Nógrád. 1980. április (36. évfolyam. 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Képernyő ólőtt Kemény megérdemelt szórakozás Az elmúlt hét a pártkong­resszus jegyében zajlott. Mil­liók ültek le délelőttönként és esténként a tévékészülék elé, hogy szemtanúi legyenek az életünk további menetét meg­határozó legfelsőbb pártfó­rum soros eseményeinek. S nincs ebben semmi különös. A párt több évtizede megosztja örömét és gondját az ország népével, nem kizárólag csak a párttagokkal.- S azon. sincs semmi csodálkozni való, hogy széles tömegek élnek a felkí­nált .lehetőségekkel, s kiváncsi, kritikus és önkritikus szem­mel figyelnek, viseltetnek kö­zös dolgaink iránt. A magyar pártkongresszus négy napig ülésezett, részle­teiről négy napon keresztül adott összefoglalót, ismétlést a televízió. Nem volt köny- nyű, gondtalan szórakozást je­lentő végignézni a köz-vetíté­seket, hiszen jól tudott, hogy a gyűlések, hozzászólások be­mutatása mennyire statikus, en­nél fogva hosszabb távon mo­noton a képernyőn, A kong­resszus a képi ábrázolás fen­tebb jelzett problematikussá- ga ellenére sem. vált egyhan­gúvá:’az elkerüi heteti en képi monotóniát feszültté, izgalmas­sá, érdekessé tették a gondo­latok, amelyek ott. izzóttak a beszámolóban, a felszólalások­ban. az összefoglalóban. A kemény, felelős munka befejezése után — bizonyára a kongresszus küldötteinek még inkább — nagyon kedvünkre esett a televízió hét végi programja. Könnyed, szelle­mes volt, szórakoztató. Ha múlt. héten a sorozatok, túi- hajtása miatt megróhattak a műsorszerkesztést, most fel­tétlen meg kell dicsérjünk: egészséges arányokat terem­tett az eltérő nehézségi fokú programok között, s oly mó­don részesítette nézőit' a meg­érdemelt szórakoztatásban, hogy a magas színvonalat is megtartotta. ’ Ilyen volt a kedd esti prog­ram Nyitott könyvében a Címzett ismeretlen című Tabi László-müsor, Katklcs Ilona A Sipsiricája és Bánki Iván Egy ház a Körútonja. Tabi humora az élet, az ember apró meg­figyeléseiből táplálkozik, gyak­ran ellentétekre épül. Nem idegen tőle a szójáték sem, pontosabban a szavak két­vagy többértelműségében rej­lő humorforrások kiaknázása. Ironikus miniatűrjei eseten­ként — szatírává keményedve — még csípősen is csattanhat­nak pőre hátunkon. A Sipsirica második részét — most már egyértelmű, nem sorozatnak készült, mert ak­kor nem a bemondónőnek kel­lett volna felidéznie az élső rész tartalmát pénteken lát- - hatluk. Mikszáth Kálmán azo­nos című regénye nem tarto­zik „a nagy palóc” remekei közé, olyan műveinek sorába, mint a Különös házasság, a „Noszty fiú”, A fekete város. Mindazonáltal ízig-vérig Mikszáthé. Jellemző rá az író anekdotázó meseszövése, cse- lekményópítése. helyszín- és jellemrajza. Thurzó Gábor, aki filmre írta, Katkics Ilona, (aki filmre vitte a tabáni ere­detű sztorit legnevesebb szá­zadvégi elbeszélőnk alapos és jó ismerőinek bizonyultak. Mindazt a szint, mindazt a lehetőséget kihozták az anyag­ból, amit az számukra kínéit az íróból, a történetből. Ki­váltképpen az első részben, amely kvaterkázó kedélyes­ségével. lappangó indulatai­val a bennünk élő Mikszáth- képet teljességgel idézte fel. A filmnek ez a felé sikerültebb a másodiknál: Stílusban, han­Látható ének — hallható tánc Különös előadás tanúja a közönség. Fiatal művésznő lép a pódiumra terített négy­zet alakú szőnyegre és meg­nyom egy kapcsolót. Meleg, teltfényű alt szólal meg, az Ave Mariét énekli. Az ifjú nő óvatosan magasba emeli a karját, a hang felerősödik. Lassú, kifejező mozdulatodat tesz: nem a zenére, a zenén belül. A dallamot a teste kelti. Lúbujjhegyre áll — a hang magasba szárnyal, ös2- szehúzódik — a1 hang elhal. A hangszer maga a láncoló nő. Lida Kavina, a táncoló lány, zenei középiskolás. Mái- első osztályos korában kitűnt tehetségével, dalokat írt. A második osztályban szvitet komponált, Maeter­linck „Kék madár” című drámájára. Szerzett prelú­diumot, fúgát, szonátát, sőt egy daljátékot is Irt „Hó­királynő” símmel. Ezt a da­rabját iskolái előadáson mu­tatták be, és ekkod játszott először a termertvoxoQ, ezen a különleges, egyedülálló hangszeren, amelyet alkotó­ja, Lev Termen, neki aján­dékozott, Termen -egy másik hangszert is 'készített számá­ra, a téípszitont. A terpsziton abból a* sző­nyegből áll, amelyen Lida Kavioa táncolt. A szőnyeg fémlapot és egy erősítőt led. A lány a tenpsziton szerves részét alkotja. gulatban egységesebb, per­gőbb, tisztább. S a vége An­tonioni Nagyításának kétséges befejezésére emlékeztet: va- lóság-e a Sipsirica esete vagy sem — mindenesetre a ha- sonlitottnál jóval erőtlenebb ez a megvalósítás. A Katkics- filmben kiváló alakítások egész sorozatát találjuk. Á legki­sebb, pár villanásnyi szerepe­ket is remek színészek játsszák, s remekül. Pécsi Il­dikó álnok „szentasszonya”, Öze Lajos dohogó, csalódott, megtört tanár ura a játék két, feledhetetlen tartóoszlopa. A- film után óhatatlanul fogal­mazódik meg bennünk: miért nem látni több Mikszáth-fel- dolgozást a képernyőn? Rend­kívül szórakoztatóak lenné­nek, természetesen jól megcsi­nálva. Egy ház a Körúton — ze­nés kabarétörténet. Ennek is befejező, második részét néz­hettük meg szombaton. Iga­zán szőrös vagy hibernált szívűnek kell lenni annak, aki nem tudott derülni jókedvű­en a látottakon. Itt — ellen­tétben A Sipsiricával — a most látptt részt tartom sike­rültebbnek. Tömény humor, játék, hajdanvolt, de aktuális és mai fricska. Kié az érdem ezért a hetvenöt percért? Ren­dezőé, szerkesztőé, forgató- köny váróé, színészé? Hitem szerint: mindegyiké. Tehát: Bánki Iváné, Ágoston Györgyé, Kállai Istváné és Bánsági Il­dikóé, Bodrogi Gyuláé, Kern Andrásé, Haumann Péteré, Schütz lláé, Szemes Marié, Sztankay Istváné és még min­denkié, aki szerepelt, de ne­vét helyhiány miatt nem kö­zölhetjük. A műsor hangulata, egész megvalósítása azt iga­zolja, szívükkel-lelkűkkel is' összetalálkoztak ebben a pro­dukcióban a művészek. Szó­rakoztunk, tanultunk. Nagy EndrérőJ. a magyar kabaré „atyjáról”, a pályakezdő Kel­lér Dezsőről, a Hitler-gúnyoló Békeffy Lászlóról, a szállóigék „feltalálóiáról”, Salamon 'Bé­láról... Fényes lapjai vannak a magyar kabarénak, erről is vallott a hatvan év története. Csak azt sajnálhatjuk, hogy az utóbbi három évtizedé (nem kívánjuk elvitatni a Vidám és a Mikroszkóp Színpad ered­ményeit) előzőnél jóval fa­kóbb. A kabaré ma még nem találta meg sajátos helyét a mai magyar társadalomban. Mikor lesz itt kabaré? — kér­dezi a dobos zongorista társát, miközben megtudhatjuk, - hogy a kabarétörténeti házban ma befogadószínház, a Játékszín működik. Tényleg: mikor lesz múlt­jához, hírnevéhez illő a ka­barénk? Sulyok László Tudomány és technika mm 4 Örményországban MIC GÁRDONYI GÉZA MÜVÉNEK KÉPREGÉNYV ÄLTO 2 AT A Feldolgozta: MÁRKUS2 LÁSZLÓ . Rajzolta: ZÖRÄD ERNŐ Az örmény Szovjet Szocia­lista Köztársaság Tudomá­nyos Akadémiáját 1943. no­vember 29-én alapították. Az akadémiához 30 tudományos intézmény, köztük 28 intézet tartozik. Örményország 17 ezer tudományos kutatójából több mint hétezer dolgozik az akadémia intézményi ke­retei között. Közülük 94 ren­des és levelező tagja az aka­démiának, kétszázan a tudo­mányok doktorai. A most folyó kutatásokból mintegy 200 téma közvetle­nül is kapcsolatban van a konkrét népgazdasági kérdé­sekkel. A matematikai intézetben jelentős eredményeket értek el a függvényelmélet, külö­nösen az összetett váltózós függvények elméletének te­rületén, A legutóbbi időszak­ban pedig értékes eredmé­nyekre jutottak a matemati­ka egyik perspektivikus tudo­mányágában, a geometriai valószínűségszámításhoz kö­zel álló integrálgeomet­riában. A bjurakani asztrofizikai obszervatórium világhírű tu­dományos központ. Itt fog­lalkoznak a változó csillagok és a galaktikán túli csillagá­szat problémáival. Az ott felfedezett új pulzárok és csillaghalmazok számát te­kintve az obeszervatóriujn első helyen áll a világban. Nemiég adták át rendelte­tésének Bjurakanban az új, 2.6 méter átmérőjű tükörrel fölszerelt hatalmas teleszkó­pot. (A Szovjetunióban- csak a zelencsuki hatméteres len­csés távcső előzi meg.) I A "radiofizikai és elektro­nikai intézet jelentős ered­ményeket ért el a nagy érzé­kenységű* radiometrikus be­rendezések kidolgozásában, Sikerült létrehozni egy köz­vetlen gerjesztésű erősítőt a négy milliméteres és más hul­lámsávok számára. A kuta­tás másik fontos iránya: kis­méretű. nagy érzékenységű fotóelektromos elven működő szögelfordulás-átalakítók ké­szítése, Az intézet munkája igen értékesnek bizonyult a' világűr és a természeti kin­csek kutatásában. A kémiai fizika intézetében a kémiai folyamatok mecha­nizmusát vizsgálják.’ Kidol­goztak égy kinetikus mód­szert a vegyületek egyes gyö­keinek fogyasztásos elkülöní­tésére. E módszerrel alacso­nyabb koncentrációjú vegyü- letelemek vizsgálhatók. Töb­bek között így vált lehetővé számos oxidációs és bomlási folyamat hatásmechanizmu­súnak tanulmányozása. Az intézet új módszert ta­lált különösen tiszta, magas ol vadaspontú vegyületek: szili ej dek, ni tridek, karbidok és borádok létrehozására. Az intézet által tervezett molib- dén-diszilicid gyártástechno­lógiáját most vezetik be a kirovakani nagy hőmérsék­letű fűtőberendezések gyárá­ban. * A biokémiai intézet a neu- ronkémia területére speciali­zálódott. Alapkutatásokat vé­geznek a fiziológiailag aktív idegrendszeri hormonok és a központi idegrendszer egyes szövetalkotó vegyületei tu­lajdonságainak tisztázása cél­jából. Számos új, az agyala­pi miriggyel kapcsolatos po- lipeptid hormont fedeztek fel és izoláltak az intézet­ben. Áz agy szürke- és fehér­állományában réztartalmú fehérjét találtak, amit nero- kupreinnek neveztek el. Az élő sejtnek azt a cso­dálatos tulajdonságát, hogy a környezetében levő legcseké­lyebb mennyiségű szennyező­désre is képes reagálni — a kísérleti biológiai intézet tu­dósai tárták fel. Az élő sej­tek membránjaiból nyert anyagból sikerült mestersé­ges membránokat létrehozni és ezek alapján olyan műsze­reket építeni, amelyek sajá­tos számlálóberendezésként regisztrálják a gázokban vagy folyadékokban talál­ható szennyezpdéseket. * Az agrokémiai és hidropo- nikai intézet, a szovjet hid- roponikai kutatások égjük út­törője ezt a módszert sikere­sen alkalmazta az illóolaj­tartalmú geránium, gyógynö­vények és szőlőhajtványok ipari termesztésében. FÁBIÁN BÁLINT TALÁLKOZÁSA ISTENNEL Színes magyar film, készült 1980-ban, a MAFILM Dialóg Stúdiójában. Balázs József regényéből filmre írta és rendezte: FÁBRI ZOLTÁN Kép: Zene: ILLÉS GYÖRGY ' VUKÄN GYÖRGY Főszereplők: ____________ K oncz »Gábor, Venczel Vera,|tványi József, | Juhász Jácint, Benkő Gyula, U&ztics Mátyás. Nagy filmet teremtett újra Fábri Zoltán. Mint már any- nyiszor — a KÖRHINTÁ-ban, AZ ÖTÖDIK PECSÉT-ben, a MAGYAROK-ban — most is érdemes regény alapján. Balázs József regényeinek világát szólaltatta meg, filmen. FÁBIÁN .BÁLINT TALÁLKOZÁSA ISTENNEL — mondja a cím, akár a regény címe, de a film is, mint , a regény, a MAGYAROK világáról beszél; sorsról, történelemről; az emberi iát kérdéseiről, Ebben a filmben a pompásan induló író és a nagy tapasz- talatú rendező szerencsésen találkozott., A rendező mindent értően vitte képre az epikát; olykor még* mélyíteni is, dúsítani is tudta a filip eszközeivel a regény világát. A kül­ső cselekmény — háború, forradalmak, mindennapok mö­gött — akár csak a regény, felvillantja az emlékeket, a rejtelmeket; jelképi jelentést ad a tárgyias jeleneteknek. Fábri Zoltán mindent tud, ami a regény hibátlan filmre viteléhez szükséges... (Czine Mihály: FÁBIÁN BÁLINT TALÁLKOZÁSA ISTEN­NEL. /í Reklámújság kiadványa) BEMUTATÓK: III. 31—IV. 2. BALASSAGYARMAT, MADÁCH FILMSZÍNHÁZ. , IV. 3—5. SALGÓTARJÁN, NOVEMBER 7. FILMSZÍNHÁZ. fimyj feíszew DE&MSEGMEZ VFGAmmZ, ROGY MJA/AL3A/J mzza KtS RAB FtÚZ A A PATAKHOZ. ZÍE6KAPJA 7 A TAUZMÁmT. Dl KAPtJANV (/RAM1 a amúma nÁlah MA TÖRÖ/rLÁTJA, WSZ ZfEGCSALJUK. • ZS7£ £6Y TOROK DOBTA _ h£ £ZTA KAROOIA F/ALÍE: HOGY KffiÜL LA TÖRŐK ­Lv__KEZ£B£? * ~­t y , 'Áfőtt/DJÚK M/VAfiOóAM , Ja, HOZASS LAf £or,/¥or‘ZM% RABSZOLGÁD VAGYOK, UfiAPt, hamaia mm A GYEPEK, zíÁr/ízomrATm P HAZUG/f/KDE/V török. ÉK CSAK TEGED AKARLAK 'THEŐHYúGrATM, fc E/AAf. y EZÜTAH DOBO MEGESKETTETTE A TOROKOT A KORÁNRA, MAJD KIENGEDTE A VARBÓL. 47 tsyik ESTE GERGELY £$Y BÁRSONY - HÜVELYŰ KARDOI VET] ELŐ DOLMÁNYA ALÓL * « KA Pf LA KV URA Tif FíOZO £5 DOBÓNAK IGAZA LETT. JUMURDíAk KÍT. GYEREKET /$ KÜLDÖTT, DE EGYIK SE VOLT BORNEMISSZA FIA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom