Nógrád. 1980. október (36. évfolyam. 230-256. szám)

1980-10-24 / 250. szám

Hírek az STOatlétáiról Készül a futófolyosó. Je­lenleg pihennek az STC atlé­tái, de az SKÜ-stadionban szj.gos munka zajlik: a np- ve nbér 3-án kezdődő alapo- 20 / időszakra szeretnék átad­ni a fűthető futófolyosót, amely lényegesen segíti az egyesület sportolóinak fel­készülését. * Rövid számvetés készült a klub atlétikai szakosztályá­nak 1980-as versenyidényéről. Az esztendő mérlege: 15 arany-. 27 ezüst- és ötven bronzjelvény az ifjúságiak­nál. három másod- és hat harmadosztályú minősítés a felnőtteknél. A különböző bajnokságokon elért helye­zések alapján a tavalyi or­szágos 10. helyről eggyel si­került előbbre lépni 232,5 ponttal az ifjúsági atléták­nak, s így a kilencedik he­lyet foglalják el az országos rangsorban. A felnőttek 29 szerzett pontjukkal 37-dikek a listán. Az ország egyesüle­tei közül összevontan a 18. helyre került az STC atléti­kai szakosztálya. * A gyermekkorcsoportban házi minősítési versenyt ve­zettek be a Stécé sportisko­lájánál, amelyen 79 ifjú at­léta ért el különböző szintet. Velük együtt összesen 180 fő minősített versenyzővel ren­delkezik a szakosztály. Kézilabda Iskolai sport A Salgótarjánban és Balassa­gyarmaton három-három csa­pattal megtartott selejtezők után- döntőbe jutott a leá­nyok közül a Madách Gim­názium és a balassagyarmati kereskedelmi és vendéglátó­ipari iskola csapata. A dön­tőt kuparendszerben, oda- visszavágós alapon rendezik meg későbbi időpontban. A selejtezők Salgótarjánban közepes színvonalú, kiegyen­súlyozott küzdelmeket hoz­tak. Balassagyarmaton ki­emelkedett a Madách csapa­ta. fölényes győzelmeivel. A vendéglátó iskolák gyengén felkészített csapatokkal ren­delkeztek. Eredmények: Szántó szak- középiskola—Bgy. vendéglá­tó 6—10, Eü.—Bgy. vendég­látó 11—10, Madách—Balas­si G. 20—1, ISZI 217.—Ma­dách 3—25. A döntőn ered­ményei alapján a Madách az esélyesebb —, de még min­den lehetséges. LABDARÚGÁS A harmadik fordulóval foly­tatódtak a középiskolai lab- darúgókujpa küzdelmei. Né­hány iskola már búcsúzott a további küzdelmektől, (Ma­dách G. — kisterenyei gimn. Bgy. ISZI 217. — keres­kedelmi és vendéglátó isk. St.) a többiek számára még minden lehetséges. Igen szín­vonalas küzdelmet hozott a Bolyai—Madách visszavágó­mérkőzés, ahol 2—2-es fél­idő után 3—3 arányú döntet­len született. Mivel az első mérkőzést a Bolyai 3—1 arányban nyerte, ő jutott to­vább Meglepetést és szokatlan eredményt hozott a gépipari szakközépiskola—kereskedel­mi és vendéglátóipari szak- középiskola mérkőzése. Ugyan­is a gépiparisták 7—0-ás fél­idő után 18—0 arányban győz­tek. Az irreális eredmény­hez hozzájárult az előkészí­tés hiánya is a vendéglátók résziéről. Bi2itos, 3—0 arányú győzel­met aratott az első mérkő­zésén a nagybátonyi ISZI a közgazdasági szakközépisko­la ellenében. A végig sport­szerű küzdelem igazságos eredményt hozott. A balassagyarmati ISZI— szécsényi szakközépiskola találkozón a gyarmatiak ugyan 4—0 arányban győz­tek, de több túlidős tanulót szerepeltettek, így törölték eredményüket. A továbbju­tó Szécsény ellenfele ma a salgó.tarjáni ISZI lesz. Önbizalom? Ezeken a hasábokon lelken­deztünk az STC labdarúgói­nak szolnaki játékáról. Szin­te nem akadt gyenge pont a vasárnapi Stécében, aztán szerdán MNK-mérkőzée kö­vetkezett hazai pályán. A meglehetősen közepes játék­erőt képviselő H. Szabó L. SE együttesét fogadták a tar­jániak, s könnyed játékkal, simán vereséget szenvedtek. Mi is történt valójában? A piros-feketéknek — úgy tűnik — gyenge a sikertűrő képessége. A játékosok zöme még mindig a szolnoki győ­zelem fényében sütkérezett. A mérkőzés eleji figyelmetlen­ség megbosszulta magát, a két gyors vendéggólt görcsös erőlködéssel sem sikerült ki­egyenlíteni. A Stécé már baj­noki mérkőzésen is került ha­sonló helyzetbe. Akkor a nagybátonyiak elleni találko­zó után kellett lehajtott fej­jel lebandukolniuk a tabá­niaknak a pályáról. A szer­dán látottak alapján felde­reng az akkori kudarc emlé­ke. valamint az, hogy a ko­rábbi balsiker nem szolgált tanulságul. Szolnokon egy mindenre el­szánt, fegyelmezett, szorosan embert fogó. gyors ellenakció­kat vezető Stécé nyerte el a közönség rokonszenvét. Aztán a siker a fejekbe szállt! Szó sincs arról, hogy önbizalom nélkül is lehet ezt a sportot űzni. Viszont önhittel még úgy sem! Remélhetőleg ez a fiaskó hosszabb időre kijóza­nítja a csapatot, különben vasárnap ismét bosszankod­hatunk! Kiss Nemzetközi sakkmérkőzés ' Barátságos csapatmérkő­®ést vívott a Bgy. SE sakk­csapata a csehszlovákiai Ipoly- balog (Balog nad Iplom) sak­kozóival. A horgásztanyán le­bonyolított 10 táblás találko­zót biztosan nyerték a ha­zaiak. A Bgy. SE csapatából Gál Gábor, Kánya Zoltán, Ko­zák Lajos, Halaj András, He­gedűs Zoltán és Friedmann Zoltán győzött, míg Győri István és Banda László dön­tetlent ért el, s így alakult ki a 7—3-as végeredmény. A találkozó visszavágóját de­cemberben Ipolybalogon vív­ják. il’KOIIIItlHÍTI'SI'li MOST vizsgázott ZT rendszámú 126-os Polski Fiat eladó. Ér­deklődni: Balassa­gyarmat, Nógrádi S.- lakótelep IX. épület, 2. lépcsőház I. eme­let 2. SKODA S 100-as el­adó. Salgótarján, Arany J. út 15. IV. em. 33. Telefon: 13-350. ELADÓ UG-S 1200-as Zsiguli, 1983-ig műsza­kilag vizsgázott, és ZS-s 126-os Polski Fi­at. Cím: Zagyvapálfal­va, Szécsényi út 10. SKODA MB 000-es eladó. Érdeklődni: a taxiállomáson. ZT rendszámú Wait- tourg Tourist 25 ezer kilométerrel eladó. Te­lefon: 10-739, 18 óra után. ZG rendszámú Tra­bant Speciál eladó. Kralovánszki, Salgó­tarján, Pécskő út 6. Érdeklődni: telefon 115-363, este 18 órától. KEMEROVO körtér alatt vasút mellett garázs eladó. Érdek­lődni Somoskőújfalu, Somos út 44. KÉT SZOBA, étke­zőfülkés öröklakás el­adó kp-fOTP-átválla- lással. Pásztó, Múze­um tér 8. L em. 1.18 óra után ELADÓ Balassa­gyarmat, Patvarci út 13 alatt 3 szobás, ker­tes házrész. Esetleg elcserélném OTP-s vagy szövetkezeti la­kásra. Piros csengő!) ROKKANT-telepi Hunyadi körúton levő garázsomat városköz­pontira cserélném, vagy eladnám. Cím a 10-977 telefonon. 36/184 technikus há­zasság céljából társat keres. Nemdohányzó hölgyek fényképes le­velét várom. „Szere- tetre vágyom” jeligé­re a kiadóba. VÁSÁRTÉRI 1 szo­bás lakásomat Arany J. úti garzonra cserél­ném. „Tanácsi értéke- sítésű is szóba jöhet 71774” jeligére a salgó­tarjáni hirdetőbe. BALATONLELLÉN 16 fő részére vízkö­zeli új villa Siotur-on keresztül kiadó. „Nagy konyha 228715” jeligé­re a Felszabadulás té­ri hirdetőbe. KÉTSZOBÁS, gázfűté­ses. erkélyes örökla­kás garázzsal vagy anélkül eladó a Ke­merovo körúton kp -f OTP-átvállalóssal. Ér­deklődni lehet: 11-250, délután 13-608 telefo­non. ÖSSZKOMFORTOS esaládi ház 300 négy­szögöl telekkei eladó. Salgótarján, Jónás-te- lep. Ilona u. 8. Ér­deklődni: 17 óra után. 3 éves pej, négy láb­ra kesely kancacsikó eladó, igényesnek is megfelel. Érdeklődni: Kiss István, Recsk, Kékes büfé. 15—18 óra között. FA-es olaj bojler 128 literes, alig használt, eladó. Érdeklődni: Ba­lassagyarmat, Szon- tágh Pál út 4/B. föld­szint 2. Kántor István, 17 óra után. 1 évig használt 120 literes villanybojler eladó. Salgótarján, Schönherz Z. út 22. NAPSUGÄR-telepen garázs kiadó. „No­vember 71758” jeligére a salgótarjáni hirde­tőbe. TÜZIFA-fűrészelést vállalok Salgótarján­ban és területén. Meg­rendelés 16 óra után a 14-918 telefonszámon. A salgótarjáni Ru­hagyár jobbágyi tele­pe alacsony nyomású kazánhoz fűtőt keres azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet a te­lepen. Jobbágyi, Lo­sonci u. 1. (Munka­napokon 8—16 óráig!) FÉNYKÉPÉSZ-MŰ­TERMEMET új telep­helyen, Salgótarján, Ybl Miklós út 100. (sza­lagház) megnyitottam. Színes felvételek, iga­zolványképek, ama­tőr munkák kidolgo­zását, lakásfotók ké­szítését rövid határ­idővel vállalom. Tóth Veronika fényképész kisiparos. Tájfutás Országos bajnokság Győrött A hét végén kétnapos küz­delemben Győrött döntik el a magyar tájfutók, a kiírt hét korosztályos kategóriában az idei országos egyéni bajno­ki címeket A kötött létszámú mezőny­ben, a legrangosabbak versen­gésében a két első osztályú sportoló, Honfi Gábor (STC) és Zentai József (Pásztó) mel­lett még nyolcán szereztek jogot az OB-n való szerep­lésre. Közülük viszont a több év óta anyagi gondok­kal küzdő Balassagyarmati MEDOSZ versenyzői: Kiss Csaba, Márton Krisztina és Kajári Edit pénzhiány miatt kégyszerűen távolmaradnak a bajnokságról. így Zentai László (Pásztó), Varga And­rás, Török József, Honfi Gá- bomé (mindhárom STC) me­gyei bajnokok mellett még a serdülőkorú Mohácsy Tamás (STC) is meghívást kapott az idei bajnokságra. Falusi sportkörök r Érsekvadkerten rangja van a sportnak Évek óta a balassagyarmati járás legszervezettebb, leg­eredményesebben tevékenyke­dő egyesületei közé tartozik az érsekvadkerti sportkör. — Megfelelő tömegbázis nélkül nem lehet versenyspor­tot hosszabb távon biztosíta­ni — vallja Szabó József, az egyesület elnöke, aki 11 éve irányítja a falu sportéletét. Érsekvadkerten nagyon ko­molyan veszik a tömegspor­tot. A KISZ-alapszervezetek között kétfordulós, kispályás labdarúgó- és kézilabda-baj­nokságot szerveznek. Gyakran rendeznek tömegsportnapokat. Az Edzett ifjúságért mozga­lomban számosán kapták meg az emléklapot, illetve a jelvé­nyeket. Nem múlik el nem­zeti, nemzetközi ünnep helyi sportversenyek nélkül. Egy éve Antal Gusztáv vezetésé­vel megalakult a természet­járó-szakosztály. Azóta az ér­sekvadkerti fiatalok több tú­rán vettek részt a Cserhátban és a Börzsönyben. Évek óta jól szerepelnek a járási, megyei tömegsportversenyeken. Az idén 54-en vettek részt a köz­ségből a spartakiádversenyek járási döntőjén. — Azon kevés községi sport-- körök közé tartozunk, ahol birkózószakosztály is műkö­dik — mondta némi büszke­séggel az egyesület elnöke. majd hozzátette — Igaz, hogy Horváth Mihály több mint 40 tanítványa jelenleg csak a tömegsport szintjén verse­nyez, de bízunk abban, hogy a minőségi változás is elkö­vetkezik. Érsekvadkerten a mennyi­ségből „kinő” az a minőség, amely a különböző szintű ver­senyeken eredményesen kép­viseli az egyesület színeit Labdarúgócsapatuk meg­nyerte a járási bajnokságot. Igaz, az osztályozón nem si­került túljutni, s így az idén ismét a járási bajnokságban kergetik a labdát. Abban bíz­nak. hogy ami nem sikerült az idén, majd sikerül jövőre. A férfi kézilabdázók a megyei bajnokságban bizonyítják fel- készültségüket. Az atléták is egyre többet hallatnak ma­gukról. A községben nagyon sok aktivista segíti a sportkör el­nökének munkáját. Cseh Zol­tán és Fodor Péterné testne­velők szakmai tudásukat, fel- készültségüket az egyesület­ben is kamatoztatják. Sós Mi­hály, Kovács János, Nógrádi József a labdarúgó-szakosz­tálynál tevékenykednek. — A község gazdasági egy­ségei mennyiben segítik az egyesület munkáját? — Jó a kapcsolatunk a ter­melőszövetkezettel, ipari szö­vetkezettel és a SZIM-mel. Megfelelő anyagi és erkölcsi támogatást kapunk tőlük. A községi tanács sajátjának te­kinti a sportkört. Évente 60 ezer forinttal segít. — Milyen a kapcsolatuk a tömegszervezetekkel, és az is­kolával? — A tömegsport-megmoz­dulások jelentős részét a KISZ-szervezettel közösen rendezzük. A sportot általá­nos iskolában lehet és kell megszerettetni. Ezt, mint a sportkör elnöke és. mint pe­dagógus vallom. Nálunk a testnevelő tanárok és a többi kollégáim is sokat tesznek ennek érdekében. ígv aztán érthető, hogy az utánpótlás biztosított, mert a fiatalokban kialakul a sportolás iránti igény. Ezzel azt is elmondtam, hogy jó a kapcsolatunk. Ta­lán még annyit: természetes,' hogy kölcsönösen használjuk egymás létesítményeit. Érsekvadkerten rangja van a sportnak. Az emberek, a fiatalabbak, és idősebbek, egy­re inkább felismerik a moz­gás. a sportolás biológiai fon­tosságát. S azok, akik már nem versenyeznek, csupán né­zői, szurkolói az események­nek, mint pártoló tagok segí­tik a sportegyesület munká­ját. Szenográdi Ferenc Sakk Tartják 3. helyüket a tarjániak MALÉV — Salgótarjáni 7C 7,5—6,5 Az OB II. Keleti csoportjá­ban a 10. fordulóban az STC sakkozói Budapesten mérkőz­tek a MÁLÉV-csapatávaí Á mérkőzésen, amelyen a 2. és 3. helyezett csapott össze, mint az várható volt, szoros eredmény született. Az STC jól kezdett, mert 5—2-re el­húzott, majd 5—4-re módosult az eredmény. Ekkor a hátra­levő 5 partiból mindössze 1,5 pontot sikerült begyűjteniük a tabániaknak. Az eredmény így is dicséretes, és a minimá­lis vereség ellenére tovább tartják 3. helyüket a tarjáni sakkozók. Miután a szolnokiak nagyarányban kikaptak, most az ÉPGÉP lett az üldöző, a dobogókövetelő. A fővárosiak kétszámjegyű győzelmet arat­tak és 4,5 pontra megközelítet­ték az STC-t. A salgótarjániak közül Po- nyi, Kánya. Gallai és Simkó győzött, Gál, Szarvas, Kassai, Egyed és Istvanovszki döntet­lent ért el. A 10. forduló eredményei! MÉM—Gyöngyös 6,5—4,5 (3), ÉPGÉP—Békéscsaba 11—3, Ganz Villany—Asztalos SE 5.5— 6,5 (2), Miskolc—Törekvés 5.5— 6,5 (2), Láng Vasas—Sze­ged 6,5—7,5, Debrecen—Szol­nok 9,5— 3,5 (1). A bajnokság állása 1. D. USE 10 10 , . 101,5 (1) 2. MALÉV 10 8 . 2 86 3. Salgót. TC 10 6 . 4 82,5 4. ÉPGÉP 10 6­4 78 5. Szóin. Mg. 10 8 . 2 74 (1) 6. MÉM 10 6 . 4 72 (3) 7. Szegedi VSE 10 6 1 3 70,5 8. Láng Vasaa 10 4 1 5 66 9. Törekvés 10 3 . 7 62,5 (2) 10. Gy. ESE 10 3­6 62 (3) 11. Ganz Vil. 10 2­8 60 (2) 12. Asztalos SE 10 4­6 59.5 (2) 13. Miskolci Sp. 10 1 1 8 49,5 (2) 14. Békéscs. sp. 10 " 1 9 48 Szarvas Sándor (STC) Az STC sakkozói a 11. for­dulóban november 2-án Salgó­tarjánban fogadják a Ganz Villany csapatát. ' (sz. 1.) | Teke Hullámzó teljesítmények Az NB Il-es tekecsapat­bajnokság XX. fordulójában az STC 7—1 arányban győzte le itthon a Vasas Ikarus együttesét. Az St. Síküveggyár Hódmezővásárhelyen 5—3 arányban maradt alul a ha­zaiakkal szemben. Az NB III. XVII. fordulójá­ban a Mátranováki Vasas nagy küzdelem után 5—3-ra győzött a Pásztói SE ellené­ben. Az Egri Vörös Meteor pedig 6—2-re legyőzte Somos­kőújfalu együttesét. Az NB II. XXI. fordulójá­ban az St. Síküveggyár hazai pályán mérkőzött a Szegedi Vasutassal. A találkozón né­hány jó teljesítmény is szüle­tett. Az üvegesek biztosan győztek. Az STC Kazincbar­cikán vendégszerepeit, s ezen az idegenbeli mérkőzésen sem kísérte siker a tarjániak sze­replését. A Vegyész győzelmet aratott. St. Síküveggyár—Szegedi Vasutas 6—2 (2595—2338 fa). St. Síküveggyár: Mag 405, Jakus L. 483, Csongrádi 403, Dávid 396, Radics 450, Stark 458. Szegedi Vasutas: Olajos 404, Martusz 348, Berta 383, dr. Szamosszegi 360, Fetrás 433, Sánta 410. Kazincbarcika—STC 6—2 (2489—2429) Kazincbarcika: Doszpoly 376, Kovács 437, Turcsányi 455, Kolozsvári 396, Tóth 420, Sárog 405. STC: Magyar N. 421, Jakus J. 397. Verbovszki 392, Dósa 441, Borsós 384, Ko- hut 394. Az NB III. XVIII. forduló­jában jól szerepeltek a \’óg- rád megyei együttesek. Pásztó valamint Somoskőújfalu csa­pata biztos győzelmet aratett Lőrinci valamint az Ormosbá­nyai Bányász ellenében. A Mátranováki Vasas idegenben ért el döntetlen eredményt. Pásztó—Lőrinci 7—1 (2450— 2281) Pásztó: Klauber 427, Kocz- ka L. 415, Csemer 366, Kocz- ka M. 415, Győri 418, Huber 409. Lőrinci: Bor 374, Maksa 408, Kovács 383, Juhász 402, Nagy 330, Nyári 384. Somoskőújfalu—Ormosbá­nyai Bányász 6—2 (2533— 2379). Somoskőújfalu: Miskei 414, Szabó 424, Németh 405, Ba­lázs 438, Sándor (Ozsvárt) 395, Molnár J. 457. Ormosbányai Bányász: Gaál 369, Gyurkó 398, Broskai 366, Schmid 391, Szabó 448, Forgács 407. Gyöngyös—Mátranováki Va­sas 4—4 (2441—2440) Gyöngyös: Balogh 417, Lő- rincz 419, Gácsi 401, Murányi 406, Domoszlai 406, Kurfürst 392. Mátranováki Vasas: Fo­dor T. 431, Fodor S. 426, Kozma, 383, Hegedűs 386. Kot- roczó M. 408, ifj. Kecskés B, 406. B. 420, Molnár J. ifj. 372, Be-’ nyus T. ifj. 414, Benyus T. id.’ 415. St. Síküveggyár II.: Bozó G. 399, Szabó B. 387, Lóczi S. Huram Gy. ifj. 389, Puszta M. 403. Papp K. 440. Somoskőújfalu—Pásztói SE II. 8—0 (2344—1946). Somoskő­újfalu nők: Köyesligeti M. 382, Benyusné 384, Oláh E. 391, Kormány E. 368, Oláh A 442, Szabó E. 377. Pásztó SE II.: Pásztor A. 296, Győri L. 284, Hegedűs R. 323, Jándi 1, 328, Tóth K. 359, Batta M. 356. STC II.—Mátranováki Vasas II. 6—2 (2479—2394). STC II.5 Lengyel 441, Fancsik 415. Fáb- ri 418, Kéri 363, Ozsvárt 381,’ Kohut 461. Mátranováki Va­sas II.: Nyerges 350, Nándori 434, Farkas 410, Bereczki 366, Stoczer 409, Kozma 425. A megyei bajnokság idei küzdelemsorozata az alábbi három mérkőzéssel fejeződött J- be. 3! Somoskőújfalu II.—St. Sík- 4- üveggyár II. 3—5 (2387—2452). Somoskőújfalu II.: Ozsvárt P. 403, id. Molnár J. 363, Németh A megyei tekecsapat­bajnokság végeredménye STC II. 10 8 - 2 56-24 16 Síküveggyár II. 10 8 - 2 52-26 18 Somos II. 10 7 - 3 46-34 14 Pásztó SE II. 10 3 - 7 24-56 S Mátranovák II. 10 2 1 7 31-49 5 Somos nők 10 1 1 8 31-49 3 Dcmény — NÓGRAD - 1980. október 24., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom