Nógrád. 1981. június (37. évfolyam. 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NŐGRÁD >^Z MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZQTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA • XXXVII. ÉVF., 127. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1981. JÚNIUS 2., KEDD Hazánk vendége Lubomir Strougal csehszlovák miniszterelnök Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Lázár Györgynek, a Ma­gyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására hétfőn baráti látogatásra Magyarországra érkezett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság szövetségi kormá­nyának elnöke. Lubomir Strougal kísére­tében Budapestre érkezett Rudolf Rohlicek, a miniszter- tanács elnökhelyettese, Alois Hloch külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, Dusán Spá- cil külügyminiszter-helyettes és Karol Ujházy, az állami tervbizottság elnökhelyettese. A szovjet kormány meghí­vására baráti látogatásra hét­főn Moszkvába érkezett Petr Mladenov, a Bolgár Kommu­nista Párt KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Bolgár Nép- köztársaság külügyminisztere. A vendéget a Vnukovói repü­lőtéren Andrej Gromiko, az A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített Fe­rihegyi repülőtéren a vendé­gek fogadására megjelent Lá­zár György, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Bajnok Zsolt államtit­kár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnö­ke, Kovács Gyula, az Orszá­gos Tervhivatal elnökhelyet­tese, Roska István külügymi­niszter-helyettes, Varga Jó­zsef, a Minisztertanács tit­kárságának vezetője és Vas János külkereskedelmi mi­niszterhelyettes. Jelen volt a fogadáson Václav Moravec Csehszlovákia budapesti és SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere üdvözölte. Mladenov a Szovjetunió és Bulgária kétoldalú kapcsola­tairól, időszerű nemzetközi kérdésekről tárgyal szovjet kollégájával. (MTI) Kovács Béla hazánk prágai nagykövete is. Délelőtt a Parlamentben a kormány tanácstermében megkezdődtek a magyar- csehszlovák tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport vezetője Lázár György, tag­jai: Marjai József, Kovács Gyula, Roska István, Vas Já­nos és Kovács Béla. A csehszlovák tárgyaló csoportot Lubomir Strougal vezeti, tagjai: Rudolf Rohli­cek, Alois Hloch, Dusán Spá- cil, Karol Ujházy és Václav Moravec. A szívélyes, baráti légkö­rű tárgyaláson a két minisz­terelnök áttekintette az or­szágaink közötti kapcsolatok alakulását, a gazdasági kap­csolatok fejlesztésének lehe­tőségeit, s meghatározták a további együttműködés fő területeit, tennivalóit. Köl­csönösen tájékoztatták egy­mást Magyarország és Cseh­szlovákia szocialista építő­munkájának eredményeiről, s eszmecserét folytattak a köl­csönös érdeklődésre számot tartó időszerű nemzetközi kér­désekről is. Mladenov Moszkvában Sorozatban készülnek a gázolaj, benzin, olaj tárolására alkalmas föld alatti üzemanyag- tárolók a FÜTÖBER nagybátonyi gyáregységében. A tartályokat a vevők igényei alapján három köbméterestől 25 köbméteres kivitelben gyártják. A keresett berendezések össze­állításához korszerű gépsorok, hegesztő automaták szolgálnak segítségül a gyártócsarnok­ban. — kulcsár — Tisztségviselőinek megválasztásával vasárnap befejezte tanácskozását a KISZ kongresszusa A KlSZ KB első titkára ismét Fe/ti György lett Végrehajtó bizottsági ülések Gazdálkodnak a munkaerővel Balassagyarmaton Balassagyarmaton a leg- A kereskedelmi hálózatnak ZÖLDÉRT és az ÁFÉSZ bolt­utóbbi adatok szerint 8388 vá- nem voltak munkaerőgondjai, jaiban is. Ami kapható, a roslakó indul reggelente mun- A szolgáltatások az igények többszöri átrakás, a szállítás kába. Az elmúlt évek iparfej- szerint fejlődtek. miatt már nem friss, gyakran lesztése gondot okozott: a vál- A korábbi gondok orvoslása törődött, szennyezett, lalatoknak több munkás ra volt érdekében a vállalatok mind , szükségük a „kínálatnál”. A nagyobb gondot fordítanak a 4, vegreha-lto blz,°. ag az. tanács, a tanácsi munkaerő- munkaerő-gazdálkodásra. Meg- letekes szakigazgatási szerv m- közvetítés hatására azután kezdődött és mindinkább tézkedéseivel egyetértett. A mérséklődött a kereslet-kíná- gyakorlattá válik a vállalaton varosgazdalkodasi szakigazga- lat eltéréséből eredő vándor- belüli ésszerű átcsoportosítás. szerv szakemberei ezután lás, kedvezően változott a Változtattak és változtatnak — meg gyakrabban ellenőriznek, szemlélet a vállalati munka- a piac igényei szerint — a az ellátás hiányosságait potol- erő-gazdálkodásban. termékszerkezeten, jobban ki- j^ia.f , Z-szel es a Az ötödik ötéves terv végé- használják a munkaidőt. ZOLDERT-tel. A végrehajtó re lényegében befejeződött a Mindezeket Horváth József bizottság ezek után a ;,anacs- városban az ipari üzemekkor- elnökhelyettes mondta el teg- a!’ro f hitelkerelmerol szerűsítése. Felszámolták a nap Balassagyarmaton, a vá- targyf.lt;’, arneíy?t a s5?"nyV1?' műanyagipari szövetkezet és rosi tanács végrehajtó bízott- tisztíto-kapacitas bővítésé ve- a Salgó Cipőipari Szövetkezet ságának délutáni ülésén. 4ere^,I4e,zae4; Jóváhagyták egészségtelen, rossz munka- Nem kevésbé fontos beszá- az ldel potfelujitasi cimejgyze- helyeit. A város ipari üzemei móló volt az sem, amely a vá- két es a tavalyi p.enzmarad' közül nem akadt egy sem, ros élelmiszer-, zöldség- és vany felosztásáról döntőitek, ahol ne javítottak volna a gyümölcsellátásáról szólt, munkakörülményeken az el- „Magas árak, kifogásolható múlt öt évben. Az építőipar- minőség, kevés választék” — ban foglalkoztatottak létszáma summázta a végrehajtó bizott- ez idő alatt nem változott. An- ság. Az ÁFÉSZ és a ZÖLDÉRT nál inkább a munka haté- az eddiginél jóval többet te- konysága.1 Kevesebben dolgoz- hetne. A magánkereskedők, a nak viszont a mezőgazdaság- maszek zöldségesek előterem- ban, mint korábban. Ha a tik a hiánycikkeket Ezeket vi- melíéküzemági tevékenység fo- szont magas áron kínálják. De kozódik, a helyzet nyilván vál- sokat kérnek a sárgarépáért, tozik, javul. paradicsomért és társaiért a Vasárnap Budapesten, az Szénbányák vízügyi szakmun- első titkára ismét Fejti építők Rózsa Ferenc székhá- kása és Császár István, az György lett. zában befejezte munkáját a Ikarus autószerelője szólalt KISZ X. kongresszusa. A ta- fel. nácskozás utolsó napján foly- A kongresszuson felszólalt tatódott a központi bizottság Oláh Zsuzsa a Szántó Kovács beszámolója és a dokumentu- János Szakközépiskola hall­mok feletti vita, amelyben fel- gatója is. (Felszólalása a 2. szólaltak: Gremsberger'Gábor, a pé­csi tudományegyetem hall­gatója. Újvári Sándor, a kiskunha­lasi kórház gazdasági igazga­tója, Vozár Ilona, a hajdúböször­ményi Bocskai Gimnázium ta­nulója és Szekeres Imre, a KISZ Veszprém megyei bizottságá­nak első titkára. Ezt követően Nagy Sándor, a KISZ KB titkára terjesz­tette elő a szerkesztő bizott­oldalon.) Ezután Nagy Sándor vála­sza következett, majd a kong­resszus tudomásul vette a szerkesztő bizottság jelenté­sét és a szóbeli észrevételek­re adott választ. Ezt követően Fejti György, a KISZ KB első titkára mon­dott vitazáró beszédet. Nógrád fiataljai közül a központi bizottságba válasz­tották Árvái Ágnest a sal­gótarjáni öblösüveggyár csi­szolóját, és Szalai Pált, a Nógrádi Szénbányák lakato­sát. A választás eredményét ple­náris ülésen jelentették be, s ezzel befejeződött a KISZ X. kongresszusa. A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség újonnan megválasz- tott központi bizottsága és Beszéde után hatarozatho- központi pénzügyi ellenőrző zatal következett: a küldőt- bizottsága a tanácskozást kö- tek két ellenszavazattal elfő- vetően a magyar néphadsereg gadták a központi bizottság művelődési házában fogadást ___ _ ________ ____ beszámolóját és a kongresz- acjott. Jelen volt Németh Ká­sá g jelentését. A jelentéshez szus terjesztett többi do- roly, az MSZMP Központi kapcsolódva további hat kül- kumentumot. Bizottságának titkára, Ma­dött: Ezután a kongresszus zárt róthy László, a Budapesti Tassonyi Kadocsa, az Olaj- ülésen megválasztotta a 105' terv főmérnöke, Szűcs Gusz- tagú központi bizottságot, va­távné, budapesti általános is­kolai tanár, Szerencsés Rudolf, Volán KISZ-bizottsági titkár, Varga B. Sándor, a COM- PACK szervező mérnöke, No­votny Lajos, a Tatabányai lamint a 17 tagú központi pénzügyi ellenőrző bizottsá­got. A KISZ KB és a KPEB Pártbizottság első titkára és Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, a Politikai Bizottság tagjai. A fogadáson Fejti első ülésén megválasztotta a György, a KISZ Központi Bi- 17 tagú intéző bizottságot és zottságának első titkára mon- a 11 tagú titkárságot. A KB dott pohárköszöntőt. Bölcsedéről Kisterenyén Kisterenye nagyközség Ta- gondozási segély adta lehető- nácsának Végrehajtó Bizottsá- ségekkel is. A személyi és tár- ga tegnap megtartott ülésén gyi feltételek megfelelőek, a (egyebek között) olyan fontos kicsik állandó orvosi és védő­témákat tűzött napirendre, női ellenőrzés alatt állnak. A mint a bölcsőde tevékenységé- szocialista brigádokkal való jó nek értékelése, valamint a kapcsolat egyre gyümölcsö- gyámügyi hatósági munka zőbb. A kphászati üzemek, az helyzete, különös tekintettel a AGROFIL és az öblösüveggyár veszélyeztetett kiskorúakkal dolgozói sok-sok társadalmi Felhívás társadalmi munkára való foglalkozásra. munkaórát végeztek a bölcső­Az írásos jelentés megái- de környékének széppé tételé­lapította, hogy a községben a ért. 44 férőhelyes bölcsőde kihasz- A nagyközségben náHsága alacsony. Az elmúlt lyeztetett kiskorút évben átlagosan vei d' rr sí V 68 veszé- tartanak 59 százalék nyilván. Éppen ezért nagy fel­őz okok között kérésén- adat hárul a gyámügyi ható- -gy a település terjedd- Ságokra, kiknek eddigi tevé- odódóan, a nagy távol- kenységéről, és a jövő felada- hivatkozva többen nem tairól igen sok szó esett a ’•k gyerekeiket bölcsődé- végrehajtó bizottság tegnapi be. De sokan élnek a gyermek- ülésén. Megyénk lakossága és a gazdasági egységek dolgozói év­ről évre egyre nagyobb aktivitással vesznek részt a tele. pülésfejlesztést, a lakóhelyszépítést és a környezetvédelmet szolgáló társadalmi munkaakciókban. Az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka mind számottevőbb kifejezője lett az állampolgárok növekvő közéleti tevékenységének, lakóhely, szeretetének. Korábbi felhívásunk eredményeként megyénk lakossága — hozzájárulva céljaink megvalósításához — az ötödik ötéves terv időszakában mintegy félmilliárd forint értékű társadalmi munkát végzett. Az önkéntes segítés sikerére alapozva a Nógrád megyei Tanács, a Hazafias Népfront megyei bizottsága, a szakszer­vezetek megyei tanácsa, a KISZ megyei bizottsága és a Vöröskereszt megyei szervezete ismét felkéri megyénk la. kosságát, vállalatait, intézményeit, szövetkezeteit, a szocia­lista brigádokat, a munkáskollektívákat, a helyi társadalmi és tömegszervezeteket, hogy társadalmi munkájukkal a ha­todik ötéves terv időszakában is járuljanak hozzá a tele­pülések fejlesztéséhez, tisztábbá, rendezettebbé tételéhez, környezeti kultúrájának megőrzéséhez. Támogassák a me­gyei és helyi társadalmi mozgalmakat, kezdeményezzenek munkaakciókat, vegyenek részt azok tervezésében és szer­vezésében. A tanácsok, a társadalmi és tömegszervezetek, valamint a gazdasági egységek, a munkaakciók előkészítése, lebonyo. lítása során szorosan működjenek együtt, tájékoztassák egy­mást ilyen jellegű tevékenységükről. Ösztönözzék a lakos, ságot, a munkáskollektívákat, hogy áldozatvállalásukkal se­gítsék társadalompolitikai céljaink elérését, gazdasági tér. veink megvalósítását. A vállalatok, az üzemek és az intézmények munkáskol­lektívái, szocialista brigádjai, KISZ-szervezetci — élve a társadalmi munka tudatformáló szerepével — önkéntes fel­ajánlásokkal nyújtsanak nagyobb lehetőséget a lakosság életkörülményeinek javításához. A gazdasági szervek — le­hetőségeikhez mérten — anyagi és technikai eszközökkel is segítsék a kommunális, a kulturális és az egészségügyi lé­tesítmények építését. Kérjük a gazdasági szerveket, a Hazafias Népfront, a szakszervezetek, a KISZ és a Vöröskereszt helyi szerveit, hogy a lakóhely fejlesztésére, szépítésére, kulturáltabbá té­telére indított társadalmi munkaakciókban való részvételt, az önkéntes áldozatvállalást részesítsék továbbra is politi­kai, erkölcsi megbecsülésben. A társadalmi összefogás elsősorban a hatodik ötéves, és az éves tervekben előirányzott feladatok végrehajtását, ok­tatási, kulturális, egészségügyi, szociális és sportolást biz­tosító intézmények létesítését és felújítását, a víz., a csa­torna-, az út- és a járdahálózat bővítését segítse. A közös tevékenység tegye szebbé, rendezettebbé, tisztábbá községe­inket, városainkat, szolgálja a környezet- és természetvé­delmet, és ezzel a lakóhelyi közérzet javítását, mélyítse el a lakóhely iránti szeretetet. A hosszú és eredményes múlt­ra visszatekintő településfejlesztést segítő társadalmi mun­kamozgalom — az új objektumok létrehozása mellett — mozgósítson meglevő értékeink megóvására, karbantartá­sára, felújítására. A tanácsok, a tömegszervezetek és a tömegmozgalmak csak széles körű társadalmi összefogásra, a megyében élő és dolgozó emberek önkéntes munkájára támaszkodva tel­jesíthetik a XII. pártkongresszus határozatából rájuk há­ruló feladatokat, a hatodik ötéves terv előirányzatait. A társadalmi munkamozgalom kiszélesítése azért is fontos, mert tovább fokozza a társadalmi aktivitást és felelősséget, elmélyíti a szocialista demokráciát. A közös feladatok megoldása érdekében ismételten kér. jük megyénk lakosságát, a társadalmi és tömegszerve 'le­ket, a vállalatokat, az intézményeket, a szövetkezetekre e szervek kollektíváit hogy társadalmi összefogással, közös munkával tegyék szebbé, kulturáltabbá lakó. és munkahe­lyüket, járuljanak hozzá településük fejlődéséhez!

Next

/
Oldalképek
Tartalom