Nógrád. 1981. október (37. évfolyam. 230-256. szám)

1981-10-04 / 233. szám

ftögrád vendégel Amilyen szeszélyes az 6sz, olyan változatos módon fog­laltak a hét végén a Nógrád megyei szálláshelyek. A Ho­tel Salgóban telt ház van. Az Ipari Minisztérium dolgozói, sárbogárdi gimnazisták és egyedi utazók szálltak meg. Az eresztvényi turistaházban hasonló a helyzet. Ott békés­csabai kirándulók kötötték le a helyek jelentős részét. A salgótarjáni kempingben EXPRESS- és IBXJSZ-csopor- tok jelentik a vendégek zö­mét. A Dornyai turistaház viszont teljesen üres a hét végén. A megye déli, nyugati részében már csak két szál­láshely működik. Diósjenőn balatonlellei és bajai kirándu­lók töltik a hét végét. Holló­kőn tízen fafaragó tanfolya­mon vesznek részt. Kisebb kecskeméti és budapesti cso­portok mellett szintén egyéni utasok kötötték le a szálláso­kat. Készülnek Már csak néhány nap a VII. Salgó Kupa országos rallye-ig. Az érintettek már az előké­születek lázában égnek. Az ok­tóber 9—10-én megrendezendő bajnoki futam bizonyára sok érdeklődőt vonz, hiszen min­den eddiginél nagyobb szabá­sú verseny várható. A rallye I. távja 604, a rallye II-én 298 km. Gyorsasági szakaszok is lesznek, melyek pályáját az érintett időre lezárják. A ver­seny többi részén viszont ver­senyzőkre is kötelező a KRESZ. A versenyrendezőség elő­írásainak, esetleges tilalmainak he nem tartása úgy a verseny résztvevői, mind közönsége ré­széről beláthatatlan veszély- helyzeteket okozhat. Éppen ezért kérünk mindenkit: tart­sák be és tartassák be a tes­ti épséget, biztonságot szava­toló előírásokat! FILMBARÁTOKNAK ! rétsAgon Október 8-tól az esztendő végéig hat alkalommal talál­kozhatnak a celluloidszalag szerelmesei. Rétságon az Asz­talos János Művelődési Köz­pontban kéthetenként csü­törtökön a megyei moziüzemi vállalattal közösen korábban nagy sikert aratott filmeket mutatnak be. Elsőként a „Cso­da Milánóban” című immár három évtizede készült olasz filmet vetítik Vittorio de Sica rendezésében. Két héttel ké­sőbb Rita Tushingham neve fémjelzi az „Egy csepp méz” című angol filmet. Az „Egy hatás alatt álló nő” egyik fő­szereplője Peter Falk, akit a nézők legtöbbje Columbóként ismer jobban. November kö­zepén pedig a „Nézd a bohó­cot” című olasz filmdráma ke­rül műsorra. A sorozat utolsó két darabját, az „Egy szöszi szerelme” címűt Milos For­man, illetve a „Gondviselés”-t pedig Alain Resnais rendezte. A filmklub előadásaira bérle­tet bocsátottak ki, nemcsak a helybeliekre, de a járás min­den részéből érkezőkre szá­mítanak. Orvosi ügyelet Salgótarjánban, a Vöröshad­sereg úti rendelőintézetben tar­tanak ügyeletet. Egyben itt lát­ják el a járási és fogorvosi ügyeletet is. Bejárat az MHSZ- székház melletti kapun. Járó betegek az ügyeleti „zoigálatot a fenti helyen keressék fel, fekvő betegekhez kihívás a 11-166-os. vagy a 10-222-es kórházi számon lehetséges. Az ügyelet közvetlen száma: 11-141. A balassagyarmati központi ügyeleti szolgálat Balassagyar­mat, Rákóczi út 66. szám alatt működik. Telefon: 521. Gyógyszertári ügyeletet Sal­gótarjánban. a Pécskő Uz- letházban levő gyógyszertár lát el. Balassagyarmaton a Winkler Lajos gyógyszertár tart ügye­letet. s emellett éjjel-nappal szolgálatot tartanak a kistere- nyei, a pásztói és a szécsényi gyógyszertárban. NÓGRÁD Holnapiéi buszmenetrend-változás Salgótarjánban Holnaptól a megyeszékhely helyi járati közlekedésében új buszmenetrendet léptet életbe a Volán 2. számú Vállalat. A* korábbihoz képest az alábbi, jelentősebb változásokra kerül sor. Megszűnik az eddigi Baglyasalja és az ötvözetgyár kö­zötti M4-es járat. Gyorsbuszok közlekednek viszont M6A jelzéssel a Beszterce-lakótelep és a Salgói kapu között. A lakóhelyről a munkahelyre, illetve a vissza történő utazási idő rövidítése, az M jelzésű járatok zsúfoltságának csökken­tése érdekében az M6-os és M7-es járatok a megyei kórház és megyei tanács, az Ml-esek a Salgó kapu és az SVT kul­túrotthon között nem állnak meg. A bányagépgyár—Eper- jes-telep—Salgói kapu útvonalon közlekedő M3-as buszok az ingatlankezelő vállalat és a Kohász Művelődési Központ közti megállókban nem állnak meg. A 3-as járaton a zsúfoltság csökkentése végett újabb csuk­lósbuszokat állítanak forgalomba. Ellenben a 4-es vonalán — a kihasználatlanság miatt — tizenöt helyett csak húsz­percenként indulnak a buszok. A délutáni csúcsforgalmi időben 6G-jelzéssel újabb gyorsbuszt állítanak forgalomba a beszterce-lakótelepiek igényéhez alkalmazkodva, amelyek a Pécskő Üzletháztól a Béke-telepig nem állnak meg. A 7-es és a 7A járatokon a legfontosabb változás azv hogy ezek kemerovo-lakótelepi végállomása megszűnik. A járatok várakozás nélkül folyamatosan haladnak. A 7A járat egyéb­ként csúcsidőben tízpercenként közlekedik. Fontos tudnivaló az is, hogy az Ml, M3, M6, M6A, M7 és M7A vonalain a menetdíj kétszer két forint. Az új he­lyijárati menetrendet tartalmazó füzetet a helyi járati ál­lomáson, valamint a helyközi autóbuszállomás várótermé­nek információjánál lehet megvásárolni. Találkozó Nem volt kegyes az időjárás szombaton reggel a rétsági já­rás úttörőihez és ifivezetői­hez, akik találkozót rendez­tek. Lógott az eső lába, de ez sem tudta elrontani a gyer­mekek hangulatát. Gyorsan lezajlott a találkozó hivata­los része, a mozgalomban eredményesen dolgozók em­léklapjainak átadása a járási művelődési központban. Ki­váló munkája alapján Jánszki Etelka, a Nézsai Általános Is­kola igazgatója, Mogyoró Im­re, a rétsági iskola csapatve­zetőségi tagja, Pintér Edit, a nagyoroszi úttörőcsapat raj­vezetője, Rédler István, a nézsai körzeti iskola igazga­tója és .Újhelyi István, a romhányi iskola igazgatója kapta meg a Magyar Úttörők Szövetsége megalakulásának 35. évfordulója tiszteletére kiadott emléklapot kiváló munkája elismeréséül. Ilyen emléklapot kapott az úttörő- csapatokat támogató tevé­kenységéért a Romhányi Épí­tési Kerámiagyár, a Tolmács! Gránit, a Globus rétsági üze­me, a Börzsönyvidéki ÁFÉSZ. Többen kapták a Magyar Út­törők Szövetsége Országos Elnökségének dicsérő okle­velét. A nap további részében menetdalverseny, egyenruha­szemle, rajzverseny, játékvá­sár és táncház színesítette a jól sikerült találkozó prog­ramját. Színházi évad Magyarnándorban Nagyobb lélekszámú tele­püléseink közül sok helyen megirigyelhetnék azt a kul­turális szolgáltatást, amiben a magyarnándori Radnóti Miklós Körzeti Művelődési Ház részesíti az érdeklődő­ket. Külön érték, hogy való­ban körzeti jellegű az ellátás: a felnőtt színházi előadások bérleteseit Mohoráról és Cser- háthalápról, a gyermekszín­házi programok nézőit ezen túl még Debercsényből, Cser- hátsurányból és Herencsény- ből is busz viszi a művelődési házhoz. A három koncertből álló ifjúsági hangversenyso­rozat bérletesei között még távolabbi községek iskolásai is vannak. A hat előadásból álló felnőtt­bérlet első programja október 15-én a Népszínház vendég­játéka lesz. Tersánszky Józsi Jenő—Örkény István: Kakuk Marci szerencséje című há- romfelvonásos zenés bohósá­gát mutatják be. Fellép még a Népszínház táncegyüttese, sor kerül Szirtes Ádám önálló estjére, láthatják Schiller Ármány és szerelem című szomorújátékát, Görgey Gá­bor Mikszáth különös házas­sága című darabját és Maugham—Nádas—Szenes Imádok férjhez menni című zenés vígjátékát. A gyerek­bérlet hátralevő tíz előadása között van bábszínház, mese­játék, zenés gyermekműsor. Az Élő zenét az általános is­kolásoknak koncertjei közül az elsőn az Éder vonósnégyes játszik, majd a Tinódi kama­razenekar a barokk muzsika szépségeit mutatja be. A zá­rókoncerten olasz—francia— spanyol zene csendül fel. Naptár Serényen a kertészetben 1981. október 4., vasárnap. Ferenc napja. A Nap kel: 5.47 —, nyug­szik: 17.18 órakor. A Hold kel: 11.45 —, nyugszik: 20.53 órakor. 1981. október 5., hétfő. Aurél napja. A Nap kel: 5.48 —, nyug­szik: 17.16 órakor. A Hold kel: 12.41 —, nyugszik: 21.37 órakor. Száz évvel ezelőtt, 1881. október 4-én született és 83 éves korában, 1964 májusá­ban halt meg Otto Kuusinen finn tanár, a hazai és a nem­zetközi szociáldemokrata, majd kommunista mozgalom kiváló képviselője, Finnor­szág Kommunista Pártjának alapító tagja. ☆ Százharminc évvel ezelőtt, 1851. október 5-én született és 94 éves korában, 1945 feb­ruárjában hunyt el Ditrói Mór, drámai színész és szín- igazgató, a Vígszínház alapító igazgatója. Szaniszlóné Sörös Erika kertész üzemmérnök a zöld növé­nyek között. * — gy. — Köd Várható Időjárás az ország te­rületén ma estig: kevesebb felhő, csak szórványosan futó záporral, többfelé megélénkülő déli, délnyu­gati szél, hajnalban sok helyen pá­rásság, kőd. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 10 és 15 fok között. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között. Százegy négyes A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 40. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatot 101 fogadó ért el, nyereményük egyenként 74 743 fo­rint. Három találata 9476 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 398 forint. A kéttalálatos szelvények száma 238 130 darab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. Fogadónapok A Salgótarjáni városi Tanács tisztségviselői októberben az aláb­bi időpontban tartják fogadónap­jukat: 7-én Morvái Ernő tanács­elnök-helyettes, 14-én dr. Hegedűs Károly, a végrehajtó bizottság tit­kára, 21-én Kugel Tiborné tanáes- einök-helyettes, 28-án Fekete Nán­dor, a városi tanács elnöke. — Síküveggyári változás. Holnaptól tér át az ötnapos munkahétre a salgótarjáni síküveggyár.' Az egy mű­szakban dolgozók az eddigi 7 óra helyett reggel fél 7-től kezdik a munkát; így áll ösz- sze a heti 42 óra munkaidő. A két műszakosak számára meg­szűnik a munkaközi szünet, amelyet étkezésre fordítot­tak. Erre ezután csak műszak előtt vagy után nyílik mód­juk. — AZ ÖREGEKÉRT. Több mint hatezer-ötszázra tehető a hatvan éven felüliek szá­ma a pásztói járásban. Kö­zülük már száztizenhat idős ember jár öregek napközi otthonába, ötvenötén há­zi szociális gondozásban ré­szesülnek, s negyvennyolcán veszik rendszeresen igénybe a szociális étkeztetés kedvez­ményeit. Különleges, mondhatnánk úgy is „üveg alatti” világ a városgazdálkodási üzem ker­tészete. Lévai Klára művezető a gazda szemével mutatja az újdonságokat. Már most ké­szülnek Erzsébetre, Katalinra. Elsősorban cserepes virágokat ültetnek, nem lesz hiány cik­lámenben, fokföldi ibolyában, flamingóvirágban, primulában. Mikorra a nevezetes névnapok idejét elérjük, mintegy kétezer cserép kerül az üzletekbe. Vá­gott virágból — főleg szegfű — mintegy öt-hat ezer szálat szállítanak. Olyan ez á kertészet, hogy itt nemcsak az- időjárást, a napsütést, az esőt nézik, ha­nem a naptárt is figyelemmel kísérik. Amikor Mária, Erzsé­bet, Katalin, Éva, Júlia név­nap van, közeledik a nőnap, anyák napja vagy a ballagás, évzárók, ők már előre felké­szültek mindenre. — A jövő héten kerül piacra a Volkswagen autókonszern leg­kisebb és legolcsóbb Ktodelljé. nek, a Pólónak új típusa. A gépkocsi egyes változatai 50, illetve 60 lóerős motorral ke­rülnek forgalomba. Az autőcég szóvivője szerint a Polo-gépkocsikból napi 600 darabot gyártanak. — A határon túl, a loson­ci művelődési központ ga­lériájában láthatók a rétsági járásban élű három pedagó­gus festő képei. Németh Ár­pád, Várszegi István és Óvári János munkái több szlovák amatőr képeivel közös tárla­ton szerepelnek. — Meggondolatlanságból tra­gédia történt a Pécs melletti Vasas I.-lakótelepen. Az Ipa­ros utca 2. süám alatti ház pincéjéből holtan hozták fel a 47 éves Ramaizli Istvánt és 37 éves feleségét. A házas­párt a hordókban erjedő must gáza ölte meg. Lévai Klára állítja, hogy a legkeresettebb virág a szegfű. — Miért? — Megbízható virág. Jófor­mán mindenki szereti, akik ajándékba kapják, örülnek ne­ki. Csak rózsaszínből legalább négyféle változat van. Persze a legkeresettebb a piros és a fehér. Azok az udvarlók, vő­legények és férjek, akik külön­legességet akarnak ajándékoz­ni, nem csalódnak, mert orchi­deából is mintegy ötszáz do­bozzal adunk piacra. A kertészet különleges vi­lág. Nagy ágyásokban apró zöld hajtások. A brigádvezető megmagyarázza: — Ezekből anyák napjára lesz virágzó begónia. Persze addig még számos nap eltelik, a növények erősödnek, ki­fejlődnek, de nekünk sok-sok hónappal előre kell gondol­kodnunk. .. — cse — — CSEHSZLOVÁK VEN­DÉGEK. A salgótarjáni Strom­feld Aurél Gépészeti és Gépgyártástechnológiai Szak- középiskolába pénteken csehszlovákiai vendégek ér­keztek. A Zsolna melletti Ky- sucke Növi Mesto település hasonló jellegű középiskolá­jának 36 fős tanári gárdája látogatott Salgótarjánba, vi­szonozva az itteniek kirándu­lását. Szombaton sportdél­utánt rendeztek, este közös vacsorát. Ma Egerbe utaznak a vendégek. — Palóc szövetkezeti vásár. Holnaptól október 14-ig pa­lóc szövetkezeti vásárt ren­dez a Szécsényi Egyesült ÁFÉSZ. Divatbemutató, étel­kóstoló, kedvezményes vá­sár, sőt nótaest és sportver­seny is olvasható a kiadott rendezvénylistán. A vásárok és árubemutatók nagyobbik része a Palóc Skála Áruház­ban, kisebbik hányada a könyves-, az ajándékboltban, illetve utcai sátorban lesz. Egy hónap a takarékosságért Diák járőrök Salgótarján város valamennyi iskolája csatlakozott a me­gyei szervek által meghirdetett „Tár­sadalmi munkahó­nap” akcióhoz. Az általános és középfokú oktatási intézmények első­sorban saját házuk táján söpörnek, il­letve az iskolák kör­nyékének rendben ■ tartását vállalták. A külső munkák elvég­zéséhez szükséges szerszámokat a váro­si tanács városgaz­dálkodási üzeme biztosítja, és ezeket az iskolákban tárol­ják. A tanulók szep­temberi 15. és októ­ber 15. között jár­őrszolgálatot telje­sítenek az iskolák környékén és a vá­ros néhány pontján. A városgazdálkodási üzemnek tesznek je­lentéseket azokról a helyekről, ahonnét a szemetet és a gazt nem takarították el. A Bolyai János zésén. Gimnázium, a Tán­csics Mihály Köz- gazdasági és Keres­kedelmi Szakkö­zépiskola, a Strom­feld Aurél Gépé­szeti és Gépgyár­tástechnológiai Szak- középiskola, a Ma­dách Imre Gimnázi­um és Szakközépis­kola, valamint az Egészségügyi Szak- középiskola tanulói összesen 11 napig segédkeznek a vá­rosi sportcentrum építkezésének befeje­A 211. számú Ipari Szakmunkásképző In­tézet és a Stromfeld Aurél Gépészeti és Gépgyártástechnoló­giai Szakközépisko­la tanulóinak egy csoportja a 21-es számú műút padká­jának tisztítását végzi, a városi ta­nács műszaki osz­tályának irányításá­val. A munkavédel­mi oktatást és a balesetvédelmet a KPM munkatársai biztosítják. 1924-ben a világ takarék- pénztárainak milánói kong­resszusa határozta' el. hogy október utolsó munkanapját ezen túl minden évben mint takarékossági világnapot ünnepük meg. Hazánkban im­már második alkalommal —, hogy nyomatékosabbá tegyék ezt,a korszerűségét nem veszí­tett eszmét —, az egész októ­ber hónapot a takarékosság­nak szentelik. A „Takarékos­ság — gondtalanabb élet” jelszó alatt számos országos és helyi rendezvényre kerül sor. A tv HÉT című műso­ra és a tv-híradó is tájékoz­tatja róluk a nagyközönséget. Iskolákban, . osztályfőnöki órákon emlékeznek meg a takarékosság fontosságáról, több éves hagyományt köve­tő gyermekraj zpályázatra kerül sor, s az OTP-fiókok a Hazafias Népfronttal, a Vö­röskereszttel és más szervek­kel közösen vetélkedőket, ki­állításokat, ankétokat és ösz­szejöveteleket rendeznek. A megye fő rendezvénye október 29-én Rétságon, a budapesti Globus Nyomda Vállalat he­lyi üzemében lesz. A filatelis- tákra gondolva október 30-án a Magyar Posta valamennyi megyeszékhelyi hivatala „Ta­karékossági világnap — 1981” szövegű alkalmi bélyegzőt használ. Október 31-én Hoff­mann József vezérigazgató­helyettes nyilatkozik a taka­rékosság jelentőségéről. Ugyanezen a napon az első újszülöttet az ország minden megyéjében kétezer forintos betétkönyvvel ajándékozzák meg. Mindezeken felül az Or­szágos Takarékpénztár me­gyei igazgatósága mindazok­nak, akik e hónapban betétet helyeznek el, tombolajegyet ad. Az október 30-án, 14 órakor az OTP tanácstermében nyil­vánosan megtartandó sorsolá­son a takarékpénztár kiraka­tában elhelyezett ajándéktár­gyak találnak gazdára. NOGKÄD, a Magyar Szocialista Munkáspárt. Nógrád megyei Bizottsága és a Nógrád megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: GOTYAr GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Palóc Imre tér 4. Telefon: 10-977, Főszerkesztő: n-504. Sportrovat: 14-590. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMÁS, a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Ssleíon: 12-542. Telex: 229 109. Irányitőszám: 3101. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi posta hivatalokban és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 34 forint, negyedévre 102 forint, egy évre é90 forint. Előállítja; a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján, Palócz Imre tér 1. Pf.: 96. Felelős vezető: KELEMEN GADOK igazgató. Indexszám: 25 07S. HU ISSN 0133-155*

Next

/
Oldalképek
Tartalom