Nógrád. 1981. augusztus (37. évfolyam. 179-203. szám)

1981-08-01 / 179. szám

tflf An PPHinrAPfA? FGVFSOLJETEK! NOGRAD , AZ MSZMP NOGRAD KEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGVEI TANACS LAPJA \ XXXVIi ÉVF. 179. SZÁM ARA: 1.40 FORINT 1981. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Ez Országos Béketanács és az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának nyilatkozata A helsinki európai bizton- és a szocialista országok bé- ben a részt vevő kormányok kekezdeményezéseit, a Szov- józan megfontolása, a népek sági és együttműködési ér­tekezleten részt vett 35 állam kénviselői 1975. augusztus 1- én írták alá a helsinki záró­okmányt, melyet Európa né­pei az enyhülési folyamat Államokkal a folytatásához fűzött rémé- mindenekelőtt nyeik új távlatainak alapja­ként üdvözöltek. Az évfordu­ló alkalmából az Országos Béketanács és az Európai Biztonság és Együttműködés jetuniónak azon nyilatkoza­tát, hogy kész az előzetes, feltételek nélküli és azonnali tárgyalásokra az Egyesült fegyverzetek, a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Napjainkban az Egyesült Ál­lamok és NATO-szövetségesei a fegyverkezési verseny fo­kozásával, a katonai erőfö­Magyar Nemzeti Bizottsága lény megszerzésére irányuló nyilatkozatot tett közzé, törekvéseikkel előidézői a amelyben rámutatnak: a zá- nemzetközi élet feszültségei róokmány eredményeként növekedésének. Az Európa- 6zámos, a kontinens békéjé- szerte kibontakozó széles kő­nek, biztonságának, az eny- rű békemozgalmak kifeje- hülés folyamatának megszi- zik Európa népeinek jogos lárdítására irányuló kezde- aggodalmát, hogy a NATO iránti felelőssége kerül elő­térbe, így a tanácskozás tar­talmas és kiegyensúlyozott dokumentummal zárja mun­káját és döntést hoz az eu­rópai katonai enyhülési és leszerelési konferencia ösz- szehívására. Népünk, Európa és a világ valamennyi népének létérde­ke a nemzetközi feszültség enyhítése, az államok közöt­ti együttműködés, az egyre súlyosabb terheket jelentő fegyverkezési verseny meg­állítása. Ezért üdvözöljük és együttműködünk minden bé­keszerető erővel, mely fel­lép a közép-hatósugarú nuk­ményezés bontakozott ki a közép-hatósugarú nulekáris iGáris rakéták nyugat-európai politikai, gazdasági és kul- rakétáinak nyugat-európai turális élet területén. A telepítése olyan világháborús Szovjetunió és a szocialista konfliktus veszélyét hordoz­országok számos javaslattal és politikai gyakorlatukkal járultak hozzá a világ és eu- rópa népei számára egyaránt kedvező folyamat kibonta­koztatásához, a különböző tár- Pétien sadalmi rendszerű országok együttműködésének fellendí­téséhez. za magában, mely nem ma­radhat a földrész határain belül. A NATO-tagországok kor­mányai azonban figyelmen A Helsinkiben megkezdett folyamat továbbvitele érde- megnyitott madridi európai biztonsági és együtt­működési találkozó munká­ját felfüggesztették, őszintén reméljük — hangoztatja a nyilatkozat —, hogy az őszi kívül hagyják a Szovjetunió megnyitásig hátralevő idő­telepítése, az új típusú neut­ron tömegpusztító fegyve­rek gyártása és felhalmozá­sa ellen, a nukleárisfegyver- mentes övezetek létrehozása, a politikai és katonai eny­hülés, a leszerelés, a béke megvédése mellett. Népünk őszinte meggyőző­dése, hogy közös erőfeszítés­sel a béke megóvható, le­hetőség van az enyhülés foly­tatására; ez felel meg Euró­pa és a világ népei létérde­keinek. (MTI) Ülést tartott a rétsági iárási pártbizottság Kedvező lehetőségek a községek fejlesztésére — Személyi változások Az MSZMP Rétsági járási Bizottsága pénteken rendkívü­li ülést tartott, amelyen je­len volt Géczi János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára, Skoda Ferenc, a megyei pártbizott­ság titkára. A tanácskozáson dr. Varga József, a járási pártbizottság titkára emléke­zett meg a közelmúltban el­hunyt dr. Dósa Ferencről, az MSZMP Nógrád megyei Bi­zottsága tagjáról, a rétsági já­rási pártbizottság első titkárá­ról. A járási pártbizottság dr. Dósa Ferenc munkásságát, ér­demeit jegyzőkönyvben örö­kítette meg, s egyperces né­ma felállással adózott emlé­kének. Ezt követően Gresina Ist­ván, a Nógrád megyei Tanács rétsági járási hivatalának el­nöke tartott tájékoztatót a VI. millió forintból gazdálkodhat­nak. Továbbra is a lakásellá­tás javítását tartják az egyik legfontosabb teendőnek, 846 új otthon építésével számol­nak. Szorgalmazzák a korsze­rű faluközpontok kialakítá­sához , vezető, gazdaság-s, többszintes társaslakások épí­tését. A tanácsok e célra a rendelkezésre álló összeg 18 százalékát fordítják. A járási hivatal elnöke az esedékes feladatok műszaki előkészí­tettségét jónak minősítette, s felhívta a figyelmet a családi, házak építéséhez szükség'» telkek biztosítására, a megle­vő lakások állagának óvására. A rétsági járásban a VI. ötéves tervben az egész: ügyi ellátás is javul. Rútsá­gon egészségügyi komplexum, Tereskén, Nagyorosziban or­vosi rendelő építése a terv. Nőtincsen viszont a nyolc mácsi tsz elnöke, pártbizottsá­gi tagok, Szlezák István, a romhányi községi pártbizott­ság titkára. A járási pártbizottság zárt ülésen személyi ügvekben dön­tött. Dr Varga Józsefet, a já­rási pártbizottság első titkárá­vá választotta, Sinka Sándort kooptálta a testület tagjai kö­zül, megválasztotta a végre­hajtó bizottság tagjának és a járási pártbizottság titkárá­nak. A mátramindszentl termelőszövetkezet gépműhelyében — más szervizekhez hasonlóan —í folyamatosan vizsgálják a Diesel-üzemű gépkocsik motorjának adagolóberendezését. Be­szabályozásuk elmés készülék segítségével történik. Képünkön Danyi István szerelő ellenőr«; zi az adagolókat — kj — Nagyobb választék színestelevíziókból Fejlődő ipari hátiér, 80 bedolgozó vállalat együttműködése Külföldön, különösen a fej- csak néhány hónapja látható lett ipari államokban egyre rendszeresen a kirakatokban, inkább szűkül a fekete-fehér A nagy múltú gyár az első televíziókínálat, a választékot fél évben 12 ezer készüléket a legkülönfélébb márkájú és szállított a belkereskedelem­méretű színeskészülékek ural- nek az év végéig még további ják. ami lehetővé tette, hogy a terJ melékenység kétharmadával emelkedjék. A gyár fontos feladatának tartja, hogy világszínvonalon álló típusokkal jelenjen meg belföldön is. és ugyanaz a ké­16 ezret készít. Emellett több tízezret exportálnak is. Jelen- szülék exportképes is legyen; leg éppen a 22 collos képcsőmé- Vagyis ne legyen különbség az retű típus készül sorozatban, itthon kapható és az exportra de idei programjukban a ki- kerülő készülékek között sebb 20, illetve a nagyobb 26 Egyébként a szerelősoron al- collos televízió is szerepel. A kalmazott szigorú ellenőrző­készülékeknek egy része még lánc a hanyag munkát eleve az idén, automata távirányító- kizárja. A jó minőségnek azon­ban egyik alapfeltétele, hogy Az Orion képcsőbeszerzési a hazai alkatrészgyártó ipar csak Néhány* tízezres szériában g°nd^ai -,^‘fin1ik ~ £ok°‘ lépést tartson _ az Orion igé- gyártották, így a színesteleví- latosan feloldódnak. A gyár nyeivel A gyár vagy 80 na- zió gyakran hiánycikként sze- megkapta a szükséges deviza- gyobb-kisebb iparvá lalattal és renelt Az utóhhi eev évhen keretet a képcsövek importjá- szövetkezettel all kapcsolat­ba vaTozás kezdődött Ja.Pá? és nyugat-európai ban, s mint az orionosok Mi a helyzet nálunk? A televízió-előfizetők kétmil­liós váű!.áaak ^zonylag szűk rétege, talán százez­ren rendelkeznek színes­televízióval. Ennek egyik oka, hogy mosta- , , , ... . , , náig legföljebb egy-két típus- eg^g®!L-erÜlÍ^!ll“”^ ból lehet vásárolni, azokat is volna a hazai piacon. Az Ori­on és a Videoton szinte egy- időben jelent meg az új típu­sokkal, az integrált áramkö­rök, korszerű technikájú, jó minőségű készülékekkel. A vá­sárlók érdeklődését fokozza, hogy ezek a készülékek már­kás külföldi képcsövekkel ké,- szülnek. Exportra szép számban gyár­tottak, különösen az Orion, amelynek első színestévéje képcsövek mellett amerikai li- mondják, legtöbbjük jó part- cenc alapján és részben erede- ner. Az Egyesült Izzóval pél- ti alkatrészekből készülő szó- dául már sok évtizedes kap- cialista típusokat is vesznek, csolatuk van. Az Izzó kielégí- Az Orionban a tavalyi fej- ti az Orion valamennyi igé- lesztések nyomán ez évre két- nyét aktív áramkörökből. Az szeresére bővült a gyártókapa- Orion és az Izzó jó kapcsola- citás. A már meglevő színes- tát mutatja az is, hogy tévé-technológiai sort átalakí­tották. Az üzemben a legmodernebb integrált elemeket használják a gyártáshoz, ötéves tervre előirányzott ta- tantermes általános iskola ki­nácsi beruházások helyzetéről, s a megvalósításukal kapcso­latos politikai feladatokról. Egyebek között elmondotta, hogy a rétsági8 járás községei az elmúlt öt évben minden eddiginél gyorsabban fejlőd­tek, az alapellátás valamennyi területen javult. Az eredmé­nyekben közrejátszott a párt-, társadalmi és állami szervek jobb gazdaságszervező mun­kája, a hatékonyabb irányítás, a folyamatosabb ellenőrzés, valamint a járásban élők ösz- szefogása. vitelezése lesz nagy feladat. Sor kerül a nagyoroszi és né- zsai oktatási intézmények tan­terembővítéssel együttjáró rekonstrukciójára. Alsóne- tényben ütemesen építik a klubkönyvtárat. A járás lakóinak krónikus gondja az ivóvízellátás, amely a nyugat-nógrádi térségi víz­mű és a környező települések közműveinek megépítésével enyhül. Erre a tanácsoknak 28 millió forint áll rendelke­zésükre. A VI. ötéves terv tanácsi feladatai tervezéséhez a rét­sági járásban kedvező körül­mények közepette foghattak ruházásai hozzá, hiszen a települések a érdekében megyei átlagot meghaladó ütemben gyarapodhattak. A Gresina István hangsúlyoz­ta, hogy a járás VI. ötéves tervre előirányzott takácsi be- megvalősítása szükség van a lakosság, a gazdasági egy­ségek intézmények és ta­községi tanácsok reálisan tér- nácsok gyümölcsöző együtt­veztek, igyekeztek bevételi forrásaikat bővíteni. A járás­ban megkülönböztetett figye­lem kíséri Rétság, Romhány és Diósjenő jövőjét. A közsé­gi tanácsok 1981. és 1985. kö­zött fejlesztési célokra 175 működésére. A napirend fölöt­ti vitában fölszólalt Cseri Fe­rencire, a Nagyoroszi községi közös Tanács vb-titkára, dr. Jakubecz József, a járási hi­vatal egészséo,"oyi csoportve­zetője, Pongrácz József, a tol­Befejezéshez közeledik Nógrádban az aratás A hét végén még dolgoznak a kombájnok — Felgyorsulta talajmunka Zavartalan a gabona átvétele Ha az a sokat emlegetett időjárás nem szól közbe, ét búza aratása már befejező­dött volna a megyében. így tegnap estig a búza 92 száza­léka került le a földekről. A tavaszi árpának 40, a rozs­nak mintegy 70 százaléka ér­kezett a magtárakba. Előre­haladtak a megye nagyüzemei Amennyire lelassította az kukorica. Amennyiben az idő­aratást az eső, annyira segí- járás továbbra is kedvező tette a talajmunkák végzését marad, úgy a gazdaságokban és jót tett a kapásnövények- jó termésre számíthatnak, nek, a kukoricának és cukor- Néhány nagyüzemben — az répának. így jó ütemben zaj- őrhalmi termelőszövetkezet- lanak az aratást követő egyéb ben is — elvégezték a vető­munkák a földeken. burgonya Regionnal való ke­A héten további magyar zelését, mert a gumók a kel­a, borsó vágásával és csépié- SváSba, Stenfaz ^Tta 10 nagyságúra növekedtek, sével, ebből a növényből a termőterületnek mindössze 20 százalékán várnak még termést. Az elmúlt napok esőzései miatt főként a salgótarjáni és a rétsági járás nagyüzemei voltak tétlenségre kényszerít­ve, hiszen a lehullott mintegy 10—15 milliméternyi csapadék megállította az aratást. így is a nógrádi nagyüzemek több mint felében véget ért a bú­za betakarítása és sok olyan nagyüzem van, amelyben már valamennyi kalászos betaka­rításával végeztek. ni betakarítást, a Magyarnán- A megyei gabonaforgalmi dóri Állami Gazdaságból és a & malomipari vállalattól ka­pott tájékoztatás szerint a GMV tegnap estig 51 ezer tonna búzát és 412 tonna ta­karmányárpát vett át a 39 szügyi Madách Imre Terme­lőszövetkezetből. Más mezőgazdasági munkák is előrehaladtak, így a takar­mánynövények betakarítása aÍ!®V°helyfn:..^ .atvfteI J°' és a másodvetések. A nagy­üzemekben — ahol szükséges — mindenütt ve gzik a nö­vényvédelmi munkát, mert a párás meleg kedvez a gomba­betegségek terjedésének­lyamatos, fennakadások nin­csenek, éjszakai átvételt mindössze egy helyen igé­nyeltek. Szécsényben és Ma- gyarnándorban kisebb tétel gabonát szárítani kellett, egyébként a termény nagy Megyeszerte jól fejlődnek az része száraz állapotban érke- ősZi betakarítású növények: zik a magtárakba. Zavartalan a cukorrépa, napraforgó és a az exportszállítás. a Tungsram vállalkozott egyes importképcsövek beszerzésé­re, amelyeket saját termékei­vel ellentételez. Az idén és jövőre 50 ezer képcsövet hoz­nak be külföldről. A Kontak- ta igény szerint és jó minő­ségben szállítja a mechanikus elemeket. Az Orion egy-egy szállítója, mint például a Mechanikai Művek, kapacitásproblémákkal küzd és nem képes kielégíteni a gyár igényeit. Ilyenkor úgy­nevezett hiányimportra szorul­nak, ami bizony növeli a költ­ségeket. A Mechanikai Művek tíz éve üzembe helyezett olasz gyártósoron készíti az elektro­litkondenzátorokat. Nemcsak az Orionnak, hanem az egész ma­gyar híradástechnikai iparnak szállítják azokat. Mintegy öt­százféle típust gyártanak; Ugyanakkor évente csak 24 milliót tudnak készíteni ezek­ből, ami messze nem elegendő a hazai felhasználóknak. Egész elektronikai iparunk, beleért­ve az Oriont is, egyre növeli igényét, ezért már elhatároz­ták a kapacitás jelentős kibő­vítését. Terveik szerint egy-két év múlva 10 mil­lióval többet gyártanak majd, mint jelenleg, s ezzel kielégít tik a belföldi igényeket. A gondok között kell emlí­teni azt is, hogy az alkatrész- szállítók magas árat kérnek,’ sok esetben még az import is olcsóbb lenne. Ezt érzik ma­guk a szállítók is, ezért időn­ként az importkövető ár nyo­mására engednek áraikból legutóbb július elején 10—20 százalékkal lett olcsóbb egy- egy alkatrész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom