Nógrád. 1979. május (35. évfolyam. 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

w A béke, a biztonság, a szolidaritás jegyében Világ proletárjai, egyesüljetek! F I t • O::,. rfí AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI Bl 2 O-TT S A GA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXV.. ÉVF.. 101. SZÁM ÁRA: 1,20 FORINT 1979. MÁJUS 3./ CSÜTÖRTÖK SBggbcBrft május ' Milliók ünnepelték idén is Budapesten és vidéken május elsejét, a munka nemzetközi ünnepét. A megragadóan szép menetek részt­vevői között ott voltak a szocialista munka- versenyek legjobbjai, a legmagasabb elisme­résben részesült vállalatok, az élen járó gyárak, üzemek dolgozói, azok a nagyszerű kollektí­vák. melyeknek tagjai éppen a napokban vet- ték át a kiváló teljesítményekért járó kitün­tetéseket, jutalmakat. A színes lobogók, po­litikai meggyőződésünket és gazdasági cél­kitűzéseinket hirdető jelszavak alatt vonuló embersorok híven demonstrálták dolgozó né­pünk tenniakaró erejét, jövőjébe vetett hi­tét. . Budapesten a Városligetet környező utcák­ban és magában a ligetben kedden a sze­merkélő eső ellenére már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a főváros 14 kerületét képviselő dolgozók. Ünnepi köntöst öltött ez alkalomra a Felvonulási tér. A hagyományok szerint néhány perccel tíz óra előtt úttörők ezrei rajzottak elő, hogy vi­rággal köszöntsék a párt- és kormány dísz­emelvényen helyet foglaló vezetőit: Kádár Já­nost, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkárát, Losonczi Pált, az Elnöki Tanács elnökét, Lázár Györgyöt, a Minisztertanács el­nökét, Aczél Györgyöt, Benke Valériát, Biszku Bélát, Fock Jenőt, Gáspár Sándort, Huszár Istvánt, Maróthy Lászlót, Nemes Dezsőt, Né­meth Károlyt, Övári Miklóst és Sarlós Ist­vánt, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jait, Borbély Sándort, Gyenes Andrást, Győri Imrét, Havasi Ferencet, a Központi Bizottság titkárait, Brutyó Jánost, a Központi Ellenőrző Bizottság elnökét, továbbá a főváros párt- és tanácsi vezetőit, a társadalmi és tömegszer­vezetek képviselőit, a munkásmozgalom ve­teránjait, a termelésben élen járó dolgozókat. S köszöntötték a vendégeket: negyven ország nyolcvan küldöttét és a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviselőjét, valamint a teret övező lelátók közönségét. Tíz órakor felharsantak a fanfárok, s a díszbe öltözött téren megjelent a nemzetkö­ziség eszméit jelképező zászlósor, fiatalok ez­rei lépdeltek az élen a szocialista országok magasba tartott nemzeti lobogóival. A nyitó­kép középpontjában a haladó emberiség ösz- szefogásának szimbólumaként az óriási vörös csillag állt. Budapesten ez alkalommal a kerületek munkásait, az üzemek, gyárak, intézmények dolgozóit, s a lakosságot negyedmi llióan kép­viselték, kilenc oszlopban vonult a végelát­hatatlan menet, zászlók, májusfák hullámoz­tak a magasban. És sajnos — a virágoskert tarkaságát idéző ernyőrengeteg. A felvonuló oszlopok élén a termelésben ki­magasló eredményt felmutató vál­lalatok dolgozói haladtak. A fel-felerősödő jelszavak, a táblákra kiírt jelmondatok, a nemzetközi szolidaritás gondolatát fejezték ki, az idei esztendő gazdaságpolitikai feladatai­ra mozgósítottak, szociálpolitikánk, kulturális életünk és a tömegsportmozgalom eredmé­nyeit hirdették. Szót emelt Budapest népe a béke, a nemzetközi enyhülés, a leszerelés mel­lett. A tengernyi sokaság mozgalmas képét szép hagyományként a vállalatok gazdasági sikereit kifejező transzparensek színesítet­ték. Az ünneplők több mint két órán át höm­pölygő áradatát a sportolók színes, látványos bemutatója zárta: a Magyar Honvédelmi Szö­vetség sportrepülői, ejtőernyősei között az idén először vonultak fel a sárkányrepülők. Ezután ismét a fiatalok vették birtokba a teret, ezren és ezren vonultak el a tribünök előtt, szemet gyönyörködtető gyakorlatokat mutatva be. A felvonulás az Internacionálé hangjaival fejeződött be. A munka ünnepének hármas pihenőnapját számos szórakoztató kulturális és sportren­dezvény tarkította. Az ország valamennyi városában és sok más helységében is felvonulással, nagygyű­léssel, ünnepségekkel emlékeztek meg a dol­gozók nemzetközi ünnepéről. Szeged lakosait is zenés'ébresztő köszöntötte ezen a regge­len. A Széchenyi téri évszázados platánok alatt mintegy hatvanezer ember részvételével nagygyűlést tartottak, amelyen Korom Mi­hály, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára mondott ünnepi beszédet. Kecskeméten a május elsejei felvonuláson Pozsgai Imre kulturális miniszter, valamint Nyers Rezső és Molnár Frigyes, Kecskemét országgyűlési képviselői köszöntötték az ünneplőket. Nagy­gyűlést rendeztek Szolnokon. A Veszprém me­gyei ünnepségeken, felvonulásokon a szemer­kélő eső ellenére is mintegy százezren vettek részt. Hiába volt az eső, több mint húszezer ember vonult fei május elsején Salgótarjánban. TäS»!» mint húszezren 4 a salgótarjáni felvonuláson Salgótarjánban már május elseje előestéjén megkezdődött az ünnepség. A megyeszékhe­lyen egy régi népi hagyo­mányt elevenítettek fel; színes külsőségek között került a Palócz Imre térre a salgótar­jáni lányok, asszonyok tiszte­letére a mindenki májusfája. A májusfát először a város főutcáján népi zenekar, tánccsoport kísérte a Palócz Imre térre, ahol a Kohász fú­vószenekar és népitánc-cso- portja, valamint a szécsényi ÁFÉSZ népi zenekara és a mihálygergei Ipoly néptánc- csoport szórakoztatta az ér­deklődő közönséget. Május elsejének reggelén zenés ébresztő köszöntötte a zászlódíszbe öltözött megye- székhely lakosságát. Ugyan borongós volt az idő, de egyre mozgalmasabbá vált a város utcája, mindenki ünneplőbe öltözve igyekezett a gyüleke­zőhelyre, hogy a felvonuláson hitet tegyen a béke, a szoli­daritás, a nemzetközi inter­nacionalizmus ügye mellett. Tíz óra előtt néhány perc­cel a dísztribünnel szemben helyet foglaló, 1919-es Tanács- köztársaság vöröskatonáit kö­szöntötték a megye vezetői Géczi Jánossal, az MSZ^P Központi Bizottságának tagjá­val, a megyei pártbizottság el­ső titkárának vezetésével. A díszemelvényen elfoglal­ták helyüket: Géczi János, a megyei pártbizottság első tit­kára, Devcsics Miklós, Skoda Ferenc, dr. Gordos János, a megyei pártbizottság tit­kárai, Holier István, a megyei tanács elnöke, Ozs- várt Józsei, a salgótarjáni vá­rosi pártbizottság ‘első titkára. Kovács László, a Szakszerve­zetek Nógrád megyei Tanácsa vezető titkára. Bíró József, az MSZMP Központi Bizottságá­nak megyei instruktora, Deák Gábor, a KISZ központi bi­zottságának titkára, megyénk állami és társadalmi életének számos képviselője, az üze­mek párt-, gazdasági vezetői, szocialista brigádvezetők és -tagok, a gyárak legjobb dol­gozói. Pontosan tíz óra volt, ami­kor a várost övéző hegy tete­jéről károm robbantás jelezte, a salgótarjáni iskolások, üze­mek, intézmények dolgozói felvonulásának kezdetét. S mi­után a zenekar eljátszotta a város szignálját, egy autóbusz indult el és a dísztribün előtt megállva az autóbuszból öt­ven óvodás gyermek szaladt az emelvényre, s kedveskedett piros szegfűkkel az ott helyet- foglaló vendégeknek. Dobszó pergett, felhangzott az első - induló' és elindult a végtelennek tűnő menet. Elöl — a város életében először — Salgótarján címere és zászlaja. Azt 1919.' ismert plakátja kö­vette. És jöttek az iskolások, a Bolyai Gimnázium nagyszerű nyitóképe a nemzeti és vörös­zászlók hatalmas erdeje, tarka kendők sokasága. A Budapes­ti úti általános iskolások fe­gyelmezett sora, kedves tán­cuk ragadtatta tapsra a néző­ket. A Malinovszkij úti álta­lános iskolások Lenin portréja mellett az MSZBT emblémá­ját emelték a magasba. A tribün előtt népi táncot mu­tattak be és felhangzott a „Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják...” Nagy tet­szést arattak a népviseletbe öltözött kisdobosok, majd a sportolók zárták a sort. A Ju- rij Gagarin Általános Iskola úttörői girlandot emeltek ma­gasba és különböző népek öl­tözetét mutatták be. Kitettek magukért a Mártírok úti ének, zenei szakos általános iskola növendékei is, akik ebben az évben ünnepük fennállásuk 29. évfordulóját. A II. Rákóczi Ferenc úti iskolások a nem­zetközi gyermekév jelentősé­gét domborították ki, a Csiz­Zósílóerdő alatt a nemzetközi és a magyar munkásosztály vezetőinek fényképeivel vonultak fel a salgótarjáni ünnepségen a megyeszékhely legnagyobb üzemének, a Salgótarjáni Kohászati üzemek dolgozói. madia útiak népi tánccal hív­ták fel magukra a figyelmet, a Bartók Béla útiak vidámsá­gukkal, kedvességükkel, bá­bokkal és játékokkal igazol­ták: ebben az évben is sokat teszünk gyermekeink boldog­ságáért. Fegyelmezett, szép csoportot alkottak a Szalvai Mihály általános iskolások is. A felvonulók sorában már messziről feltűntek a fegyel­mezett sorban felvonuló 211. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet tanárai és fiataljai. A Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskola a város első ipari szakközépiskolája. Fenn­állása óta csaknem négyezer közéfokú képesítésű,- gépipari szakembert adott a megye és hazánk népgazdaságának. Zápor vonult végig a váro­son. A fehér köpenybe öltö­zött egészségügyi szakközépis­kolás lányokat egyáltalán nem zavarta lelkesedésükben. A zá­por ellenére, lelkesen, zászló­kat lobogtatva, éljenzéssel vo­nultak el a dísztribün előtt a kereskedelmi és vendéglátó­ipari szakmunkásképző iskola, a pénzügyi és számviteli főis­kola növendékei. Bár zuhogott az eső, az üzemek dolgozóinak menetét a Nógrádi Szénbányák több mint kétezres, lelkes csoportja nyi­totta meg. Élen ifjúgárdisták vitték a zászlókat. A bánya­mentők sisákján világított a lámpa, a bányászzenekar a bányászhimnuszt játszotta. El­vonult a' dísztribün előtt — az országban elsőnek az új bányászegyenruhás egység, köztük több Kossuth-díjas egykori vájár Hírül adták, hogy az elmúlt évben 240 szo­cialista brigád, több mirjt 3600 tagja vett részt a szocialista munkaversenyben. A tiribfesi aknaüzem dolgozói 6,5 ezer tonnával adtak több szenet. Elnyerték a vállalat élüzeme címet. De élüzem lett a kis- ternyei építési üzem, a föld­tani és földmérési iroda kol­lektívája is Salgótarján legnagyobb üze­mének, a kohászati üzemek dolgozóinak nágyszerű felvo­nulása következett. Nem csak jelszóval hirdették az egészséges gyermek jelsza­vát. hanem a felnőttek között ott vonultak el a dísztribün előtt a szülők apró gyermekei. Az ötvözetgyáriak Kádár Já­nos. Losonczi Pál. Lázár (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom