Nógrád. 1980. szeptember (36. évfolyam. 205-229. szám)

1980-09-07 / 210. szám

Háta mögött 157 évad A Miskolci Nemzeti Színház — az ország első állandó kőszmháza A legfőbb vizsga még előttük áll Lunacsarszkij . Színházmű­vészeti Főiskola... Itt sajátít­ják el a különféle „szakmá­kat” a jövő színházi dolgo­zói: a drámai színészek és a zenés színházak művészei, a rendezők, a balettmesterek, a koreográfus-pedagógusok, a színháztörténészek, sőt még a jövendő színházi gazdasági vezetők és a műkorcsolyázók is. Ma azokról számolunk be, akik az idén kapnak diplo­mát. Olyan diplomát, amely­nek „szakma” rovatában ez áll: „Drámai és filmszínész”. Ezek a színész kar IV/A. év­folyamának növendékei. A Veciernyaja Moszkva tudósítója találkozott az év­folyam művés ae ti vezető jö­vel, V. Andrejev professzor­ral, as OSZSZSZK népmű­vészével, a színjátszás! tan­szék vezetőjével, és interjút készített vele. — Hallgatóink a hagyomá­nyos utat járták végig, amely a vázlatok készítésétől, rész­feladatoktól a diploma-elő­adásokban való részvételig vezet. A diplomamunkául szolgáló szerepeket nemcsak főiskolánk, a GITISZ házi színházában játszották, ha- néfn a Jermolova Színházban is. Ezt fontosnak tartom: a fiatalok komoly vizsgát álltak ki a fővárosi nézők előtt Növendékeink szakmai ská­láját is ki akartuk szélesíteni. A drámai színésznek nemcsak színházban, hanem filmben, televízióban is kell dolgoznia. Ezért további diplomamunká­juk volt az, hogy részt vet­tek a „Hét szél csapata” cí­mű többrészes televíziós film­ben, amely a mai felső osz­tályos diákokról szól. Az „Is­kolai keringő” című filmből ismerik a nézők végzett nö- vendé.keinket — ebben az egyik vezető szerepet Sz. Naszibov, a GITISZ vég­zett növendéke alakította. — Mi pedagógusok szüksé­gesnek tartottuk, hogy diák­jainkat ' megismertessük a modern próza és költészet al­kotásaival. az olyan szerzők műveivel, mint például, Suk- sin, Raszputyin, Asztafjev, Vampilov drámáival. Diák­jaink irodai mi-költői ' estet rendeztek, amelyben a moszk­vai konzervatórium nevelt­jei is részt vettek. Több íz­ben szerepeltek azokban a színdarabjelenetekben is, amelyeket a GITISZ rendezői karán tanuló társaik vittek színre. A jelenleg diplomamunká­jukat készítő növendékek so­kat utaznak, gyárakban, is­kolákban, tudományos kuta­tóintézetekben és főiskolá­kon mutatták be munkáikat, vendégségbe utaztak NDK- beli kollégáikhoz, a lipcsei színművészeti főiskola nö­vendékeihez, és fogadták őket Moszkvában. — Milyen diplomamunka- előadásokat mutattak be a most végzett növendékek? — I. Szudakovával, a mű­vészettörténet kandidátusá­val, az OSZSZSZK érdemes művészével, a nagyszerű pe­dagógussal együtt színre vit­ték Arbuzov „Kegyetlen já­tékját. Sokáig megmarad emlékezetemben találkozásom a szerzővel, aki eljött a be­mutatóra. G. Koszjukov, a Jermolova Színház rendező­je (ő, akárcsak jómagam, a GITISZ volt növendéke és pedagógusa) Brecht „Kol- dusoperá”-ját vitte színre az évfolyam növendékeivel. Je­lentős segítséget nyújtott a hallgatóknak két volt tanít­ványom, L. Zaszlavszkaja és V. Taraszenko is. Taraszenko a rendezést a színpad olyan mesterétől tanulta, mint A. Goncsarenko, a Szovjetunió népművésze, és ő vitte színre az idei diplomamunkául vá­lasztott darabot: M. Gorkijtól „A, «Vássza Zseloznova»- el­ső változatá”-t. — Hogyan alakni ■a vég­zett növendékek müvétei pá­lyája? — V. Jakunyina már de­bütált a Majakovszkij Szín­házban, az „Elmenni és visz- sza nem térni” című darab­ban. Ugyanehhez a társulat­hoz került két évfolyamtársa, V. Boriszov és V. Szalnyikov is. T. Rugyinát a Lenini Komszomol Színházához hív­ták. — V. Zajcev már főisko­lás korában szerepelt a Jeiv molova Színházban, a „Pénzt Marijának"-ban és a „Kreut- zer-szonátá”-ban, jelenleg pe­dig új bemutatónk, a „Kaza- nyl egyetem” próbáin vesz részt. N. Kraszllnyikov a Taganka drámai és vígjáték­színházhoz került — Főiskolánk sok nevelt­je a szovjetország városait járja — a különböző váro­sok színházaiban lép fel. A színház jellegzetes, árkádos homlokzata és tűztornya Június derekán három es­tén át a budapesti Nemzeti Színházban adott ízelítőt most zárult évadának mun­kájából a Miskolci Nemzeti Színház: a Tartuffe, a Ház a város mellett és A szecsuáni jólélek bemutatásával öreg­bítette az országos közvéle­mény előtt jóhírét, az im­már 157 évadot a hála mö­gött tudó teátrum, az ország első állandó kőszínháza. A színház az elmúlt évadban életének új, felívelő szaka­szához érkezett: új vezetés­sel, sok új taggal kezdte — meg 1979—1980-ban mun­káját, s mint a budapesti vendégszereplés is bizonyítja, biztató a kezdet. (A színház utoljára 1982-ben szerepelt« fővárosban többnapos prog­rammal, 1973-ban pedig egyetlen előadással.) Érdemes néhány gondolat­ra visszatérni a színház gazdag múltjára. Források már a XVIII. szá­zad elejéről hírt adnak mis­kolci színlelőadásokról, ezek azonban nem hivatásos teat- risták, hanem a minorita kol­légium diákjainak előadásai voltak. Ettől kezdve fel-íel- bukkan a krónikában a mis­kolci színjátszás sőt már a század végén Philipp Berndt német társulata is vendégsze­repeit. Mikolcon, de a ma­gyar anyanyelvű lakosság nem tanúsított különösebb ér­deklődést iránta. Nem sok­kal ezt követően megkezdőd­tek Miskolc városának szín­házalapító törekvései, s mint­egy negyed évszázad telt el az első színház megnyitásá­ig. De a miskolci színészet kezdetei korábbról származ­nak: 1815-től, amikor a pes­ti Rondella lebontása után a második magyar színjátszó társaság vándorútra kény­szerült és hosszabb időre Mis­kolcon talált otthont. Ekkor jött ide Déryné is, aki örök­re eljegyezte magát a város­sal, itt is nyugszik az egyik régi temetőben. Az első igazi színház, az állandó kőszínház 1823. au­gusztus 24-én nyílt meg Kis­faludy Károly A tatárok Ma­a teátrumot, mai napig vál- lalhatóan történelmének egyik legszebb korszakát je­lenti. — Miskolc 1944. december 3- án szabadult fel, s az ország­ban először itt nyitotta meg kapuit a színház. December 10-én már kézzel írott plaká­tok hívták színházba a közön­séget és 18-án már bemutat- ták^ a János vitézt. Az álla­mosítást követően. 1949 őszé­től számítható a színház leg­újabb történeti korszaka. Szendrő Ferenc Jett a szín­ház első művészeti igazga­tója, és a mai napig kilenc vezető állt az intézmény élén. Napjainkban a színház igaz­gatója Gyarmat! Béla. művé­szeti vezetője Csiszár Imre. A Miskolci Nemzeti Szín­ház már a felszabadulást megelőző években is színész­nevelő intézménynek számí­tott: színházi életünknek csaknem minden kiemelkedő személyisége hosszabb-rövi- debb időt töltött ezen a szín­padon. Nehéz lenne felsorol­ni és a felszabadulás, illetve az államosítás utáni időkből is csak néhány, ma orszá­gos hírnevű művészt emlí­tünk meg. Itt játszott a fel- szabadulás után Komlós Ju­ci, Pécsi Sándor, Bessenyei Ferenc, Homm Pál, /-Inke László, és sokan mások, majd az államosítást követő idők­ben Agárdi Gábor, Bozóky István, Dobos Ildikó, Ditrói Ilona, Galambos Erzsi, Gyön- gyössy Katalin. Győrffy György, Horváth Sándor,' Koncz Gábor, Kovács Mária.’ Latlnovits Zoltán, Darvas Ivén, Görbe János, Tímár József, Mádi Szabó Gábor,’ Margittay Ági, Molnár Tibor; uiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiMioi A névadó ünnepségen a gödör még nem létezett. Akkor még csak virág­tartók voltak orchideákkal és kiöltözött városatyák, akik le­leplezték az emléktáblát, ame­lyen ott díszelgett a lakótelep neve: Kikelet. Az avatás után szürke hétköznapok köszön­töttek a környékre. Eltűntek az ünneplősök, épp úgy a vi­rágok és az avatást megelő­zően három napon át serény­kedett köztisztaságiak — lo­csolóautóikkal együtt. Soha senki nem látta őket többé a lakótelepen. Aztán ahogy múltak a napok, a teherautók gödröt szántottak a főút asz­faltjába. Eleinte csak egy-két autósnak okozott a gödör bosszúságot, hiszen megsza­porodtak a tengelytörések. Az illetékesek csupán akkor fi­gyeltek oda, amikor eltűnt egy lovas kocsi, majd a város­ka kedvenc rögbicsapata ed­zőstül. Sokan azonnali vizsgá­latot követeltek, néhány rossz­májú szurkoló pedig azt, hogy az együttes vezetőit is küld­jék a játékosok után. A klub elnöke —, bár sajnálta az autóbuszt —, lassan beletörő­dött a történtekbe. Amikor az­tán egy utcabizalmi is a gö­dör foglya lett, nem lehetett tovább halogatni az intézke­dést; Sürgősen Gödörvizsgá­ló Bizottságot (GB) alakítottak 712 rendes és 24 levelező tag­gal, a Piros-Fekete Kereszt pedig gyógyszereket és taka­rókat dobált helikopterről a bajbajutottak után. A segély- csomag agyon is nyomott, két játékost, valamint egy élel­mes hurkasütőt, aki már a gödörben sütögette pecsenyé­jét. A GB azonnal munkához látott, egymást érték a gödör jövőjével foglalkozó amkétok, szimpozionok. Az ülések meg­viselték a városka amúgy is szerény költségvetését, de —, tekintettel a rendkívüli hely­zetre — sikerült állami se­gélyt kieszközölni. A legelső rendelkezés már egy hét múl­va napvilágot látott: elren­delték, hogy a tűzoltók nép­szerű fúvószenekara szórakoz­tassa a gödör szélén összecső­dült kíváncsiskodókat. A jól értesültek azt is tudni vélték, hogy a jajgató hozzátartozók sirámait akarták a rezesban­da csinnadrattájával túllici­tálni. Aztán falragaszok je­lentek meg, amelyben a GB kérte a lakosság javaslatait a gödör hasznosításáról. Özön­löttek a jobbnál jobb elképze­lések, ám akadt egy-két szűk látókörű lokálpatrióta, aki olyasmit szeretett volna, ami eddig hiányzott a lakótelepről. Így érkezett javaslat uszodá­ra, ABC-áruházra, meleg vi­zű strandra, nyilvános telefon­ra, szolgáltatóházra és- nyug­díjasok napközi otthonára is. A legvadabb ötlet egy elvakult szülő agyából pattant ki, aki játszóteret követelt, mondván, az úgy sincs a telepen, s kü­lönben is az úttesten játszot­tak a gyerekek, így a gödör az ő mozgásterületket szűkíti. Nem beszélve arról, milyen nagyszerűen szórakoznának az autóbusszal, meg a lovakkal is. A sporthivatal fiatal, agi­lis vezetője először tekecsar­nokot szeretett volna, majd horgászparadicsomot álmo­dott a görödbe. Szóval any­nyi levél érkezett, hogy szá­mítógépet kellett vásárolni a javaslatok feldolgozására. ■ A „7 PRÉS” (Hétpróbások és Semmittevők) bámulatos gyorsasággal építette fel a számítóközpontot és beszerelte az,új gépet. Így aztán nem csoda, hogy a GB-elnök már három hónappal az első gö­dörbe esések után felolvashat­ta a kellően sorszámozott és csoportosított javaslatokat. A legtöbben — egytől egyig fér-, fiák — nyilvánosházat sze­rettek volna, mert — főleg az idősebbek — még emlékeztek egyre, amely valaha jól mű­ködött a városban. Páran a közművelődési törvény alap­ján követelték, hogy nyissa­nak művelődési házat és klub­könyvtárt, a kefekötők szak- szervezete pedig vendéglátó- egység létesítését szerette vol­na kivívni. Aztán volt egy be­teges, képtelen ötlet. Egy pri­mitív autós javasolta; temes­sék be a gödröt, csinálják meg ismét az utat A javas­lat olyan felháborodást váltott ki, hogy a GB elnöke köve­telte, vizsgáltassák meg a javaslattevő elmeállapotát. Az ülés egyhangúlag elfogadta az elnök követelését. Később több kérdésben is megoszlot­tak a vélemények, akadtak olyan csoportok a GB-n belül, amelyek azt szerették volna, ha idegenforgalmi okokból Gödörújtelepre változtatják a városrész nevét. Éjjel-nappal folytak a tanácskozások, a kü­lönböző szekcióüléseken újabbnál-újabb javaslatok láttak napvilágot. A tévé a harmadik progra­mot is megindította, hogy friss hírekkel árassza el _ az információra éhes nagyvilá­got. Közben soha nem látott virágzásnak Indult a város­ka szálloda- és vendéglátó- ipara. Fellendült az amatőr színjátszó mozgalom, az együt­tesek egymást váltották a la­kótelepen. A sportélet is meg­élénkült, kiírták a Gödör Ku­pát, a nyugdíjas sportolók pe­dig — vattacukor mellett — miniatűr gödröket Is kezd­tek árulni a környéken. E gyedül a lakók nem örültek a gödörnek. Szűk, önös érdekeikkel hozakodtak elő: a gödör aka­dályozza á közlekedést, bal­esetveszélyes és ehhez ha­sonló mondvacsinált kifogá­sokkal éltek. A legforrófejűb- bek azt is felhánytorgatták, hogy az avatás előtt három nap alatt tudtak bekötő utat építeni, most meg évek óta képtelenek intézkedni. Ekkor egy bizottság szállt ki a hely­színre, amelynek elnöke —, nagyon helyesen —, kemény hangon kezdte ostorozni az elégedetlenkedőket. Felhívta a figyelmet az építkezések te­temes költségeire, s türelem­re intette a notórius panasz- kodókat. A beszéd lehűtötte a kedélyeket, s a lakótelep bi­zakodva tért nyugovóra. Hit­tek abban, hogy rövidesen újabb avatóbizottság érkezik — műemlékké nyilvánít né­hány (új) házat —, s megint megjelennek a virágok, a lo­csolókocsik — és az útépítők. Kiss László Az elmúlt évad nagy sikerű gyermekdarabja, a Ludas Matyi előadását az évad utolsó napjaiban rögzítette a Magyar Te­levízió. gyarországon című darabjá­val, Éder György igazgatása alatt. Két évvel később Per­gő Celesztin vette át az igaz­gatást, majd Kilényi Dániel Újfalussy Sándor, Bállá Ká­roly, Komlóssy Ferenc és Pály Elek következtek az igazgatásban. A színházépü­let 1843. július 19-én tűz­vész áldozata lett és csak­nem negyedszázad telt el Mis­kolc színházi életében ismét szükség-játszóhellyekkel, át­meneti megoldásokkal, míg 1857. szeptember 3-án meg­nyithatták a ma is használt színházi épületet, Latabár Endre igazgatásával, Vörös­marty Mihály Márót bán című szomorújátékának be­mutatásával. Laborfalvi Ró­za, Egressy Gábor, ifj. Lend- vay Márton és a kor nlás színésznagyságai jöttek el Miskolcra, hogy az új szín­ház munkájában részt ve­gyenek. Igen hosszú lenne nyomon követni a színház évtizedeit. Fellépett e színpadon többek között Blaháné, Jászai Mari, és sok más társuk. Az első világháború alatt Palág/i La­jos igazgatásával mindvégig játszott a színház, a forra­dalmak alatt pedig olyan mű- sorpolitlkát valósított meg, hogy a fehérterror uralomra jutása után Palágyi ellen haj­szát indítottak, menesztet­ték igazgatói állásából. A színház új élete a Sebestyén család igazgatása alatt követ­kezett be, s a tizennyolc esz­tendő, amely alatt Sebestyén Géza, majd Mihály igazgatta Némethy Ferenc, őze Lajos,’ Pagonyi János és Nándor, Pákozdy János, Pethes Fe­renc, Rózsa Sándor, Soós Edit; Spányik Éva, Szabó Rózsa, Szabó Sándor, Szirtes Ádám, Sztankay István. E hevenyé­szett névsorban nincsenek ben­ne a társulat mai tagjai, akik között egyr? több az ország- gosan ismert és elismert fil­mekben és tévédrámákban is gyakran látható művész. A most zárult évad néhány produkciója, megérdemelten keltett országos visszhangot. A színház történetéhez tar­tozik még, hogy 1857-ben át­adott épületet 1950. és 1959. között átépítették, ez idő- alatt a diósgyőr-vasgyári mű­velődési házban és a Déryné utcai kamaraszínházban és tájon voltak előadások. 1957- ben átmenetileg megszüntet­ték az operatársulatot. Saj­nos, ez az átmenetiség mind­máig tart. 1965-ben egy elhi­bázott intézkedés Eger és Heves megye ellátását a mis­kolci színház feladatává tette,' azóta évi 190 előadást tart a színház, a szomszéd megye székvárosában. Ugyanakkor megszüntették a kamaraszín­házét, most folyik az új ka­maraszínház kialakítása. Nehéz időszak után, új,’ ígéretes korszak kezdetén áll a nagymúltú miskolci teát; rum, az ország első kőszin~ háza. Következő, 158. évada hihetőleg újabb előrelépést je­lent majd eseményekben gaz­dag krónikájában. Benedek Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom