Nógrád. 1979. május (35. évfolyam. 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

Zászlók és esernyők Kádár János nyilatkozata Május I. Balassagyarmaton A szeszélyes időjárás sem zavarta meg Balassagyarmat dolgozóinak ünnepi felvonulá­sát. A kora reggeli órákban a városi fúvószenekar zenés éb­resztője köszöntötte május el­ső napját, majd pattogó rit­musú térzene szórakoztatta a városközpontban gyülekező' érdeklődőket. Nyolc óra után ismét eleredt az eső, de az esernyők színes kavalkádja talán még impozánsabbá tet­te a zászlódíszbe öltözött vá­ros főutcáját. A környező köz­ségekből is több százan érkez­tek a járási székhelyre, hogy részesei legyenek az ünnepnek. Pontban kilenc órakor Hol­lós Korvin Lajos „Május else­jére” című költeménye csen­dült fel a hangszóróiból, majd elkezdődött a színpompás fel­vonulás. A volt vármegyeháza előtt felállított ünnepi emelvényen az MSZMP balassagyarmati bizottságának, a városi tanács, a szakszervezetek és a Haza­fias Népfront helyi szerveze­tének vezetői — köztük Rith Lajosné, a városi ' pártbizott­ság első titkára és dr. Vass Miklós, Balassagyarmat város Tanácsának elnöke — köszön­tötték a felvonulókat. Elsőként a város általános iskoláinak tanulói haladtak el a dísztribün előtt, élükön a Bajcsy-Zsilinszky Endre ne­vét viselő iskola diákjai. A gyermekek csoportját a kábelgyár, a fémipari válla­lat, a ruhagyár, a porcelán- gyár, a ruhaipari szövetke­zet, a finomkötöttárugyár, az Ipoly Bútorgyár és a város más gyárainak, üzemeinek több ezer dolgozója követte. A délelőtti felvonulással nem ért véget az ünnep. Sokan az AFIT melletti parkolóhelyre siettek, ahol izgalmas látni­valókkal szolgált — a városi KBT és a MÁK balassagyar­mati szervezete által rende­zett — országos meghívásos autós ügyességi verseny. A felhők mögül ki-kibukka- nó tétova napsugár százakat csalogatott a szabadba. A dél­utáni órákban megélénkült a balassagyarmatiak kedvelt ki­rándulóhelye, a Nyírjes. A nedves talaj ugyan meggátol­ta, hogy igazi majális alakul­jon ki, de az időjárást leszá­mítva minden „kellék” adott volt a jó hangulathoz. A ven­déglátóegységek és a bazáro- sok sátrai mellett az erdő sza­badtéri színpadán vidám zené­ről ds gondoskodtak a zeneka­rok. K Közel ezren voltak kíván­csiak a városi sportcsarnok­ban rendezett „B” osztályos magyar táncbajnokságra. Dél­után standardtáncokat, este pedig latin-amerikai táncokat mutattak be a versenyzők, a határőrség központi zeneka­rának kíséretével. A verseny szünetében Máté Péter és az Európa együttes koncertjét hallgathatták a jelenlevők. Ünnepi megemlékezéseket, röpgyűléseket tartottak a ba­lassagyarmati járás több köz­ségében is. A középületeket mindenhol zászlók díszítették, de majd minden községben felállították a májusfákat is. Bercelen május elsejével zá­rult a kulturális és sportnapok rendezvénysorozata. Délelőtt felvonulás, délután — a mű­velődési házban — amatőr művészeti csoportok műsora tette emlékezetessé az idei ün­nepet. P. K.4 Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára, a fővárosi dolgozók május elsejei felvonulá­sán nyilatkozatot adott: — Hűvös, borult, esős az idő — ennek elle­nére nagyszerű, felemelő érzés, hogy részese lehet az ember ennek a május 1-i felvonulás­nak. Politikus, öntudatos, lelkes ez a május 1-i ünnep, amely — biztos vagyok benne — hasonló jó hangulatú hazánk más városaiban és helységeiben is. E május 1-i felvonuláson kifejezésre jut népünk politikai egysége, az, hogy társadalmunk egyetért szocialista törek­véseink alapkérdéseiben. Kifejezésre jut a szocialista hazafiság és a nemzetköziség érzé­se, és az is, hogy dolgozóink büszkék a be­csületes munka eredményeire. Élve az alka­lommal, a Központi Bizottság és a magam részéről szívből köszöntőm május 1-ét ünneplő népünket. — A feladatokról, a munkáról ezúttal nem szólok részletesen, hiszen a munkáshétközna­pokon ez szinte állandó témánk. Annyit azon­ban megemlítek, hogy közvéleményünk egyet­értéssel fogadta az idei esztendő feladatairól szóló programot, s a dolgozók legszélesebb körei a korábbinál is komolyabban, egysége­sebben, nagyobb öntudattal és lendülettel fog­tak hozzá a feladatok eredményes megoldásá­hoz. S ehhez csak annyit, hogy mi, akik a Központi Bizottságban dolgozunk, éppen ezért optimisták, bizakodóak vagyunk. Meggyőződé­sünk, hogy ha törekvéseinkben állhatatosak vagyunk és a továbbiakban is egységesen ha­ladunk előre, jó eredménnyel tudjuk megol­dani idei tennivalóinkat, az ötéves tervben megfogalmazott feladatokat. — Tapasztalataink szerint munkásosztá­lyunk, dolgozó parasztságunk, az (értelmisé­giek, az alkalmazottak óriási többsége becsü­lettel és eredményesen végzi munkáját. Az is nagyon fontos, hogy kivétel nélkül mindenki megértse: a szocializmus a munka társadalma, s mindig a munkával tudtunk közelebb jutni céljainkhoz, a szebb és boldogabb élethez. — Ez a budapesti május 1-i felvonulás, az a mód, ahogy népünk május 1-ét ünnepli, üze­net a világnak. Felvonulásunk üzenet a szov­jet népnek, a szocializmust építő népeknek, s kifejezi, hogy hűek vagyunk a barátsághoz, eszméinkhez, közös ügyünkhöz, közös har­cunkhoz. Felvonulásunk a teljes és fenntar­tás nélküli szolidaritás szavát küldi a világ kommunista és munkáspártjainak, a haladó, a békéért küzdő embereknek. — Ez a felvonulás • aktív és cselekvő szoli­daritást fejez ki Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Délkelet-Ázsia, Ázsia népei. iránt, amelyek a haladásért és az önálló fejlődés jogáért küz­denek. A szolidaritás szavát küldjük az af­rikai népeknek, a faji' megkülönböztetés el­len harcoló dél-afrikaiaknak. A szolidaritás szavával üzenünk Latin-Amerika népeinek, Chile népének, s minden szabadságáért küzdő embernek. — E gondolatok jegyében,' az igazi szocia­lista hazafiság és proletár nemzetköziség szel­lemében ünnepli a magyar nép május 1-ét. Nagyszerű dolog ez. Meggyőződésem, hogy ha egységünket, a közös cselekvésre való el­tökéltséget megőrizzük, töretlenül haladha­tunk előre nagyszerű céljaink felé, a szocia­lista társadalom építésének útján. A televízió május 1-e estéjén műsorössze- állítást készít a felvonulók kérései alapján. Szívesen teljesítenénk Kádár elvtárs kérését is — mondta a tv riportere. — Üdvözlöm a kezdeményezést, a felvo­nulók meg is érdemük, hogy kívánságuk sze­rinti műsorok hangozzanak el — mondotta Kádár János, majd hozzáfűzte: — Május el­seje azt is jelképezi, hogy népünk a jelenért és a holnapért dolgozik.'S amikor a holnapot említjük, a jövő nemzedékeire, a gyermekekre gondolunk. Ismeretes, hogy 1979. a gyerme­kek nemzetközi éve, ami önmagában is szép gondolat. Az idei május 1-ét a gyermekek jö­vője iránti felelősségérzet jegyében is ünne­peljük. Ezért azt kérem —, s gondolom, ezzel a kívánsággal nem leszek egyedül —, hogy a kívánságprogram keretében ' sugározzanak valamilyen szép műsort a gyermekeknek — fejezte be nyilatkozatát a Központi Bizottság első titkára. a radioSson ©s a tis-tser# A balassagyarmati felvonulás egy részlete. Felvonulás, nagygyűlés Szécsényben Szécsényben a helyi fúvós­zenekar ébresztette a nagyköz­ség lakosságát. Kilenc órakor a község központjában gyü­lekeztek a vállalatok, intéz­mények, szövetkezetek dolgo­zói, hogy részt vegyenek a hagyományos május 1-i fel­vonuláson. A szemerkélő eső ellenére több ezren jöttek össze, hogy fiatalok és idő­sebbek, nők és férfiak, mun­kások és termelőszövetkezeti dolgozók együtt ünnepeljék a munkásosztály nemzetközi ünnepét. Fél 10-kor kezdődött a színpompás felvonulás. A tanácsház előtt köszöntötték a felvonulókat, a munkában élen járó kollektívákat, társa­dalmi munkásokat, kitünte­tett brigádokat. A sort a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói nyitották. Őket a KISZ központi bizottság Vörös selyemzászlajával ki­tüntetett Mikszáth Kálmán Általános Iskola Lenin úttörő- csapata követte. Ezután a Nógrádi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközép- iskola fiataljainak tapsolhat­tak azok, akik végignézték a felvonulást. Az ELZETT Mű­vek gyáregységének dolgo­zói színes transzparensek­kel, zászlókkal vonultak. Ott meneteltek a felvonulók kö­zött a Luis Corvalán KISZ- alapszervezet fiataljai, akik elnyerték a megyei KISZ-bi- zottság vándorzászlaját. Né­pes csoporttal vonultak fel az ÉPSZÖV dolgozói, akik a munka ünnepének előestéjén kapták meg a MÉM elisme­rő oklevelét. Őket a II. Rá­kóczi Ferenc Termelőszövet­kezet dolgozói követték. A Háziipari Szövetkezet dolgo­zói következtek, akik szocia­lista munkaversenyben el­nyerték a HISZÖV vándor- zászlaját. Az Ipoly Bútorgyár szécsényi telephelyének dol­gozói között ott vonultak a Dózsa György és Ságvári Endre Szocialista Brigád tagjai, akik elnyerték a Vál­lalat kiváló brigádja címet. A szécsényi vasútállomás és a Volán komplex brigádja kö­vetkezett, azok a dolgozók, akik országos szintű munka­versenyben első helyezést ér­tek el. Az ÁFÉSZ, a SIKK Ktsz, a Szolgáltatóipari Szö­vetkezet, a tejüzem, az AFIT, a gabonaipári forgalmi vál­lalat dolgozói után a külön­böző intézmények képviselői vonultak fel. A sort a műve­lődési ház öntevékeny mű­vészeti’ csoportjai zárták. Mikor a tömeg a várkertbe a nagygyűlés színhelyére ért, már javában esett az eső. Ki­nyíltak az esernyők, és az em­berek így hallgatták végig a nagygyűlés előadóját, dr. Hütter Csabát, a II. Rákóczi Ferenc Tsz elnökét, ország- gyűlési képviselőt, aki mél­tatta a nap jelentőségét, szólt az emberek munkában való helytállásáról: Az ünnepi nagygyűlést kultúrműsor kö­vette, amelyen a helyi önte­vékeny művészeti csopor­tok és szólisták mellett fel­lépett a mihálygergei tánc- csoport. — Sz. F. — Vas János, a SZOT titkára a Kossuth rádióban és a te­levízióban hétfőn este ünnepi köszöntőt mondott. í* — A proletár nemzetköziség ünnepe alkalmából — a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Szak­szervezetek Országos Tanácsa nevében — tisztelettel és sze­retettel köszöntőm hazánk dolgozóit, a szocializmus épí­tésében nemzeti egységbe for­rott népünket — kezdte be­szédét, majd egyebek közt hangoztatta: — Kilencven esztendeje, hogy május elseje a munkás­osztály, a dolgozók nemzet­közi ünnepe. — Május elsejét, ezt a har­ci napot mindig az jellemezte, hogy a közös nagy eszmék és az időszerű feladatok jegyé­ben zajlott. Ez adta meg a jelentőségét, ez magyarázza messzegyűrűző Hatását, ezért érvényesül ma is mozgató ere­je. A májusi seregszemle újra és újra erőt ad, bizakodást áraszt, hogy szembenézzünk a valósággal, hogy kötelezettsé­geink teljesítéséhez serkentést és derűlátást kapjunk.” Hiszen május elseje hangulata első­sorban a dolgozók együttes erejébe vetett töretlen biza­lom. Vidám programok a rétsági járásban A korábbi évek hagyomá­nyainak megfelelően telt a május elseje a rétsági járás­ban. A borús és hideg reggelt mindenütt zenés ébresztővel köszöntötték. Kevesen ma­radtak otthon, mert esernyő­vel a kézben összességében ki­lencezer fiatal iskolás, az üzemek és szövetkezetek dol­gozói indultak útnak, hogy fel­vonuljanak, részt vegyenek az ünnepségeken, majd a dél­utáni és esti szórakoztató mű­sorokon. Rétság nagyközség május el­sején Tolmácsra „utazott”. Már éveken keresztül itt tart­ják a munka ünnepének ese­ményeit. A mostoha körül­mények sem zavarták a fiata­lokat, még a sáros pályán is lelkesedéssel kergették a lab­dát. A nagvgyűlést a művelő­dési házban tartották, ezt De- dig színvonalas műsor követ­te. A FIM Gránit-telepén a dolgozók és hozzátartozóik ze­nés majálist rendeztek. Romhányban - zászlókkal, transzparensekkel és színes esernyők százaival vonultak a nagygyűlés színhelyére, a FIM sportpályára, ahol dr. Dósa Ferenc, az MSZMP rét­sági járási bizottságának első titkára mondott ünnepi beszé­det. Nagyorosziban a délelőtt színes sporteseményekkel kez­dődött. Az öregfiúk hagyo­mányos labdarúgó-mérkőzésé­re került sor, majd a fiatalok résztvételével asztalitenisz­versenyt bonyolítottak le. A délutáni központi ünnepségre a társközségekből kis buszok­kal hozták a lakosságot. A megemlékezést fővárosi mű­vészek féllépésével, vidám műsor követte. Este pedig diszkózenére táncoltak a fia­talok. Nézsán a borús idő sem za­varta egy ideig a minteev négvszáz felvonulót. Úttörők és KISZ-fiatalok vonultak a helyi termelőszövetkezet és a keszegi kőbánya dolgozói­val együtt, majd a záporozó eső miatt az iskola tornater­mében folytatták az ünneplést. Itt a legfiatalabbak, az óvodá­sok és a KISZ-esek műsora szórakoztatta az egybegyűlte­ket. A rossz idő egyedül az MHSZ-akadályverseny részt­vevőinek kedvezett, mert a mostoha körülmények még érdekesebben nehezítették a követelmények teljesítését. Nőtincsen, Diósjenőn és Te­reskén a szakadó eső .miatt csak központi ünnepségekre került sor, de az ezt követő műsorok vidám hangulatban teltek el. Nógrádon biztosan emlékezetes marad majd a kövérek és soványak labda­rúgó-mérkőzése. Az igazi küz­dés szórakozást és az azt kö­vető sörözés pedig vidám han­gulatot nyújtott a közönség­nek és a résztvevőknek egy­aránt. K. Sz. I. — Elődeink munkát és ke­nyeret követeltek, a puszta megélhetésért küzdöttek. A mi jelszavunk a becsületesen, szocialista módon végzett munka. Tudjuk, hogy a tőkés­országokban van munkanélkü­liség. Nálunk nyitva áll az érvényesülés útja az alkotó, dolgos kéz, a teremtő ész előtt. — Amit a szocializmus épí­tése során elértünk, azt a te­remtő munkának köszönhet­jük. Ez ad mindenkor meg­bízható alapot társadalmi cél­jaink megvalósításához. A dol­gozók tenni akarásából szüle­tett tömegméretű vállalások és teljesítések mutatják a szocia­lista módon végzett munka óriási alkotó erejét. Mind töb­ben, a munkaköri kötelezett­ségen túl, önként és öntudat­ból cselekednek a közös cé­lok érdekében. Nagyra becsül­jük azokat, akiknek törekvése arra irányul, hogy többek le­gyenek tegnapi önmaguknál, akik többet akarnak tudni, hozzáértőbben akarnak dol­gozni; akik szocialista ember­hez méltóan akarnak élni. — A munka ünnepén újra átgondoljuk tennivalóinkat, dolgainkat. Elkötelezzük ma­gunkat, hogy töretlenül foly­tatjuk hazánkban a szocializ­mus építését, gyarapítjuk erő­inket és ugyanakkor felszá­moljuk gyengeségeinket, kija­vítjuk hibáinkat. Ha mindezt célunkhoz, a fejlett szocialista társadalom felépítéséhez mér­jük, akkor látjuk, hogy még mennyi a dolgunk. Ez. konk­rét feladatot ró minden dol­gozóra, a minisztériumoktól a műhelyekig. Együttes erőfeszí­tésre van szükség, hogy elhá­rítsuk a külső körülmények­ből és munkánk fogyatékossá­gaiból fakadó nehézségeinket. Május elseje alkalmából is szólnunk kell erről, hiszen a májusi gondolat egyik lénye­ges mondanivalója az össze­fogás, az együtt cselekvés. Sa­ját tapasztalatainkból tudjuk, hogy az összefogásnak mindig van értelme, ereje és ered­ménye. — Nemzetközi méretekben ugyancsak összefogásra, együt­tes cselekvésre, szolidaritásra van szükség. Ezt -a készségün­ket fejezzük ki, amikor az ünnepi felvonulásokon magas­ra emeljük a munkásnemzet­köziség vörös zászlaját és a hazafiság piros-fehér-zöld lo­bogóját. Nemzeti erőfeszíté- téseinkkel a nemzetközi hala­dást is szolgáljuk. — Köszöntjük a szocialista közösség országainak dolgo­zóit, akikkel a célok és esz­mék azonossága köt * össze bennünket. Köszöntjük a szov­jet embereket, akik megany- nyi dicső példáját adták és ad­ják a nemzetközi szolidaritás­nak, a társadalmi haladásért vállalt áldozatos helytállás­nak. — Együtt küzdünk azért, hogy az enyhülés ellenségei ne fordíthassák vissza azt az irányzatot, amelynek határkö­ve a helsinki okmány aláírása volt.- . — A világ munkásaival, ha­ladó és békeszerető erőivel mi is azért küzdünk, hogy az im­perialista és a háborús erőket visszavonulásra, tárgyalásra kényszerítsük. Ahol pedig az agresszor nem vonul vissza önszántából, ott a hősi véde­lem és a nemzetközi összefo­gás készteti visszavonulásra, mint ezt Vietnam, példája is bizonyítja. — Május elsején a dolgo­zók nemzetközi összefogásá­nak gondolata járja be a föld­kerekséget. Jólesik a tudat, hogy mi már a létező szocia­lizmusról, a felszabadult al­kotó munka eredményeiről és .bensőnkből fakadó szolidari­tásunkról üzenhetünk. Mi is kapunk hasonló üzeneteket, velünk is szolidárisak a dol­gozók a világ minden táján. — Az összefogás, a proletár internacionalizmus gondolata kötelezzen mindenkit szocia­lista ' eszméink gyakorlati va­lóra váltására, a szocializmus építésében való helytállásra. Kívánom, hogy a következő hétköznapokon mindannyian találják meg az alkotó itiun- ka semmivel nem pótolható örömét, egyéni és családi bol­dogságukat. Május 1. Moszkvában Kétórás színpompás felvo­nulással köszöntötték kedden a moszkvaiak a nemzetközi munkásosztály ünnepét, má­jus elsejét. Az idei felvonu­lás újdonsága a hadsereg ka­tonáinak látványos katonai sportbemutatója, az alaki ki­képzésből összeállított rend­kívül fegyelmezett gyakor­lata volt, amely a sporto­lók korábbi bemutatóit vál­totta fel ez alkalommal. A több százezres felvonulás derűs, vidám hangulatú volt, az időnként csepergő eső sem rontotta el a jókedvet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom