Nógrád. 1979. július (35. évfolyam. 152-177. szám)

1979-07-01 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ne 2 (o : AZ MSZAAP - NÓGRÁO MEGYE) BIZ O T T S;Á G A ÉS A • Mi-ÉG Y£J T Á;N A CŐ; LÁPJA XXXV. ÉVF., 152. SZÁM ARA: 1,60 FORINT 1979. JÚLIUS 1., VASÁRNAP Az ENSZ főtitkára hazánkba látogat Púja Frigyes külügyminiszter meghívására dr. Kurt Waldheim, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára és felesége a közeli napokban hivatalos látogatásra Ma­gyarországra érkezik. (MTI) KÖZLEMÉNY a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1979. június 29-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága 1979. június 29-én Kádár János eivtárs elnökletével kibővített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osz­tályvezetői, a megyei pártbizottságok első tit­kárai, a Budapesti Pártbizottság titkárai, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titká­rai, a Minisztertanács tagjai, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke és elnökhelyette­se, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a KB gazdaságpolitikai, valamint ipari, mező- gazdasági és közlekedési osztályának vezető munkatársai, a központi napilapok főszer­kesztői. A Központi Bizottság megvitatta és gadta: elfo­— Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájé­koztatót; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának előterjesztésében az 1979. évi népgazdasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatairól és a további feladatokról szó­ló tájékoztatót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kong­resszusának összehívására vonatkozó javasla­tot. 4. A Központi Bizottság tait a békés egymás mellett megemlékezett a Kölcsönös élés politikájának előmozdítá- Gazdasági Segítség Tanácsa sára. Az európai országok, to- megalakulásának 30. évfor- vábbá az Egyesült Államok és dulójáról. Hangsúlyozta, hogy Kanada részvételével meg- a KGST-ben megvalósuló tartandó konferencia eredmé- együttműködés eddig is jelen- nyesen szolgálná a katonai tősen segítette a tagországok enyhülést elősegítő intézkedé- műszaki-tudományos fejlődé- sek közös kidolgozását, újabb sét, gazdasági felemelkedését, garanciát nyújtana a fegyve­A KGST pótolhatatlan sze­repet tölt be országépítő cél­jaink valóra váltásában. Pár­tunk és kormányunk a jö­res konfliktusok megelőzésé­re. A Központi Bizottság meg­erősítette, hogy a Magyar Nép­I. A Központi Bizottság átte­kintette a nemzetközi helyzet alakulását, a párt- és állami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett külpolitikai tevé­kenységét. 1. A Központi Bizottság meghallgatta a hivatalos, ba­ráti látogatáson hazánkban ■ járt szovjet párt- és kormány- küldöttséggel folytatott tár­gyalásokról szóló jelentést. A magyar kommunisták, a ma­gyar nép örömére szolgált, hogy ismét hazánkban üdvö­zölhettük a testvéri szovjet nép képviselőit, a küldöttség vezetőjét, Leonyid Iljics Brezsnyev elvtársat, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kárát, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnökét, a nemzetközi kom­munista mozgalom kiemelke­dő alakját, igaz barátunkat. A Központi Bizottság nagy­ra értékelte a szívélyes, elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folyta­tott legfelsőbb szintű tárgya­lások eredményeit. A tárgya­lások újabb lendületet adnak pártjaink, népeink, országa­ink kapcsolatai erősítésének, testvéri barátsága elmélyíté­sének, internacionalista együttműködése fejlesztésé­nek. A Központi Bizottság hangsúlyozta: a magyar—szov­jet barátság megingathatatlan alapokra, elveink, céljaink, ér­dekeink azonosságára épül. A minden területre kiterjedő, gyümölcsöző együttműködés a Szovjetunióval biztonságot ad és szilárd támaszt jelent a magyar nép szocialista épí­tőmunkájához. A Központi Bizottság alá­húzta, hogy azok a kétoldalú megállapodások, amelyek a közelmúltban születtek, jól szolgálják a magyar—szovjet gazdasági együttműködés el­mélyítését, sokoldalú kap­csolataink fejlesztését. A tárgyalásokon ismételten kifejezésre jutott, hogy a nem­zetközi helyzetet azonosan ítéljük meg. Céljaink válto­zatlanok, törekvéseink közö­sek. A jövőben is együttmű­ködünk az enyhülés eredmé­nyeinek megszilárdításáért és katonai területre történő kiterjesztéséért, a fegyverke­zési hajsza megfékezéséért, a nemzetközi biztonságért, a hel­sinki ajánlások megvalósítá­sáért. Közösen lépünk fel a vitás nemzetközi kérdések igazsá­gos, az érintett népek érde­keinek megfelelő politikai ren­dezése, a helyi háborús fe­szültségek megszüntetése ér­dekében. A magyar—szovjet tárgyalások megerősítették a két nép szolidaritását a kínai agresszió következményeinek felszámolásáért küzdő szocia­lista Vietnammal. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kom­munista Pártja vezetőinek megbeszélésein kifejezésre ju­tott, hogy a két párt egyaránt érdekelt a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom egységének megerősítésében, a testvérpártok közötti elv­társi együttműködés fejlesz­tésében. Pártjaink értékelik a Marx, Engels, Lenin tanítá­sait alkalmazó és továbbfej­lesztő kommunista és mun­káspártok alkotó útkeresését, ami akkor eredményes, ha egyaránt tekintettel van az osztályharc, a szocialista át­menet és építés általános tör­vényszerűségeire, valamint az adott ország konkrét sajátos­ságaira. A Központi Bizottság ki­emelkedő jelentőségű ese­ményként értékelte a Szov­jetunió párt- és kormánykül­döttségének magyarországi látogatását, amely a magyar és a szovjet nép testvériségé­nek elmélyítése mellett jól szolgálta a szocialista közös­ség országai összefogásának, egységének erősítését, a tár­sadalmi haladásért, a békéért folytatott nemzetközi küzdel­met. 2. A Központi Bizottság meghallgattr és jóváhagyó’ lg tudomásul vette a Bolgár Nép­köztársaságban hivatalos, ba­ráti látogatást tett párt- és kormányküldöttségünk jelen­tését. A Kádár János elvtárs és Todor Zsivkov elvtárs által vezetett küldöttségek baráti tárgyalásain ismételten kife­jezésre jutott, hogy azonos ínódon ítéljük meg a szocia­lista építés, a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom, valamint a nemzetközi helyzet alapvető kérdéseit. A látoga­tás, a tárgyalások tovább mé­lyítették a pártjaink, országa­ink közötti együttműködést népeink és a szocialista közös­ség javára. 3. Hazánk és a szocialista országok együttműködésének, sokoldalú kapcsolatainak to­vábbi fejlődését szolgálták a magyar—szovjet és a magyar— bolgár kormányfői tárgyalá­sok, a Kubai Köztársaság par­lamenti küldöttségének buda­pesti látogatása, valamint a bolgár, a csehszlovák, a jugo­szláv, a koreai, a lengyel és az NDK-beli testvérpárt ve­zető képviselőivel folytatott megbeszélések. vőben is mindent megtesz an- köztársaság a Varsói Szerződés nak érdekében, hogy a szocia- tagországaival együtt a' jövő­lista gazdasági integráció a ben is kész a legnagyobb fi­nemzeti és a közös érdekeknek gyelemmel megvizsgálni min- megfelelően hozzájáruljon den építő szándékú javasla- országainkban a fejlett szó- tot, kezdeményezést, amely az cialista társadalom sikeres államok közötti kölcsönös Ki­építéséhez.’ zalom erősítésére, a katonai 5. A nemzetközi helyzet idő- enyhülésre, a leszerelésre irá- szerű kérdéseit áttekintve a nyúl. Központi Bizottság rámutatott: e. A Központi Bizottság a világbéke megőrzése, a biz- hangsúlyozta: a Magyar Nép- tonsag megszilárdítása szem- köztársaság változatlanul arra pontjából meghatározó fon- törekszik, hogy a békés egy- tosságú a Szovjetunió és az más mellet élés politikájának ügye.;óit Államok kapcsolatai- megfelelően fejlessze az együtt- nak alakulása. Ezért a magyar működést a más társadalmi közvélemény örömmel üdvö- rendszerű országokkal Euró- zolte a Becsben megtartott pában és a földrész határain szovjet—amerikai kozót, s annak eredményeit. A SALT—II. aláírása az eddigi legnagyobb lépés, ame­lyet a nukleáris fegyverkezési hajsza megfékezése érdekében csúcstalál- túl. A jószomszédság szellemé­ben eredményesen fejlődő magyar—osztrák kapcsolatok további szélesítéséhez járult hozzá a Magyar Népköztársa­tettek. A megállapodás végre- Elnökig Tanácsa elnökének hajtása jelentősen hozzájá- u — rulhat a világháború veszélyé­nek elhárításához, az általános és teljes leszereléshez szüksé­ges bizalom erősítéséhez, ked- magyarországi vezően befolyásolhatja a nem- keaYf;zo alkalmat hivatalos látogatása az Osztrák Köztársaságban. Az^ Egyesült Államok kép­viselőháza küldöttségének látogatása teremtett a Szíriái Arab Népi Tanácsa budapesti zetközi enyhülés további elő- az államközi kapcsolatok to- rehaladását, a katonai fe- v;ibbfejlesztéseben mutatko- szültség enyhítését szolgáló f°, , lehetőségek kölcsönös át- més tárgyalásokat. . tekintésére. A szocialista közösség or- együttműködést1 STOlgáltak az szágai folytatják az enyhülés KöríárMsáe eredményeinek megerősítésé- küidöttségének re irányuló összehangolt megbeszélései nemzetközi tevékenységüket. IIle«Deszeiesei. A Varsói Szerződés tagállamai 7. A Magyar Szocialista külügyminiszteri bizottságá- Munkáspárt az európai kom­nak májusi budapesti közös munista és munkáspártok 1976. nyilatkozata fontos új kezde- évi berlini értekezletén elfoga- ményezésekkel egészítette ki dott elveknek megfelelően, a a politikai tanácskozótestület kölcsönös szolidaritás és az elv­korábbi konstruktív javasla- társi együttműködés szellemé­ben fejleszti kapcsolatait va­lamennyi testvérpárttal. Pár­tunk képviselőinek részvéte­le az olasz, a belga, a francia és a portugál testvérpárt kö­zelmúltban megrendezett kongresszusán, valamint a finn, a görög, az NSZK-beli testvérpárt vezetőivel Buda­pesten tartott megbeszélések megerősítették szolidaritásun­kat a tőkésországok kommu­nista pártjainak monopoltőke- uralma ellen vívott küzdel­mével. eredményesen szolgál­ták közös céljainkat. A Costa Rica-i Népi Élcsa­pat Párt, a Dél-Afrikai Kom­munista Párt, Panamai Néppárt, a Tanzániai Forra­dalmi Párt küldöttségével folytatott megbeszélések so­rán ismételten kifejeztük szolidaritásunkat e pártoknak a nemzeti függetlenségért, a faji megkülönböztetés ellen, a társadalmi felemelkedésért ví­vott harcával. A Központi Bizottság pozi­tívan értékelte a forradalom és demokrácia témakörében 39 kommunista és munkáspárt képviselőinek részvételével Tihanyban megtartott nem­zetközi elméleti konferenciát.' A tanácskozás eredményesen szolgálta a nemzetközi kom­munista mozgalmat foglalkoz­tató egyes kérdésekre adandó válaszok együttes kimunkálá­sát. a közös célok eléréséhez szükséges vélemény- és ta­pasztalatcserét. 8. Az elmúlt időszakban to­vább bővültek a Magyar Szo­cialista Munkáspárt kapcso­latai a szocialista, szociálde­mokrata pártokkal. Képvise­lőink részt vettek a Francia Szocialista Párt és a Spanyol Szocialista Munkáspárt kong­resszusán, megbeszéléseket folytattak a belga szocialisták vezetőivel. E találkozók elő­segítették egymás álláspontiá­nak jobb megismerését a bé­két és a nemzetközi biztonsá­got. az egyetemes emberi ha­ladást szolgáló együttműködés kérdéseiben. (Folytatás a 2. oldalon,) Szakmunkások leltek Szombaton délelőtt Salgó­tarjánban, a József Attila me­gyei Művelődési Központban rendezte meg szakmunkás­avató ünnepségét a 211. szá­mú Ipari Szakmunkásképző Intézet. Horváth László is­kolaigazgató bevezető szavai után Berki Mihály, a megyei tanács elnökhelyettese kö­szöntötte azt a 331 fiatalt, akikkel e naptól gyarapodott szűkebb pátriánk szakmun­kásainak száma. Az ünnepi > beszéd után került sor a bizo­nyítványok' kiosztására. Ké­pünkön a négy kitűnő tanuló látható: Nagy Zoltán, Király István gépi forgácsolók, Lacz- kovics Edit női szabó és Nagy János csőhálózat-szerelő. Mindannyiuknak gratulálunk az eredményes vizsgához és az új munkahelyeken, a gyá­rakban, az üzemekben sikere* boldogulást kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom