Nógrád. 1980. december (36. évfolyam. 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

ítS Ki’.', Volf már brikett Hazai tájakon Uttörősarok Elszalasztott lehetőség VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Hó, hő, hó! Tárnod a fél Nógrádiban is Hegállás nélkül dolgoznak az utakon, hóakadályok, késnek a vonatok, autóbuszok NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS' LAPJA XXXVI. ÉVF., 282. SZÁM ÁRA: 1,20 FORINT 1980. DECEMBER 2., KEDD ásft tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága , A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának ülését december 2-re össze­hívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzet­közi kérdésekről szóló tájékoztatót, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költ­ségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja á Központi Bizottság­nak. (MTI) Rendkívüli időjárás Operatív bizottság alakult Ä Minisztertanács a rend­kívüli időjárás okozta közle­kedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolására operatív bizottságot hozott létre a köz­lekedés- és postaügyi minisz­ter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi ; szerveket, hogy minden eszközzel nyújt­sanak segítséget a közlekedé­si, szállítási és hírközlési fel­adatok ellátásához, amelyek most a legsürgősebb tenniva­lók közé tartoznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munkába járás feltételeinek megte­remtése és a folyamatos mun­karendben dolgozó üzemek, gyárak termelésének meg­szervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek el­hárításához széles körű tár­sadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi taná­csokat, üzemeket, termelő- szövetkezeteket, hogy — meg­szervezve a lakosság közre­működését, ideértve a köz­erők kirendelését is — hala­déktalanul kezdjék meg, il­letve folytassák a munkála­tokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadályok el­hárításában. (MTI) Hegyei megnyitó Szécsényben Országos gyermekkönyvhét kezdődött ■■ t. .. ■ ■■ - yJMrmm .lilStjijJiiS.,:! .Ml ' >,J., J..... ’ .!' !*J « I ' y Megállás nélkül dolgoznak a hőmarók Szombat óta riasztó híre- Pénteken éjjeltől vannak' két közvetít a rádió, a tele- talpon a KPM Nógrád me- vízió, hófúvásokról, elakadt gyei Igazgatóságának dolgo- járművekről, megnehezült zói. Kálló-, Ecseg térségében, közlekedésről, járhatatlanná valamint a Balassagyarmat, Szakmai előzték meg tanácskozások mertette a könyvtári munka a III. országos tervezési-szervezési feladata­A módszertani tanácskozá­sokat követően ugyancsak az gyermekkönyvhét megyei megnyitóünnepségét tegnap Szécsényben. Délelőtt kilenc órától a Krúdy Gyula Könyvtárban a megye tanácsi könyvtárháló­zatának függetlenített könyv­tárosai számára tartottak to­vábbképzést A tanácskozá­son Telek Ervin, a Nógrád megyei Tanács művelődési osztályának munkatársa is­it különös tekintettel az 1981r új általános iskolában került es év tennivalóira. A nagy- sor a III. országos gyermek­község új általános iskolájá- könyvhét ünnepélyes meg­bán a megye iskolai könyv- nyitójára. Az iskola igazgató­tárainak vezetői találkoztak, ja, Juhász Lajos köszöntötte ahol Szabó Ernőné, a Nógrád a megjelent úttörőket és kis- megyei pedagóguskabinet dobosokat valamint a szülő­könyvtárosa tartott előadást két és az iskolát segítő brigá­„Az önálló ismeretszerzés alapja a könyv és a könyv­tár” címmel. Rések az embargófalon Még nem tudni, mit hoz a jövő, de annak, hogy a Carter-korszak a végéhez közeledik, az amerikai válasz­tás közismert eredménye után sokasodnak a jelei. A vi­lágsajtó pártállásra való tekintet nélkül így értékeli a szov­jet—japán megállapodást, amelynek értelmében a japán export-import bank — a kormány felhatalmazása alapján — hárommilliárd dolláros hitelt nyújt a Szovjetuniónak. A hitelt az Ob-öböl partján levő Jamburgtól nyugati irányban húzódó földgázvezeték építéséhez használják. Az üzlet nagyságrendje, az épülő vezeték előzetes ada­tainak impozáns összképe önmagáért beszél. Olyan gigászi csőkígyóról van szó, amely a szovjet Távol-Keletről egészen Nyugat-Európáig kanyarog. Azügy tehát érinti kontinensünk nyugati felének energiahelyzetét. Ez újabb adalék arra a régi igazságra, amely szerint a dolgok összefüggenek. Ez az igazság a szovjet—japán üzlet alapjául szolgáló nemzetközi politikai közegre szintén feltétlenül érvényes. A Carter—Brzezinski által tervezett gazdasági-politikai „nagy fal”, amelyet a most távozó washingtoni vezetők a Szovjet­unió köré próbáltak építeni, anélkül omlott össze, hogy va­laha is igazán felépült volna. „A gazdasági megrendszabá- lyozás carteri politikának teljes csődjeként” értékeli az új üzletet a japán gazdasági körök vezető lapja, a Nihon Ke- ezai Simbunn, amely két alapvető tényre emlékeztet: 1. Nyugat-Európa vezető gazdasági hatalmai soha sem követték a carteri parancsot a Szovjetunióval való gazdasá-- gi kapcsolatok leépítésére. 2. Magában az Egyesült Államokban óriási ellenállás nyilvánult meg a tervvel szemben. Ennek nyomán most maga a búcsúzó Carter-kabinet engedélyezni kényszerült egy komoly szállítást a Szovjetuniónak, az amerikai Cater­pillar Tractor Company amerikai óriás cég számára. Az amerikai farmerek haragja az embargó miatt köz­ismert. Argentína gyorsan megtagadta az agrárembergó kö­vetését, Házén Argue, Kanada illetékes minisztere bedig most jelentette be, hogy Ottawa januártól kezdve újra megkezdi a szovjet gabonamegrendelések teljesítését. Hasonló jelen­tés érkezett a spanyol fővárosból: a kormány úgy döntött, hogy 300 ezer'tonna gabonát szállít a Szovjetuniónak. Ha egy falon ennyi rés nyílik, lehet-e azt még falnak nevezni ? Harmat Endre dók tagjait Kovács Tibor megyei úttö­rőelnök megnyitó beszéde után rendhagyó rajz- és iro­dalomórán vettek részt a gyerekek. Nagy sikere volt az iskola folyosóján rendezett könyvvásárnak és -kiállítás­nak, melyen a könyvújdonsá­gok mellett népművészeti munkák és játékok is helyet kaptak. A Nógrád megyei Tanács művelődési osztálya másodíz­ben készített önálló megyei programot at országos gyer­mekkönyvhéthez kapcsöiódó- an. Ebből az alkalomból nem csak a könyvtárak, de az ok­tatási intézmények is részt vállaltak a szervezés, és a 'lebonyolítás feladataiból. Így a héten a megye valamennyi könyvtárában tartanak gyer­mekfoglalkozásokat. Sok he­lyütt filmvetítés, vetélkedő, kiállítás, rendhagyó irodalom­óra egészíti ki a programot és néhány ifjúsági író is elláto­gat a megyébe. vált utakról hallunk. Támad a tél! A szombaton megkezdő­dött hóeséshez vasárnap or­szágszerte, így a megyében is — mondotta Szakos Pál, ii KPM Nógrád megyei Igazga­tóságának főmérnöke. Négy hómaró éjjel-nappal dolgo­zik, mellette tizenegy szóró- Nógrádkövesd vonalon va- gép és hat hóeke járja a me­sárnap több mint száz kilo- gye útjait. Vasárnap éjszaka méteres szélvihar száguldott száz tonna sót és homokot keresztül. A jeges hóra újabb szórtak az utakra, nagy erejű szél társult, amely porhó esett. Az utóbbi tíz A hóügyelet dolgozik, a hófúvásokat okozott, meg- esztendőben ilyen hófúvás 10-411-es telefonszámon szí­nehezítve a közlekedést nem volt Nógrád megyében (Folytatás a 3. oldalon.) NEB-vizsgáfat nyomában Hal, s mii esznek a gyermekek ? a balassa­és járási Bizottság Ä közelmúltban gyarmati városi Népi Ellenőrzési vizsgálatot tartott a járás több általános iskolájában, melynek során a népi ellen­őrök a megnövekedett létszá­mú általános iskolai tanulók nevelési-oktatási és napközis ellátásának tapasztalatait ta­nulmányozták. A népi ellen­őrzési bizottság alapján nem egy intézkedés történt. A szécsényi általános isko­lában minden tanulót elhe­lyeztek, vagy ebédet biztosí­tottak nekik. A tantermi pa­doknál figyelembe vették a tanulók életkori sajátossága­folyadékot kapnak kék. Rimócon megoldották, hogy az általános iskolások folyó vízben tudjanak kezet mosni, annak ellenére, hogy az eh­a gyere- megépítésével tudjáli meg­szüntetni. Az ételt az utoljá­ra ebédelő csoportoknak fel­melegítik, bizonyos minőségi kifogásokkal is éltek a köz­ponti konyhánál. Nagyobb hez szükséges vizet továbbra ^s^taságra törekednek, a kő is nagy távolságról, ka,mák- v'etkezo oteves tervben pedig ban hordja a hivatalsegéd az a tantermek mesterséges iskolába. Tisztasági ellenőr- megvilágításának korszerűsí- javaslatai zés rendszeresen van, a Kö- tését is megoldják. JÁL is végzett vizsgálódást az iskolában. Ami szintén ör­vendetes, megoldották az is­kolatej -ellátást. Nógrádkih=sden a napközi otthonos óvoda szomszédságá­ban levő két tantermes iskola nevelői szobájából hideg-me­Kommunista aktíva Kommunista aktíva kéz- György, az MSZMP Politikai ' dődött hétfőn a Magyar Szó- Bizottságának tagja, a Mi- cialista Munkáspárt Budapes- nisztertanács elnökhelyette- ti Bizottságának oktatási se tartott előadást ideoló- igazgatóságán. Több száz fő- giai, kulturális életünk idő- nyi hallgatóság előtt Aczél szerű kérdéseiről. Púja Frigyes Jugoszláviába utazik Púja Frigyes, a Magyar külügyi titkárának meghívá- Népköztársaság külügymi- s£ra december 2-án hivatalos nisztere Joszip Vrhovecnek, a Jugoszláv Szocialista Szövet- ba,rátl latoSatasra Ju*oszla- ségi Köztársaság szövetségi viába utazik. (MTI) it, tízóraira, uzsonnára pedig leg vizes tálalót alakítottak ki a tanév kezdetére. Az ét­keztetés a mellette levő te­remben zajlik, az igényeknek megfelelően vásároltak tá­nyérokat és evőeszközöket. A szécsénkei alsó tagozatos tanulók, mint bejárók, előnyt élveznek a napközis felvéte­leknél, számukra megfelelő buszjáratokat biztosítanak. Az őrhalmi általános isko­lában szeptember elsejétől a meglevőkhöz még egy napkö­zis csoportot alakítottak ki, amely csökkentette a zsúfolt­ságot. A hatodik ötéves terv­Ugyancsak Balassagyarma­ton, a Bajcsy úti Általános Is­kolában úgy döntöttek, hogy felújítják az evőeszközöket, mosogatókat, tűzhelyeket. Az iskolaotthonos osztályok a nagy létszám miatt zsúfoltak, ezen csak a létszám csökken­tésével lehet változtatni. A Balassagyarmati városi Ta­nács elnöke a népi ellenőrök javaslataival egyetértett, és több intézkedést tett A köz­ponti napközis konyhát fel­újítják. Ez naponta ötszáz adaggal növeli a „termelé­kenységet”, jobb körülmé­nyek között főznek a gyere­keknek. A hatodik ötéves tervben a Dózsa úton óvoda épül háromszáz adagos kony­hával. Az ésszerű egyszerűsí­tésekkel, bővítésekkel lénye­gesen csökkentik az étkeztetés zsúfoltságát, gyorsabban, ké­bera kö^égi tanáS szeretné .k“lturáltabba" az őrhalmi Iskola tornatermét ^elnfck a balassagyarmati éníttetni A gyerekek. Azt tervezik, hogy felépíttetni. A következő évek költségvetését úgy tervezik — bár Balassagyarmaton a hogy kicseréljék a régi, rossz ?ap'fzis ellátás Íelenleg is padokat. • fol,otte va" t a ™e.gyei átlag­naK — a hatodik oteves terv Balassagyarmaton a Dózsa végéig a gyerekek nyolcvan iskolában a napközis termek százalékának biztosítanak zsúfoltságát csak az új iskola rapközis ellátást

Next

/
Oldalképek
Tartalom