt avatnak. A ják át rendeltetésének a nép­új új Borsod megyei Kazincbarci- szerű Vörösrák vendéglő kán megkezdi működését az épületét, Hevesen pedig AFIT 16-os Autójavító Válla- szövetkezeti vendéglőt, latának új üzeme, a leninvá- rosi Tiszai Vegyi Kombinát­ban üzembe helyezik a válla­lat új számítóközpontját, Ta­polca fedett uszodával, Ruda bánya pedig tanuszodával gaz' A Komárom megyei Almás­füzitő 50 millió forintos költ­séggel kialakított korszerű mosodával gazdagodik, Nóg- rád megyében, a Mátraaljai Állami Gazdaságban pedig dagodik. Győrött tehergépko- gépüzemet avatnak fel. Szent­esi-felújító üzem, a soproni endrén 85 lakás készült el az postaigazgatóságon pedig szá- ünnepre, Dunavarsányban a mítóközpont készül el az ün­nepre. Győrött teljesül a fia­talok régi kívánsága, a Köz­lekedési és Távközlési Mű­művelődési ház felújítását fe­jezték be november 7-ig, Ecseren ABC-áruházat és szol­gáltatóházat, Mendén 25 sze­szaki Főiskola egyik nagyelő- mélyes óvodát, Budaörsön pe- adójában a megyei moziüze- dig tornacsarnokot adnak át. Taksonyban az óvoda, Duna- bogdányban pedig a művelő­dési ház bővítésével végeztek az ünnepre. mi vállalat megteremtette a rendszeres filmvetítések le­hetőségét. Debrecenben egy Eefeieződött a leszerelési hél Közvéleményünk élénk fi­gyelemmel kíséri a nemzetkö­zi helyzet fejleményét, világo­san látja, hogy az új imperia­lista stratégia a globális biz­tonság veszélyeztetésével el­sősorban Európa népeit, így hazánk békés építőmunkáját fenyegeti, s a fegyverkezés fo­kozására irányuló amerikai tö­rekvésekkel itthon, s külföl­dön milliók tiltakozó szavát, állásfoglalását kell szembesze­gezni. Így összegezhetők azok­nak a megmozdulásoknak, külpolitikai fórumoknak, bé­kegyűléseknek a tapasztala­tai, amelyeket az október 24— 31. közötti leszerelési héten rendeztek az ország városai­ban, falvaiban, üzemeiben. Az ezekben a hetekben or­szágszerte sorra kerülő mun­kahelyi ifjúsági parlamentek nyilvánosságát is felhasználják a fiatalok véleményük kifejté­sére. Az új fegyverrendszerek tervezett európai telepítése miatti felháborodást, az ifjú­ság békevágyát kifejező ál­lásfoglalás született például a Tatabányai Szénbányák Vál­lalat, a hajdúhadházai ÁFÉSZ és a gyomai sütőipari üzem parlamentjén. Ugyancsak eb­ben az időszakban tartják a mezőgazdasági termelőszövet­kezetek megyei szövetségeinek küldöttgyűléseit. A közös gaz­daságok képviselőinek Heves megyei tanácskozásán a „kor­látozott atomháború” elméle­tének rendkívüli veszélyessé­gét, tarthatatlanságát emelték ki, a Győr-Sopron megyei köz­gyűlésen pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy az SZKP XXVI. kongreszusán megerő­sített békekezdeményezések járható utat jelentenek a világ népeinek az enyhülési folya­mat és a fegyverzetkorláto­zás, a leszerelés ügyét elő­mozdító tárgyalások folytatá­sára. Hasonló tartalmú távi­ratot küldött az Országos Bé­ketanácsnak a Kiskereskedők Országos Szervezetének el­nöksége is. (MTI) Gyermeknépifánc-stúdiók alakultak Hivatalosan 38 népitánc-együttest tartanak nyilván a me- “e színvonalas csoport — nem hivatalosan is — csak ketto-harom akad. Jelentős számot tesznek ki a gyermek- és iskolai néptánccsoportok, melyek — egyebek között — az ál­landó fluktuáció miatt nyújtanak hullámzó teljesítményt. A megyei néptáncmozgalom latcserére, a szakemberekkel módszertani központja a sál- való találkozásra, tanulásra. A gotarjani József Attila Megyei néptáncstúdiókban eredeti Művelődési Központ, melynek anyagok bemutatásával és munkatársai az eddiginél haté- megtanításával igényesebb konyább formát találtak a gazdagabb repertoár kialakítá- csoportok szakmai segítésére, sára is kívánják ösztönözni a A megyeben működő gyermek- csoportvezetőket, néptánccsoportok népművé- A pásztói járásban Palotás a szeti ismereteinek elméleti és rétságiban Diósjenő, a bal’as- gyakorlati fejlesztésére, a mű- sagyarmati járásban Szécsény veszeti munka színvonalának a salgótarjániban pedig Nagy­emelésére, területi néptánc- bátony művelődési háza felelt stúdiókat hoztak létre, a me- meg leginkább a speciális kö- gyei és járási szervekkel _ kar- vetelményeknek. A foglalkozá- öltve. A néptáncstúdiókban sokat megyei néptáncszakem- havonta egy alkalommal fog- berek vezetik. lalkoznak a környező települé­sek gyermekcsoportjaival. A rendszeres továbbképzés a csoportvezetők számára is jó lehetőséget teremt a tapaszta­Az októberben beindult kép­zés elsőként a palóc folklór ér­tékeivel ismerteti meg a 17 érintett gyermek-néptánc­csoport tagjait. Palócszoba Karancslapujlöii Még mindig nem késő megmenteni a régi palócélet tárgyi emlékeiből, amely azután összegyűjtve, elrendezve állandó falumúzeumként alkalmas a bemutatásra. Kcrancslapuj- tőn a minap nyílt meg — egy körzeti kulturális nap keretében — a helybeli palócszoba a művelődési házban. A régi falusi élet tárgyi emlékeinek gyűjtését felsorolhataílanul sok segítőtársával Gyurcsik Sándorné végezte. Képünkön a palócviseletet bemutató la­pu jtői Bükki Mária és az eredményes gyűjtőmunka szervezője. (Képes krónikánk a társközségről, Karancs aljáról, az 5. oldalon.) — kulcsár — Mai számunkban: Környezelvédelem az emberért Szibéria földjén Területi bajnokság vagy NB II.? Gerelyes Endre: KÁIN Ifjúsági parlament Kisterenyén Tegnap tartották meg a kis- idei jó eredményekben is nagy terenyei Mátra Termelőszövet- szerepük volt az ifjaknak. A kezet fiataljai az ifjúsági par- hozzászólásokból napvilágra lamentet. Az ezúttal negyedik kerültek a mezőgazdaságban alkalommal sorra került ese- dolgozó fiatalokat foglalkozta- ményneik különleges hangsúyt tó kérdések — a lakáshelyzet, adott, hogy alig néhány hét a növekvő szaktudásigény, a múlva, decemberben kerül páyakezdőkkel való törődés, a sor a mezőgazdasági szövetke- szociális ellátottság — ame- zetek TV. kongresszusára, és az lyekban nagy változások tör- a tény, hogy a kisterenyei közös téntek az elmúlt években, de gazdaságban dolgozók közül jócskán akad tennivaló, minden harmadik 30 éven Bodor József, aki a járási aluli. pártbizottság képviseletében Ehhez mérten mélyrehatóan vett részt az ifjúsági par la­foglalkozott a nagyüzemben menten, azt hangsúlyozta, hogy dolgozó fiatalok helyzetével a fiataloknak élni is kell tud- Percze József, a közös gazda- ni jogaikkal, a munkában és ság enöke. Hangsúlyozva, az a közéletben. Tudomány, technika Mit kínál a központ? A salgótarjáni Jó- zsef Attila Me­gyei Művelődési Központ november­ben több csalogató nagytermi rendez­vényt kínál az ér­deklődőknek. A Híres művészpá­rok című pódiumso­rozat második elő­adását november 3- án este hat órakor tartják Kozák And­rás és Drahota And­rea fellépésével. A művészházaspár a hatvanas évek köze­pén Jancsó Miklós filmjeiben vált is­mertté, s azóta is so­kat szerepelnek fil­men, tévében, rádió­ban. Jelenleg a buda­pesti Thália Színház vezető művészei. A színházi évad — Kern András beteg­sége miatt — a ter­vezettől egy hónap­pal később kezdődik a megyeszékhelyen, s a változás miatt ope­rával. A debreceni Csokonai Színház no­vember 11—13-án há­rom ízben Puccini Bohémélet című ope­ráját mutatja be Ker­tész Gyula rendezé­sében. A művet fel­újított változatban láthatja a közönség, több poszton új éne­kesekkel, például Martin Jánossal, Hor­váth Józseffel, Ker­tész Tamással, Pelle Erzsébettel. A szolno­ki Szigligeti Színház november 17—18-án adja az elmaradt előadást. Bertold Brecht ,és Kurt Weil musicaljét Sándor Pál, az ismert film­rendező állította szín­padra. A Koldusopera főszerepeit Kern András, a budapesti Vígszínház tagja, va­lamint Takács Kati, Egri Kati, Kristóf Ti­bor és Margittay Ági alakítja. A country zene népszerűségre tett szert nálunk is az utóbbi években. Ilyen jellegű dalokból ál­lította össze műsorát a Bojtorján együttes és Eszményi Viktória. Az intézmény és a zeneiskola együtt­működésében két hangversenyt is hir­detnek az utóbbi he­lyen. A Kodály vo­nósnégyes az Orszá­gos Filharmónia köz­reműködésével no­vember 24-én vendég­szerepei Salgótarján­ban. Az orgona-haug- versenysoroz at kö­vetkező előadására november 27-én es­te hét órakor kerül sor Gergely Ferenc orgona- és Guthy Éva énekművész fellépé­sével. A nagy filmsi­AA kerek szériá­jában novem­ber 27-én a nézők a francia Jacques Tati klasszikus vígjátékát, a Hulot úr nyaral cí­mű filmet láthatják. Új vonások a versenyn&ozgalomhcm Tyereskova brigádok találkozója Salgótarjánban Tyereskova brigádok találkozóját rendezték meg teg­nap a salgótarjáni öblösüveggyárban. Az egység művelődési otthonába az Üvegipari Müvek Tyereskova nevű kollektí­váinak brigádvezetői jöttek el, így összesen mintegy negy­venen gyűltek össze az ország különböző üveggyáraiból. A találkozón ott volt Csongrády Béla, a megyei pártbizottság osztályvezetője. A többnyire igen nehéz fizikai tevékenységgel kenyeret kereső munkásasszonyoknak filmeken mutatták be megye- székhelyünket, majd magát az öblösüveggyárat. Ezután elő­adást hallgattak meg a munka és a művelődés kapcsolatáról, valamint a munkaversenyben várható újszerű lehetőségek­ről, sajátosságokról. Nagy tetszést aratott dr. Bukta Lászlónak, a SZOT osztályvezetőjének ismertetése az országos tanács aktuális tevékenységéről, a verseny- mozgalom megújításának a belső vitákban fölvetett ver­zióiról. Mint mondta: a szak- szervezetek, mindig is part­nerei voltak más iránvitó tes­tületeknek abban, hogy fe* gyelmezett munkát követelje­nek a dolgozóktól. A fegyelem azonban önmagában egyre ke­vésbé elég: gyarapítani kell a tudást, több szakmát kell sze­rezni, s ezekkel együtt jobb minőségét kell produkálni az élet minden területén. A jö­vőben egyre szigorúbban kell elbírálni a valós teljesítmé­nyeket; korábbi érdem, dip­loma egymagában nem tart­hat meg senkit munkahelyén. Elengedhetetlenül fontos, hogy a munkaversenyben is a valós teljesítménnyel érhesse­nek el erkölcsi és anyagi megbecsülést az egyének és a kollektívák. A brigádki­tüntetések — a korábbi gya­korlatot javítva — legyenek összhangban az üzem, a gyár gazdasági eredményeivel. Fö-i lül kell vizsgálni korábbi jel-; szavakat. Mint például az,’ hogy „Növeld a termelést!”, nem hangoztatható ott, ahol a termék nem nyereséges; és így tovább. A munkaverseny jövőbeli „formái” épp abban rejtik a megújulás lehetőségét, hogy megszűnnek az előre meg­adott merev formák. Több lesz magukra a kollektívákra bízva abban, hogy milyen célt tűznek maguk elé az ő konkrét munkaterületükön. Példának említett két, koráb­ban számításba sem vett le­hetőséget; brigádfeladat lehet az is, hogy módot teremtenek nyugdíjba vonult társuk fog­lalkoztatására, vagy: megsé­rült brigádtag részére mun­katerületről gondoskodnak. Ezek látszólag „kis dolgok”,' ám a jövőben főleg ilyenek kihasználására kell törekedni a dolgozói közösségeknek. Az előadást tapasztalatcse­re követte, amelyben a bri­gádvezetők üzemük sajátossá­gairól beszéltek. A találkozói kirándulással fejezték be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom