Nógrád. 1981. július (37. évfolyam. 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRÁD AZ MSZMP N Q G RÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII. ÉVF., 152. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1981. JÚLIUS 1., SZERDA Megkezdődött az aratás Nógrádhan Igazi nyári időben kedden kezdődött meg Nógrád me­gyében az aratás. A megye egyik legnagyobb mezőgaz­dasági üzemében, a Mátraal­jai Állami Gazdaság sziráká kerületében hét kombájn aratja az őszi árpát. A csak­nem négyszáz hektárnyi te­rületből tegnap estig mint­egy 150 hektárnyi tarlót hagytak maguk mögött a korszerű E—512-es betakarí­tógépek. A termény szállí­tását egyelőre két pótkocsit vontató nagy teljesítményű erőgép végzi, majd a távol­ság növekedésével bekap­csolódnak a gyorsabb IFA tehergépkocsik is. Az állami gazdaság mű­szaki szakemberei aligha­nem felállítottak egy rekor­dot is az aratás megkezdése előtt, mert nem egészen há­rom nap alatt összeszerel­ték és bejáratták a két újon­nan vásárolt kombájnjukat, hogy azok már az első na­pon bekapcsolódhassanak a legnagyobb nyári munkába. A tervek szerint az őszi árpa után —, amelynek víz­tartalma 14 százalék körüli, s így szárítani sem kell —, még a hét második felében megkezdődik a gazdaságban a búza aratása is, a borsó­val együtt. Ezt a munkát csütörtöktől a nagybárkányi és a kisterenyel termelőszö­vetkezet is segíti hat kom­bájnjával és a hozzájuk tar­szállítójárművekkel to zó együtt. A gabona betakarítására jól felkészült állami gazda­ságban az utóbbi napok ked­vező időjárása eredménye­ként optimálisak a körülmé­nyek, hogy a leggyorsabban, a legkisebb veszteséggel, ió termés kerüljön az idén is a magtárakba. Tegnap a ceredi termelő- szövetkezetben is megkez­dődtek az aratási munkála­tok. Az érsekvadkerti ter­melőszövetkezetben minden valószínűség szerint ma ke­rül sor az első próbavágá­sokra, ugyancsak az őszi ár­pában. (Aratási előzetesünk a 3. oldalon.) Tanácsülés Balassagyarmaton Döntés félmillióit! forintról Folytatják a kórház rekonstrukcióját Megoldódik az ivóvízellátás Balassagyarmat város Tanácsa tegnap tartotta ülését, amelyen részt vett és felszólalt Devcsics Miklós, a Nógrád megyei Tanács elnöke, Rith Lajosné, az MSZMP Balassa, gyarmati városi Bizottságának első titkára. A testület az el­múlt öt esztendőre született fejlesztési terv és fenntartási költségvetés végrehajtásának tapasztalatait és a VI. ötéves terv célkitűzéseit tárgyalta. A napirendhez Horváth József, a tanács elnökhelyettese fűzött szóbeli kiegészítést. lyes szakmunkástanuló-kollé­gium és a 75 munkahelyes tanműhely. A kollégium mel­lett egy nagyobb tornaterem építésére is lehetőség kínálko­zik. A művelődési központ re­konstrukciójának folytatására az öt év alatt — elsősorban az , épület állagának megőrzése ér Az elmúlt öt esztendőben to- irányzat, ami az ötéves be-' dekében — húszmillió forint vább gazdagodott Balassa- ruházási összegnek csaknem All rendelkezésre. Ugyancsak gyarmat. Egyebek között meg- egy harmada. Ebből jut a már a város ifjúságát szolgálja épült 1130 lakás, 141 kórházi építés alatt álló központi or- a ^tanuszoda, amelynek ágy, 300 óvodai férőhely, 700 vosellátóra, kétezer adagos előkészítő munkálatai a négyzetméter alapterületű szol- konyhára és étteremre, az * gáltatóház. Gyarapodott a köz- energiaellátás korszerűsítésé- műhálózat, sikeresen zajlott a re, új központi műhely kivi­Az telezésére. Fokozzák a kór­Közel háromszáz oklevél sf Ifjú szakmunkásokat avattak A kiváló eredményt elért szakmunkástanulók egy csoportja Közel háromszáz fiatal kapta kézbe tegnap Salgótar­jánban a szakmunkásvizsga sikeres letételét bizonyító ok­levelet. A 211. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet végzős diákjai közül 22-en kiválóak, jelesek lettek, a tanulók 23 százaléka jól meg­felelt a követelményeknek, a többiek közül mindössze 16- nak volt sikertelen a vizsgá­ja, ami a korábbi évekhez A köszöntő után a fiata- az üzemi demokrácia leh©» lók átvették szakmunkás-bi- tőségeivel, kezdeményezze­zonyítványukat. A vállalatok képviselői nevében Tóth Ká­roly, a Salgótarjáni Kohásza­ti Üzemek személyzeti osz­tályvezetője üdvözölte a ha­marosan munkába lépő szak­nek, mondják el véleményü­ket — és utalt a kötelessé-; gekre is. Ezután - több nagy­üzem (az SKÜ, a Volán, a Nógrádi Szénbányák, az öb­lösüveggyár és az állami munkásokat. Elmondta, hogy építőipari vállalat) jutalma- mindent megtesznek azért, it ismfertette Horváth László hogy minél hamarabb ma- igazgató. Végül a végzősök gukénak érezzék a kollektí­vát, megtalálják a munkában VI. esztendei­ötéves terv utolsó ben várhatók. Ügy tűnik, végre megoldó­dik a balassagyarmatiak min- az den tanácskozáson felemlített, joggal szóvá tett gondja — az ivóvízellátás. A várost a nyugat-nóg­rádi regionális vízművel összekötő távvezeték még az idén elkészül, szomszédos s ezzel a párhuzamosan 1238 köbméter kapacitású víztáro- fe- zót is építenek. Gondoskod- a nak a telepszerű, többszintes összefogással, a lakások és a családi házak ki­kórház rekonstrukciója. egészségügyi intézmény bérén- ház műszerezettségét, s dezéseire, műszereire ötmii- időskorúakról való gondosko- lió forintot költöttek, befej e- dást példázza, hogy a balas- ződött a belgyógyászati pavi- sagyarmati szociális otthont a Ion felújítása — miközben a tervciklusban 116 férőhellyel kórház fogadta a betegeket. A bővítik. A kórházi rekonstruk- közművelődés feltételeinek cióval minden bizonnyal mér- jobbítását szolgálja a volt sékelhető lesz a vármegyeháza épületének meg- rendelőintézet zsúfoltsága is. kezdett felújítása- A szolgál- A legkisebbekről sem tatás fejlődését jelzi például ledkeznek meg. Számolva az üzemelő új személygépko- társadalmi csi-szerviz, a televízió 2-es Dózsa György úton 100 sze- vitelezéséhez kellő közművek­programja vételét lehetővé te­vő átjátszóállomás. mélyes óvoda épül. Az általá- ről is. Mivel nem megfelelő a A telepü- nos iskolás korúak száma egy- városi szennyvíztelep, ezért a lés fejlesztéséből derekasan ki- re nő a városban, szükség lesz tervciklusban kapacitását 2000 köbméterrel tervezik bővíteni- Szerepel az elképzelések kö- társadalmi oldásokra is a meglevő tante- zött a közlekedés korszerűsí- év remhiány végett. A középfokú tése, a kereskedelmi hálózat bővítése. A tanács tagjai tar­jezik a régi épületszárny fel- tanács ezt követően újítását. Elkészül a 200 szemé- ügyeket tárgyalt. M. Sz. yéb 5y. KISZ-vezetők felkészítője Teendők kongresszus után Van bőven teendőjük az endők meghatározására, a vették részüket a városlakók, a Rákóczi úti iskola rekonst- ipari üzemek, szövetkezetek, rukciója mellett átmeneti meg- intézmények. A munka ellenértéke az öt alatt elérte a harmincmillió oktatás feltételei is javulnak, forintot. Erre az aktivitásra a A Balassi Bálint Gimnázium talmas vitában foglaltak állást városi tanács számít az elkö- nyolc tanteremmel bővül és a VI. ötéves tervre vonatkozó vetkező esztendőkben is. tízmilliós ráfordítással befe- célkitűzések mellett. A városi A VI. ötéves tervben fon­tos célkitűzésként szabta meg a tanács a tennivalók szigorú rangsorát, a lakás-, az egészségügyi ellátás színvonalának emelését, a gyermekintézmények, köz­műhálózat bővítését. Fontosnak tartja a tanács a meglevő lehetőségek hatékony kihasználását, az élet- és munkakörülmények javítását, az ütemes fejlődést, hogy Ba­lassagyarmat továbbra is ki­érdemelje a „dinamikusan fej­lődő város” jelzőt. Ehhez 509 millió forint áll rendelkezés­re, 42 százalékkal több mint az elmúlt tervciklusban. S, hogy a Balassagyarmati váro­si Tanács komolyan veszi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját, igazolja: a fejlesz­tési tervben ebből a forrásból 49 millió forintra számítanak. Balassagyarmaton a VI. öt­éves terv időszakában 747 la­kás építését vették tervbe, amelyből 165 létesül célcso­portos konstrukcióban. Töre­kednek a lakások alapterüle­tének, a szobák számának nö­velésére is. Az új tervciklus­ban a városi kórház felújítá­sára 160 millió forint az elő­képest javuló eredmény —, az örömüket — és a számí­mondta a József Attila Me gyei Művelődési Központ színháztermében megtartott ünnepségen Horváth, László, az iskola igazgatója. A frissen végzett szak­munkásokat dr. Gordos Já­nos, az MSZMP Nógrád me­gyei Bizottságának titkára köszöntötte. Utalt rá, hogy az iskolából (ahol ezúttal 28 szakma képviselői végeztek) sok százan, ezren kerültek már a megye üzemeibe, vál­lalataihoz, közülük sokan azóta második szakmát is ta-. nultak, vagy érettségiztek. Ami az itt töltött három év hasznát megmutatja, az a gyakorlat — a társadalom egészének érdeke, hogy a fiatal szakmunkások tájé­kozottak, műveltek legyenek, megértsék a gazdasági kö­vetelményeket, beilleszked­jenek munkahelyükre és a közéletbe. tásukat is. Felhívta a fi­nevében Krista Károly táv-' közléstechnikai hálózatsze­relő búcsúzott el az iskolától,’ gyeimet jogaikra éljenek tanáraiktól és társaiktól. Kádár János Borsod megyében Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára kedden az esti órákban Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe érkezett. Kíséretében van Ballal László és Katona István, a Központi Bizottság osz­tályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi vezetők Mezőkövesden fogadták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Ladányi József, a megyei tanács elnöke, Pataki István, a mezőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a járási hivatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi városi­járási pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépkocsiból kiszálló Kádár Jánost. Az ün­nepi külsőt öltött városban régi matyó szokás szerint nem­zetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kóstolót nyújtottak át matyó népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel köszöntötték a vendégeket. Napirenden a szövetkezeti lakások kezelése A Fogyasztási Szövetkeze- meltetésével, karbantartá- vékenységére az jellemző, tek Országos Tanácsának el- sával és felújításával kap- nöksége kedden a szövetke- csolatos feladatokat vitatta zeti lakások kezelésével, üze- meg. A téma megválasztását az indokolja, hogy évről év­re növekszik a szervezett ifjúsági mozgalom nek és tagjainak, vezetői- hiszen a gazdasági területektől a po­litikai képzésen át, a KISZ közelmúltban lezajlott KISZ- belső életéig jócskán van mit kongresszus, valamint az előtte megrendezett megyei, tenni: részint a bevált mák tartalmi erősítése, for­ré­városi, járási, munkahelyein- szint pedig az állandó meg­tézményi, iskolai küldött- gyűlések nemcsak az elmúlt esztendők ifjúságpolitikai tapasztalatait összegezték* hanem az elkövetkező öt év feladatait is körvonalazták. újulás, a változó élethez és igényekhez való alkalmazko­dás. tek mozgalmi élete, vala­mint a kultúra ifjúságmoz- galmá tennivalóiról. „Pihen­tetésként” pedig időszerű kül­politikai kérdésekről hall­gattak meg tájékoztatót. Az előadásokból, a véle­ménynyilvánításokból ki­tűnt, hogy megyénk közel tizenkilencezres ifjúkommu­Nógrád megye KISZ-veze- nista-tábora nem kis felada­tai, a járási, városi és me­gyei testületek, apparátu­Ahogyan az egyik Nógrád sok tagjai a közelmúltban megyei küldött mondandójá­ban megfogalmazta, minden fórum sikere elsősorban attól függ, mennyire egyértelmű, feladataikról, konkrét feladatokat képes adni egy-egy tanácskozás. az említett küldött­két napon át tanácskoztak a salgóbányai Lovász József KISZ-vezetőképző táborban résztvevő a főbb munkate­rületeket járta körbe. Szó esett az eszmei-politikai ne­velő munka, a KlSZ-munka- gyűléseket, s a kongresszust stílus, a gazdasági tevékeny Ami illeti, nem lehet panasz a te- ség, a középfokú tok előtt áll. A továbblépés hez az eddiginél többre, jobb­ra van szükség. Ezek konk­rét, helyi teendőiről a bi­zottsági, alapszervezeti tit­károk a közeli hetekben kap- A mintegy száz nak bővebb felvilágosítást. Ezzel válik teljessé a KISZ X. kongresszusa határozatá­nak földolgozása, s remélhe­tően mihamarabb érződik a megvalósulás is a KISZ- tanintéze- munka mindennapjaiban. a házkezelésbe vont lakások száma; a szövetkezeti laká­soknak jelenleg már két­hogy <v termelési érték öt év alatt 38 millió forintról 125 millió forintra növekedett. A technikai felszerelés is gaz­dagabb, az eszközök értéke megkétszereződött és mind kedvezőbben alakul az ön­költség, amely máris ked­harmada tartozik ebbe a kör- vezőbb képet mutat, mint ha­be. A lakóházfenntartás to­vábbfejlesztését az is indo­kolja, hogy a lakások 14 szá­zaléka még 1965 előtt épült és 46 százalékukat 1965—75. között adták át. A kezelési­üzemeltetési feladatokat —, amint arra az elnökség ülé­sén rámutattak — a jövő­ben is célszerű a lakásépítő, -fenntartó szövetkezetekre, illetve azok társulására bíz­ni. De kooperációra is van lehetőség elsősorban az ingat­lankezelő vállalattal, még­sonló szövetkezeti és taná­csi vállalatoknál. Még elő­nyösebb lenne a helyzet, ha a karbantartó szervezetek tevékenységét jobban kon­centrálnák, például egy szö­vetkezethez kötnék, ezzel ugyanis csökkenne az üze­melés fajlagos költsége. A SZÖVOSZ elnöksége rá­mutatott, hogy az elkövetke­ző években továbbra is cél­szerű a karbantartást, illetve a hibaelhárítást az üzemve­zetőkre, illetve saját szerve­pedig a hibaelhárításban, il- zeteikre, esetleg a kooperá- letve a gépészeti ügyelet kö- ciós partnerekre bízni. A fel­zös fenntartásában. A lakóépületek, a kezeti lakások karbantartá sát, felújítását már fele részben a szövetkezeti kar­bantartó társulások végzik. (A másik fennmaradó részt az építőipari szövetkezetek, a kisiparosok és az állami szer­vezetek látják el.) A 35 sa­ját karbantartó szervezet te­újítások a jövőben is — az szövet- épületek tulajdonviszonyára való tekintet nélkül — a szakvállalatokra tartoznak majd, ezek ugyanis komplex módon látják el feladatukat. A VI. ötéves terv idősza­kában a karbantartó szerve­zetek támogatására a szol­gáltatásfejlesztési alapból 35 millió forintot fordítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom