Nógrád. 1980. március (36. évfolyam. 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

Alkotó légkörben — a holnapért M egyénk politikai, társadalmi életének kiemelkedő ese ményéhez érkeztünk. Ma kezdi meg munkáját a me gyei" pártértekezlet. Megannyi ismerős, a politikai, a gazdasági és a társadalmi munka élvonalába tartozó kom­munista találkozik Salgótarjánban. Elvtársak, akik eszten­dők közös munkájában edződtek, akiket számtalan siker és küzdelem köt a párthoz. Küldöttek találkoznak, akik a me­gye huszonegyezer kommunistájának megbízásából, tágabb értelemben pedig az egész megye dolgozói nevében tanács­koznak a megye legjelentősebb pártfórumán. A megyei pártértekezlet munkájában részt venni nagy bizalom, s egyúttal nagy felelősség is. Mérleget vonni az el­múlt fél évtized munkájáról, számot adni a feladatok tel­jesítéséről, az eredményekről, önkritikusan szólni hibáink­ról, levonni a következtetéseket, összegezni a jövő felada­tait, csak nagyfokú felelősségtudattal lehet Ismerve a pártértekezlet előzményeit, azt a politikai ak­tivitást, amely a kongresszusi előkészületek jegyében lezaj­lott eseményeket jellemezte, joggal mondhatjuk, hogy mind­ez alkotó feltételeket teremtett a megyei pártértekezlet munkájához. A kongresszusi irányelvek vitájában a pártszervezetek, a kommunisták kritikusan elemezték saját munkájukat és intézkedtek, újabb feladatokat vállaltak. Megyénk párttagsága és vele együtt a közvélemény, egybehangzóan foglalt állást: egyetért a kongresszusi irány­elvekkel. Ügy ítéli meg, hogy a párt őszintén tárja fel tár­sadalmunk helyzetét, a tények alapján valósághűen érté­keli a XI. kongresszus óta végzett munkát. Az irányelvek­ben megfelelő helyet kapnak a szocialista társadalom építé­sének eredményei, tükröződnek a munkánk feltételeiben bekövetkezett változások, mint ahogyan társadalmi gyakor­latunk fogyatékosságai is. Megyénk dolgozói helyeslik, tá­mogatják az MSZMP következetes, kiegyensúlyozott politi­káját és annak további folytatása mellett foglalnak állást. Egyetértenek azzal, hogy az irányelvek a jövő képét for­máló tennivalókra összpontosítják a figyelmet. A kongresszusi felkészülés alkotó légkörét, a párt poli­tikájának cselekvő támogatását bizonyítja a több mint har­minchatezer szocialista brigádtag munkafelajánlása, amelyet a XII: pártkongresszus és felszabadulásunk 35. évfordulója tisz­teletére tesznek. A fokozódó politikai aktivitás megnyilvá­nulása az is, hogy ezrek és ezrek csatlakoztak a Sziklai Sándor nevét viselő szocialista brigád felhívásához. M egyénk helyzetének megítélésében a pártértekezlet abból indulhat ki, hogy a párt helyes és bevált po­litikája az utóbbi öt évben is szocialista fejlődésünk, építőmunkánk záloga volt. Ez volt a legfontosabb feltétele munkánk sikereinek. Jóleső érzés nyugtázni, hogy a sok­sok töprengés, elemzés, tervezés, fáradságos és áldozatkész munka gyümölcsözött. A megyei pártbizottság jelentheti a pártértekezletnek, hogy az MSZMP XI. kongresszusa és a legutóbbi megyei pártértekezlet határozatait alapvetően vég­rehajtottuk. Hozzájárultunk a munkáshatalom, a szövetségi politika erősítéséhez, a szocialista nemzeti egység további elmélyítéséhez, a fejlett szocialista társadalom építéséhez. Büszkék lehetünk az utóbbi években létrehozott alko­tásainkra, amelyek a gazdaságban, a szociális ellátásban, az életkörülmények javításában születtek. Az átgondolt ipar- telepítés, a nagyarányú rekonstrukciók, a technikai fejlesz­tés, a gyártmányszerkezet módosítása, a hatékonyabb mun­ka, a jobb gazdálkodás eredménye, hogy az elmúlt négy év­ben a termelés megközelítőleg 16 százalékkal, az export csaknem 60 százalékkal nőtt Legszembetűnőbb a fejlődés a gép-, az üveg- és kerámiaiparban. Mezőgazdasági üzemeink dolgozóinak helytállását bizonyítja a búza, a burgonya, az olajos növények és a bogyósok növekvő termelése. Az ál­lattenyésztésben jelentősen gyarapodott a szarvasmarha- és juhállomány. Bármerre járunk a megyében, mindenütt szembetűnő városaink, községeink gyors ütemű fejlődése: a közel hétezer új lakás, a több mint hatvan új általános iskolai tanterem, a salgótarjáni szakmunkásképző intézet, a Pénzügyi és Szám­viteli Főiskola, a zagyvapálfalvai ifjúsági ház, a palotás! művelődési ház, a balassagyarmati kórház korszerűsítése, a salgótarjáni vásárcsarnok, a balassagyarmati Ipoly, a szécsé- nyi Palóc Áruház. Ezek a létesítmények is az elmúlt évek­ben épültek, tartalmasabbá teszik életünket, újabb lehetősé­geket teremtve a kulturáltabb munkához, művelődéshez és szórakozáshoz. Olyan elképzelések öltöttek testet, amelyek megvalósí­tásáról csak a közösségért élni és cselekedni kész emberek képesek. A megye dolgozói egyre világosabban látják, hogy a fejlett szocialista társadalom építése, gazdasági fejlődésünk intenzív szakasza magasabb fokú, ésszerűbb, tudatosabb te­vékenységet követel. Ma már egyre többen értékelik meg­változott körülményeinket. A célok, feladatok megfogalma­zásában, azok megvalósításában a dolgozók felelőssége lé­nyegesen nagyobb, tudatosabb a korábbinál. Szélesebb körben és gazdagabban nyilvánul meg a szo­cialista értékrend, erkölcs, életmód, növekszik a munka rangja és becsülete, a közösségért érzett felelősség és áldo­zatkészség. A kommunisták és pártonkívüliek egyaránt töb­bet akarnak tenni, hogy következetesebben valósuljon meg a párt politikája, hogy erősödjön az alkotó bizalom légkö­re. Ezért válik általánossá, hogy a termelésben, a közélet­ben, tanulásban növekszik a fegyelem, a szervezettség, a minőségi munka iránti figyelem. A kommunisták tanácskoznak ma és holnap a tőlük megszokott nyíltsággal és elemző alapossággal. Az elért eredmények mellett szó lesz gondjainkról, nehézségeinkről, emberi gyengeségeinkről is. A pártértekezlettől azt várják megyénk kommunistái, a közvélemény, hogy a megye sajá­tos helyzetének reális értékelése alapján olyan célokat ha­tározzon meg, amelyek további lendítői lesznek politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életünknek. Olyan veze­tőket, tisztségviselőket válasszon, akik elvhűségükkel, ráter­mettségükkel, felkészültségükkel, szorgalmukkal, képesek a kommunisták irányítására, a párt, a nép szolgálatára. A megye közvéleménye tudja, hogy a pártértekezlet bármeny­nyire is magára vállalja a felelősség terhét, tulajdonképpen csak kezdet, amelynek kibontakozása nemcsak a küldöttek, feladata, hanem mindazoké, akik felelősséget éreznek a jö­vőért. E gondolatok jegyében köszöntjük a pártértekezlet résztvevőit. A megye kommunistáival, dolgozóival együtt kívánunk felelősségteljes tanácskozást, ered­ményes, jó munkát! Gotyár Gyula VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! O/ZAÁ .F* .vN* 0 Q-Jf Ä Q V-M; )• fti'Z Ö T t S ÁG A ES -A - MÉ G V É »>: Tyi.fTA C S UA f\í Á XXXVI ÉVF., 5\ SZÁM ARA: 1.23 FORINT 1580. MÁRCIUS 1., SZOMBAT IC 3B ü © a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről 1980. február 29. A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága 1980. február 28-án Kádár Já­nos elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülé­sen részt vett a Központi Ellenőrző Bizott­ság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfo­gadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az idő­szerű nemzetközi kérdésekről; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bi­zottság első titkárának jelentését a kongresz- szusi előkészítő munkáról; — Havási Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját a VI. öt­éves terv előkészítéséről. I. A Központi Bizottság átte­kintette az utóbbi hónapok legfontosabb nemzetközi ese­ményeit. Megállapította, hogy a világpolitikai helyzet az im­perialista körök aknamunká­ja következtében feszültebbé vált, felerősödtek azok az irányzatok, amelyek veszélyez­tetik az enyhülés terén elért eredményeket. 1. Az imperialisták arra tö­rekszenek, hogy megbontsák a két világrendszer között jelen­leg fennálló egyensúlyt és ka­tonai fölényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a N ATO- országok 1978. évi washing­toni döntése a katonai kiadá­sok fokozott növeléséről, va­lamint aZ 1979. évi brüssze'i határozata, amely új közép- hatósugarú rakéták telepíté­sét irányozza elő egyes nyu­gat-európai országokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozását szolgáló, nehezen létrejött SALT—II megálla­podást, és ez akadályozza a katonai enyhülés szempontjá­ból nélkülözhetetlen további tárgyalásokat. A veszélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai je­lenlétének további kiszélesíté­sét és megerősítését célozzák a világ különböző térségei­ben. A társadalmi haladásért küz­dő és a külső támadások ellen védekező afgán forradalom­nak — a két ország szerződé­se alapján — nyújtott törvé­nyes, a nemzetközi joggal összhangban álló szovjet se­gítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetel­lenes propagandakampány fokozta a feszültséget és mérgezi a nemzetközi légkört. 2. Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nemzeti független­ségük kivívásáért és megszi­lárdításáért, a társadalmi fel- emelkedésért. Ebből kiindul­va a Központi Bizottság is­mételten kifejezésre juttatta a magyar, kommunisták szo­lidaritását Ázsia, Afrika, La- tin-Amerika népeinek igazsá­gos harcával, amelyet nemze­ti függetlenségük megszilárdí­tásáért, a társadalmi hala­dásért vívnak az újgyarmato- sító törekvések ellen. 3. A NATO-nak, az impe­rialistáknak a fegyverkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszélyeztetik a politi­kai enyhülés már elért ered­ményeit, nagy terheket rónak az emberiségre, aggodalommal töltik el a béke minden hí­vét. A Központi Bizottság ebben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alternatívája, reális cél az enyhülés eredményei­nek megvédése, egy új világ­háború kirobbantásának a megakadályozása. A világfej­lődés fő, irányát meghatározó erőviszonyok a reakciós kö­rök minden próbálkozása el­lenére sem változtak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenyegető veszélyek elhárítá­sához azonban szükség van minden, a nemzetközi helyzet A Központi Bizottság átte­kintette a párt XII. kongresz- szusának előkészítését és megállapította, hogy az a szer­vezeti szabályzatnak megfe­lelően, rendben halad. A párt 24 ezer alapszerve­zetében megtartották a be­számoló és a vezetőségvá­élezését ellenző, békeszerető erő aktív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy va­lamennyi ország, minden nép érdekének az felel meg, ha a kormányok felelősen foglal­nak állást és hozzájárulnak a feszültség csökkentéséhez, a különböző társadalmi rendsze­rű országok békés egymás mellett éléséhez, a biztonság megszilárdításához, a béke megőrzéséhez. 4. A Szovjetunió, a szocia­lista közösség országai foly­tatják erőfeszítéseiket a világ békéjét fenyegető veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés terén elért eredmé­nyek megőrzéséért és megszi ­lárdításáért. Ez világosan ki­fejezésre jutott L. I. Brezs- nyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­ge elnökének választói előtt tartott beszédében és más szocialista országok — köztük hazánk — vezető testületéi­nek, felelős képviselőinek megnyilatkozásaiban. A nem­zetközi helyzet kedvezőtlen irányzatainak felerősödése kü­lönösen időszerűvé teszi a Szovjetuniónak, a Varsói Szer­ződés szervezetének ismert javaslatait, amelyek a katonai feszültség csökkentését, a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok kölcsönös biztonsá­II. lasztó taggyűléseket. Eredmé­nyesen zajlottak le az üzemi, az intézményi, a községi, a városi, a budapesti kerületi, a járási és járási jogú, vala­mint a városi-járási pártérte­kezletek. A párt szervezetei felelősségteljesen adtak szá­mot az ötéves munkáról, s gának erősítését, a bizalom növelését szolgálják. 5. A Magyar Népköztársa­ság szövetségeseivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszíté­seit a fegyverkezési verseny megfékezése, a békés egymás mellett élés útjában álló aka­dályok elhárítása érdekében. Változatlanul fontosnak tart­ja, hogy mielőbb életbe lép­jen a SALT—II megállapo­dás, megkezdődjenek a tár­gyalások a fegyverzet további korlátozásáról, és ne kerüljön sor az újabb közép-hatósugarú' rakéták nyugat-európai elhe­lyezésére. A Varsói Szerződés országai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan euró­pai értekezlet megtartására, amelynek feladata a katonai enyhülés elősegítése és a bi­zalomerősítő intézkedések megtárgyalása lenne. Ilyen ér­tekezlet mielőbbi létrejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záró­okmány ajánlásainak a meg­valósítását, a madridi tanács­kozás előkészítését. A Magyar Népköztársaság továbbra is arra törekszik, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsö­nös előnyök alapján fejlőd­jenek kétoldalú kapcsolatai a tőkésországokkal. Azért te­vékenykedik, hogy a politikai, a gazdasági, a tudományos- műszaki és a ku’turális kap­csolatokban elért eredmé­nyek megőrzésével és fejlesz­tésével is hozzájáruljon a népek közötti bizalom és meg­értés erősítéséhez. Hazánk, a Magyar Népköz- társaság a jövőben is meg­tesz mindent, ami tőle telik azért, hogy Európa, a világ népei tovább haladhassanak előre az enyhülés, a béke, a felemelkedés útján. tárgyalták meg a kongresz- szusi irányelveket. A társa­dalmi és tömegszervezetek ve­zető testületéi is széleskörűen megvitatták a Központi Bi­zottság irányelveit. Mind a pántban, mind a társadalmi és tömegszerveze- (Folytatás a 2. oldalon.) Salgótarjánban az V. ötéves tervben több mint 2100 lakás épül. Képünkön a mozgalmas főutca

Next

/
Oldalképek
Tartalom