Nógrád. 1981. május (37. évfolyam. 101-126. szám)

1981-05-20 / 116. szám

VTLÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD ■ ^ AZ MS.ZMP NÓG/jÁD^^EGYEl BIZOTTSÁGAIÉBA MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVII ÉVF. 116. SZÁM ARA; 1,40 FORINT 1981 MÁJUS 20., SZERDA ■/ Kapunyitás a BNV-n Tanácskozás a lakás­felújítás ás -karbantartás A tavaszbúcsúztatáshoz hozzátartozik, hogy várjuk a vásárt. Tévedtek azok, akik a termelőeszközök és a fo­gyasztási cikkek bemutatójának szétválasztásakor a BNV kudarcát jósolták. Hamar kiderült: a gépek, berendezések, gyártóeszközök seregszemléje csöppet sem érdektelen a nagyközönség számára. Az idén mégis féltettük kicsit a Budapesti Nemzetközi Vásárt. Felvetődött a kérdés: vajon a feszültebb nemzetközi helyzetben nem bojkottálják-e a kiállítást a nagy nyugati cégek? A világgazdaságban észlelhető dekonjunktúra is csak erősítette az aggodalmakat. Ilyen előzmények után meglepő, hogy szerényebb látnivaló helyett az eddigi leg­gazdagabb termelőeszköz-bemutató vár bennünket a kőbá­nyai vásárvárosban. Huszonhat ország és Nyugat-Berlin kö­zel 2000 kiállítója képviselteti magát az eseményen. Ezúttal nyolc szakcsoport termékeit láthatjuk a híradástefihnikai csúcsgyártmányoktól a vegyipari újdonságokon keresztül egészen a program vezérléses szerszámgépekig. A magyar gazdaságot 873 vállalat, illetve szövetkezet termékei reprezentálják. Figyelemre méltó, hogy az alig fél éve megújított iparigazgatási szervezet máris az egy­séges szemlélet tükrözésére serkentette a tárcához tartozó 180 kiállítót. Képet nyújtanak a hazai termelőeszköz-kíná­latról, demonstrálják a KGST-országokhoz fűződő kapcso­lataikat és mintát adnak azokból a gyártmányaikból, ame­lyeket külföldi piacokon is versenyképesnek minősítenek. (Egyébként az ipari tárca nem rubelelszámolású exportja, változatlan áron 7 százalékkal növekszik idén — a tervek szerint.), A ma nyíló tavaszi BNV-n 670 újdonság szerepel, csak­nem százzal" több mint tavaly ilyenkor. No persze, az, hogy valami újdonság, önmagában még semmit sem bizonyít. Csak a piacképesség alapján dönthetjük majd el, hogy mely termékek állták ki a vásár nyújtotta közvetlen összeha­sonlítás próbáját. Néhány termék azonban máris figyelmet érdemel, a szakemberek szerint. Ilyen például az Ikarus új, csuklós városi busza, amit már az amerikai igények figye­lembevételével terveztek, és olyan anyagokat használtak fel hozzá, ami a karosszéria élettartamát 50 százalékkal meghosszabbítja. Említhetjük az ORION adattároló beren­dezését, vagy a Salgótarjáni Kohászati Üzemek szállítópá­lyáját, ami komoly eredménynek számít az anyagmozga­tásban. A Dunai kőolajipari Vállalat finomparaffin-készít- ménye is bizonyára jó áron talán majd vevőre — akár már a vásári tárgyalások során. És a külföldiek, a legnagyobb kiállító ezúttal is a Szovjetunió. A 7200 négyzetméternyi területen javarészt gépipari újdonságokat vonultatnak fel a szovjet kiállítók. Nem egy közülük KGST-kooperációban készült. Bizonyára sokan mustrálják majd a boszorkányos teljesítményű fa­megmunkáló masinát, vagy az IL—86-os légibuszt. A többi nemzeti pavilon is szép számmal kínál meglepetéseket a látogatóknak. A japánok például korszerű hírközlő rendsze­rekkel érkeztek Budapestre. Elmondható: aki számít mind itt van a tavaszi vásáron, örvendetes az, is, hogy egyre több fejlődő országbeli —, különösen afrikai — kiállító hozza el termékeit a BNV-re. Végigtekintve a látnivalókon, jóleső tudat, hogy itthon és külföldön, világcégek és kis szövetkezetek számára egy­aránt fontos a jelenlét, a megértés lehetősége. Jó vásár­nak ígérkezik az idei tavaszi BNV. Sajtótájékoztató a HUNGEXPO-nál feladatairól A lakóház-felújítás és -kar­bantartás eredményeiről, és feladatairól tanácskozott ked­den a Helyiipari és Város- gazdasági Dolgozók Szakszer­vezetének központi vezetősé­ge. Az ülésen részt vett Ha­vasi Ferenc, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter az MSZMP Központi Bizottságá­nak 1978 októberében a la­kások karbantartására, felújí­tására és korszerűsítésére ho­zott határozata végrehajtásá­ról számolt be. Elmondotta, hogy az elmúlt ötéves terv időszakában a tanácsok mint­egy 760 ezer lakás karbantar­tásához, felújításához és kor­szerűsítéséhez 30 milliárd fo­rintot használtak fel. A taná­csi lakóházjavítási munkák 40 százalékát az ingatlankeze­lő szervezetek, 35 százalékát a tanácsi építőipar, és 15 szá­zalékát a szövetkezeti építő­ipar és az egyéb házilagos szervezetek végezték. A fo­lyamatos karbantartási mun­kákon kívül összesen 75 ezer lakás felújítását és 20 ezer lakás korszerűsítését fejezték be. A VI. ötéves tervidőszakban 90—100 ezer tanácsi kezelés­ben levő lakás felújítása és 40—50 ezer lakás korszerűsí­tése a feladat. Ehhez, vala­mint a tanácsi kezelésben le­vő lakások — a számuk mint­egy 800—820 ezer — folyama­tos karbantartásához összesen 47 milliárd forint áll rendel­kezésre. A programban ki­emelt helyen szerepel a bu­dapesti lakóházak fenntartása. A beszámolót követően Ju­hász Ottó, a HVDSZ főtitká­ra kiemelte: a párthatározat megjelenése óta eltelt több mint két év eredményeivel nem lehetünk teljesen elége­dettek. Véleményünk szerint — hangsúlyozta — lassan ha­lad előre a feladatok konkrét meghatározása, a munkák ösz- szehangolása, a különböző szer­vezetek, az állami és a taná­csi, a szövetkezeti építőipar, valamint a kisipar bevonása, átirányítása a lakóházfelújí­tásra, karbantartásra. A beszámolót követő vitá­ban felszólalt Havasi Ferenc is. Tizenhatféle nagyobb termékcsoport előállításával foglalkozik a FÜTÖBER nagybátonyl gyára. Ezek között viszonylag régebbi gyártmánynak számítanak a kisebb-nagyobb tartá­lyok. A lemezből hajlított és hegesztett áruk belföldre, túlnyomórészt az ÉPTEK számára készülnek az üzemben. ' KíOSZ választmányi ülés Salgótarjánban Főleg a szolgáltatásban hárul sok tennivaló a kisiparosokra Ülést tartott tegnap Salgó­tarjánban a KIOSZ Nógrád megyei választmánya. A testü­let — egyebek között — meg­vitatta a szeptemberi küldött- gyűlésen előterjesztendő be­számoló tervezetét, megvá­lasztotta a küldöttgyűlés je­lölő bizottságát, majd az ülé­sen kitüntetéseket adtak át az eredménnyel dolgozó kisipa­rosoknak. ARANY: 50 SZÁZALÉK Megyénkben 2 ezer 175 em­ber foglalkozik kisipari mun­kával, a hivatalos kimutatás szerint. Közülük ezerötvenket- ten főfoglalkozásban, nyolc- százkilencvennyolcan munka- viszony mellett, kétszázhu- szonöten pedig nyugdíjmeg­hagyás mellett gyakorolják e tevékenységet. Területi meg­oszlásuk a céloknak megfele­lő: egynegyedük a két város­ban, háromnegyedük az öt nagy- és a százhuszonöt kis­községben dolgozik. 1976-ban, a mostani választmány mű­ködésének kezdetekor hét­száznegyven fős létszámfej­lesztést terveztek, ez az el­képzelés azonban — több ok­ból — meghiúsult: 325 fővel gyarapodott — 1429 iparjogo­sítvány kiadásával, 1104 be­vonásával — a megyebeli ma­szekok száma. Az elmúlt öt évben legfő­képpen a lakossági szolgálta­tások fejlesztésében hárult sok feladat a kisiparosokra. Megyénkben az egy lakosra jutó szolgáltatások értéke az országos vidéki átlag alatt van. A helyzet az utóbbi esz­tendőkben mérhetően javult, s- ebben jelentős szerepe volt a kisiparnak. Hat év alatt a maszekok által végzett szol­gáltatások értéke — folyó áron — több mint hatvan százalékkal nőtt; így alig "negyvennégy százalékról csak­nem ötven százálékra növe­kedett a kisipar aránya a szolgáltatások teljesítményér­tékét tekintve. MEGHATÁROZÓ A HÁZJA VITÁS Lakáskarbantartásban az iparosok tevékenysége megha­tározó; a szolgáltatásban het­ven-nyolcvan százalék közöt­ti a részarányuk. Több mint kétszáznyolcvanmillió forint értékben végeztek építőipari javítást az ötödik ötéves terv­időszak alatt; ez majdnem fe­le a megyében végzett ilyen­fajta munkák értékének. Háztartási gépek és híradás- technikai eszközök javításá­ban mintegy- egyharmad a kisipar részaránya. Ennek je­lentősége az arányánál na­gyobb, mivel a javításokat jobbára kis településeken végzik; ott, ahol vállalat nem bírna gazdaságosan szervizt fönntartani. Gépjárművek javítása, illet­ve karbantartása tekintetében ugyancsak mintegy egyhar­mad a kisipar hányada. Ez a szakma nagy műszerkészletet, értékes fölszerelést követel, így —, mint megfigyelhető — az iparosok autótípusonként szakosodnak. Teherszállításban csupán az igények tíz-tizennégy százalé­kát elégítik ki a magánfuva­rosok — sajnos korszerűtlen módon. Munkájuk elsősorban (Folytatás a 2. oldalon.) A fegyveres testületek ifjűkemmunistáinak eredményeiről, kongresszusi felkészüléséről Befejezéséhez közeledik a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség X. kongresszusára a felkészülés — miként a fiatalok más rétegeinél — a fegyveres testületeknél is. A tapasz­talatokról, a magyar néphadseregben működő KlSZ-szer- vezetek munkájáról, a katonafiataiokat érdeklő tervekről, feladatokról, gondokról Györgyi Béla vezérőrnagy, az MSZMP néphadseregi bizottságának titkára, a belügyi, s a BM határ­őrség fiataljainak kongresszusi előkészületeiről, Kovács György, a BM pártbizottságának első titkára nyilatkozott az MTI munkatársának. A beruházási javak idei szakvására ma délelőtt nyílik a kőbányai vásárvárosban. A május 28-ig nyitva tartó BNV-n 26 ország és Nyugat- Berlin csaknem 1900 vállalata mutatja. be árukínálatát, gyártmányújdonságait. A ta­vaszi vásár programjáról Kő­rösvölgyi László, a HUNG- EXPO megbízott vezérigazga­tói a kedden tájékoztatta az újságírókat a vásár kongresz- szusi termében. Manapság mindenki eladni akar, így nehezebbek ,az ex­portfeltételek. Talán ez az egyik magyarázata, hogy az idei tavaszi vásárra minden eddiginél több hazai és kül­földi kiállító jelentkezett — mondotta. A magyar kiállítók 20 százalékkal, a tőkéscégek pedig 23 százalékkal nagyobb területet béreltek, mint az el­múlt évben. A vásár szervezői ezúttal sem változtattak a bevált áru- csoDort-beosztáson. így külön szakcsoportokban láthatók a műszeripar; a híradástechni­ka, • irodagép- és számítás- technika; a villamosenergia­termelés és gépgyártás; a ko­hászat, a fémmegmunkálás és a szerszámgénipar; az építő­ipar: a járműipar; a könnyű­ipari alapanyag- és gépgyár­tás. valamiftt a vegyipar és a ’'ányászat újdonságai. A BNV-n az üzletkötések gyor­sabb lebonyolítása érdekében több nemzetközi bankképvi­selet is irodát nyit. A leg­nagyobb kiállítási területet a műszeripar és a szerszámgép­ipar veszi igénybe. Ezekben az ágazatokban szinte kivétel nél­kül valamennyi érintett ma­gyar iparvállalat és szövetke­zet kiállít és igen sok világ­cég is bemutatja gyármánya- it. Kőrösvölgyi László kitért a vásárfődíjak és -díjak odaíté­lésének körülményeire is. Mint mondta, a szakzsüri és a vásárdíjbizottság szigorította a föltételeket, gondos elem­zéssel szelektálta a benevezett termékeket. A május 21. és 28. között nyitva tartó BNV öt hétköz­napján 21-én, 22-én, 25-én, 26-án, és 27-én szakmai na­pokat tartanak, ilyenkor a vásár 10 és 14 óra között csak szakmai belépőjegyek­kel látogatható. Tizennégy órától 18 óráig viszont a nagy- közönség előtt is megnyitja kapuit a vásárváros. A hét végén és a zárónapon a nyit- vatartás ideje 10 és 18 óra között van. A vásárlátogatók a BNV területén több tucat gyorsbüfét, éttermet is fel­kereshetnek, a legtöbb pavi­lonban gyorsétkezdék üzemel­nek. A K pavilonban posta, OTP-fiók és utazási irodák kirendeltségei is megtalálha­tók. Györgyi Béla vezérőrnagy elmondta: — A KISZ IX. kongresszu­sa óta tovább javultak az if­júsági munka és a KISZ- sz«rvezetek működésének fel­tételei. Az ifjúkommunisták figyelmüket elsősorban a munka politikai, mozgalmi jellegének erősítésére, a kato­nafiatalok szocialista szelle­mű nevelésére, és közéleti ak­tivitásuk fokozására fordítot­ták. A KISZ-tagok példamu­tatásával kimagasló eredmé­nyek születtek az új techni­ka megismerésében, alkalma­zásában, a harcászati gya­korlatok, az épitő feladatok és a szocialista versenymoz­galom követelményeinek tel­jesítése során. — Katonafiataljaink az al­egységgyakorlatok 75 százalé­kát jó és kiváló eredménnyel hajtották végre. Helytálltak a hazai és nemzetközi gya­korlatokon. valamint lövésze­teken. A szocialista verseny­mozgalomban címet nyert a benevezett katonák 65 száza­léka, és a katonai kollektívák 60 százaléka. Ifjúkommunis- táink eredményesen vettek részt a népgazdasági építő­munkában, a KISZ-védnök- séggel épülő paksi atomerő­mű munkálataiban és a kü­lönböző társadalmi munkaak­ciókban. A magyar néphad­sereg KISZ-szervezetei öt év alatt a társadalmi munkaak­ciókból csaknem 9,5 millió fo­rintot fizettek be a szolidari­tási alapra. Nőtt a pártba je­lentkező alkalmas fiatalok száma: az MSZMP soraiba felvettek mintegy 80 száza­léka harminc éven aluli. Többségük a KISZ-ben nevel­kedett • és a KISZ az egyik ajánlójuk. — A néphadseregi KISZ- szervezetek kiemelkedő mun­kát végeztek a politikai, köz- művelődési, technikai propa­gandában, az újítómozgalom népszerűsítésében, az általá­nos iskolai és szakmunkás- képzésben. Példaként említe­ném, hogy az építocsapatok- nál az elmúlt öt év alatt 13 691 fiatal végezte el az ál­talános iskola különböző osz­tályait. A több éve folyó szakmun­kásképzés eredményeként — többek között — a munkás­kollektívák segítségével hét szakmában ötezer katona szer­zett • szakmunkás -bizonyít­ványt és több mint háromezer tette le a brigádvezetői vizs­gát a hadseregben. — A beszámoló és vezető­ségválasztó taggyűléseken, küldöttértekezleteken, a kong­resszusi levél vitájában na­gyon sok vélemény, javaslat hangzott el. A KISZ-tagok 30 százaléka nyilvánított véle­ményt, méltátta eredményein­ket, bírálta munkánk fogyaté­kosságait. A mozgalmi mun­ka továbbfejlesztése érdeké­ben támogatjuk KlSZ-fiatal- jaink azon igényét, hogy a politikai, katonai, szakmai fel­adatok kimunkálásában, a végrehajtás értékelésében az eddigieknél tevőlegesebben vegyenek'részt. Vannak olyan kérdések, amelyek egyaránt , foglalkoztatják néphadsere­günk vezetését, KlSZ-szerve- zeteink választott testületéit, s az illetékes polgári szervek, szervezetek vezetőit. A had­sereg például tervezi, hogy a főiskolát, egyetemet végzett fiatalok egy részét szolgálati idejük alatt különböző tiszti, tiszthelyettesi, parancsnoki ba­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom