Nógrád. 1981. április (37. évfolyam. 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A M EG Yíl TA N Á CS LAPJA XXXVII. ÉVF., 77. SZÁM ARA: 1.40 FORINT 1981. ÁPRILIS 1., SZERDA Ünnepségek a Szovjetunióban, hazánk felszabadulása alkalmából Megkezdődtek a Szovjet­unióban a Magyarország fel- szabadulásának 36. évfordu­lója alkalmából rendezett em­lékünnepségek. A Szovjet— Magyar Baráti Társaság 10 moszkvai kollektív tagjánál — nagyüzemekben, oktatási intézményekben — tart meg­emlékezést, gyűlést, a magyar nép nagy ünnepe alkalmá­ból közöttük van a Vlagyi­mir Iljics Villamosgépgyár, a moszkvai izzólámpagyár, a kupavnai textilművek. Az üzemekben kiállítások, könyv- bemutatók, fényképek ismer­tetik a mai Magyarország éle­tét, a szovjet—magyar barát­ság fontos eseményeit, a szov­jet és a magyar vállalatok kapcsolatait. Részt vesznek a megemlékezéseken a moszk­vai magyar nagykövetség fe­lelős munkatársai is. Hasonló megemlékezéseket tartanak számos köztársaságban, nagy­városban. A központi ünnep­séget április 2-án rendezik meg Moszkvában a szakszer­vezetek házában. Felszabadulásunk évfordu­lója alkalmából ismét meg­tartják az immár hagyomá­nyos magyar filmhetet, ez­úttal Moszkván kívül Tallinn- ban, az Észt SZSZK főváro­sában is. Ugyancsak hagyományos eseménye a felszabadulási ün­nepségeknek Moszkvában a külföldi irodalom könyvtárá­ban megnyíló könyvkiállítás, amelyen a magyar kiadók legújabb műveit, a könyvtár új szerzeményeit mutatják be. A szovjet fővárosban szere­pel április 4-én a KISZ Köz­ponti Művészegyüttesének rajkózenekara; a Csajkovsz- kij-teremben lépnek a közön­ség elé. Ugyancsak április 4- én több órás magyar műsort sugároz a szovjet televízió első programjában. A rá­dióműsorban is számos prog­ram foglalkozik majd a mai Magyarországgal, a magyar művészettel. (MTI) Lázár György fogadta az indiai vezérkari főnököt O. P. Malhotra tábornok, az Indiai Köztársaság száraz­földi haderő vezérkari főnö­ke, Oláh István vezérezredes, a magyar néphadsereg ve­zérkari főnöke, miniszterhe­lyettes meghívására, hivata­los, baráti látogatáson járt ha­zánkban. Itt-tartózkodása so­rán ellátogatott a néphadse­reg különböző alakulataihoz, s egyik tanintézetéhez. Meg­koszorúzta a magyar hősök emlékművét, ismerkedett ha­zánk történelmi nevezetessé­gű helységeivel, részt vett a magyar néphadsereg művész- együttesének díszelőadásán, és meglátogatta a hadtörté­neti múzeumot. Malhotra tá­bornokot elutazása előtt fo­gadta Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, és Czi- nege Lajos hadseregtábornok, honvédelmi miniszter. (MTI) Elfogadták a VI. ötéves területfejlesztési célkitűzéseket 16alapokon fejlődhet Nógrád megye Jövedelmező az ipari tevékenység a Mátraaljai Állami Gaz­daságban. A nyolcvan embert foglalkoztató ágazat az el­múlt esztendőben négy és fél millió forint nyereséget ho­zott. A forgácsolóüzemben főleg fiatalok készítik a ko­operációs partnereknek a termékeket, közöttük — képün­kön — Harmos János, aki az Országos Kőolaj- és Gázipa­ri Tröszt számára esztergályoz alkatrészeket. — kép: kj — Nógrád megye VI. ötéves tervének terület­fejlesztési irányelveit tárgyalta egyebek kö­zött az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága hétfőn megtartott, kibővített ülésén. A nagy érdeklődést kiváltó napirendhez Ozsvárt Jó­zsef, a megyei pártbizottság titkára fűzött szóbeli kiegészítést, majd a vitában felszó­lalt dr. Ürmössy László, a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemek vezérigazgatója, Szabó Ist­ván, a salgótarjáni járási pártbizottság első titkára, Szoó Béla, a Volán 2. számú Vállala­tának igazgatója, Hankó János nyugdíjas, Maczkó Jenőné, a Pásztói Béke Termelőszö­vetkezet agronómusa, a megyei pártbizott­ság tagjai, Sarló Béla, a Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsának titkára, Sára Já­nos, az MSZMP Salgótarjáni városi Bizott­ságának titkára, Illés Miklós, a Nógrád me­gyei Tanács általános elnökhelyettese. Népünk nagyot lépett előre a fejlett szocializmus útján Öt esztendő mérlege — Gazdasági fejlődésünk műszaki alapok, 14 milliárd rült előtérbe. E célnak még­olyán jelentős időszakához forint jutott beruházásokra, felelően a megyében megkö- érkeztünk, amikor — a nép- A fejlesztések, rekonstrukci- zelítőleg 200 ezer négyzetmé- gazdasági tervezés mechaniz- ók eredményeként korszerű- tér alapterületű üzemcsar- musának megfelelően — az södött a gazdaság szerkezete, nők és szociális létesítmény elmúlt évek eredményei, ta- jobban igazodott a megye épült, több mint a IV. ötéves pasztalatai alapján, a külső adottságaihoz. Növekedett a terv ipartelepítésének idő- és belső gazdasági feltételek dolgozók szakképzettsége, fe- szakában. A népgazdaság korábbi és várható változá- gyelmezettebben teljesítették egyensúlyi követelményeihez 6aival számolva, saját erőfor- feladataikat, javult az irá- igazodva mintegy ötven szó­rásainkat és lehetőségeinket nyitás és érdekeltség rendsze- zaléklcal bővült az export, reálisan figyelembe véve kell re. emelkedett a nem rubel­kialakítanunk a megye to- Az ipar az elmúlt öt esz- elszámolású kivitel aránya, vábbfejlődésének fő irányát tendőben változatlanul je- javult gazdaságossága. Azex­és arányait — mutatott rá be- lentős szerepet töltött be, a portárualapok bővítését, az vezetőjében Ozsvárt József, megye üzemeiben, gyáraiban importból származó anyagok majd összegezte az elmúlt öt a figyelem középpontjába a hazaival történő helyettesíté­esztendő célkitűzései megva- minőségi, hatékonysági kö- sét olyan új termelőberuhá­lósításának tapasztalatait. vetelmények kerültek, fejlő- zások szolgálják, mint a Rom­Nógrád megye az V. öt- dött ágazati és területi szer- hány! Építési Kerámiagyár éves tervvel, nehezebb félté- kezete is. A megye adottsá- csempegyártó üzeme, a salgó- telek között, az egyik leg- gainak megfelelően az üveg- tarjáni síküveggyár tovább- eredményesebb középtávú és kerámiaipar, a kohászat, feldolgozó-részlege, a balas- tervciklusát zárta. Ezt bizo- és a gépipar, a könnyűipar és sagyarmati kábelgyári fejlesz- nyítja, hogy tovább bővültek a bányászat termelése, gaz­és korszerűsödtek az anyagi- daságosságának növelése ke- (Folytatás a 3. oldalon) Rétság, járási székhely •— a „November 7.”-lakótelep szemnek is tetszetős épületegyüt­tese. Megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa Kedden délelőtt a szófiai nemzeti Kultúr­palota négyezer fős kongresszusi termében, amelyet Lenin, valamint a bolgár pártot meg­alapító Dimitar Blagoev és Georgi Dimitrov arcképével díszítettek fel, megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa. A Központi Bizottság ' megbízásából Todor Zsivkov nyitotta meg a kongresszust. Közöl­te, hogy a tanácskozásra 1668 küldöttet vá­lasztottak, mindegyiküket félezer kommunis­ta képviseletében. A kongresszusról tíz kül­dött igazoltan hiányzik. Todor Zsivkov javas­latára a teremben jelenlevők egyperces né­ma tiszteletadással emlékeztek azokra a bol­gár párt- és állami vezetőkre, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom azon kiemelkedő alakjaira, akik az elmúlt öt évben hunytak el. Todor Zsivkov megnyitó szavai után Cola Dragojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja üdvözölte a külföldi küldöttsége­ket. Bejelentette, hogy a BKP XII. kongresz- szusán 108 ország 126 kommunista és mun­káspártja, nemzeti-demokratikus mozgalma és szocialista pártja képviselteti magát kül­döttséggel. Jelen van több nemzetközi szer­vezet küldötte is. A küldöttségek vezetői, kö­zöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, a bolgár párt- és állami veze­tőkkel a bolgár munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben fog­laltak helyet. Az SZKP küldöttségét Vlagyi­mir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Ukrán 'Kommunista Párt KB első titkára vezeti. A kongresszus vezető - szerveinek — el­nökségének, titkárságának, szerkesztő bizott­ságának és mandátumvizsgáló bizottságának — megválasztása után a küldöttek egyhan­gúlag jóváhagyták a szombatig tartó tanács­kozás napirendjét és ügyrendjét. A napirend első pontjaként Todor Zsivkov előterjeszti a Központi Bizottság beszámolóját a párt XI. és XII. kongresszusa közötti időszakban vég­zett munkáról, a VII. ötéves terv végrehajtá­sának eredményeiről, a Vili. ötéves terv cél­kitűzéseiről és az 1990-ig terjedő időszak tár­sadalmi-gazdasági fejlesztésének fő irányai­ról. A napirend második pontja a központi ellenőrző és revíziós bizottság beszámolója, amelyet Sztojan Karadzsov, a bizottság elnöke ismertet. A harmadik napirendi pont a BKP, vezető szerveinek megválasztása. A XII. pártkongresszus napirendjének jó­váhagyása után Todor Zsivkov lépett a szó­noki emelvényre és megkezdte a Központi Bi­zottság beszámolójának ismertetését. Todor Zsivkov beszámolója öt év telt el a BKP XI. kongresszusa óta. Most a XII. kongresszus, fórumán kijelent­hetjük: ezek gyümölcsöző évek voltak, kemény munká­val és alkotással teltek el. Ez idő alatt népünk a párt vezetésével nagyot lépett elő­re a fejlett szocializmus épí­tésének útján, a Bolgár Nép- köztársaságban — jelentette ki Todor Zsivkov, a Központi Bizottság első titkára a Bol­gár Kommunista Párt kedden Szófiában megnyílt kongresz- szusán. Aláhúzta, hogy a XII. kong­resszusra a bolgár állam meg­alapításának 1300., a párt megalakulásának 90., és a Központi Bizottság történelmi jelentőségű áprilisi plénumá­nak 25. évfordulóján kerül sor. A szónok emlékeztetett arra, hogy a mostani kongresszus a nyolcadik' azóta, amióta Bul-, gária a szocializmus építésé­nek útjára lépett. Hangsú­lyozottan szólt arról, hogy milyen széles körben vett részt az egész bolgár nép a XII. kongresszus irányelvei­nek megvitatásában. Kifejez­te meggyőződését, hogy a kongresszus új távlatokat nyit a 14. évszázadába lépő bolgár állam előtt. Todor Zsivkov aláhúzta: a BICP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredményeit, azokat a vívmányokat, ame­lyekkel az ország a fejlett szocialista társadalom prog­ramjának elfogadása óta büsz­kélkedhet. Elmondotta: ez alatt az idő alatt megkétsze­reződött a nemzeti jövedelem, a beruházások összege 52 mil­liárd leva volt. Az állóalapok értéke megkétszereződött. Az elmúlt, hetedik ötéves terv időszakában 24 milliárd levá- val növekedett a nemzeti jö­vedelem a hatodik ötéves terv­hez: képest, és a növekedést a munka termelékenységének fokozásával érték el. Bejelentette, hogy a Köz­ponti Bizottság a kongresszus elé terjeszti megvitatásra és jóváhagyásra az ország gazda­sági fejlesztésének irányel­veit, amelyeknek tervezetét a párttagság és a dolgozók mil­liói vitattak meg. (Folytatás a 2. oídiíonj

Next

/
Oldalképek
Tartalom