Nógrád. 1980. március (36. évfolyam. 51-76. szám)

1980-03-26 / 72. szám

Magyar kultúra napjai Gálaest 331 szereplővel Április 2-án moszkvai idő . szerint este 7 órai kezdettel, hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából nagy­szabású gálaest lesz a Kreml Kbngresszusi Palotájában. Az est egyúttal nyitánya a Ma­gyar kultúra napjai a Szov­jetunióban eseménysorozatá­nak, amely április 11-ig tart. A gálaesten — amelyen Ke- rényi Imre, a szolnoki Szigli­geti Színház igazgató-főrende­zője állított színpadra, három­százharmincegyen lépnek szín­re, s a többi között Erkel Fe­renc, Bartók Béla, Ady End­re és József Attila műveinek tolmácsolásával mutatják be hazánk kultúráját, művészeté­nek értékeit. Az est köszöntőjét — ter­mészetesen orosz nyelven — Darvas Iván mondja, s ugyan­csak oroszul beszélnek a kon- ferensziék, Sunyovszki Szilvia és Ferencz Éva, valamint a versek előadói: Halász Judit, Juhász Jácint és Kertész Pé­ter. A gálát egyenes adásban — illetőleg egy adáskésleltető be­rendezés segítségével, az idő- eltolódásokat figyelembe véve — valamennyi köztársaságban fő műsoridőben közvetíti a szovjet televízió, és természe­tesen a magyar nézők is lát­hatják. A Magyar kultúra napjaira a Szovjetunióba utazik a Víg­színház és a Magyar Állami Operaház társulata. A Vígszínház — amely 1975- ben már nagy sikerrel ven­dégszerepeit a Szovjetunióban a' Macskajátékkal — Moszkvá­ban a Majakovszkij Színház­ban lép fel. Április 4-én a „Harmincéves vagyok” című dokumentum-összeállítást ad­ják elő, majd 6—7-én Shakes­peare „Minden jó, ha a vége jó” című vígjátékát mutatják be. Ezt követően, Tallinnba, az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság fővárosába utaznak, ahol 10-én és 11-én a „Har­mincéves vagyok”-at játsszák. A Magyar Állami Operaház Leningrádban kezdi vendég- szereplését. A Néva-parti met­ropolisban eddig csak opera­házunk balettegyüttese lépett fel. Április 4-én a Kirov Ope­ra- és Balettszínházban Erkel Hunyadi László című operáját adják elő, 5-én pedig- Verdi Lombardokját. Moszkvában a Nagy Színház lesz vendégsze­replésük színhelye, ahol 8-án a Hunyadi Lászlót, 9-én Belli­ni Normáját, 10-én pedig a Lombardokat ádják. Április 3—10. között magyar filmhetet rendeznek a szovjet fővárosban, bemutatják az Októberi vasárnap (Kovács András), az Angi Vefa (Gá­bor Pál), az Égig érő fű (Pa- lásthy György), a Veri az ör­dög a feleségét (András Fe­renc) és a Kinek a törvénye? (Mihályfi Imre) című filmeket. Képzőművészetünket két tárlat reprezentálja a moszk­vai Puskin Múzeumban. Az egyiken Dési Huber István és Derkovits Gyula, a másikon Kerényi Jenő szobrász mű­veit láthatják az érdeklődők. Kiállítás lesz ezenkívül a mai magyar iparművészet alkotá­saiból, a magyar könyvművé­szet produktumaiból, továbbá fotótárlat és hanglemez-kiállí­tás is várja a moszkvaiakat. Az eseménysorozatban nem feledkeznek meg József Attila születésének 75. évfordulójáról sem, a költő életét és mun­kásságát szemléltető kiállítást a moszkvai Csehov emlékház­ban mutatják be. (Megnyílik április 10-én). Szovjet turnéra indul a ma­gyar néphadsereg művész­együttese. Táncosainak egy ré­sze szerepel a gálaesten, majd április 5—8 között Novoszi- birszkben, Kemerovóban és Irkutszkban lépnek fel. A bu­dapesti kamarazenekar április 6-án Moszkvában a zeneszer­zők szövetségének székházá­ban ad koncertet, kilenc ma­gyar előadóművész pedig ti­zennégy szovjet városban lép föl. Az eseménysorozat április 11-én a Budapesti Filharmó­niai Társaság koncertjével zá­rul, amelyet a Moszkvai Ál­lami Konzervatórium nagyter­mében Kórody András vezé­nyel. A Magyar kultúra napjai a Szovjetunióban programjáról április elsején Tóth Dezső kuL turális miniszterhelyettes tá­jékoztatja Moszkvában a sajtó képviselőit, a Szovjetunió Kul­turális Minisztériuma kollégiu­mi termében. SZELLEMI VETÉLKEDŐ NAGYBATONYBAN A Nógrádi Szénbányák KISZ-bizottsága és az MHSZ nagybátonyi lövészklubja vasárnap szellemi vetélke­dőt rendezett „35 év sza­bad hazában” címmel. A résztvevő csapatokat Sáfár Sándor, a KISZ salgótarjáni járási bizottságának munka­társa köszöntötte. A résztvevő csapatoknak széles körű ismeretekről kel­lett számot adni. A kérdések között szerepelt a magyar el­lenállási mozgalom, hazánk felszabadulásának története, a szocialista építőmunka, a haza védelme. A szellemi ve­télkedő keretén belül a fia­talok lövészversenyt is ren­deztek az MHSZ nagybátonyi lőterén. A nemes vetélkedő után György Gáspár munkásőt-zász- lóaljparancsnoknak, a Kistere- nyei Építők csapatának az el­ső helyezésért járó oklevelet nyújtotta át. Második a Ká- nyás-aknaüzem, a harmadik az MHSZ nagybátonyi lövész­klubjának fiataljai lettek.. A KÓTA megyei szervezete zenei életünkben A Nógrád megyei KÖTA- szervezet — mint hírül adtuk — idén februárban alakult új­já, ekkor választották' meg a tisztségviselőket is. Éves ter­vükben szerepeltetik mindazo­kat a feladatokat, amelyek a kórusszervezet működésének időleges hiánya miatt felhal­mozódtak. A kórusszervezet bizottsága­in keresztül fogja át az önte­vékeny zenei mozgalmat, ezek működése a KÓTA-szervezet létfeltétele. Az ifjúsági, a fel­nőtt- és munkásénekkari, a zenekari, a népzenei, a művé­szeti és propagandabizottsá­gok tevékenysége fogja át az öntevékeny zenei mozgalmat. Az ifjúsági bizottság feladatai között szerepel, többi között, az Éneklő ifjúság mozgalom bemutatóinak előkészítése,' a nyári kóruszenei tábor szer­vezése, az általános iskolai kó­rusok évenkénti felmenő rend­szerű találkozóinak kimunká­lása, a középiskolai és főisko­lai kórusok megyei bemutatói­nak rendszeressé tétele, az első országos amatőr popzenei tábor szervezésének segítése. A felnőtt- és munkásénekkari bi­zottság részt vesz a salgótar­jáni munkás kulturális hetek zenei programjainak szervezé­sében, a szécsényi (felnőtt) kó­rustalálkozó szakmai előkészí­tésében. A népzenei bizottság a magyamándori népzenei talál­kozót készíti elő, segíti a pa­lóc szőttes, a palócnap ren­dezvényeit, módszertani anya­got ad ki pávakörök részére nógrádi népdalokból, felújítja a pávakörvezetők továbbkép­zését. S még sorolhatnánk a bizottságok tevékenységét meghatározó terveket. A rendezvények közül em­lítjük a felnőtt kórusok me­gyei találkozóját, . amelyet március 29-én tartanak Szé- csényben. Március 30-án pe­dig Balassagyarmaton és Sal­gótarjánban az Éneklő ifjúság hangversenyek zajlanak. •GÁRDONYI GÉZA MÜVÉNEK KÉPREGÉNY VÁLTOZAT A Feldolgozta: MÄRKUSZ LÁSZLÓ Rajzolta: ZÓEAD ERNŐ Levélíróink e héten a figyelmet a pártkongresszusra he­lyezték; nagy számban kaptunk hírt a különféle kezdemé­nyezésekről, felajánlásokról, közös megmozdulásokról. Mon­dandójukból kitűnik, tehetségükhöz és tudásukhoz mérten igyekeznek részt vállalni a teendőkből, s érdeklődéssel fi­gyelik környezetük tágabb és szűkebb változásait, feladato­kat kérnek és várnak a felnőttektől. Nemzedékek napjai Balassagyarmaton a 122. szá­mú II. Rákóczi Ferenc Úttö­rőcsapat és a városgazdálko­dási vállalat együttműködése már több évre tekint vissza. S hogy fejlődésük szinte tö­retlen, mindig hoz valami újat, azt kiválóan példázza a XII. pártkongresszus tisztele­tére összeállított rendezvény­tervük. íme egy kis ízelítő a programjukból. Március 24: Délután mozi- látogatás a napközis csopor­tok számára, majd a politi­kai plakátkiállítás megnyitá­sa. Másnap az „Egy nap vá­rosunkért” társadalmi mun­kaakció szerepel a program­ban, a helyszín a Nógrádi Sándor-lakótelep, ahol fát és csemetét ültetnek a pajtások, szerdán pedig a „Három nem­zedék napja” találkozó jelen­ti a fő eseményt. A hét má­sodik felében kulturális be­mutatóra, játékos vetélkedőre, sportdélutánra kerül sor, s ez a hét mi mással érhetne vé­get, mint karnevállal, tábor­tűzzel és vidám, zenés esttel! Cirokkáék kulisszatitkai Korábban már írtunk a salgótarjáni Cirokka együttes tévészereplésének előkészüle­teiről, s akkor arra kértük őket, • számoljanak majd be a televíziós felvétel mikéntjéről. Megérkezett levelük, ebből idézünk: „Nevezetes nap marad szá­munkra a március 6! Ekkor indultunk ugyanis Budapest­re, az SKÜ autóbuszával. Vezetőnk, Piroska tanító néni alaposan felkészített bennün­ket az útra ... Este öt órakor már a,Dózsa György úti diák­A moszkvai gálaműsorra készülnek Két rövid próba után készült el a felvétel... ezt követte a díjátadás, majd ugyancsak a kamerák előtt játék a kéz, az arc mozdulataival, a szavak­kal. Nagyon' izgalmas volt vi­szontlátni magunkat, alig is­mertük föl saját hangunkat! Szombaton reggel egy rövid körutazást tettünk, apró aján­dékokat vásároltunk az itt—' honmaradóttaknak... Alig vár­juk már a május 18-at, ugyan­is ekkor kerül műsorunk a tévé képernyőjére. És nem­csak önmagunk viszontlátá­sának örülhetünk, de láthat­juk majd kazári és kaposvá­ri barátainkat is!” Emlék ezesel szállóban voltunk és elfog­laltuk kétágyas kis szobáinkat, énekeltünk, játszottunk. Se­hogyan sem akart álom jön­ni a szemünkre! ... Reggel ki­lenckor már a V. stúdióban voltunk, ahol Váradi Béla bá­csi a televízió részéről meg­ismertetett bennünket az ott folyó munkával... Előttünk a kaposvári Katica bábcsoport felvételére került sor. Végre 11-kor vége sza­kadt a türelmetlen várakozás­nak és beléphettünk a csupa- lámpa-csupakamera stúdióba. Moszkvában a Kreml Kongresszusi termében április 2-án hazánk felszabadításának 35. évfordulója alkalmából ünne­pi műsort rendeznek. Majd’ mindenki beszámolt levelében az iskolai ünnepsé­gekről, a helyi eseményekről. Feuer Yvette a salgótarjáni Rákóczi Ferenc úti iskola ün­nepélyéről, valamint a Móra Ferenc raj munkájáról tudó­sít, míg Sándor Júlia arról számol be, hogy lustaságáért leváltották az őrsvezető-he­lyettesüket. Levelet kaptunk a rorphányd Ciliké bábcsoport­tól is, amely szintén túlvan a televíziós felvételen, s meg­hívott bennünket a közeljö­vőben tartandó foglalkozásuk­ra. — Mgr az előző levelemben említettem, hogy beszámolok az ünnepségekről — írta Cson­ka Piroska Salgótarjánból — sajnos azonban megbeteged, tem és a doktor bácsi beutalt a kórházba. Nagyon elszomo­rodtam, hogy nekem pont most kellett tüdőgyulladást kapni! A végén minden jóra fordult, mert a doktor bácsi azt mondta, ha megígérem, hogy ágyban maradok, akkor hazaenged. Most itthon fek­szem és nem tudok semmit az iskolában történtekről. Remé­lem, hamarosan meggyógyu­lok és újra járhatok iskolá­ba”. Eddig a levél, és mi mást fűzhetnénk hozzá: mielőbbi gyógyulást és mihamarabbi újabb tudósítást! A többi között levelet kap­tunk még Ivánfy Máriától is, aki a Mókus őrs pásztói tény­kedéséről ír. Némi megrovás érkezett a Vanó-testvérpártól, akik joggal azt sérelmezik, hogy fölcseréltük neveiket az egyik cikkben. Nos, ami igaz, igaz, ezúton is elnézést kérünk a tévedésért. Mint ismeretes március 22- én a megye sok iskolájában szerveztek társadalmi munkát a kisdobosok és úttörők részé­re. A következő héten ezen munkálatok beszámolóiból sze­retnénk összeállítást közölni. Ezért kérjük, hogy erről írja­tok! T. L. . KAPUT NYISSATOK*-HANGZOTT ^0 A KIÁLTÁS 5 A LEERESZTETT HÍDON 7Ö/MJ0L KERGETVE BEVIHARZOTT a m§ÓL KJNTREKEDT NAGY LUKACS ÉS Z5 LOVASA. IA KAPofäJ/^\ hl OAftűKMXA KAPUHOZ./ EGY MEZÍTLÁBAS TOflOK .MACSKAKÉNT FUTOTT FEL A HID LÁNCÁN^ EGY PERCIG FARKASSZE-Jm^^m MET NÉZTEK AZ > ŐRREL.... -,/V.^ >7 GERGELY AZ EGYIK MOZSÁRRAL SÖPÖRT UTCÁT A HÍDON RAJZÓ TÖRÖKÖK KÖZÖTT. A CSATA UTÁN EGY VALLAS KIS EMBER LÉPETT DOBÓ ELÉ J£l£hT£m ALASSAN, H£GÉRkEZI£M ' MOST MAR tí'UZHATOD A H/OAT, műd huujo/v a POOÁ/VZA IpF lukacs fiam! , Y LÁNCOT £RDZM£IS2 'A LÁBADRA GfZCNOÓZ CSAMP&Ó! arakviÁncota nyakadra* . D£RÉK JÓ WT£2£m ; /

Next

/
Oldalképek
Tartalom