Nógrád. 1980. június (36. évfolyam. 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

Szociálpolitikánk időszerű kérdései (6.) 0 Felemelik-e ci korhatárt? Nyugdíjasok és a nyugdíjrendszer A nyugdíjasok létszáma — a nyugdíjra jogosító jogsza­bályok kedvező változása, va­lamint az átlagos életkor fo­kozatos kitolódása következté­ben — állandóan emelkedik. Míg 1975- évben a nyugdíja­sok, és járadékosok átlagos száma nem érte el az 1,8 milliót, jelenleg meg­közelíti a 2,1 milliót. A nyug­díjaslétszám növekedésével párhuzamosán jelentősen nö­vekedett a nyugdijköltség is: 1975. évben 27 milliárd fo­rintról 1980. évben 56 milliárd forintra. Az időskorúakról történő gondoskodásnak sokféle for­mája alakult ki hazánkban, melyek két nagy csoportra oszthatók: pénzben: és termé­szetbeni formákra. A pénzbe- ni ellátás legjelentősebb té­tele maga a nyugdíj, illetve a járadék. Hazánkban 1975. évtől egy­séges társadalombiztosítási tőrvény lépett életbe, ezen be­lül szabályozták a nyugdíj­rendszert is. E törvény legje­lentősebb célja az volt, hogy 5 éven belül (azaz 1980. évre) a parasztság nyugdíjkorhatá­ra legyen azonos a munkások- és alkalmazottakéval. Anyug- oijkorhatár fokozatosan éven­ként 1 évvel csökkent. Ezen túlmenően nyugdíjrendsze­rünk sok tekintetben nemzet­közileg is élenjárónak tekint­hető. kiállja a nemzetközi összehasonlítás próbáját. Az utóbbi években kutatók és. szakemberek behatóan ele­mezték a nyugdíjrendszer összefüggéseit, keresték azo­kat a módszereket, amelyek­kel a nyugdíjak között kiala­kult túlzott differenciáltság fokozatosan mérsékelhető- Ez­zel egyidejűleg a lakosság kö­rében elterjedtek bizonyos hiedelmek a nyugdíjrendszer lehetséges változtatásairól. Az alábbiakban szeretnék kitérni arra, hogy hol nem változik és hol változik majd a nyug­díjrendszer. A lakosság széles körét érinti a nyugdíjkorhatár prob­lémája. Nálunk a korhatár férfiaknál 60, nőknél 55 év és a Minisztertanács által meg­határozott konkrét munkakö­rökben (ún. korkedvezményes munkakörökben) ennél is ala­csonyabb. Meg kell említeni, hogy a fejlett országok több­ségében a nyugdíjkorhatár ennél 5 évvel magasabb, sőt az országok mintegy felében a férfiak és nők nyugdíjkor­határa azonos. A jelenlegi és várható gazdasági és társadal­mi körülmények figyelembe­vételével a következő évti­zedben mégsem célszerű ha­zánkban a nyugdíjkorhatár felemelése és ez a kérdés ilyen formában nincs is napi­renden. Ha esetleg sor kerülne a korhatár felemelésére, ismer­ve az érintett korosztályok egészségi állapotát, jelentősen növekedne a táppénzes-arány- szám, valamint a rokkantsági nyugdíjazások iránti igény. Jelenleg az is előfordul, hogy amennyiben a dolgozó néhány évvel van a nyugdíjkorhatár előtt és munkakörét' már nem tudja kifogástalanul ellátni, a vállalat nem kezdeményezi az áthelyezést, vagy a munkavi­szony megszüntetését. Kivár­ják a nyugdíjkorhatár eléré­sét, amely tény önmagában igazolható felmondási indok. Figyelembe véve) a munkaerő­gazdálkodásban jelentkező kö­vetelményeket, a valóságos és a vélt munkaerőhiány prob­lémáját — erről az oldalról sem indokolt a korhatár álta­lános felemelése. Mindez ter­mészetesen nem jelenti azt, hogy a jelenlegi nyugdíjkor­határ megváltozhatatlan; any- nyi bizonyos, hogy a követke­ző évtizedben nem látszik in­dokoltmik és célszerűnek ezen változtatni. Ma Is sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló munkabér átlagszámításának szabályai változnak-e? Közelebbről: be­számít-e továbbra is a juta­lom, prémium és a részese­dés? Az 1980- január 1-től érvé­nyes bér- és keresetszabályozá­si rendszer egésze feltételezhe­tően szigorúbb követelménye­ket támaszt a bérnövelés le­hetőségét tekintve. így a munkahelyek egyre kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy a munkabér egy részét szociális célokra használják és pl. nyugdíjazás előtt a vég­zett munkával nem arányos jutalmakat fizessenek. Ha ez így lesz, nem lesz szükség a nyugdíj alapjául szolgáló ke­resetszámítás változtatására. Jelenleg nyugdíjra jogosult az az állampolgár, aki a kor­határt elérte és legalább 10 év biztosított szolgálati idő­vel rendelkezik. Talán fur­csán hangzik, de ezekben az években is több ezren men­nek nyugdíjba úgy, hogy csak a minimális szolgálati éveket szerezték meg életük során. A nyugdíj mértéke függ a keresettől és a szolgá­lata időtől. Az alacsony szol­gálati idő érthetően viszony­lag alacsony nyugdíjhoz ve­zet. Ezért és más megfontolá­sokból is indokolt, hogy az említett 10 év szolgálati időt fokozatosan 20—25 évre emel­jék. Erről a lakosságot időben tájékoztatják, és bizonyos át­meneti szabályok könnyíteni fognak azok sorsán, akiktől nem lehet elvárni a további munkába maradást, a maga­sabb minimális szolgálati Idő megszerzésért A nyugdíjasok jelentős ré­sze munkát vállal. Jelenleg a dolgozó nyugdíjasok száma mintegy 400 ezer. Mimikájuk­ra a népgazdaságnak feltétle­nül szüksége van- Ezzel egy­idejűleg a szociális indítékkal létesített nyugdíjas-foglalkoz­tatást a munkahelyeken Miül kell vizsgálni ée hatékony va­lóé foglalkoztatássá kell átala­kítani. (Folytatjuk) Rózsa József a MÜ.M szociálpolitikai fő­osztályának vezetője Esélyesek? ...Nem is lakatos, aki nem tud hegeszteni... O lyan nagy - a zaj szint, kénytelenek va­gyunk az üzemrész ki­járatához menni, hoigy meg­értsük egymás szavát Czel- leng Zoltánnal, a Balassagyar­mati Fémipari Vállalat X. pártkangresszuS nevét viselő, aranykoszorús címmel kitün­tetett 16 tagú brigádjának ve­zetőjével. — Nem mindig ilyen han­gos a műhelyünk. Mindig at­tól függ, milyen terméket gyártunk. Most sok a nyújtás és a köszörülés, emiatt van ez az éktelen zaj — indokolja az előbbit, majd így folytatja — Húsipari rakodólapokat állí­tunk elő. Három nap múlva a jelenlegi típus kifut. Utána ugyanezt a terméket készítjük csak más típusban. Ügy tudom, ötszáz darabra jött megrendelés. A ránkeső részt most is, akárcsak az előző időkben, a kért határidőre el­készítjük. Egyébként egyszer­re több termék gyártásával foglalkozunk • . . Ennek tulajdonítható, hogy a kollektíva tagjai a műhely különböző részeiben, szerte­szét dolgoznak. Zömük itt volt tanulóba segédlevél meg­szerzése után itt is maradtak. Akárcsak a brigádvezetőjük, aki immár 12. éve vallja ma­gát a gyár dolgozójának. — A brigád munkája ellen eddig kifogás nem volt. — Amit ránk bíznak, azt elvégezzük, a kiadott techno­lógiai utasítás alapján — ve­szi vissza a szót a brigádve­zető. — Mindig? — Igen. Ha úgy látjuk, va­lami nem stimmel, akkor szó­lunk a művezetőnknek. Csak, amikor tisztáztuk a számunk­ra gondot okozó problémát, akkor kezdünk az új munká­hoz, vagy folytatjuk azt, ame­lyiknél aggályaink voltak. De gyakori látogatóink a meósok is. Jóformán egész nap jelen vannak. A legyártott termé­keket mindig alaposan felül­vizsgálják, ellenőrzik. Egyet­len kis hibát sem néznek cl, mondván: a megrendelő csali a kifogástalan termékért fi­zet­— Erre kötelezi a kollektí­vát a vállalat hírneve is. — Meg a miénk, az eddigi munkánk és megbecsülésünk. Az’ idén szeretnénk elnyerni a Kiváló brigád címet. — Van rá esélyük? — A termelésnél nincs gond, igyekszünk úgy gazdál­kodni az anyaggal, hogy mi­nél kevesebb legyen a hulla­dék. Igaz, konkrét vállalá­sunk erre nincs, mert gyak­ran változnak a termékek, en­nek megfelelően a mi lehető­ségeink is. Tavaly például ezer kilogramm alumínium alapanyagot takarítottunk meg. Az idén sem adjuk alább. Teljesítményünk pedig 100—110 százalék között vál­takozik. Nem tetszik, de be kell vallanunk: a társadalmi munkánál viszont az időará­nyos teljesítéssel adósak va­gyunk. Az elmaradást azon­ban pótolni tudjuk. Nehogy bárki is azt higgye: gondok nélkül telik a bri­gád napi élete, munkája, nincs, ami bosszantsa őket — Időnként előfordul, hogy nincs elég védőgáz a hegesz­téshez. Emiatt akadozik a munkánk- Nemcsak nálunk jelent ez gondot, hanem más gyárakban is, mert úgy tu­dom, hqgy országos probléma. Ilyenkor sem esünk kétségbe. A hegesztők lakatosmunkát végeznek. Nálunk az járja: nem lakatos az, aki nem tud hegesztőn! és fordítva. Eddig négyen végeztük el a hegesz- tőtanfolyamot. öt fő pedig most ismerkedik második szakmájának, a hegesztésnek alapvető fortélyaival. A másik dolog, ami időn­ként vitát kavar — az anyagi ösztönzés. — Csoportelszámolás van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán is részesül a keresetből. Koráb­ban nálunk is egyenlősdi volt. Mióta differenciálunk, azt ta­pasztalom, hogy ez a helyzet jobban ösztönöz a munkára. Igen, akik valamilyen oknál fogva kevesebb pénzt kap­nak, egy-két hétig neheztel­nek. Időközben önmagukat is meggyőzik arról, nem ér­demeltek többet- í! vök igaz­A pásztói 2. számú napközi otthonos óvodát négy évvel ezelőtt adták át rendeltetésé­nek a Nógrádi Sándor-lakótelepen. öt óvodai csoportban 120—150 gyermek foglalkozta­tását, nevelését és önfeledt játékát biztosítják. Képünkön a kiscsoportosok uralják az ud­var ötletes és kedves játékait. Tanácstagnak jelölték Hegy mindenkinek jó legyen AMIKOR először kerestem a munkahelyén, a váci pálya- fenntartási főnökségen, akkor éppen Balassagyarmaton járt- Másodszor Látkére kellett vol­na utána mennem. így aortán a lakásán zavarom, szabad szombat délelőttjén. A nógrá­di vár aljában, az új telepen van a háza Sleng Jánosnak, aki már 1966 óta tanácstagja ennek a körzetnek. Amikor ajtót nyit, Mcsit bosszanko­dom magamban, merj a fiá­nak gondolom a fürge mozgá­sú férfit — Slang Jáaoa tanácstagot keresem — nézek tanácstala­nul a szemébe. — Én vagyok, kerüljön bel­jebb — mondja mosolyogva. A jegyzeteimben az áll: született 1919-ben, Próbálom hatvanévesnek látni, de se­hogy sem jutok tovább negy­ság, hogy nehéz mindenki szája íze szerint dönteni. — De nem is kell! Ha a jó­kat ugyanúgy bírálnák el, ju­talmaznák meg, mint a kevés­bé szorgalmasakat, vagy a resteket, az ellenkezne a dol­gozók igazságérzetével — te­tem közbe. A brigádvezető néhány pil­lanatig hallgat, aztán így szól. . — Sem a bér, sem a jutalom odaítélésénél nem egy, hanem több ember véleménye a dön­tő. A miértekre mindenkinek azonnal érvekkel és tények­kel válaszolunk. Azt tartjuk: akkor tisztázzunk minden problémát, amikor felvetődik- így volt ez a legutóbbi bér­fejlesztésnél. A hegesztőknek adtak többet, mert nehezebb a munkájuk, mert a brigádban vannak még néhányan, akik nem szívesen vállalkoznak ér­ré a munkára. A központi intézkedések megértetésében, a brigád-ál­lásfoglalások kialakításában és elfogadtatásában jó segítőtár­sai vannak a brigádvezető­nek. Közéjük tartozik Jakus Jenő, Kékkői István, Báli Jó­zsef. Kosik István és Pásztor Zoltán. V égezetül kikívánkozik is­mét a kérdés. Van-e realitása a Kiváló bri­gád cím elnyelésének? — Ha csak arra gondolok, hogy a gyár első számú veze­tői a jók között is az elsők kö­zé sorolták őket, akkor csak igennel válaszolhatok- A végső szót azonban to­vábbra is a brigád mondja ki. Kifogástalan munkájával, példás közéleti tevékenysé­gével. (vencsz) vennél. Ahogy hellyel kínál, ahogy sebesen átcseréli a ker­ti ruhát kényelmesebb ottho­nira, ahogy vendégnekvaló után szalad —, hát senki nem mondaná rá a hat ikszet. Hogyan is mondta Foltén László főmérnök, János bácsi közvetlen főnöke? — „Húsz éve ismerem, az­óta figyelem a munkáját, de soha panaszt nem* emelhetett senki rá. Azt mondják, nem is igazi vasutas az, akinek nincs fegyelmije. Az ő szemé­lyi anyagát hiába lapozgatjuk, abban fegyelmi nincsen- Hogy tán nem igazi vasutas? Nézze ezt a hosszú Ustátl Ezek a kitüntetései. Van közötte ér­demes vasutas, aztán Kiváló vasutas, többször volt Kiváló dolgozó . . . Folytathatnám. Ha megnézem ezt a papírla­pot, amin a munkatervét lá­tom, nyugodtan fölvehetem a telefont és hívhatom. Ha ide az van írva, hogy ma hét óra harminctól tizenegyig itt és itt tartózkodik, akkor arra mér­get vehetek. Precíz, pontos, megbízható. Nem igazi vas­utas? Negyvenegy évvel ez­előtt jelentkezett munkára. Azóta is itt van”. János bácsi az emlékei kö­zött kutat. — Tizenkét éves koromban kezdődött a munka. Akkor a jenői uradalomban voltam sarlós- öt testvérem közül én, a legidősebb hogyan tanulhat­tam volna? Pedig Bényi tanár úr de mondogatta, - de hajto­gatta: tanulj fiam! Később, amikor mégis leérettségiztem Vácott, a Sztáron gimnázium­ban, bizony abból éltem, amit tőle tanultam. — Hát a vasút? — MÄR harmichat­BAN kacérkodtam velük, mert itt, helyben akkoriban sem akadt biztos munka. Végül aztán harminckilencben pá­lyamunkás lettem, az is ma­radtam tíz évig. Aztán tanfo­lyamokra küldtek, így lett be­lőlem oktatótiszt. Ez való ne­kem, mert szívesen vagyok az emberek között. Jó látni évek múltán, hogy; na, ebből a le­gényből lett valami és közben az is eszembe jut: az alapok­ra én tanítottam. Bolond üzem ez a miénk, mindig bizonyí­tani kell a megszerzett tu­dást, mert egyetlen apró té­vedés már halottakat jelent­het. — Eddig a vasutas beszélt. Mit mond a tanácstag? Legyint, nevet — Bn egy ember vagyok. De, ahogy a vasút fejlődött negyven év alatt, úgy fejlő­dött szülőfalum Is. Aiki rég látta Nógrádot, mondjuk há­rom évtizede, az csak a vár­ról ismerne rá. Nagyon meg­szépültünk. Sorra épülnek a kényelme« családi házak. Ki­nek jut már eszébe a FAKSZ- lakások ideje? Igaz. a Falusi Kislakásépítő Szövetkezeit vagy ötvein évvel ezelőtt adta a kölcsönöket házépítésre. Apámék la abból az ezeiröt- száz pengőből építettek. Ha­nem az nem sokat változott, az évek során, hogy a falube­liek Itthon alig találnak mun­kát Ma Is vagy négyszázan Ingáznak.1 Mondogatom la gyakran • tanácsüMMimn, hogy valami kte Ipari Pasin, nekünk Is Jói jönne. Akkor talán nem fogynánk, hanem szaporodnánk. — Már régóta tanácstag? — Helyben tizennégy éve igyekszem intézni kinek-kinek a maga gondját, de valahogy úgy, hogy az min'dánnyiunk- nak jó legyen- Aztán hatvan­hétben megyei tanácstaggá is megválasztottak. Hét évein át a számvizsgáló bizottságban dolgoztam. — Sok a gond? — Sok? — kérdez vissza tűnődve. — Építettünk óvo­dát, szinte a semmiből, a ma­gunk erejével. Ez egyszerre két gondot is megoldott, mert memcsakhogy minden óvo­dáskorút fel tudunk venni, hanem a korszerű konyha se­gítségével a gyermekélelme­zést Is eligazitobtuk. Temér­dek sokat dolgozott a falu. Ez hát rendben volna. Nincs viszont rendben annak a két­százötven üdülőteleknek a sorsa, amit lámértünk, a ktiz- ség határában. A víztelensé- get még csak elfogadják, mert a falu sorsa sem jobb, de villanyuk ezért már lehet­ne. Nem beszélve az útról, hiszen, ha esni kezd, még az ' ökrös szekér is csődöt mond. Pénzünk viszont nincs. Így aztán a telektulajdonosok szidnak bennünket, tehetetlen tanácsiakat. Pedig hát mi is üdülőkörzet volnánk, akár­csak Rótság, Bánk, vagy Di- ósjenő • . . No, de nem aka­rok én panaszkodni. Hiba mindenütt van, ha minden si­mán menne, akkor senkinek sem kéne dolgoznia, igaz? — Üjrajelölték megyei és községi tanácstagnak is. Vas­út, társadalmi munka, aztán itt a kert . . . Nem sok? — NÉHA TÁLÁN IGEN. A tanácstag is, a vasutas is sokat utazik. Vállaltam, mert szeretem csinálni. Ha a nehe­zen mozduló, de az emberek­nek oly fontos dolgokon csak egy picit is mozdítani tudok, akkor megérte. És nekem már sokszor megérte. — hortobágyi —• NÓGRÁD - 1980. június 1., vasárnap 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom