Nógrád. 1980. november (36. évfolyam. 257-281. szám)

1980-11-29 / 280. szám

Nem7etl<özi konferencia után Hazai tájakon (7.) A társadalmi egyenlőségről * I r f l/f es különbségekről Beszámoltunk róla, véget ért Salgótarjánban múlt hét végén „A munkásosztály és az értelmiség közeledése” című téma nemzetközi empirikus kutatásának első eredménye­it megvitató konferencia. Az értekezletet az MSZMP KB Társadalomtudományi Inté­zete rendezte. A kutatásban bolgár, csehszlovák lengyel, magyar, NDK-beli, román és szovjet szociológusok vesznek részt. Manfred Lötsch, a Né­met Szocialista Egységpárt Társadalomtudományi Aka­démiájának osztályvezetője, a kutatás koordinátora. A kon­ferencia befejeződésével ve­le beszélgettünk. — Milyen tudományos, il­letve politikai igény áll e ku­tatás mögött? — A politikai és tudomá­nyos érdek nem válik el egy­mástól, mindkettő megalapoz­ta a kutatást. A valóság azt mutatja, hogy a társadalmi struktúra a szocializmusban is bonyolultabb, 'mint példá­ul Engels képzelte. Ő a társa­dalmi egyenlőtlenséget kizáró­egyfelől egyenlőség alakul ki, másfelől egyenlőtlenségek is újratermelődnek. Ez társada- lompolitikailag és tudomá­nyos szempontból is nagy ér­deklődésre tart igényt vala­mennyi szocialista országban. Tudományos szempontból, a társadalom szerkezetének vizsgálatáról van szó, ame­lyet nem lehet csak két osz­tállyal leírni, hiszen a tár­sadalmi struktúra rétegzet­tebb. Ugyanakkor a téma po­litikai érdeklődését ts felkelti, a párt számára fontos annak tudása, hogy milyen tör­vényszerűségek hatnak az egyenlőség létrejöttében, il­letve milyen folyamatok kö­vetkezményeként alakulnak vitattuk meg. Olyan kutatási eredményekről volt szó, ame­lyek érintik a társadalmi egyenlőség-egyenlőtlenség majdnem minden vonását, legalábbis az iparban foglal­koztatottakra vonatkozóan. Miután az empirikus kutatás első eredményeit vitattuk meg s az anyag rendkívül össze­tett, feldolgozása további mun­kát igényel, pontos eredmé­nyekről még nem számolha­tunk be. Ezért csak általá­ban jegyzem meg, a kutatás­ból kiderült, hogy a munká­sok és az értelmiség közötti társadalmi különbségek — a fizikai és a szellemi munka közötti különbség — még je­lentősek. S empirikusan bizo­ki az egyenlőtlenségek, a tér- nyítani lehet, hogy a különb­sadalml különbségek. Ez min­den országban egyik közpon­ti kérdése például a párt szo­ciálpolitikájának. — Mi történt eddig? Milyen eredménnyel zárult a Sal­gótarjánban megrendezett konferencia? — A mostani tanácskozás lag a társadalom osztályszer- sajátos karakterű volt. A ko­kezetével magyarázta. Idő­közben azonban tudjuk, hogy a dolog ennél komplikáltabb, az osztályellentétek megszű­nése után a szocializmusban rábbi tanácskozások a kuta­tás előkészítéséről és folyta­tásáról zaljottak. Salgótar­jánban pedig már az empiri­kus kutatás első eredményeit ségek megszüntetése még sok nemzedék feladata lesz, — Mik a további tervek? — Mint mondottam, a mos­tani tanácskozáson az első eredményekről volt szó. A következő három hónapban a végleges kutatási jelentése­ket kell elkészíteni, az empi­rikus eredményeket elméleti­leg általánosítani és publikál­ni kell. E téren is a .szocialis­ta országok szociológusainak közös munkájára van szükség. T. E. Ű J K N ¥ ¥ Egy nagy alakú, fehér, fű- Breviáriumát, de ismerhetik a személyes emlékek, érzé- zött könyvvel néha lehetett őt az olvasók mint remek kény fiatalként létemben fe- találkozjii az antikváriumok történelmi, életrajzi regények nyegetettnek éreztem magam, polcain, rendszerint a volt íróját is (Mozart, Haydn, Bur- tulajdonos felvágatlanul vált gundi krónika stb.) meg a Prae című műtől, me­lyet szerzője, Szentküthy Mik­lós adott ki 1934-ben. A szer­ző akkor huszonhat éves volt, s művét húsz-és huszonhárom éves kora között írta. A kö­Gáll István A ménesgazda című regényéért 1978-ban Kos- suth-díjat kapott Most Vas­kor címen elbeszéléskötete jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál. Gáli különbséget és akkor még összefüggése­ket se láttam az események között. Mindezt visszaadni novellákban próbáltam” A romániai magyar próza elsősorban novellában erős, amelynek Magyarországon ke­véssé Ismert alakja Panek zönség, s a kritika is jórészt tefiz elbeszélés és novella kö- Zoltán. A Magvető Kiadó Pa­értetlenül fogadta, érthetet lennek, dadaistának, szófe csérlőnek nevezték, de Babits, Szerb Antal és Halász Gábor elismerőleg írt róla. Babits néhol kétkedőn, Szerb így zott, s az ő megítélése szerint nek harminc év novellater- e kötetét novellaciklusnak, méséből ad válogatást Pro- novellafüzérnek nevezi. A métheusz felmentése címmel, kötet minden egyes darabja Panek a lélekelemzés és a jel- az ötvenes években játszódik lemrajz igazi művelője, ebben a déli, délnyugati határszé- érzi magát Igazán otthon, 6 „Nincs még egy ilyen intelli- }en> ahol a szerző katonai tud hitelesen ábrázolni. Nem gens könyvünk mint a Prae”. szoigálatot teljesített. Döbbe- a nagy drámai konfliktusok A filozófiával is foglalkozó ne+es erejű novellák ezek megírója, sokkal Inkább ott- H-amvas Béla így nyilatkozott nem csak a szolgálat nehézsé- hon mozog az egyéni, belső róla: „Szentküthy eddig a geirói, buktatóiról, hanem ma- élet szféráiban. Kevés cselek- magyar nyelvvel a legmesz- gáról arról a korról is, mely- ménnyel, annál több intektua­re visszanézni többnyire csak lizmussal, céltudatos, önelem- komoran lehet azok szemszö- ző folyamatokkal ábrázol. A géből, akik nemcsak megél- gondolati, érzelmi tespedtség ték, hanem meg is szenvedték ellen harcol s nem megvetés- a „vaskort”. Jogos Gáli ön- sei, hanem egyet nem értó saj- maga kérdése a kötet fülszö- nálkozással mondja egyik legjobban sikerült novellájá­ban, a Mondjunk csütörtököt­ben: „boldogok a tudtukon kí­vül rászedettek”. szibbre ment, messzebb, mint az expresszionisták”. De mi is ez a könyv? Nem regény vagy regényforma a hagyomá­nyos értelemben, hanem in­tellektuális próza, esszé, gon­dolat- és élményfolyam, filo- vegén: „Hogy miért nem lett SZIGLIGET Szemérmes tündér: rejti bájait.. Aki Badacsony után akár autóval, akár vonattal tovarobog Keszthely, vagy Tapolca felé, nem Is sejti, mit mulaszt, mi rejlik a tó­parti dombok vonulata mö­gött.. Ám aki bekanyarodik közéjük, százarcú tájra lel, lépésről lépésre változóra, hol erdővel,' hol szőlővel bo­rított hegyoldalaikra, szelíd hajlású völgyekre, jegenye­sorra, ősparkkal övezett kas­télyra a völgyben, várra a hegyen. Szeszélyes szépségű pannon táj ez a vidék, ősi szőilőkul- túrája felett mélység és ma­gasság harmóniája uralkodik, az az emberi lépték, amely otthonossá teszi a hegyet és a völgyet. Látogatói közül so­kan beleszeretnek, e vonzal­mak nyomán változik a vi­dék, s nem is mindig javára. Régi térképek tanúsága szerint sziget volt valaha, pa­rányi falut rejtő. A víz idő­vel lehúzódott, csupán egy öblöt hagyott meg régi tér­ségéből. a falu pedig cserél­geti helyét, legkorábbi nyo­mait csupán egy régi torony jelzi- A helyváltoztatás oka nem annyirá a vizek, mint inkább a hadak járása volt, a tatárdúlás nyomán megma­radt félelem űzte fel a falu lakóit a vár közelébe, ott is maradtak szinte napjainkig a Várhegy oldalának apró há­zaiban, a teraszosan formált ségi élet egyetlen élő hagyo- virágoskertek között, amelyek mánya a szeptemberi búcsú, mikoris hazalátogat minden távoibaszakadt szigligeti, és halálukat lelik a nyáron át hizlalt libák. Ilyenkor ven­olasz falvak hangulatát idéz­ték. „Vár álott, most kőhalom” — bügzke erősség emelkedett egykor a hegy ormán, de a déglátás, énekszó folyik min­Rákóczá-szabadságharc leve­rése után császári parancsra felrobbontották, köveinek egy részéből kiskastély épült a Várhegy oldalán, a XVIII. századi egyszerűbb nemesi, kúriák legszebb példánya. (Ma Vár vendéglő.) Amikor «a környék az Esz­den háznál, az utcákon bo­ro sjtan csóva! a kézben sétál­gatnak a szelíden pityókás ünneplők. A régi faluban nem voltak kerítések, két-két zsellérpor- ta nézett egy udvarra, de a többitől sem elhatárolva. a csirkék fején pedig festék je­terházy-család birtoka lett, lezte, melyik udvarba tarto­zófiai impresszionizmus, egy fiatal, a modern világot isme­rő és átértékelő sokoldalú egyéniség véleménye a ma­gyar irodalomban eddig isme­retlen formában az életről, az emberről. „Az élet kifejezhe- tetlen — írja Szentküthy — mindenki számára tűrhetetlen közhely. De a -kifejezhetet- lenség- nagy konkrétumát ki lehet fejezni, és egy ilyen ki­fejezési forma éppenséggel ellentéte lenne a közhelynek, mert radikálisan még nem csi­nálták meg soha. A Prae szö­vege mögött, mellette és kö­rülötte állandóan fut egy or­ganikus kisérőfolyam, a Prae- től elválaszthatatlan -Nem- Prae«, amely a fent említett oszcillátor ideiglenes epizód­jaival szemben egy végleges párja, kiegészítője, serpenyő­társa vagy metafizikai komp­lementär-íve a Prae-nek”. Kö­zel ötven év múlva újra meg­jelentette ezt a páratlan mű­vet a Magvető Kiadó két kö­tetben. Kétségtelenül nem könnyű olvasmány, s koránt­sem kezdhet hozzá úgy a jám­bor olvasó, mint egy hagyo­mányos szerkezetű regényhez, de a gyakorlott, irodalmi cse­megéket kedvelőt hamarosan elkapja ennek a gondolatokban gazdag prózai folyamnak a sodra. A cím arra utal (prae= előtt, elől), hogy ez csak ké­szülődés a későbbi művekre, ahogyan a szerző mondja: „Kamasz-könyv”. A Prae-n kí­vül nemrégiben jelentette meg a Magvető A Szent Orpheus regény ebből az élmény­anyagból? Talán, mert túl fá­jók, sebzők, villanó fényűek új kastély épült a falu főte­rén, a völgyben (ma az iro­dalmi alap alkotóháza), messze elnyúló ősfákban, eg­zotikus növényekben bővel­kedő parkja természetvédel­mi terület. A vároldalban meghúzódó festői zsellérfalu nagyon sze­gény volt, még kút is csak egy akadt lenn a völgyben, onnan hordták fel a vizet az asszonyok a fejükön. Az öre­gek szavaiból azonban nem csak a nyomasztó szegénység emlékei bontakoznak ki, ha­nem a közösségi élet messze- tűnt élményei is. Virágos menetek a Majális dombon rendezett tavaszi mulatsá­gokra, táncos, énekes szüre­tek, téli fosztókák — nyomuk sincs már. Az egykori közös­zik a kóborló — sosem ve­szett, el egy se —és a gu­lya hazatértét együtt várták az asszonyok a hegyre kí­gyózva kapaszkodó utak ka­nyarulatainál. Az utóbbi két évtizedben mindez megváltozott- Elő­ször Is a falu ment el a he­lyéről. Lassan, csöndesen, családonként szivárgott a vízpart közelébe épült Újte­lepre. A kiáramlást a fészek­rakó fiatalok kezdték, a régi faluban lakó öregek aztán vagy gyermekeikhez költöz­tek, vagy meghaltak. talán össze is dűltek volna a domboldal vén házai (az északi Balaton-part népi épít­kezésének legszebb gyöngy­szemei), ha az alkotóház írói el nem mondják városi bará­,,->/\xv'*'W'vv*vv*\/v'V\*'\n^\/v'\A*n/wv\-v/\*o/v'Vv*vvonxvi'0/v'vn*'vv*vv*vvn/\x\A^ov^ wn/v- vo/^w* y --v*-'*, „Hősök, antihősök' Filmklub Salgótarjánban Aligha szorul különösebb hazánk legutóbbi történeimé- A választott filmek — egy- magyarázatra a salgótarjáni nek politikusai is fontosabb- két kivételtől eltekintve — a filmklub 1980/81-es bérleti nak tartották — ilyen-olyan filmművészet klasszikusnak sorozatának, „Hősök, antihő- megfontolásból — a meglevő számító alkotásai közé tar- sök” összefoglaló címe. Vagy példaképek porba döntését, toznak. Többségük jól is- mégis?! Nos, ha abból az évi- semmint új értékek keresését mert filmvászonról, a televízió denciából indulunk ki, hogy így azután ma, amikor külö- képernyőjéről egyaránt. Ám tudniillik a filmek kilencven nősen az ifjúság körében im- éppen időt álló voltuknál fogva már el nem tussolhatóan ki- szükséges, hogy időről időre rajzolódnak a kérdőjelek, ége­tő szükség van az űr betöl­tésére. százalékának van főhőse, vagy­is főszereplője, akkor vajmi kevés útbaigazítást ad a soro­zat elnevezése. Nem annyira hőstípusok, sokkal inkább értékek keresé­séről van tehát szó. Termé­szetesen egy filmklub önma­gában nem pótolhat társadal­mi mulasztásokat. De annyit tehet — és a filmek kiválasz- eszményt teljesítenek fása ezt célozta —, hogy a né­zővel szembesítse napjaink, illetve tegnapjaink néhány pozitív és negatív hőstípu­sát, a művészét erejével állít­va nézőt választás, vagy leg­alábbis minősítés elé. A filmhősöknek azonban csak töredéke tekinthető va­lódi hősnek, és még kevesebb azoknak a „hősöknek” a szá­ma, akik hétköznapi tetteket, lehetséges életviteleket — a néző számára is követhető példát, meg. Ugyanakkor századunk má­sodik felének egyik egyre erő­teljesebben jelentkező prob­lémája az értékek devalváló­dása, a példaképek hiánya. Jóllehet ezzel párhuzamosan mindinkább érezhető az igény, a felborult értékrend helyre- állítására, ezen belül .korunk hősének” hőstípusának megta­lálására. Szomorú tény, hogy találkozzunk velük. Mert vajon nincsenek-e jelen a KIFUL­LADÁSIG Belmondó alakítot­ta hősei vagy Richardson dü­Központ a vetítések, utáni vé­leménycserére, beszélgetés­re is lehetőséget nyújt. Vol­taképp ebben a lehetőségben rejlik a filmklub legfőbb cél­ja. Az első előadást követő — mégoly szűk körű — vita iga­zolta a szervezők, — az intéz­mény és a Nógrád megyei Moziüzemi Vállalat vezetői­nek — szándékát. ( Ebben az „évadban” a klub­NÓCRÁD - 1930. november 29 , szombat Sajnos, a sorozat darabjai­nak csak mintegy kétharma­da felel meg ennek a kon­cepciónak. (A tíz filmből ál- £~’kra S kérdéseket lo sorozat egyik felet a film- tudományi intézet kötött so­rozataiból, másik felét a MO- KÉP ugyancsak korlátozott állományából válogatták.) hős fiataljai (NÉZZ VISSZA te§ok számára készített — rö- HARAGGAL!)? Talán még vld szemelvényeket tartalma- modern Zampanok is feltűn- 20 íilmismertető kiadvány nek néha az ORSZÁGÚTON... a beszelgetesek témáihoz is közöl tájékoztató szemponto- Es, hogy közelebbi példát kát. Űj vonás, hogy a klub­említsünk: nem állnak-e ha- foglalkozások nemcsak az adott sonló kérdések előtt a szoci- film közös továbbgondolását, alizncust építő országok mai huszonévesei, mint Hucljev — annak idején sokat vitatott — filmjében, a MI HŰSZÉVE­SEK-ben. Avagy nem élnek-e _____,__ k özöttünk a KÉS A VÍZBEN filmvilág legfrissebb című Polanski rendezte len- nyeiről. gyei film hősei? De még a klasszikus western, a DÉL­ID Ö, is jócskán felvet szá­dé esetenként filmtörténeti, filmesztétikái ismeretek gya­rapítását is célul tűzték. Ezen túlmenően a klub tagjai rend­szeresen. tájékozódhatnak a esemé­A filmek után ejtsünk né­hány szót a klubról, hiszen a sorozatnak helyet adó József Attila Megyei Művelődési Mindez azonban csak esz­köz arra, hogy értő, pontosab­ban értőbb fülekre találjon a filmek üzenete. Hogy az al­kotások tükrében helyükre te­ltessük értékeinket! Pintér Károly taiknak, milyen néprajzi,' művészeti ■ emlék megy ve* szendőbe. Nem ment: néhány lelkes értelmiségit megragadott aa öreg porták varázsa, no meg a vároldalból nyíló kilátásj megvettek bár házat, odalá* togató barátaik is föllelkesül* tek. egy évtized leforgása alatt, amolyan élő skanzen lett a régi falu, szépen kar­bantartott műemlék nyaraló­házakkal. eredeti bútokkal köcsöggyűjteményekkel. A település szabálytalan gyűrű formáját ölti: középen erdővel borított hegy, körös­körül dombok, völgyek kö­zött házak és házsorok, oldalt egyik hegyen a várrom, a másikon a Rókarántó kápol­na látható messziről. Ha aa építkezés lendülete nem csök­ken város lesz csakhamar.' Nyári város: a házak nagy* része nyaralóké. De van a nyaralóknak egy külön típusa is, akiknél nagyon kicsi, vagy §zegény a városi lakás, nem is fáradoznak érte, hogy másra cseréljék, hanem min­den , anyagi-fizikai erejüket, leleményüket a nyaraló szé­pítésére fordítják, ök a vá­rosban csupán dolgoznak, de itt ..élnek”, s a legzordabb, legzimankósabb hónapokat kivéve minden hétvéget itt töltenek. Nem riasztja őket sem a távolság, sem a hideg, a kályhákban ropog a tűz, a táj kárpótolja őket az úton töltött órákért. És főként a fények: Szigliget fényeihez hasonló tán sehol s'ncs. (Nemhiába nevezte Eötvös Károly a világ legszebb he­lyének ezt a tájat!) Nemcsak a Balaton víztükre veri visz- sza az ég kékjét és a felhők játékát, de maga az ég is kü­lönös visszfényt kap a tó pá­rájától, s a hegykoszorú eb­ben a fényben tündököl- ősz elején különösen csillogó ez a megvilágítás, a napsugár megfürdik a tóban, visszave­rődik az alacsonyan járó fel­hőkről, és ebben a sokszoro­san tükröződő arany-kék ra­gyogásban valószínűtlen álomként lebegnek a kúp ■ alakú hegyek. (A nartsze- gélyhez közelebb esőt Ki­rályné szoknyájának nevezik.1 Ki is hordhatna más ilyen „szoknyát”?) Szigliget a tuszkulánumok világa, a nyugalom és szép­ség álomszerű tája. Minden gondot feledtető, jókedvet, önfeledt örömet adó. Sok minden hiányzik még: meg­felelő éttermek, mozi, sza­badtéri hangverseny,. turista­szálló, de amint a helybeliekl és nyaralók egybehangzóan mondják: addig jó, míg mindezek hiányoznak. Ha el­szökik a csend, megtörik a varázs. És akkor már hiába szép a tündér... Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom