Nógrád. 1979. szeptember (35. évfolyam. 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek’ NOGRAD ÁZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXV. ÉVF., 204. SZÁM ÁRA: 1,20 FORINT 1979. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT Tanácsülés Balassagyarmaton II vendéglátóipar szolgáltatásairól Kitüqtetéseket adtak át a határőrvárosban ' Felemelő hangulatú ünnepi só alkalommal az emlékér- eseménnyel kezdődött Balas- met és oklevelet. Ezek egy ré- sagyarmát város Tanácsának szét csakúgy, mint a kitünte- penteki ülése. A határőrváros téseket, az augusztus 20-i me- cím felvételének alkalmából, gyei központi ünnepséget k'ö- amelyet augusztus 20-án, al- vetően nyújtották át a ki- kotmányunk harmincéves év- tüntetetteknek. Emlékérmet fordulójával és az új kenyér- és oklevelet több mint százan rel együtt ünnepelt a város kaptak, közülük nagyon sokan lakossága, a pénteki tanács- a pénteki tanácsülésen dr. ülésen kitüntetéseket adtak át. Vass Miklós tanácselnöktől Az ünnepi eseményre és a nyilvános tanácsülésre zsú­folásig megtelt a városi párt- bizottság nagyterme. Dr. Vass Miklós tanácselnök bevezető vették át az elismerést. A tanácsülés ezt követően megkezdte munkáját, Meg­hallgatta a választási elnök­ség és az ügyrendi bizottság tésre. A városi tanács illeté­kes osztálya, valamint a ba­lassagyarmati járási és váro­si népi ellenőrzési bizottság vizsgálta a vendéglátóipari szolgáltatások helyzetét. A megállapítások közül szüksé­ges kiemelni, hogy a város területen öt melegkonyhás és tizenhét egyéb vendéglátói ipari egység üzemel. A Nóg- rád megyei Vendéglátóipari Vállalat üzemelteti a Fémipa­ri Vállalat konyháját. A Ba­lassa étterem gazdája a Ba. lassagyarmat és Vidéke szavai utáii Vincze Zoltán ha- elnökének jelentését az idő- ÁFÉSZ. A melegkonyhás'egy­tárőr alezredes díszes albumot közi tanácstagi adott át a város tanácsának, elfogadta azt a Az albumot azok a felvételek töltik meg,, amelyeket a ba­lassagyarmati augusztus 20-i ünnepségről a határőrség ké­szített. A Haza Szolgálatáért ér­demérem arany fokozatát ad­ta át Vincze Zoltán alezre- des Rith Lajosnénak. az MSZMP Balassagyarmati vá­rosi Bizottsága első titkárá­nak. A hatarőrvárosi címfel­vétele alkalmából- a közjend, közbiztonság, a határőrize­ti munka, a lakosság és a ha­tárőrség kapcsolatának erő sitésében kifejtett nyes tevékenység seként Vincze Zoltán alezre­des határőrkerületi parancs­nok Kiváló Határőr jelvényt adott át tizenhat kitüntetett­nek. Az elismerésben része­sülők között önkéntes rend­őrök, határőrök, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, üze­mi dolgozók voltak. Páll Imre, a Hazafias Nép­front balassagyarmati városi bizottságának keztetett arra, választásról, javaslatot, amely a szervezési és műkö­dési szabályzat módosítására vonatkozott. Ez tartalmazza az év elején szervezett álta­lános tanácselnök-helyettesi tisztséggel együttjáró felada­tokat, továbbá a végrehajtó bizottság létszámának két fő­vel történő kiegészítését. Mint ségek kiemelkedő jelentősé­gűek, hiszen a város munkás­étkeztetésében nagy szerepet töltenek be. Csupán a Balas­sa étterem 320. míg a vendég­látó vállalat összesen több mint ezer dolgozót ebédeltet naponta. Ezzel összefüggésben néhány helyen túlságosan le­terhelt a főzési kapacitás, ugyanakkor például az Ipoly ismeretes, az általános ta. étteremben a nyolcvanat sem nácselnök-helyettesi tisztséget választás útján történő vég­leges betöltéséig ideiglenes jelleggel Horváth József gya­korolja. öt, az időközi ta­nácstagi választásokon a vá- eredmé- rosi 9. választókerület vá- elismeré- Iasztópolgárai tanácstagjuk­ká választották. A városi ta­nács pénteki ülésén Horváth Józsefet és Siket Bélát a vég­rehajtó bizottság tagjai sorá­ba választotta. A tanácsülésen meghall­gatták és megvitatták azt a beszámolót, amely a Magyar Kábelművek balassagyarmati gyárában a dolgozók érdeké­ben hozott művelődésügyi, titkára emlé- egészségügyi és szociális jog- hogy a tanács- szabályok betartásáról szólt ülés korábban emlékérem Ugyancsak ezen a tanácsül­és zászló alapítására hozott sen vitatták* meg azt a jelen­döntést a Határőrváros cím tést, amely a város vendéglá- felvételével összefüggésben, tóipari szolgáltatásainak Időközben a városi tanács színvonaláról és helyzetéről végrehajtóv bizottsága döntött készült, különös tekintettel a arról is, hogy kik kapják el- munkás- és gyermekétkezte­éri el az előfizetéses étkezők száma. A vizsgálat jó néhány hiá­nyosságra rámutatott, így például nem elég korszerű az ételek összeállítása. A város­ban hét napköziotthonos óvo­da működik, az általános isko. lás korú tanulók ' étkeztetését az ezeradagos központi kony­ha, a fiúkollégium és a volt városi tanács konyhája biz­tosítja. A gyermekétkeztetés­ben résztvevők száma több mint 1500, s ez meghaladja a konyhák kapacitását. Az ál­talános iskolai tanulók étkez­tetési gondjainak enyhítése érdekében a vendéglátó vál­lalat is étkeztet tanulókat. Szükségesnek látszik, hogy a gyermekétkeztetési ' gondok megoldása érdekében a ven­déglátó vállalat konyhai ka­pacitásának bővítésével na­gyobb számban vállaljon ebé­deltetést — állapították meg többek között a tanácsülésen. Összeültek az el nem kötelezett országok k ül ügy miniszterei Tárgyszerű légkörben, a na- társaság képviselőjének, Isi­pirenden szereplő kérdésekre összpontosítva tartották meg első napi tanácskozásukat az el nem kötelezett országok külügyminiszterei. A hétfőn megnyíló csúcsér­tekezletet előkészítő külügy­miniszteri konferencia csütör- tökön ünnepélyes aktussal mozgalmához csatlakozni ki­kezdődött. Szahul Hamid Sri vánók felvételi kérelmével doro Malmierca külügymi­niszternek adta át az elnöki széket. A tanácskozás résztvevői ezután a napirendnek megfe­lelően az el nem kötelezettek Lanka külügyminisztere, aki az 1976-ban Colombóban tar­tott csúcstalálkozó óta az el­nöki tisztet ellátta a követke­ző három évre a Kubai Köz­foglalkoztak. Elfogadták Ni­caragua, Bolívia, Surinam, Grenada, Irán, Pakisztán és a Zimbabwe Hazafias Front kérését a mozgalom teljes jo­gú tagjául történő felvételre. Az új tagok felvételével — amelyet a jövő heti csúcsér­tekezlet minden bizonnyal jó­váhagy — az el nem kötele­zettek mozgalma tagjainak száma 95-re növekszik. A külügyminiszterek úgy határoztak, hogy a Fülöp-szi- getek, Dominica, Santa Lucia és Costa Rica a jövőben fel­szólalási joggal rendelkező megfigyelőként, Spanyolor­szág pedig meghívottként ve­het részt az el nem kötelezet­tek tanácskozásain. Jó szerencsét! Nógrád ban már a múlt század derekán is Jó szerencsét 1-tel köszöntötték egymást a szénbányászok, akik ma huszonkiiencedik alkalommai ünnepük a bányásznapot. A hat­ezer főt számláló nógrádi bányásztársadalom mindennapjairól, helytálló emberekről, gon­dokról és teendőkről szól lapunk harmadik oldalának összeállítása *• » Ulésí tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendelettel újrasza­bályozta a bírósági végrehaj­tást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabályait tovább­fejlődött társadalmi-gazda­sági viszonyainkkal, másrészt egyszerűbbé, és gyorsabbá te­szi a vagyonjogi, családjogi és munkajogi követelések bíró­sági végrehajtását. Többek között: megkönnyíti a tartás- díj behajtását, a gyermek el­helyezésére és átadására vo­nalközé határozat, végrehaj­tását, hatékonyabb eszközöket biztosít a bírósági döntésből fakadó kötelezettségeiket nem teljesítő állampolgárok és szervek elleni hatékonyabb fellépésre, ezzel szilárdítja az állampolgári és állami fegyel­met. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép hatály­ba. , Az Elnöki Tanács ezután személyi kérdésekben dön­tött: Zara Lászlót, a Közpon­ti Népi Ellenőrzési Bizottság tagját — nyugállományba vo­nulása miatt — felmentette tisztségéből, ezzel egyidejűleg Balogh Istvánt, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagjai sorába beválasztotta. Az Elnöki Tanács végül bí­rákat választott meg és men­tett fel. (MTI) Időszerű tapasztalatok a tővállalkozásról Tegnap hangzott el a két utolsó előadás az I. fővállal­kozási nyári akadémián Sal­gótarjánban. Az előadássoro­zat négy napon keresztül tag­lalta — az ország különböző területeiről összesereglett szakemberek előtt — a beru­házások hatékonyságának nö­velési lehetőségeit a belföldi fővállalkozási tevékenység föllendítésével. Az akadémiát az .utolsó napon plenáris ülés kereté- .ben zárták. Az elhangzott is­mertetések és az ezekhez fű­ződő véleménycserék szakmai értékelését. az eredmények összefoglalását Havas Péter, az Állami Fejlesztési Bank vezérigazgatója mondta el. Számos szakmai kérdés tisztázására nyílt mód az elő­adások és a véleménycserék során. Egyebek közt elhang­zott, milyen műszaki, tapasz­talati előföltételeit kell meg­teremteni a sikerrel járó fő­vállalkozásoknak. Szó esett a szokásos vállalkozási formák­nál komplexebb, de a fővál­lalkozástól alacsonyabb fokú formákról: a generál- és az úgynevezett organizációs vál­lalkozásról. Fontos megállapítás volt az egyik előadásban, hogy a spe­ciális szakmai képzés a 'kor­szerű fővállalkozói tevékeny­ségnek nélkülözhetetlen föl­tétele. A fővállalkozással Kap­csolatos eddigi képzések ta­pasztalata, hogy a tananyag módszeres továbbfejlesztése során súlyt kell fektetni a bel- és külföldi eredetű is­meretek párhuzamosságára, és a gyakorlati oktatás elsődle­gességére. Készülőben van egy. fővállalkozási kézikönyv a szak vállalati igazgatók ’és a főhatósági vezetők részére. Lényeges kérdéseket tisztá­zott az akadémia a fővállal­kozásról. mint önálló jogi ka­tegóriáról. Ezzel kapcsolatban ismereteket szereztek a hall- .gatók a határidőben történő teljesítéssel kapcsolatos fele­lősségről,' a késedelmes telje­sítés következményeiről, vala­mint a munkáért való jótál­lásról. Időszerű kérdés a fővállal­kozás körében iá az érdekelt­ség. A munkában résztvevő: gazdálkodó szervezetek érde­keltségét az árbevétel Kell, hogy megalapozza, a jövede- lemszabályoző előírások pon; tos betartásával. A fővállal­kozói érdekeltség mértékének fokozása végett a felelősség- vállalás foka szerint határoz­ható meg a fővállalkozói díj. Érdekes elemzésre is sor ke­rült egy ismertetésben a fő- vállalkozás fogalmáról, az er­ről kialakított eltérő definí­ciókról. Ezzel együtt hang­zott el: milyen fél- és szük­ségmegoldásokat alkalmaznak a mai beruházási gyakorlat­ban. A szakmai értékelés után Illés Miklós, a Nógrád me­gyei Tanács VB általános el­nökhelyettese előadásában társadalmi értékelés is el­hangzott. Az akadémia hallgatói ma délelőtt utaznak el Salgótar­jánból. Kősói célokért közit en Társadalmi munkaaktíva Salgótarjánban Pénteken délelőtt tarjánban a megyei nagytermében járási hivata­lok, városok, nagyközségek és községek tanácsi tömegszervezeti nek, részvételével aktívát ren­Salgó- esztendő volt, melynek sike- tanács réhez nagyban hozzájárult a tanácsok és társadalmi, vala­mint tömegszervezetek egy- vezetőinek, re összehangoltabb együtt- képviselői- működése. Nem kis erőről, nem kis deztek, melynek célja a tár- lehetőségről van szó, hiszen sadalmi munkák helyzeté­nek, eredményeinek, felada­tainak meghatározása Nóg- munka, az rád megyében. A fórumot —, fejlesztési az elmúlt esztendőben a la­kossági, vállalati, társadalmi önkéntes község- hozzájárulásokkal melynek elnökségében a me- 83 millió forintra rúgott. gyei tanács, a Hazafias Nép­front, a szakszervezet, a KISZ tanácsi vezetők és a Vöröskereszt megyei szer- ismertetve saját A részletes értékelés után kértek szót, településük vei képviseltették magukat jó lehetőségeit, módszereit. — Marczinck István, a Ha­zafias Népfront megyei titká­ra nyitotta meg, felvázolva az Közülük szólalt fel Szoó Be­lőné, a Vöröskereszt megyei titkára, aki hangsúlyozta az összejövetel célját. Azután aktivitás és á jó-ízlés közös átadta a szót dr. Körmerudy fontosságát. A hozzászólásokat Józsefnek, á megyei tanács dr. Körmendy József summáz, végrehajtó bizottsága titká- ta. rának. Az előadó, mielőtt a témára tért volna, javasolta, Az gadta aktívaértekezlet elfo- a Hazafias Népfront hogy a' tanácskozás a megye megyei bizottsága, a szakszer- társadalmimunka-helyzetéról, vezetek megyei tanácsa, ' a tevékenységéről, jellemző ta- KISZ és a megyei tanács ta­pasztalatairól, gondjairól, á hívását, melyeket a megye fő tennivalókról és a jó mun- vállalatéihoz, kamódszerekről tartott ér- tézményeihez, tékelésen, túl lehetőleg tapasz- tíváihoz, talatcsere-jelleget öltsön, s jellegében mozgósító legyen. üzemeihez, in- munkáskollek- szocialista brigád­jaihoz, a társadalmi és tömeg­hatású szervezetekhez intéztek. . A felhívás célja, hogy az Ezek után igen részletes és MSZMP XII. kongresszusa és mélyreható elemzés kezett. mely kitért a sokoldalú vizsgálatára. En nek során megállapította, verseny-mozgalomhoz hogy megyénkben a társadat- pülésfejlesztő, segítő mi munka értéke 1976-tól di­követ- felszabadulásunk 35. év- téma fordulója tiszteletére csat­lakozva az országos munka- fele- társa­dalmi munkaverseny indul­namikusan ■ emelkedett, e két jón. év alatt több mint kötszere- Mint az egyik felszólaló el­sőre nőtt. Ez számottevő ered- mondta: a munkaverseny nem mény még akkor is. ha azzal cél, hanem eszköz céljaink el- csak tizenhatodiknak íratkoz- éréséhez. A felhívást vasár­hatunk fel az országos listára, napi számunkban részlete- A legkiemelkedőbb az 1978-as sebben ismertetjük. *-----------------------f---------------------------------------------­B efejeződött a BT vitája Andrew Youngnak, * az ENSZ Biztonsági Tanácsa so­ros elnökének fegyvernyug­vásra felszólító nyilatkozatá­val közép-európai idő szerint péntekre virradóan befejező­dött a Biztonsági Tanácsnak a dél-libanoni helyzetről folyta­tott kétnapos vitája. Kurt Waldheim ENSZ-fő- titkár a Biztonsági Tanács tagjai előtt aggodalmát fejez­ik ki a libanoni események alakulása miatt. Kijelentette, hogy a dél-libanoni válság ki­hat az egész közel-keleti po­litikai helyzetre, és nyomaté­kosan hangsúlyozta, hogy ma­radéktalanul be kell tartani a fegyverszüneti megállapo­dási és a helyzet rendezését célzó ENSZ-határozatokát. , (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom